Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1578–1588

УДК 930:[746(=161.2)»16/18»:27-525.7-526.7]:7.04:27-31

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1578

Надійшла 27.11.2018

УКРАЇНСЬКІ ОДНОФІГУРНІ ГАПТОВАНІ ПЛАЩАНИЦІ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Олійник Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail: oliao-m@i.ua

Анотація. Українські однофігурні (одноликі) гаптовані плащаниці, які домінували майже до початку ХIХ століття, представляють так званий синдонічний тип іконографії. На прикладі незначної кількості збережених українських пам’яток ХVII — середини ХІХ ст. та аналогій простежено формування основного типу та іконографічні відміни у творах провідних монастирських осередків літургійного шитва. Українські гаптовані плащаниці з іконографічним сюжетом «Христос у гробі» постають самобутнім явищем у сакральному мистецтві.

Ключові слова: плащаниця, іконографія, гаптований, Хрис­тос у гробі, синдон, атрибути страстей.

Список використаних джерел

 1. НКПІКЗ. — КПЛ-Т-423
 2. НКПІКЗ. — КПЛ-Т-441
 3. НКПІКЗ, КПЛ-Т-851.
 4. НКПІКЗ, КПЛ-Т-823
 5. НКПІКЗ, КПЛ-Т-439
 6. ЧОІМ, ЧІМ-1553
 7. ДІМ, К-327
 8. НКПІКЗ, КПЛ-Т-909
 9. НКПІКЗ, КПЛ-Т-854
 10. НКПІКЗ, КПЛ-Т-5152
 11. НКПІКЗ, КПЛ-Т-859
 12. НКПІКЗ, КПЛ-Т-853
 13. НКПІКЗ, КПЛ-Т-866
 14. Альбом выставки ХII Археологического съезда в г. Харькове / под редакцией и с объяснительным текстом проф. Е.К. Редина. — Москва, 1903.
 15. Варивода А.Г. Гаптовані плащаниці в колекції Національного Києво-Печерського заповідника / А. Варивода // Лаврський альманах: Збірник наукових праць. — Вип. 16. — Київ, 2006. — С. 138—142.
 16. Варивода А.Г. Пам’ятки українського церковного гаптування XVII—XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини: дис. … канд. істор. наук : 26.00.05 / Варивода Аліна Григорівна. — Київ, 2015. — 261с.
 17. Дроздова О.Э. Иконография Оплакивания и Погребения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в лицевом шитье / О. Дроздова // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петер­бург: Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2005. — Вып. 3. — С. 3—30.
 18. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. — Київ : Мистецтво, 2008.
 19. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII—XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика / Т. Ка­ра-Васильєва. — Львів : Свічадо, 1996.
 20. Кара-Васильєва Т. Українська плащаниця: історія, іконографія і символіка / Т. Кара-Васильева // Київська церква. — Київ ; Львів : Вид. оо. Василиян, 2001. — № 2—3. — С. 193 — 198.
 21. Катасонова Е. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье. Часть 2 / Е. Катасонова // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петербург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2007. — Вып. 8. — С. 3—41.
 22. Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне / Н. Кондаков. — СПб., 1902.
 23. Косів Р. Мальовані плащаниці XVII т. із західноукраїнських храмів: іконографія і стилістика / Р. Косів // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. — 2015. — № 7. — С. 112—118.
 24. Миркович Л. Искусство церковного шитья (II. Пла­щаницы) / Л. Миркович // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петербург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2004. — Вып. 2. — С. 31—44.
 25. Описание святынь Константинополя в латинской рукописи XII в. / Перевод, предисловие и комментарий Л. К. Масиеля Санчеса // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. — Москва : Мартис, 1996. — С. 436—463.
 26. Пуцко В.Г. Византийские плащаницы: варианты композиционной схемы / В. Пуцко // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петер­бург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2005. — Вып. 3. — С. 37 — 48.
 27. Пуцко В. Українськi плащаницi / В. Пуцко // Людина i свiт. — 1992. — № 7—8. — С. 41—44.
 28. Робер де Клари. Завоевание Константинополя / Робер де Клари ; пер. и комментарии. М.А. Заборова. — Москва : Издательство «Наука», 1986.
 29. Сокровища Святой Горы. Каталог выставки (на греч. яз.). — Салоники, 1997.
 30. Moisescu C. Putna / Moisescu C., Musicescu M.A., Sirli A. — Bucuresti, 1982.
 31. Шалина Ирина Александровна. Икона «Христос во гробе» и Нерукотворный Образ на Константинопольской плащанице (Из материалов конференции «Научные и богословские аспекты исследования Туринской Плащаницы и чудесных знамений, происходящих в Православной Церкви»). — Режим доступу: http://www.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristos­vo­grobe.htm.
 32. Свято-Трехсвятительский храм, г. Днепр. — Режим доступу: http://trisvyat-dp.church.ua/.
 33. У Національному музеї історії України відкрилась виставка «Світле Воскресіння Христове» — Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/sacral_art/59661/.
 34. Рыжова О.О. Опыт реставрации живописных вставок в памятниках шитья XVIII—XIX вв. — Режим доступу: http://art-con.ru/node/932.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »