Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1578–1588

УДК 930:[746(=161.2)»16/18»:27-525.7-526.7]:7.04:27-31

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1578

Надійшла 27.11.2018

УКРАЇНСЬКІ ОДНОФІГУРНІ ГАПТОВАНІ ПЛАЩАНИЦІ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Олійник Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail: oliao-m@i.ua

Анотація. Українські однофігурні (одноликі) гаптовані плащаниці, які домінували майже до початку ХIХ століття, представляють так званий синдонічний тип іконографії. На прикладі незначної кількості збережених українських пам’яток ХVII — середини ХІХ ст. та аналогій простежено формування основного типу та іконографічні відміни у творах провідних монастирських осередків літургійного шитва. Українські гаптовані плащаниці з іконографічним сюжетом «Христос у гробі» постають самобутнім явищем у сакральному мистецтві.

Ключові слова: плащаниця, іконографія, гаптований, Хрис­тос у гробі, синдон, атрибути страстей.

Список використаних джерел

 1. НКПІКЗ. — КПЛ-Т-423
 2. НКПІКЗ. — КПЛ-Т-441
 3. НКПІКЗ, КПЛ-Т-851.
 4. НКПІКЗ, КПЛ-Т-823
 5. НКПІКЗ, КПЛ-Т-439
 6. ЧОІМ, ЧІМ-1553
 7. ДІМ, К-327
 8. НКПІКЗ, КПЛ-Т-909
 9. НКПІКЗ, КПЛ-Т-854
 10. НКПІКЗ, КПЛ-Т-5152
 11. НКПІКЗ, КПЛ-Т-859
 12. НКПІКЗ, КПЛ-Т-853
 13. НКПІКЗ, КПЛ-Т-866
 14. Альбом выставки ХII Археологического съезда в г. Харькове / под редакцией и с объяснительным текстом проф. Е.К. Редина. — Москва, 1903.
 15. Варивода А.Г. Гаптовані плащаниці в колекції Національного Києво-Печерського заповідника / А. Варивода // Лаврський альманах: Збірник наукових праць. — Вип. 16. — Київ, 2006. — С. 138—142.
 16. Варивода А.Г. Пам’ятки українського церковного гаптування XVII—XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини: дис. … канд. істор. наук : 26.00.05 / Варивода Аліна Григорівна. — Київ, 2015. — 261с.
 17. Дроздова О.Э. Иконография Оплакивания и Погребения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в лицевом шитье / О. Дроздова // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петер­бург: Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2005. — Вып. 3. — С. 3—30.
 18. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. — Київ : Мистецтво, 2008.
 19. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII—XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика / Т. Ка­ра-Васильєва. — Львів : Свічадо, 1996.
 20. Кара-Васильєва Т. Українська плащаниця: історія, іконографія і символіка / Т. Кара-Васильева // Київська церква. — Київ ; Львів : Вид. оо. Василиян, 2001. — № 2—3. — С. 193 — 198.
 21. Катасонова Е. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье. Часть 2 / Е. Катасонова // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петербург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2007. — Вып. 8. — С. 3—41.
 22. Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне / Н. Кондаков. — СПб., 1902.
 23. Косів Р. Мальовані плащаниці XVII т. із західноукраїнських храмів: іконографія і стилістика / Р. Косів // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. — 2015. — № 7. — С. 112—118.
 24. Миркович Л. Искусство церковного шитья (II. Пла­щаницы) / Л. Миркович // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петербург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2004. — Вып. 2. — С. 31—44.
 25. Описание святынь Константинополя в латинской рукописи XII в. / Перевод, предисловие и комментарий Л. К. Масиеля Санчеса // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. — Москва : Мартис, 1996. — С. 436—463.
 26. Пуцко В.Г. Византийские плащаницы: варианты композиционной схемы / В. Пуцко // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петер­бург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2005. — Вып. 3. — С. 37 — 48.
 27. Пуцко В. Українськi плащаницi / В. Пуцко // Людина i свiт. — 1992. — № 7—8. — С. 41—44.
 28. Робер де Клари. Завоевание Константинополя / Робер де Клари ; пер. и комментарии. М.А. Заборова. — Москва : Издательство «Наука», 1986.
 29. Сокровища Святой Горы. Каталог выставки (на греч. яз.). — Салоники, 1997.
 30. Moisescu C. Putna / Moisescu C., Musicescu M.A., Sirli A. — Bucuresti, 1982.
 31. Шалина Ирина Александровна. Икона «Христос во гробе» и Нерукотворный Образ на Константинопольской плащанице (Из материалов конференции «Научные и богословские аспекты исследования Туринской Плащаницы и чудесных знамений, происходящих в Православной Церкви»). — Режим доступу: http://www.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristos­vo­grobe.htm.
 32. Свято-Трехсвятительский храм, г. Днепр. — Режим доступу: http://trisvyat-dp.church.ua/.
 33. У Національному музеї історії України відкрилась виставка «Світле Воскресіння Христове» — Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/sacral_art/59661/.
 34. Рыжова О.О. Опыт реставрации живописных вставок в памятниках шитья XVIII—XIX вв. — Режим доступу: http://art-con.ru/node/932.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »