« 2018. #5 (143)

The Ethnology Notebooks, 2018, № 5 (143), 1239—1245

UDK 030»193»:[008+72](=411.16)(477.83-25):[94+090.1](=411.16) «19»(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1239

Received  04.06.2018

JAKOB SCHALL AND IZYDOR HOLZEL: THE REPRESENTATIVES OF JEWISH GUIDEBOOK VISION OF LVIV OF 30­th OF XX c.

ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

 Movna Marianna, junior research fellow

of the department of scientific bibliography

of the Lviv National scientific library of Ukraine

the name of the Vasyl Stefanyk

of the National academy of sciences of Ukraine

Stefanyk St., 2, Lviv, Ukraine, 79000

Contacts: e-mail: mari3anna@ukr.net

Abstrakt. The article illuminates the Jewish guidebook discourses of Lviv of intermilitary period. The representatives of this period were Jakob Schаll and Izydor Holzel, which in their Guidebooks acquainted the readers with Jewish cultural heritage of our city.

Keywords: Lviv, guidebook, Jewish vision, monuments of art, Jakob Schаll, Izydor Holzel.

REFERENCES

Кotlobulatova, І. (2007). Hel’tseli: Іzydor Hel’tsel’. Еntsyklopediia L’vova (Vol. 1, p. 507). L’viv: Litopys [in Ukrainian].
Мovna, М. (2014). Putivnyky L’vovom (druga polovyna ХIХ — pochatok ХХI stolit’): istoryko-kul’turologichne doslidzhennia. L’viv [in Ukrainian].
Bałaban, M. (1935). Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa. Z 13 rycinami w tekście, z 24 rotograwjurami na oddzielnych tablicach. Z 2 mapami. Kraków: nakł. stowarzyszenia «Solidarność»; «B’nei B’rith» w Krakowie; Drukarnia «Narodowa» [in Polish].
Blumówna, H. (1933, 18 kwietnia). Wystawa żydowskiego przemysłu artystycznego. Gazeta Lwowska, 5—6 [in Polish].
Charewiczowa, Ł. (1938). Historiografia i miłośnictwo Lwowa. Lwów [in Polish].
J. G. (1935, 31 października). O zabytkach żydowskich Lwowa. Gazeta Lwowska, 4. Rec. na kn.: Schall, J. (1935). Przewodnik po zabytkach żydowskich miasta Lwowa i historja Żydów lwowskich w zarysie. Lwów [in Polish].
Hölzel, I. (1937). Lwów, miasto zabytków i pamiątek historycznych (wiek XIII—XX): przewodnik wydany w 700-letnią rocznicę założenia miasta. Lwów: nakł. księgarni P. Hölzla; Powieliło «Werbo» [in Polish].
Czołowski, Aleksander, & Schall, Jakób. (zestawił). (1937). Ilustrowany рrzewodnik po Lwowie. Z planem miasta. Lwów: nakł. «Gazety Mieszkaniowej»; Druk M. Hechta [in Polish].
Czołowski, Aleksander, & Schall, Jakób) (oprac.). (1936). Ilustrowany рrzewodnik po Lwowie. Z planem orjentacyjnym miasta ze wskaźnikiem. Lwów: nakł. «Reklamy Lwowskiej»; Drukiem I. Friedmana [in Polish].
Mahler, O. (1935). Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa. Kraków [in Polish].
Schall, J. (napisał). (1935). Przewodnik po zabytkach żydowskich miasta Lwowa i historja Żydów lwowskich w zarysie. Z 21 rycinami i 2 planami. Lwów: nakł. księgarni «Ewer»; Drukarnia «Nowoczesna» [in Polish].
Schall, J. (1937). Almanach Żydowski (wydał Herman Stachel) (pp. 332—333). Lwów: Kultura i sztuka; Warszawa; Poznań [in Polish].
Schall, J. (1933, Kwiecień). Wystawa zabytków żydowskich we Lwowie. Miesięcznik Żydowski, 351—355 [in Polish].
Sonnenschein, M[ojżesz] (1926). Lwowski skorowidz adresowy mieszkańców oraz handlu i przemysłu król. stoł. miasta Lwowa. Lwów, R. 2 [in Polish].
Tilleman, O. (1935, 26 października). Nowości wydawnicze. Chwila, 9. Rec. nа kn.: Schall, J. (1935). Przewodnik po zabytkach żydowskich miasta Lwowa i historja Żydów lwowskich w zarysie. Lwów [in Polish].
Urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej (1935, 30 listopada, p. 929). Warszawa [in Polish].
Gąsiorowski, Stefan. Szall, Jakub. Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Retrieved from: www.ipsb.gov.pl/biografia/jakub-szall. (Last accessed: 14.04.2018) [in Polish].

Read»

Our authors
On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »