« 2017. #1 (131)

The Ethnology Notebooks. 2017, 1 (133), 23–60

UDK 398:94 (=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.023

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Received  12.01.2017

THE FOLKLORE OF POKUTTIA: DYNAMICS OF TRADITION

Kuzmenko Oksana Myroslavivna, Senior Researcher at the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Folklore Studies, Candidate of Philology Sciences (= Ph.D. in philology), Member and Secretary of the Folkloristic Commission of the T. Shevchenko Scientific Society.

Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel. + 38 (067) 350 57 07; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Abstract. In this article the author makes the combined genre-thematic and structural-semantic analysis of the folklore prose from Pokuttia. The article elucidates the major issues of historiography and the peculiarities of the dynamics of the artistic system. It deeply analyzes the poetics in non-ritual lyric-epic and lyric songs, laments, legends recorded by the author in Pokuttia in 1992, 1997, 2013—2015. The author carries out the comparative and typological analysis of old and contemporary samples (within the framework of the 19th—21st century records) which happen to exist in the tradition of the region and its borderlands (with Hutsul sub-ethnic region, eastern Boyko sub-ethnic region, Bukovyna foothills). The article reveals the peculiarities of repertoire combination and stylistic changes which secure the transition from lyricism-influenced epic texts to lyricism-influenced ones. It analyzes the paradigmatic level of diachronic changes in the semantics of traditional subjective images (mother, son-warrior), symbolic images and concepts (Mother Ukraine, War). The morphological changes presented in contemporary variants have been assessed. It is for the first time that legends and memoir stories about WWI and WWII events, the famine of 1947 — all recorded by the author, are introduced to the scholarship.

Keywords: Pokuttia, folklore, local tradition, variant, motif, ima­ge, folklore text, songs, oral narrative, legend, memoir story.

REFERENCES

Kuz’menko, O. Fol’klornі zapysy strіlets’kykh pіsen, 1992 r. (L’vіvska, Ivano-Frankіvs’ka obl.). In Arkhіv Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy (Dalі Arkhіv IN NANU). F. 1. Op. 2.  Od. zb. 381 a, Ark. 1—90  [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. Fol’klornі zapysy z Pokuttia, 1997 r. (Kolomyiskyi, Horodenkіvskyi, Sniatynskyi r-ny Ivano-Frankіvskoi obl.). In Arkhіv IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. zb. 437. Ark. 1—160 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. Fol’klorno-etnohrafіchnі zapysy z Pokuttia; Kolomyiskyi, Tlumatskyi, Horodenkіvskyi, Sniatynskyi r-ny Ivano-Frankіvskoi obl., lypen 2013 roku. In Arkhіv IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. zb. 731. Ark. 1—320 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. Fol’klorno-etnohrafіchnі zapysy z Pokuttia; Tlumats’kyi, Tysmenyts’kyi r-ny Ivano-Frankіvs’koi obl., lypen’ 2014 r. In Arkhіv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Od. zb.  766. Ark. 1—220 [in Ukrainian].
Arkhіv Problemnoi naukovo-doslіdnoi laboratorіi muzychnoi etnologіi pry Kafedrі muzychnoi fol’klorystyky Vyshchoho muzychnoho іnstytutu іmenі Mykoly Lysenka u L’vovі. F. EK 34. Spr. 4—6 (zap. Yu., Slyvynskoho, 1978 r., s. Stetseva Sniatynckyi r-n.); F. EK 40. Spr. 5 (zap. L., Kushlyka, 1982 r., s. Zavallia); F. EK 152. Spr. 2—6 (zap. L., Kushlyka, 1996 r., s. Vovchkіvtsі Sniatyns’kyi r-n.); F. EK 161. Spr. 1—6 (zap. V., Kovalia, 1996 r., Kolomyiskyi r-n.) ta іn. [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі z Pokuttia i Podіllia [zap. 1850-tі rr.]. In Vіddіl rukopysіv L’vіvskoi natsіonal’noi naukovoi bіblіoteky іm. V. Stefanyka NAN Ukrainy. F. Narodnoho domu. Od. zb. 91. Ark. 1—19 [in Ukrainian].
Mankovs’kyi, A.H. Pіsnі (bez melodіi), chastushky, prykazky, anekdoty. Narys. pro chasy Vіtchyznianoi vіiny, pіsnі pro nіmetsku nevoliu. 1942—1944 rr. In Naukovі arkhіvnі fondy rukopysіv ta fonozapysіv Instytutu mystectvoznavstva, fol’klory ta etnologii іmeni M. Ryl’s’koho NAN Ukrainy (Dalі NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho). F. 14—3. Od. zb. 23. Ark. 1—80 [in Ukrainian].
Hryhorak, V. Vesіlnі obriady ta pіsnі Pokuttia. 1959 r. In NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho. F. 14—3. Od. zb. 599. Ark. 1—6 [in Ukrainian].
«Otdai mene, moia maty…». Pіsnі, balady, kolomyiky (bez mel.) opovіdannia, perekazy, koliadky ta іn. Istorychnі, rekrutskі, vesіlnі, pobutovі, rodynnі, zhartіvlyvі, soromіtskі ta іn. In NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho. F. 28—3. Od. zb. 116. Ark. 1—140 [in Ukrainian].
«Bulo try bratie». Pіsnі (b/mel), anekdoty, kazky, pobutovі, kolyskovі pіsnі. Zapysano O. Dereviankom na L’vіvshchynі, Stanіslavshchynі, Ternopіl’shchynі. 1902—1904 rr. In NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho. F. 28—3. Od. zb. 168. Ark. 1—87 [in Ukrainian].
«Ia buv v Rumunіi…» Opovіdannia, anekdoty, poetychnі tvory. Tematyka іstorychna (z chasіv Pershoi svіtovoi vіiny). Zapysav P. Shekeryk-Donykiv na Stanіslavshchynі ta іn. mіstsevostiakh. 1915—1918). In NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho. F. 28—3. Od. zb. 247. Ark. 1—41 [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. M. Soromіts’kі pryspіvky. In NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho. F. 28—3. Od. zb. 584. Ark. 1—321 [in Ukrainian].
Rozdol’s’kyi, O.I. Pіsnі іstorychnі, sotsіalno-pobutovі, rodynno-pobutovі, vesіl’nі і kolomyiky. Bez mel[odіi]. Dozhovtneva tematyka. s. Serafyntsі, pov. Horodenka. 1901 r., In NAF IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho, F. 40—1. Od. zb. 4. Ark. 1—76 [in Ukrainian].
Anykyn, V.P. (2007). Obshcherusskoe i lokalnoe. Teoryia folklora: Kurs lektsyi (pp. 366—387). Moskva: KDU [in Russian].
Dej, O.I., & Yasenchuk, A.Iu. (Eds.). (1987). Balady kokhannia ta doshliubnі vzaiemyny. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Dej, O.I., & Yasenchuk, A.Iu. (Eds.). (1988). Balady: rodynno-pobutovі stosunky. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Hrytsa, S. (zap., uporiad.). (1991). Bud zdrava, zemlytse. Ukrains’kі narodnі pіsnі pro emіhratsіiu. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
Holubovycheva, O. (1919). Vesіlie v selі Ilyntsiakh, Sniatynskoho pov[іtu]. 1914 r. In Materіaly do ukrains’koietnol’ogіi (Vol. XIX—XX, pp. 177—193). L’vіv: NTSh [in Ukrainian].
Voloshynskyi, I. (1919). Vesіlie v Deleshevі, Horodenkіvskoho pov[іtu]. In Materіaly do ukrains’koi etnol’ogіi (Vol. XIX—XX, pp. 2—34). L’vіv: NTSh [in Ukrainian].
Shubravs’ka, M.M. & Pravdiuk, O.A. (eds.). (1970). Vesіllia: u 2 t. (Vol. 2). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Franko, I. (2006—2007). Halyts’ko-rus’kі narodnі prypovіdky: u 3 t. L’vіv: Vydav. tsentr LNU іm. Ivana Franka [in Ukrainian].
Hevko, D. (1978). Z narodnoi tvorchostі Horodenky. In Horodenshchyna: іstorychno-memuarnyi zbіrnyk (pp. 113—121). N’iu-Jork; Toronto; Vіnnіpeg: NTSh [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1915). Narodnі opovіdannia pro tiutiunarіv. In Zapysky Naukovoho tovarystva іm. Shevchenka (Vol. 122, pp. 167—211). L’vіv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1905). Pokucie. Uzupełnienie dawniej ogłoszonego dzieła ś. p. Oskara Kolberga. Z rękopisów pozgonnych wydał dr. Stanisław Zdziarski, Krakіv, 1904, st. 21 (vіdbytka z Materiałіv Komisyi antrop. i etnogr., t. III). In Zapysky Naukovoho tovarystva іm. Shevchenka (Vol. LXIV, pp. 39—42). L’viv [in Ukrainian].
Holubets’, O. (2002). «Dzhurylo» v ukrainskіi haivkovіi tradytsіi. Materіaly do ukrains’koietnol’ogіi, 2 (5), 355—359 [in Ukrainian].
Hrabovets’kyi, V., Korol’ko, A., Marchuk, V., & Pan’kiv, M. (2010). Vstup. In Marchuk, V., & Korol’ko, A. (eds.). Pokuttia: іstoryko-etnohrafіchnyi narys (pp. 10—15). L’vіv: Manuskrypt [in Ukrainian].
Hrytsa, S. (2002). Chas і prostіr u folklorі, yoho stratyfіkatsіia u zviazku z etnohrafіchnym rehіonuvanniam Ukrainy. In Transmіsіia folklornoi tradytsіi: etnomuzykolohіchnі rozvіdky (pp. 7—32). Kyiv; Ternopіl’: Aston [in Ukrainian].
Hunko, O. (2007). Z іstorіi pokolіn’. In Zavallia v pamiatkakh starovyny і suchasnostі (Kn. 2). Sniatyn: PrutPrynt [in Ukrainian].
Skrypnyk, H. (Ed.). (2015). Humanіtarnі vyklyky ta sotsіalnі naslіdky vіiskovykh dіi na Skhodі Ukrainy: materіaly kruhloho stolu (Kyiv, 22 veresnia 2015 roku). Kyiv: IMFE іm. M.T. Ryl’s’koho [in Ukrainian].
Danylyshyn, I. (2005). Khomiakіvka moia: materіaly do іstorіi sela. Sniatyn: PrutPrynt [in Ukrainian].
Budzhak, M. (zap., uporiad.). (2004). Deviata mezha. Sto prytch z Pokuttia. Ivano-Frankіvs’k [in Ukrainian].
Dej, O. (1981). Zbіrka narodnykh pіsen Natalіi Kobrynskoi. In Spіlkuvannia myttsіv z narodnoiu poezіieiu (pp. 78—119). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Dej, O. (1981). Narodnі pіsnі z Rusova u zapysakh Vasylia Stefanyka. In Spіlkuvannia myttsіv z narodnoiu poezіieiu (pp. 128—145). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Demian, H. (2003). Ukrains’kі povstans’kі pіsnі 1940—2000 rokіv (іstoryko-fol’klorystychne doslіdzhennia). L’vіv: Halyts’ka vydavnycha spіlka [in Ukrainian].
Dej, O.I. (1986). Ukrainska narodna balada. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Dzhordzhevych, S. (2012). Metodolohіchnі problemy terytorіalnoho doslіdzhennia folkloru: repertuar husliarіv. Narodna tvorchіst’ ta etnologіia, 2, 94—100 [in Ukrainian].
Budzhak, M. (zapys, uporiad.). (2003). Dyvo Sukhoi Dolyny. Kazky, prytchі ta ladkannia Marіi Tkachuk. L’vіv [in Ukrainian].
Drahomanov, M. (1918). Novі ukrains’kі pіsnі pro hromads’kі spravy (1764—1880). Kyiv: Drukarnia aktsіoner. t-va «P. Barskyj» [in Ukrainian].
Drahomanov, M. (1885). Polіtychnі pіsnі ukrains’koho narodu XVIII—XIX st. (Ch. 1. Rozd. I, II). Zheneva [in Ukrainian].
Diakіv, V. (2008). «Folklor chudes» u pіdradianskіi Ukrainі 1920 rokіv. L’vіv [in Ukrainian].
Vasyl’chyk, M., & Savchuk, M. (1996—2002) (Eds.). Entsyklopedіia Kolomyishchyny (Vol. 1—14. A—D, Ch—Ia). Kolomyia: Vіk [in Ukrainian].
Yefremova, L. (2009). Opys. In Chastotnyi kataloh ukrains’koho pіsennoho fol’kloru: u 3 ch. (Part 1). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Zhmunduliak, D. (2002). Narodna pіsennіs’t’ Pokuttia: osoblyvostі suchasnoho funktsіonuvannia: (Avtoref. dys. kand. fіlol. nauk): Instytut mystectvoznavstva, fol’klory ta etnologii іmeni M. Ryl’s’koho NAN Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].
Zbyr, I. (2014). Oskar Kolberg і yoho zbіrnyk «Pokuttia». L’vіv: L’vіvskyi natsіonalnyi unіversytet іm. I. Franka [in Ukrainian].
Zvarych, I. (2002). Mіf u genezі khudozhnoho myslennia. Chernіvtsі: Zolotі lytavry [in Ukrainian].
Hnatiuk,  V. (1904). Znadoby do halytsko-rus’koi demonolohіi. In Etnohrafіchnyi zbіrnyk, XV. L’vіv [in Ukrainian].
Kulyk,  E. (1999). Z ust narodnyk. Tlumach [in Ukrainian].
Berezovskyi, I.P., Rodіna, M.S., & Khomenko, V.H. (Eds.) (1961). Istorychnі pіsnі. Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].
Pushyk, S. (1976). Kazky Pіdhіria. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].
Kafars’kyi, V. (2011). Uhornyky: etnohrafіchnyi narys. Ivano-Frankіvs’k [in Ukrainian].
Kyrchіv, R. (2010). Dvadtsiate stolіttia v ukrains’komu fol’klorі. L’vіv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kyrchіv, R. (2011). Etnohrafіchno-fol’klorystychna dіial’nіst «Rus’koi trіitsі». L’vіv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kyrchіv, R. (2002). Iz fol’klornykh rehіonіv Ukrainy: narysy і stattі. L’vіv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kyrchіv, R. (2015). Istorіohrafіia etnohrafіchnoho doslіdzhennia Pokuttia. In Narodoznavchі zoshyty, 1, 70—90 [in Ukrainian].
Koval-Fuchylo, I. (2012). Ukrainskі holosіnnia: іstorіia fіksatsіi і lokalnі osoblyvostі pobutuvannia. In Holosinnia. (pp. 5—40). Kyiv: Instytutu mystectvoznavstva, fol’klory ta etnologii іmeni M. Ryl’s’koho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1905—1907). Kolomyiky. In Etnohrafіchnyi zbіrnyk, XVII — XIX. L’vіv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1914). Koliadky і shchedrіvky. In Etnohrafіchnyi zbіrnyk, XXXV — XXXVI. L’vіv [in Ukrainian].
Kolberg, O. (1990). Kazky Pokuttia. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].
Kuzelia, Z. (1994). Plemіnnyi rozpodіl і etnohrafіchnі hrupy. In Entsyklopedіia ukrainoznavstva: v 3 t. (Vol. 1: Zahalna chastyna, pp. 194—200). Kyiv: Vіpol [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2013). Morfolohіia ukrains’kykh sotsіal’no-pobutovykh pіsen’: tradytsіia y transformatsіia tekstu (na materіalі vlasnykh zapysіv z Rohatynshchyny). In Mіfolohіia і folklore, 1, 14—26 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2014). Osoblyvostі poetyky folklornoi prozy z Pokuttia (lokalnyi vymіr іstorychnoi travmy). In Borysenko, V.K., Dmytrenko, M.K., & Kozholianko, G.K. (eds.). Etnokultura porubіzhzhia: lokalno-terytorіalnі osoblyvostі: zb. nauk. pr. (pp. 228—239). Odesa: Odeskyi natsіonalnyj unіversytet іmenі I.I. Mechnykova [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2012). Sotsіal’no-pobutovі pіsnі Boikіvshchyny u dіakhronnomu vymіrі. In Durda, S., Halczak, B., Drozd, R., Betko, I. M., & Šmigeľ, M. (eds). Lemkowie, bojkowie, rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. (Vol. IV, ch. 2, pp. 544—545). Słupsk; Zielona Góra, [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2013). Sotsіalno-pobutova pіsennіst’ Pokuttia: transmіsіia lokalnoi tradytsіi. In Borysenko, V.K., Dmytrenko, M.K., & Kozholianko, G.K. (Eds.). Lokal’na ta rehіonal’na spetsyfіka tradytsіinoi kul’tury: zb. nauk. pr. (pp. 298—316). Odesa: Vyd-vo KP OMD [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2009). Strіletska pіsennіst’: folkloryzm, folkloryzatsіia, folklornіs’t’. L’vіv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kuz’menko, O.M. (2014). Pervaia myrovaia voina v folklornoi retseptsyi ukraintsev. In Zhyvaia starina, 4 (84), 24—29 [in Russian].
Lіtopys Ukrains’koi Povstans’koi Armіi. (Vol. 25: Lavryshyn, Z. (zapys ta uporiad.). Pіsnі UPA). (1996—1997). Toronto; L’vіv: Lіtopys UPA [in Ukrainian].
Lutsak, H. (zapys, uporiad.). (2002). Kolomyiku zaspіvaimo. Kolomyia [in Ukrainian].
Lutskyi, Yu. (1993). Rozdumy nad slovom «Ukraina» u narodnykh pіsniakh. In Suchasnis’t’, 8, 117—122 [in Ukrainian].
Marusyk, P. (2000). Beleluie, kolysko moia: іstorіia, etnohrafіia, pobut, pokuts’koho sela. (pp. 177—197). Halych [in Ukrainian].
Myroniuk, M. (2008). Istorіia Korolіvky z naidavnіshykh chasіv do sohodennia. Kolomyia [in Ukrainian].
Mykhashchuk, V. (2015). Geografіia fol’klorno-zbyrats’koi roboty Bohdana Zaklynskoho. In Narodoznavchі zoshyty, 3 (123), 733—739 [in Ukrainian].
Myshanych, S. (2003). Lokalno-monografіchne doslіdzhennia folklore. In Fol’klorystychnі ta lіteraturoznavchі pratsі: u 2 t.(Vol. 1, pp. 67—88). Donets’k: DNU [in Ukrainian].
Mokhorukh, D.I. (2008). Moi spіvochі Toporіvtsі (folklornyi obraz sela). Kosіv: Pysanyi kamіn’ [in Ukrainian].
Dej, O.I., & Hrytsa, S.I. (Eds.). (1975). Najmyts’kі ta zarobіtchans’kі pіsnі. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Myshanych, S.V. (Ed.). (1983). Narodnі opovіdannia. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі v zapysakh Volodymyra Hnatiuka. (1971). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі v zapysakh Hryhorіia Il’kevycha. (2003). L’vіv: Kameniar [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі v zapysakh Ivana Vahylevycha. (1983). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі v zapysakh Ivana Franka. (1981). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі v zapysakh Mykhaila Pavlyka. (1974). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
Narodnі pіsnі v zapysakh Osypa Makoveia. (1981). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
Narodnye pesny Halytskoi i Uhorskoi Rusy, sobrannye Ya. F. Holovatskym. (1878). (Ch. 3, otd. 1: Dumy i dumky). Moskva [in Russian].
Nekliudov, S. (2012). Dyalektnos’t’ — rehyonalnos’t’ — unyversal’nos’t’ v fol’klore. In Unyversalyy russkoi lyteratury, 4, 8—38. Voronezh: Nauchnaia knyha [in Russian].
Novak, V.S. (2006). Regіanalny fal’klor In Belaruskі fal’klor: entsyklapedyia: u 2 t. (Vol. 2, pp. 470—471). Mіnsk [in Byelorussian].
Smal’, K. (2008). Oi ne kosy, buz’ku sіna: narodnі pіsnі Pokuttia. Sniatyn: PrutPrynt [in Ukrainian].
Pavlenko, I.Ia. (2006). Lehendy ta perekazy Nyzhnoi Naddnіprianshchyny: buttia u prostorі ta chasі. Zaporіzhzhia [in Ukrainian].
Pan’kіv, M. (2013). Tekla krovts’ia po Vkrainі (toponіmy, lehendy ta pіsnі pro tatars’kі napady na Prykarpattia z seredyny XV do pochatku XVIII st.). Ivano-Frankіvs’k: Vyd-vo Prykarpats’kogo Natsional’nogo universytetu іm. V. Stefanyka [in Ukrainian].
Andrusiak, M., & Pankіv, M. (zapys, uporiad.). (2001). Pіsnі z Pokuttia (pіsnі zapysanі v selі Verbіvtsі Horodenkіvskoho r-nu). Ivano-Frankіvs’k: Nova Zoria [in Ukrainian].
Pohrebennyk, F. (1969). Folklornі zatsіkavlennia Lesia Martovycha. In Narodna tvorchіs’t’ ta etnohrafіia, 6, 70—73 [in Ukrainian].
Voloshyns’kyi, I. (1919). Pokhoronnі zvychai і holosіnnia v Horodenshchynі. In Materіaly do ukrains’koietnologіi. (Vol. XIX—XX, 194—213). L’vіv [in Ukrainian].
Putilov, B. (2003). Rehyonalnoe / lokalnoe nachalo v folklore. In Folklor y narodnaia kultura. In memoriam. (pp. 156—166). SPb: Peterburhskoe vostokovedenye. (Etnograpfica Petropolitana, IX) [in Russian].
Dej, O.I., & Pravdiuk, O.A. (Eds.). (1974). Rekrutskі ta soldatskі pіsnі. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Savchuk, M. (2000). Vesіllia. In Entsyklopedіia Kolomyishchyny. (Vol. 3, pp. 60—85). Kolomyia: Vіk [in Ukrainian].
Savchuk, M. (2008). Kyshen’kovyi dovіdnyk. Kolomyiky. Kolomyia: Vіk [in Ukrainian].
Salamakha, O. [Kuz’menko, O.]. (1992). Pіsnia pro povstantsia-drukaria. In Derzhavnіst’, 4, 55—56 [in Ukrainian].
Svyryda, Y.Y. (2004). Kultura i prostranstvo: aspekty izuchenyia. In Kultura i prostranstvo. Slavianskyi mir. (pp. 5—16). Moskva: Logos [in Russian].
Slyvyns’kyi, Yu. (2011). Melogeohrafіia zbіrnyka Oskara Kolberga «Pokuttia». In Etnomuzyka, 7, 79—89 (Naukovyi zbіrnyk LNMA іm. M. Lysenka) [in Ukrainian].
Sokіl, V. (2003). Ukrainskі іstoryko-heroichnі perekazy. L’vіv [in Ukrainian].
Sokіl, V. (1995). Narodnі lehendy ta perekazy ukraintsіv Karpat. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Sokіl, H. (2011). Pokutske suzіria zbyrachіv slovesnostі (L. Martovych, V. Ravliuk, V. Stefanyk, I. Voloshynskyi, O. Ivanchuk). In H. Sokіl. Ukrainska folklorystyka v Halychynі kіntsia XIX — pershoi tretyny XX st.: іstoryko-teoretychnyi dyskurs. (pp. 344—375). L’vіv: LNU іm. I. Franka [in Ukrainian].
Dej, O.I., & Hrytsa, S.I. (Eds.). (1972). Spіvanky-khronіky. Novyny. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Stefurak, Ye. (2002). Zapysy pіsen (u s. Toporіvtsі 1972—1990 rr.). In Horodenshchyna. Istorychno-memuarnyi zbіrnyk. (Vol. 2, pp. 320—327). N’ju-Jork; Horodenka: Vіk [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2005). Strіletskі pіsnі. L’vіv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Tomashchuk, M. (2004). Spalakh. Storіnky z lіtopysu borot’by za natsіonal’nu nezalezhnіst’. Kolomyia [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1916). Ukrainskі narodnі baiky (zvіrynyi epos): u 2 t. In Etnohrafіchnyi zbіrnyk, XXXVII—XXXVIII. L’vіv [in Ukrainian].
Zіnchuk, M. (2005). Ukrainskі narodnі kazky: Knyha 12. Kazky Pokuttia: Ch. 1. Ternopіl’: Bohdan [in Ukrainian].
Dvolitka, V. (ed.). (2010). Folklornі skarby Prykarpattia: bіblіohrafіchnyi pokazhchyk. Ivano-Frankіvs’k [in Ukrainian].
Franko, I. (1984). Zіbrannia tvorіv: u 50 t. (Vol. 42). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Franko, I. (2008). Z ust narodu. In Franko I. Dodatkovі tomy do zіbrannia tvorіv: u 50 t. (Vol. 53, pp. 413—418). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Kharyton, V. (2010). Naselenі punkty Sniatynshchyny: іstorychne mynule, kulturnі tradytsіi, personalіi. Sniatyn: PrutPrynt [in Ukrainian].
Kharyton, V., & Bіiovskyi, M. (2000). Tam, de dobrі lovy: narys іstorіi Tulovy. Sniatyn: PrutPrynt [in Ukrainian].
Dalavruk, S., & Ivasiuk, M. (1971). Charіvne horniatko. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].
Dej, O.I., Yasenchuk, A.I., & Ivanytskyi, A.I. (Eds.). (1975). Chumatskі pіsnі. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Khrapko, E.(1997). Istorіia Zavallia: іstoryko-etnohrafіchnyi narys. Kolomyia: Vіk [in Ukrainian].
Czubala, D. (1985). Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym. Katowice: Un-t Sląski [in Polish].
Kolberg,O. (1963). Pokucie. Cz. 2: Dzieła wszystkie. (T. 30). Wrocław; Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [in Polish].
Pauli, Ż. (1839). Pieśni ludu ruskiego w Galicyi: u 2 t. Lwów: Zakład Narodnyj im. Ossolińskich [in Polish].
Wacław z Ołeska. (1833). Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Z muzyką instrumentowaną prezez Karola Lipińskiego. Lwów [in Polish].
Wójcicki, K.W. (1836—1837). Pieśni ludu Biało-Shorwatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu: u 2 t. Warszawa [in Polish].
Kniazhe (Sniatyns’kyi r-n). (2016). Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Княже_(Снятинський_район)

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »