« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 23–60

УДК 398:94 (= 161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.023

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Надійшла 12.01.2017

ФОЛЬКЛОР ПОКУТТЯ: ДИНАМІКА ТРАДИЦІЇ

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

член та секретар Комісії фольклористики

Наукового товариства імені Шевченка.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел. + 38 (067)350 57 07; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. У статті автор робить комплексний жанрово-тематичний та структурно-семантичний аналіз фольклору Покуття. Висвітлено головні питання історіографії та особливостей динаміки художньої системи. Глибше проаналізовано поетику необрядових ліро-епічних та ліричних пісень, голосінь, переказів, які автор записала на теренах Покуття у 1992, 1997, 2013—2015 рр. Зроблено порівняльно-типологічний аналіз давніх та новочасних творів (у межах записів XIX—XXI ст.), які побутують у традиції регіону та його пограниччях (з Гуцульщиною, східною Бойківщиною, буковинським Підгір’ям). Виявлено особливості репертуарного складу та стилістичні зміни, що закріплюють перехід від ліро-епічних до ліричних текстів. Проаналізовано парадигматичний рівень діахронних зміни у семантиці традиційних суб’єктних образів (матері, сина-воїна), символічних образів та концептів (мати-Україна, чужина, війна). Дана оцінка морфологічним змінам, які наявні у новочасних варіантах. Уперше уведено в науковий обіг історичні перекази та оповідання про події Першої і Другої світової війни, про голод 1947 року, які записала автор.

Ключові слова: Покуття, фольклор, локальна традиція, варіант, мотив, образ, фольклорний твір, пісні, усний наратив, легенда, оповідання-меморат.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України (Далі Архів ІН НАНУ). — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 381 а.  — 90 арк. (КузьменкоО. Фольклорні записи стрілецьких пісень, 1992 р. [Львівська, Івано-Франківська обл.]).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 437. — 160 арк. (Кузьменко О. Фольклорні записи з Покуття, 1997 р. [Коломийський, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл.]).
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 731. — 320 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття ; Коломийський, Тлумацький, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., липень 2013 року).
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 766. — 220 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття ; Тлумацький, Тисменицький р-ни Івано-Франківської обл., липень 2014 р.).
 5. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при кафедрі музичної фольклористики Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові. — Ф. ЕК 34. — Спр. 4—6 (зап. Ю. Сливинського, 1978 р., с. Стецева Снятинcький р-н) ; ЕК 40. — Спр. 5 (зап. Л. Кушлика, 1982 р., с. Завалля) ; ЕК 152. — Спр. 2—6 (зап. Л. Кушлика, 1996 р., с. Вовчківці Снятинський р-н) ; ЕК 161. — Спр. 1—6 (зап. В. Коваля, 1996 р., Коломийський  р-н) та ін.
 6. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. — Ф. Народного дому. — Од. зб. 91. — 19 арк. (Народні пісні з Покуття й Поділля [зап. 1850-ті рр.]).
 7. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського (Далі НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського). — Ф. 14—3. — Од. зб. 23.  — 80 арк. (Маньковський А.Г. Пісні (без мелодій), частушки, приказки, анекдоти. Нарис. Про часи Вітчизняної війни, пісні про німецьку неволю. 1942—1944 рр.)
 8. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 14—3. — Од. зб. 599. — 6 арк. (Григорак В. Весільні обряди та пісні Покуття. 1959 р.).
 9. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського). — Ф. 28—3.  — Од. зб. 116. — 140 арк. («Отдай мене, моя мати…» Пісні, балади, коломийки (без мел.) оповідання, перекази, колядки та ін. Історичні, рекрутські, весільні, побутові, родинні, жартівливі, сороміцькі та ін.).
 10. НАФ ІМФЕ ім.М.Т. Рильського. — Ф. 28—3. — Од. зб. 168. — 87 арк. («Було три братє». Пісні (б/мел), анекдоти, казки, побутові, колискові пісні. Записано О.Дерев’янком на Львівщині, Станіславщині, Тернопільщині. 1902—1904 рр.).
 11. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 28—3. — Од. зб. 247. — 41 арк. («Я був в Румунії…» Оповідання, анекдоти, поетичні твори. Тематика історична (з часів Першої світової війни). Записав П. Шекерик-Доник на Станіславщині та ін місцевостях. 1915—1918).
 12. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 28—3. — Од. зб. 584. — 321 арк. (Гнатюк В. М. Сороміцькі приспівки).
 13. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 40—1. — Од. зб. 4. — 76 арк. (Роздольський О.І. Пісні історичні, соціально-побутові, родинно-побутові, весільні і коломийки. Без мел[одій]. Дожовтнева тематика. с. Серафинці, пов. Городенка. 1901 р.).
 14. 14. Аникин В.П. Общерусское и локальное / В.П. Аникин // Теория фольклора: Курс лекций. — Москва : КДУ, 2007. — С. 366—387. — (3-е изд.).
 15. Балади кохання та дошлюбні взаємини / упоряд. О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький ; вступ. ст. О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1987. — 472 с.
 16. Балади: родинно-побутові стосунки / упоряд. О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький ; вступ. ст. О.І. Дея.  — Київ : Наукова думка, 1988. — 528 с.
 17. Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію / упоряд., вступ. ст. і приміт. С. Грица. — Київ : Музична Україна, 1991. — 175 с.
 18. Весілє в селі Ілинцях, Снятинського пов[іту] / записала Олена Голубовичева. 1914 р. // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1919. — Т. 19—20. — С. 177—193.
 19. Весілє в Делешеві, Городенківського пов[іту] / записав Іван Волошинський // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1919. — Т. 19—20. — С. 177—193.
 20. Весілля : у двох книгах / упоряд. текстів, приміт. М.М. Шубравської ; нотний матер. упо­ряд. О.А. Правдюк. — Київ : Наукова думка, 1970. — Кн. 2. — 477 с.
 21. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упоряд. і пояснив Др. І. Франко. — Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006—2007. — (2-ге вид.).
 22. Гевко Д. З народної творчості Городенки / Денис Гевко // Городенщина: історично-мемуарний збірник / за ред. Михайла Марунчака. — Нью-Йорк ; Торонто  ; Вінніпеґ : НТШ, 1978. — С. 113—121.
 23. Гнатюк В. Народні оповідання про тютюнарів / Володимир Гнатюк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1915. — Т. 122. — С. 167—211.
 24. Гнатюк В. Uzupełnienie dawniej ogłoszonego dzieła ś. p. Oskara Kolberga. Z rękopisów pozgonnych wydał dr. Stanisław Zdziarski, Краків, 1904, ст. 21 (відбитка з Materiał-ів Komisyi antrop. i etnogr., t. III) / Володимир Гнатюк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — 1905. — Т. LXIV. — С. 39—42.
 25. Голубець О. «Джурило» в українській гаївковій традиції / Орися Голубець // Матеріали до української етнології. — Київ, 2002. — Вип. 2 (5). — С. 355—359.
 26. Грабовецький В. Вступ / В. Грабовецький, А. Королько, В. Марчук, М. Паньків // Покуття: історико-етнографічний нарис / автор ідеї та кер. автор. кол. В. Марчук ; гол. ред. А. Королько. — Львів : Манускрипт, 2010. — С. 10—15.
 27. Грица С. Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв’язку з етнографічним регіонуванням України / Софія Грица // Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. — Київ ; Тернопіль : Астон, 2002. — С. 7—32.
 28. Гунько О. Завалля в пам’ятках старовини і сучасності. Кн. 2: З історії поколінь / Орест Гунько. — Снятин : ПрутПринт, 2007. — 180 с.
 29. Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України: матеріали Круглого столу / голов. ред. Г. Скрипник ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, м. Київ, 22 вересня 2015 року. — Київ, 2015. — 276 с.
 30.  Данилишин І. Хом’яківка моя: матеріали до історії села / І. Данилишин. — Снятин : ПрутПринт, 2005. — 92 с.
 31. Дев’ята межа. Сто притч з Покуття / запис, літерат. підготовка, упоряд.Михайла Буджака. — Івано-Франківськ, 2004.
 32. Дей О. Збірка народних пісень Наталії Кобринської / Олексій Дей // Спілкування митців з народною поезією. — Київ : Наукова думка, 1981. — С. 78—119.
 33. ДейО. Народні пісні з Русова у записах Василя Стефаника / Олексій Дей // Спілкування митців з народною поезією. — Київ : Наукова думка, 1981. — С. 128—145.
 34. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років (істо­рико-фольклористичне дослідження) / Григорій Де­м’ян. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2003. — 581 с.
 35. Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей. — Київ : Наукова думка, 1986. — 263 с.
 36. Джорджевич С. Методологічні проблеми територіального дослідження фольклору: репертуар гуслярів / Сміляна Джорджевич // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 2. — С. 94—100.
 37. Диво Сухої Долини. Казки, притчі та ладкання Марії Ткачук / запис, упоряд. та підготовка текстів М. Буджака. — Львів, 2003.
 38. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880) / М. Драгоманов. — Київ : Друкарня акціонер. т-ва «П. Барський», 1918. — 154 с. — (Вид. 2-ге.).
 39. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII—XIX ст. / М. Драгоманов. — Женева, 1885. — Частина перша. — Розділ I, II.
 40. Дяків В. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х років / Володимир Дяків. — Львів, 2008. — 256 с.
 41. Енциклопедія Коломийщини. — Зшитки1—14 (літери А—Д, Ч—Я) / за ред. Миколи Васильчика, Миколи Савчука. — Коломия : Вік, 1996—2002.
 42. Єфремова Л. Частотний каталог українського пісенного фольклору / Л. Єфремова : в 3-х ч. — Частина 1: Опис. — Київ  : Наукова думка, 2009. — 720 с.
 43. Жмундуляк Д. Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування : автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.07 / Д.Д. Жмундуляк. — Київ, 2002. — 20 с.
 44. Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник «Покуття» / Ірина Збир. — Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. — 270 с.
 45. Зварич І. Міф у ґенезі художнього мислення / І. Зварич. — Чернівці : Золоті литаври, 2002. — 236 с.
 46. Знадоби до галицько-руської демонології / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1904. — Т. 15. — 272 с.
 47. З уст народних / упоряд.Емілія Кулик. — Тлумач : [б. в.], 1999. — 107 с.
 48. Історичні пісні / упоряд., вступ. cт. І.П. Березовський, М.С. Родіна, В.Г. Хоменко. — Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. — 1067 с.
 49. Казки Підгір’я / записи, впорядкування, післямова Степана Пушика. — Ужгород : Карпати, 1976. — 208с.
 50. Кафарський В. Угорники: етнографічний нарис / В. Кафарський. — Івано-Франківськ, 2011. — 468 с.
 51. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі  / Роман Кирчів. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2010. — 536 с.
 52. Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р. Кирчів. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. — 422 с. — (2-е вид.)
 53. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: нариси і статті / Роман Кирчів. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2002. — 352 с.
 54. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 70—90.
 55. Коваль-Фучило І. Українські голосіння: історія фіксації і локальні особливості побутування / упоряд. І. Коваль-Фучило ; наук. ред. Л. Іваннікова // Голосіння / НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012.  — С. 5—40.
 56. Коломийки / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1905—1907. — Т. 17—19.
 57. Колядки і щедрівки / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. 35. — XXXIV, 270c. ; Т.36. — XXXV, 380 c.
 58. Кольберг О. Казки Покуття / Оскар Кольберг ; упоряд., підготовка текстів, вступ. ст., приміт. та словн. І.В. Хланта. — Ужгород : Карпати, 1990. — 327 с.
 59. Кузеля З. Племінний розподіл і етнографічні групи / З. Кузеля // Енциклопедія українознавства : в 3-х т.  / за гол. ред. проф. д-ра В. Кубійовича і проф. д-ра З. Кузелі. — Т. 1: Загальна частина (препринт. відтвор. з вид. 1949 р.) / Ін-т української археографії АН України. — Київ : Віпол, 1994. — С. 194—200.
 60. Кузьменко О. Морфологія українських соціально-побутових пісень: традиція й трансформація тексту (на матеріалі власних записів з Рогатинщини) // Міфологія і фольклор. — 2013. — № 1. — С. 14—26.
 61. Кузьменко О. Особливості поетики фольклорної прози з Покуття (локальний вимір історичної травми) / Оксана Кузьменко // Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості: зб. наук. пр. / редкол.: Борисенко В.К., Дмитренко М.К., Кожолянко Г.К. та ін. — Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. — С. 228—239.
 62. Кузьменко О. Соціально-побутові пісні Бойківщини у діахронному вимірі / Оксана Кузьменко // Lemkowie, bojkowie, rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / red. nauk. S. Durda, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, M. Šmigeľ. — Tom IV. — Cz. 2.  — Słupsk ; Zielona Góra, 2012. — С. 544—545.
 63. Кузьменко О. Соціально-побутова пісенність Покуття: трансмісія локальної традиції / Оксана Кузьменко// Локальна та регіональна специфіка традиційної культури: зб. наук. пр. / редкол.: Борисенко В.К., Дмитренко М.К., Кожолянко Г.К. та ін. — Одеса : Вид-во КП ОМД, 2013. — С. 298—316.
 64. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність / Оксана Кузьменко. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2009. — 295 с.
 65. КузьменкоО.М. Первая мировая война в фольклорной рецепции украинцев / О.М. Кузьменко // Живая старина. — 2014. — № 4 (84). — С. 24—29.
 66. Літопис Української Повстанської Армії / упоряд., ред. і автор передм. З. Лавришин. — Торонто ; Львів  : Літопис УПА, 1996—1997. — Т. 25: Пісні УПА. — 555 с.
 67. ЛуцакГ. Коломийку заспіваймо / Галина Луцак. — Коломия, 2002. — 16 с.
 68. Луцький Ю. Роздуми над словом «Україна» у народних піснях / Юрій Луцький // Сучасність. — 1993. — № 8. — С. 117—122.
 69. МарусикП. Белелує, колиско моя: історія, етнографія, побут, покутського села / Петро Марусик. — Галич, 2000. — С. 177—197.
 70. Миронюк М. Історія Королівки з найдавніших часів до сьогодення / М. Миронюк. — Коломия, 2008.
 71. 71. Михащук В. Географія фольклорно-збирацької роботи Богдана Заклинського / Вікторія Михащук // Народознавчі зошити. — 2015. — № 3 (123). — С. 733—739.
 72. 72. Мишанич С. Локально-монографічне дослідження фольклору / Степан Мишанич // Фольклористичні та літературознавчі праці. — Том 1. — Донецьк : ДНУ, 2003. — С. 67—88.
 73. 73. Мохорух Д.І. Мої співочі Топорівці (фольклорний образ села) / Д.І. Мохорух. — Косів : Писаний камінь, 2008. — 312 с.
 74. Наймитські та заробітчанські пісні: збірник / ред. колегія: О.І. Дей (голова) та ін. ; aвт. передмови С.Й. Грица. — Київ : Наукова думка, 1975. — 573 с.
 75. Народні оповідання / упоряд., вступ. ст. та приміт. С.В. Мишанич. — Київ : Наукова думка, 1983. — 502 с.
 76. Народні пісні в записах Володимира Гнатюка / упоряд., вступ. ст. та прим. М. Яценка. — Київ : Муз. Україна, 1971. — 323 с.
 77. Народні пісні в записах Григорія Ільковича / вступ. ст. Р.Ф. Кирчіва ; упоряд. і приміт. Г.В. Дем’яна, Р.Ф. Кирчіва. — Львів : Каменяр, 2003. — 142 с.
 78. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / упоряд.М. Шалати. — Київ : Муз. Україна, 1983.
 79. Народні пісні в записах Івана Франка / упоряд., вступ. ст. і приміт. О.І. Дея. — Київ : Муз. Україна, 1981. — 336 с. — (2-ге вид).
 80. Народні пісні в записах Михайла Павлика / упоряд. і приміт. О.І. Дея та В. Качкана ; вступ. ст. О.І. Дея. — Київ : Муз. Україна, 1974. — 320 с.
 81. Народні пісні в записах Осипа Маковея / упоряд., вступ. ст. і приміт. В.А. Качкана. — Київ : Муз. Україна, 1981. — 104 с.
 82. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Ч. III: Разночтения и дополнения. Отд. 1: Думы и думки — Москва, 1878. — 323 с.
 83. Неклюдов С.Ю. Диалектность — региональность — универсальность в фольклоре / С.Ю. Неклюдов // Универсалии русской литературы. — Вып. 4. — Воронеж : Научная книга, 2012. — С. 8—38.
 84. Новак В.С. Рэгіанальны фальклор / В.С. Новак // Беларускі фальклор: энцыклапедыя : у 2-х т. — Т. 2.  — Мінськ, 2006. — С. 470—471.
 85. Ой не коси, бузьку сіна: народні пісні Покуття / запис, нотація та упоряд. К. Смаль. — Снятин : Прут Принт, 2008. — 264 с.
 86. Павленко І.Я. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі / І.Я. Павленко.  — Запоріжжя, 2006. — 243 с.
 87. Паньків М. Текла кровця по Вкраїні (топоніми, легенди та пісні про татарські напади на Прикарпаття з середини XV до початку XVIII ст.). — Івано-Фран­ківськ  : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. — 224 с.
 88. Пісні з Покуття (пісні записані в селі Вербівці Городенківського р-ну Миколою Андрусяком та Михайлом Паньківим). — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 279 с.
 89. ПогребенникФ. Фольклорні зацікавлення Леся Мартовича / Федір Погребенник // Народна творчість та етнографія. — 1969. — № 6. — С. 70—73.
 90. Похоронні звичаї і голосіння в Городенщині / записав Іван Волошинський // Матеріали до української етнології. — Львів, 1919. — Т. 19—20. — С. 194—213.
 91. Путилов Б. Региональное / локальное начало в фольклоре / Борис Путилов // Фольклор и народная культура. In memoriam. — СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. — (Etnograpfica Petro­politana, IX). — С. 156—166.
 92. Рекрутські та солдатські пісні: збірник / ред. колегія: О.І. Дей (голова) та ін. ; вступ. стаття О.А. Правдюк. — Київ : Наукова думка, 1974. — 620 с.
 93. Савчук М. Весілля / Микола Савчук // Енциклопедія Коломийщини. — Зш. 3 (літера В) / за ред. Миколи Васильчика, Миколи Савчука. — Коломия : Вік, 2000. — С. 60—85.
 94. Савчук М. Кишеньковий довідник. Коломийки / Ми­кола Савчук. — Коломия : Вік, 2008.
 95. Саламаха О. [Кузьменко О.]. Пісня про повстанця-друкаря / Оксана Саламаха // Державність. — 1992. — № 4. — С. 55—56.
 96. Свирида И.И. Культура и пространство: аспекты изучения / И.И. Свирида // Культура и пространство. Славянский мир. — Москва : Логос, 2004. — С. 5—16.
 97. Сливинський Ю. Мелогеографія збірника Оскара Кольберґа «Покуття» / Юрій Сливинський // Етномузика: зб. статей та мат. — Львів, 2011. — Число 7 (2010) / упоряд. Б. Луканюк. — С. 79—89 (Науковий збірник ЛНМА ім. М. Лисенка).
 98. Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази / Василь Сокіл. — Львів, 2003. — 320 с.
 99. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат / Василь Сокіл. — Київ : Наукова думка, 1995. — 158 с.
 100. Сокіл Г. Покутське сузір’я збирачів словесності (Л. Мартович, В. Равлюк, В. Стефаник, І. Волошинський, О. Іванчук) / Ганна Сокіл // Українська фольклористика в Галичині кінця XIX — першої третини ХХ ст.: історико-теоретичний дискурс. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — С. 344—375.
 101. Співанки-хроніки. Новини: збірник / ред. колегія: О.І. Дей (голова) та ін. ; вступ. статті О.І. Дея та С.Й. Грици. — Київ : Наукова думка, 1972. — 558 с.
 102. Стефурак Є. Записи пісень (у с. Топорівці 1972—1990 рр.) / Є. Стефурак // Городенщина. Історично-мемуарний збірник / гол. ред. Василь Никифорук.  — Т. 2. — Нью-Йорк ; Городенка : Вік, 2002. — С. 320—327.
 103. Стрілецькі пісні / упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О.М. Кузьменко. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2005. — 639 с.
 104. Томащук М. Спалах. Сторінки з літопису боротьби за національну незалежність / М. Томащук. — Коломия, 2004.
 105. Українські народні байки (звіриний епос). — Т. 1—2  / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник.  — Львів, 1916. — Т. 37—38. — LVI, 559 с.
 106. Українські народні казки: Книга 12. Казки Покуття: Ч. 1 / запис, упоряд., літ. опрацюв. М. Зінчука. — Тернопіль : Богдан, 2005. — 416 с.
 107. Фольклорні скарби Прикарпаття: бібліографічний покажчик / ОУНБ ім. І.Франка ; уклад. В. Дволітка  ; вступ. ст. Є. Барана. — Івано-Франківськ, 2010.  — 62 с.
 108. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. — Київ : Наукова думка, 1984. — Т. 42.
 109. Франко І.Я. З уст народу / І.Я. Франко // Додаткові томи до зібрання творів : у 50-ти томах — Київ : Наукова думка, 2008. — Т. 53. — С. 413—418.
 110. Харитон В. Населені пункти Снятинщини: історичне минуле, культурні традиції, персоналії / Василь Харитон. — Снятин : ПрутПринт, 2010. — 304 с.
 111. Харитон В. Там, де добрі лови: нарис історії Тулови  / В. Харитон, М. Бійовський. — Снятин : ПрутПринт, 2000. — 64 с.
 112. Чарівне горнятко / зап. текстів С.Далаврука, М.Івасюка, В. Бандурка та С. Пушика ; упоряд. С. Далаврук та М. Івасюк. — Ужгород : Карпати, 1971. — 256 с.
 113. Чумацькі пісні / упоряд., автор вступ. ст. О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький. — Київ : Наукова думка, 1975. — 542 с.
 114. Храпко Е. Історія Завалля: історико-етнографічний на­рис / Ема­нуїл Храпко. — Коломия : Вік, 1997.  — 285 с.
 115. Czubala D. Opowieści z ż Z badań nad folklorem współczesnym / Czubala D. — Katowice : Un-t Sląski, 1985. — 109 s.
 116. Kolberg O. Cz. 2: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań : Polskie Wyd-wo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wyd-cza, 1963. — T. 30. — X, 300 s. — (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze).
 117. Pauli Ż. Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. T. 1—2 / Żegota Pauli. — Lwów : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1839.
 118. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Z muzyką instrumentowaną prezez Karola Lipińskiego / zebrał i wydał Wacław z Ołeska. — Lwów, 1833. — 522 s.
 119. Wójcicki K.W. Pieśni ludu Biało-Сhorwatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu / Kazimierz Władysław Wó — Warszawa, 1836—1837. — T. 1, 2.
 120. Княже (Снятинський р-н). — Електронний ресурс. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Княже_(Снятинський_район) (09.2015).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »