« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 23–60

УДК 398:94 (= 161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.023

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Надійшла 12.01.2017

ФОЛЬКЛОР ПОКУТТЯ: ДИНАМІКА ТРАДИЦІЇ

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

член та секретар Комісії фольклористики

Наукового товариства імені Шевченка.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел. + 38 (067)350 57 07; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. У статті автор робить комплексний жанрово-тематичний та структурно-семантичний аналіз фольклору Покуття. Висвітлено головні питання історіографії та особливостей динаміки художньої системи. Глибше проаналізовано поетику необрядових ліро-епічних та ліричних пісень, голосінь, переказів, які автор записала на теренах Покуття у 1992, 1997, 2013—2015 рр. Зроблено порівняльно-типологічний аналіз давніх та новочасних творів (у межах записів XIX—XXI ст.), які побутують у традиції регіону та його пограниччях (з Гуцульщиною, східною Бойківщиною, буковинським Підгір’ям). Виявлено особливості репертуарного складу та стилістичні зміни, що закріплюють перехід від ліро-епічних до ліричних текстів. Проаналізовано парадигматичний рівень діахронних зміни у семантиці традиційних суб’єктних образів (матері, сина-воїна), символічних образів та концептів (мати-Україна, чужина, війна). Дана оцінка морфологічним змінам, які наявні у новочасних варіантах. Уперше уведено в науковий обіг історичні перекази та оповідання про події Першої і Другої світової війни, про голод 1947 року, які записала автор.

Ключові слова: Покуття, фольклор, локальна традиція, варіант, мотив, образ, фольклорний твір, пісні, усний наратив, легенда, оповідання-меморат.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України (Далі Архів ІН НАНУ). — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 381 а.  — 90 арк. (КузьменкоО. Фольклорні записи стрілецьких пісень, 1992 р. [Львівська, Івано-Франківська обл.]).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 437. — 160 арк. (Кузьменко О. Фольклорні записи з Покуття, 1997 р. [Коломийський, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл.]).
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 731. — 320 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття ; Коломийський, Тлумацький, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., липень 2013 року).
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 766. — 220 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття ; Тлумацький, Тисменицький р-ни Івано-Франківської обл., липень 2014 р.).
 5. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при кафедрі музичної фольклористики Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові. — Ф. ЕК 34. — Спр. 4—6 (зап. Ю. Сливинського, 1978 р., с. Стецева Снятинcький р-н) ; ЕК 40. — Спр. 5 (зап. Л. Кушлика, 1982 р., с. Завалля) ; ЕК 152. — Спр. 2—6 (зап. Л. Кушлика, 1996 р., с. Вовчківці Снятинський р-н) ; ЕК 161. — Спр. 1—6 (зап. В. Коваля, 1996 р., Коломийський  р-н) та ін.
 6. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. — Ф. Народного дому. — Од. зб. 91. — 19 арк. (Народні пісні з Покуття й Поділля [зап. 1850-ті рр.]).
 7. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського (Далі НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського). — Ф. 14—3. — Од. зб. 23.  — 80 арк. (Маньковський А.Г. Пісні (без мелодій), частушки, приказки, анекдоти. Нарис. Про часи Вітчизняної війни, пісні про німецьку неволю. 1942—1944 рр.)
 8. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 14—3. — Од. зб. 599. — 6 арк. (Григорак В. Весільні обряди та пісні Покуття. 1959 р.).
 9. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського). — Ф. 28—3.  — Од. зб. 116. — 140 арк. («Отдай мене, моя мати…» Пісні, балади, коломийки (без мел.) оповідання, перекази, колядки та ін. Історичні, рекрутські, весільні, побутові, родинні, жартівливі, сороміцькі та ін.).
 10. НАФ ІМФЕ ім.М.Т. Рильського. — Ф. 28—3. — Од. зб. 168. — 87 арк. («Було три братє». Пісні (б/мел), анекдоти, казки, побутові, колискові пісні. Записано О.Дерев’янком на Львівщині, Станіславщині, Тернопільщині. 1902—1904 рр.).
 11. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 28—3. — Од. зб. 247. — 41 арк. («Я був в Румунії…» Оповідання, анекдоти, поетичні твори. Тематика історична (з часів Першої світової війни). Записав П. Шекерик-Доник на Станіславщині та ін місцевостях. 1915—1918).
 12. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 28—3. — Од. зб. 584. — 321 арк. (Гнатюк В. М. Сороміцькі приспівки).
 13. НАФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Ф. 40—1. — Од. зб. 4. — 76 арк. (Роздольський О.І. Пісні історичні, соціально-побутові, родинно-побутові, весільні і коломийки. Без мел[одій]. Дожовтнева тематика. с. Серафинці, пов. Городенка. 1901 р.).
 14. 14. Аникин В.П. Общерусское и локальное / В.П. Аникин // Теория фольклора: Курс лекций. — Москва : КДУ, 2007. — С. 366—387. — (3-е изд.).
 15. Балади кохання та дошлюбні взаємини / упоряд. О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький ; вступ. ст. О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1987. — 472 с.
 16. Балади: родинно-побутові стосунки / упоряд. О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький ; вступ. ст. О.І. Дея.  — Київ : Наукова думка, 1988. — 528 с.
 17. Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію / упоряд., вступ. ст. і приміт. С. Грица. — Київ : Музична Україна, 1991. — 175 с.
 18. Весілє в селі Ілинцях, Снятинського пов[іту] / записала Олена Голубовичева. 1914 р. // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1919. — Т. 19—20. — С. 177—193.
 19. Весілє в Делешеві, Городенківського пов[іту] / записав Іван Волошинський // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1919. — Т. 19—20. — С. 177—193.
 20. Весілля : у двох книгах / упоряд. текстів, приміт. М.М. Шубравської ; нотний матер. упо­ряд. О.А. Правдюк. — Київ : Наукова думка, 1970. — Кн. 2. — 477 с.
 21. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упоряд. і пояснив Др. І. Франко. — Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006—2007. — (2-ге вид.).
 22. Гевко Д. З народної творчості Городенки / Денис Гевко // Городенщина: історично-мемуарний збірник / за ред. Михайла Марунчака. — Нью-Йорк ; Торонто  ; Вінніпеґ : НТШ, 1978. — С. 113—121.
 23. Гнатюк В. Народні оповідання про тютюнарів / Володимир Гнатюк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1915. — Т. 122. — С. 167—211.
 24. Гнатюк В. Uzupełnienie dawniej ogłoszonego dzieła ś. p. Oskara Kolberga. Z rękopisów pozgonnych wydał dr. Stanisław Zdziarski, Краків, 1904, ст. 21 (відбитка з Materiał-ів Komisyi antrop. i etnogr., t. III) / Володимир Гнатюк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — 1905. — Т. LXIV. — С. 39—42.
 25. Голубець О. «Джурило» в українській гаївковій традиції / Орися Голубець // Матеріали до української етнології. — Київ, 2002. — Вип. 2 (5). — С. 355—359.
 26. Грабовецький В. Вступ / В. Грабовецький, А. Королько, В. Марчук, М. Паньків // Покуття: історико-етнографічний нарис / автор ідеї та кер. автор. кол. В. Марчук ; гол. ред. А. Королько. — Львів : Манускрипт, 2010. — С. 10—15.
 27. Грица С. Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв’язку з етнографічним регіонуванням України / Софія Грица // Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. — Київ ; Тернопіль : Астон, 2002. — С. 7—32.
 28. Гунько О. Завалля в пам’ятках старовини і сучасності. Кн. 2: З історії поколінь / Орест Гунько. — Снятин : ПрутПринт, 2007. — 180 с.
 29. Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України: матеріали Круглого столу / голов. ред. Г. Скрипник ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, м. Київ, 22 вересня 2015 року. — Київ, 2015. — 276 с.
 30.  Данилишин І. Хом’яківка моя: матеріали до історії села / І. Данилишин. — Снятин : ПрутПринт, 2005. — 92 с.
 31. Дев’ята межа. Сто притч з Покуття / запис, літерат. підготовка, упоряд.Михайла Буджака. — Івано-Франківськ, 2004.
 32. Дей О. Збірка народних пісень Наталії Кобринської / Олексій Дей // Спілкування митців з народною поезією. — Київ : Наукова думка, 1981. — С. 78—119.
 33. ДейО. Народні пісні з Русова у записах Василя Стефаника / Олексій Дей // Спілкування митців з народною поезією. — Київ : Наукова думка, 1981. — С. 128—145.
 34. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років (істо­рико-фольклористичне дослідження) / Григорій Де­м’ян. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2003. — 581 с.
 35. Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей. — Київ : Наукова думка, 1986. — 263 с.
 36. Джорджевич С. Методологічні проблеми територіального дослідження фольклору: репертуар гуслярів / Сміляна Джорджевич // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 2. — С. 94—100.
 37. Диво Сухої Долини. Казки, притчі та ладкання Марії Ткачук / запис, упоряд. та підготовка текстів М. Буджака. — Львів, 2003.
 38. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880) / М. Драгоманов. — Київ : Друкарня акціонер. т-ва «П. Барський», 1918. — 154 с. — (Вид. 2-ге.).
 39. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII—XIX ст. / М. Драгоманов. — Женева, 1885. — Частина перша. — Розділ I, II.
 40. Дяків В. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х років / Володимир Дяків. — Львів, 2008. — 256 с.
 41. Енциклопедія Коломийщини. — Зшитки1—14 (літери А—Д, Ч—Я) / за ред. Миколи Васильчика, Миколи Савчука. — Коломия : Вік, 1996—2002.
 42. Єфремова Л. Частотний каталог українського пісенного фольклору / Л. Єфремова : в 3-х ч. — Частина 1: Опис. — Київ  : Наукова думка, 2009. — 720 с.
 43. Жмундуляк Д. Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування : автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.07 / Д.Д. Жмундуляк. — Київ, 2002. — 20 с.
 44. Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник «Покуття» / Ірина Збир. — Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. — 270 с.
 45. Зварич І. Міф у ґенезі художнього мислення / І. Зварич. — Чернівці : Золоті литаври, 2002. — 236 с.
 46. Знадоби до галицько-руської демонології / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1904. — Т. 15. — 272 с.
 47. З уст народних / упоряд.Емілія Кулик. — Тлумач : [б. в.], 1999. — 107 с.
 48. Історичні пісні / упоряд., вступ. cт. І.П. Березовський, М.С. Родіна, В.Г. Хоменко. — Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. — 1067 с.
 49. Казки Підгір’я / записи, впорядкування, післямова Степана Пушика. — Ужгород : Карпати, 1976. — 208с.
 50. Кафарський В. Угорники: етнографічний нарис / В. Кафарський. — Івано-Франківськ, 2011. — 468 с.
 51. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі  / Роман Кирчів. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2010. — 536 с.
 52. Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р. Кирчів. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. — 422 с. — (2-е вид.)
 53. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: нариси і статті / Роман Кирчів. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2002. — 352 с.
 54. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 70—90.
 55. Коваль-Фучило І. Українські голосіння: історія фіксації і локальні особливості побутування / упоряд. І. Коваль-Фучило ; наук. ред. Л. Іваннікова // Голосіння / НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012.  — С. 5—40.
 56. Коломийки / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1905—1907. — Т. 17—19.
 57. Колядки і щедрівки / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. 35. — XXXIV, 270c. ; Т.36. — XXXV, 380 c.
 58. Кольберг О. Казки Покуття / Оскар Кольберг ; упоряд., підготовка текстів, вступ. ст., приміт. та словн. І.В. Хланта. — Ужгород : Карпати, 1990. — 327 с.
 59. Кузеля З. Племінний розподіл і етнографічні групи / З. Кузеля // Енциклопедія українознавства : в 3-х т.  / за гол. ред. проф. д-ра В. Кубійовича і проф. д-ра З. Кузелі. — Т. 1: Загальна частина (препринт. відтвор. з вид. 1949 р.) / Ін-т української археографії АН України. — Київ : Віпол, 1994. — С. 194—200.
 60. Кузьменко О. Морфологія українських соціально-побутових пісень: традиція й трансформація тексту (на матеріалі власних записів з Рогатинщини) // Міфологія і фольклор. — 2013. — № 1. — С. 14—26.
 61. Кузьменко О. Особливості поетики фольклорної прози з Покуття (локальний вимір історичної травми) / Оксана Кузьменко // Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості: зб. наук. пр. / редкол.: Борисенко В.К., Дмитренко М.К., Кожолянко Г.К. та ін. — Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. — С. 228—239.
 62. Кузьменко О. Соціально-побутові пісні Бойківщини у діахронному вимірі / Оксана Кузьменко // Lemkowie, bojkowie, rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / red. nauk. S. Durda, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, M. Šmigeľ. — Tom IV. — Cz. 2.  — Słupsk ; Zielona Góra, 2012. — С. 544—545.
 63. Кузьменко О. Соціально-побутова пісенність Покуття: трансмісія локальної традиції / Оксана Кузьменко// Локальна та регіональна специфіка традиційної культури: зб. наук. пр. / редкол.: Борисенко В.К., Дмитренко М.К., Кожолянко Г.К. та ін. — Одеса : Вид-во КП ОМД, 2013. — С. 298—316.
 64. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність / Оксана Кузьменко. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2009. — 295 с.
 65. КузьменкоО.М. Первая мировая война в фольклорной рецепции украинцев / О.М. Кузьменко // Живая старина. — 2014. — № 4 (84). — С. 24—29.
 66. Літопис Української Повстанської Армії / упоряд., ред. і автор передм. З. Лавришин. — Торонто ; Львів  : Літопис УПА, 1996—1997. — Т. 25: Пісні УПА. — 555 с.
 67. ЛуцакГ. Коломийку заспіваймо / Галина Луцак. — Коломия, 2002. — 16 с.
 68. Луцький Ю. Роздуми над словом «Україна» у народних піснях / Юрій Луцький // Сучасність. — 1993. — № 8. — С. 117—122.
 69. МарусикП. Белелує, колиско моя: історія, етнографія, побут, покутського села / Петро Марусик. — Галич, 2000. — С. 177—197.
 70. Миронюк М. Історія Королівки з найдавніших часів до сьогодення / М. Миронюк. — Коломия, 2008.
 71. 71. Михащук В. Географія фольклорно-збирацької роботи Богдана Заклинського / Вікторія Михащук // Народознавчі зошити. — 2015. — № 3 (123). — С. 733—739.
 72. 72. Мишанич С. Локально-монографічне дослідження фольклору / Степан Мишанич // Фольклористичні та літературознавчі праці. — Том 1. — Донецьк : ДНУ, 2003. — С. 67—88.
 73. 73. Мохорух Д.І. Мої співочі Топорівці (фольклорний образ села) / Д.І. Мохорух. — Косів : Писаний камінь, 2008. — 312 с.
 74. Наймитські та заробітчанські пісні: збірник / ред. колегія: О.І. Дей (голова) та ін. ; aвт. передмови С.Й. Грица. — Київ : Наукова думка, 1975. — 573 с.
 75. Народні оповідання / упоряд., вступ. ст. та приміт. С.В. Мишанич. — Київ : Наукова думка, 1983. — 502 с.
 76. Народні пісні в записах Володимира Гнатюка / упоряд., вступ. ст. та прим. М. Яценка. — Київ : Муз. Україна, 1971. — 323 с.
 77. Народні пісні в записах Григорія Ільковича / вступ. ст. Р.Ф. Кирчіва ; упоряд. і приміт. Г.В. Дем’яна, Р.Ф. Кирчіва. — Львів : Каменяр, 2003. — 142 с.
 78. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / упоряд.М. Шалати. — Київ : Муз. Україна, 1983.
 79. Народні пісні в записах Івана Франка / упоряд., вступ. ст. і приміт. О.І. Дея. — Київ : Муз. Україна, 1981. — 336 с. — (2-ге вид).
 80. Народні пісні в записах Михайла Павлика / упоряд. і приміт. О.І. Дея та В. Качкана ; вступ. ст. О.І. Дея. — Київ : Муз. Україна, 1974. — 320 с.
 81. Народні пісні в записах Осипа Маковея / упоряд., вступ. ст. і приміт. В.А. Качкана. — Київ : Муз. Україна, 1981. — 104 с.
 82. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Ч. III: Разночтения и дополнения. Отд. 1: Думы и думки — Москва, 1878. — 323 с.
 83. Неклюдов С.Ю. Диалектность — региональность — универсальность в фольклоре / С.Ю. Неклюдов // Универсалии русской литературы. — Вып. 4. — Воронеж : Научная книга, 2012. — С. 8—38.
 84. Новак В.С. Рэгіанальны фальклор / В.С. Новак // Беларускі фальклор: энцыклапедыя : у 2-х т. — Т. 2.  — Мінськ, 2006. — С. 470—471.
 85. Ой не коси, бузьку сіна: народні пісні Покуття / запис, нотація та упоряд. К. Смаль. — Снятин : Прут Принт, 2008. — 264 с.
 86. Павленко І.Я. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі / І.Я. Павленко.  — Запоріжжя, 2006. — 243 с.
 87. Паньків М. Текла кровця по Вкраїні (топоніми, легенди та пісні про татарські напади на Прикарпаття з середини XV до початку XVIII ст.). — Івано-Фран­ківськ  : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. — 224 с.
 88. Пісні з Покуття (пісні записані в селі Вербівці Городенківського р-ну Миколою Андрусяком та Михайлом Паньківим). — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 279 с.
 89. ПогребенникФ. Фольклорні зацікавлення Леся Мартовича / Федір Погребенник // Народна творчість та етнографія. — 1969. — № 6. — С. 70—73.
 90. Похоронні звичаї і голосіння в Городенщині / записав Іван Волошинський // Матеріали до української етнології. — Львів, 1919. — Т. 19—20. — С. 194—213.
 91. Путилов Б. Региональное / локальное начало в фольклоре / Борис Путилов // Фольклор и народная культура. In memoriam. — СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. — (Etnograpfica Petro­politana, IX). — С. 156—166.
 92. Рекрутські та солдатські пісні: збірник / ред. колегія: О.І. Дей (голова) та ін. ; вступ. стаття О.А. Правдюк. — Київ : Наукова думка, 1974. — 620 с.
 93. Савчук М. Весілля / Микола Савчук // Енциклопедія Коломийщини. — Зш. 3 (літера В) / за ред. Миколи Васильчика, Миколи Савчука. — Коломия : Вік, 2000. — С. 60—85.
 94. Савчук М. Кишеньковий довідник. Коломийки / Ми­кола Савчук. — Коломия : Вік, 2008.
 95. Саламаха О. [Кузьменко О.]. Пісня про повстанця-друкаря / Оксана Саламаха // Державність. — 1992. — № 4. — С. 55—56.
 96. Свирида И.И. Культура и пространство: аспекты изучения / И.И. Свирида // Культура и пространство. Славянский мир. — Москва : Логос, 2004. — С. 5—16.
 97. Сливинський Ю. Мелогеографія збірника Оскара Кольберґа «Покуття» / Юрій Сливинський // Етномузика: зб. статей та мат. — Львів, 2011. — Число 7 (2010) / упоряд. Б. Луканюк. — С. 79—89 (Науковий збірник ЛНМА ім. М. Лисенка).
 98. Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази / Василь Сокіл. — Львів, 2003. — 320 с.
 99. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат / Василь Сокіл. — Київ : Наукова думка, 1995. — 158 с.
 100. Сокіл Г. Покутське сузір’я збирачів словесності (Л. Мартович, В. Равлюк, В. Стефаник, І. Волошинський, О. Іванчук) / Ганна Сокіл // Українська фольклористика в Галичині кінця XIX — першої третини ХХ ст.: історико-теоретичний дискурс. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — С. 344—375.
 101. Співанки-хроніки. Новини: збірник / ред. колегія: О.І. Дей (голова) та ін. ; вступ. статті О.І. Дея та С.Й. Грици. — Київ : Наукова думка, 1972. — 558 с.
 102. Стефурак Є. Записи пісень (у с. Топорівці 1972—1990 рр.) / Є. Стефурак // Городенщина. Історично-мемуарний збірник / гол. ред. Василь Никифорук.  — Т. 2. — Нью-Йорк ; Городенка : Вік, 2002. — С. 320—327.
 103. Стрілецькі пісні / упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О.М. Кузьменко. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2005. — 639 с.
 104. Томащук М. Спалах. Сторінки з літопису боротьби за національну незалежність / М. Томащук. — Коломия, 2004.
 105. Українські народні байки (звіриний епос). — Т. 1—2  / зібр. В. Гнатюк // Етнографічний збірник.  — Львів, 1916. — Т. 37—38. — LVI, 559 с.
 106. Українські народні казки: Книга 12. Казки Покуття: Ч. 1 / запис, упоряд., літ. опрацюв. М. Зінчука. — Тернопіль : Богдан, 2005. — 416 с.
 107. Фольклорні скарби Прикарпаття: бібліографічний покажчик / ОУНБ ім. І.Франка ; уклад. В. Дволітка  ; вступ. ст. Є. Барана. — Івано-Франківськ, 2010.  — 62 с.
 108. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. — Київ : Наукова думка, 1984. — Т. 42.
 109. Франко І.Я. З уст народу / І.Я. Франко // Додаткові томи до зібрання творів : у 50-ти томах — Київ : Наукова думка, 2008. — Т. 53. — С. 413—418.
 110. Харитон В. Населені пункти Снятинщини: історичне минуле, культурні традиції, персоналії / Василь Харитон. — Снятин : ПрутПринт, 2010. — 304 с.
 111. Харитон В. Там, де добрі лови: нарис історії Тулови  / В. Харитон, М. Бійовський. — Снятин : ПрутПринт, 2000. — 64 с.
 112. Чарівне горнятко / зап. текстів С.Далаврука, М.Івасюка, В. Бандурка та С. Пушика ; упоряд. С. Далаврук та М. Івасюк. — Ужгород : Карпати, 1971. — 256 с.
 113. Чумацькі пісні / упоряд., автор вступ. ст. О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький. — Київ : Наукова думка, 1975. — 542 с.
 114. Храпко Е. Історія Завалля: історико-етнографічний на­рис / Ема­нуїл Храпко. — Коломия : Вік, 1997.  — 285 с.
 115. Czubala D. Opowieści z ż Z badań nad folklorem współczesnym / Czubala D. — Katowice : Un-t Sląski, 1985. — 109 s.
 116. Kolberg O. Cz. 2: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań : Polskie Wyd-wo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wyd-cza, 1963. — T. 30. — X, 300 s. — (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze).
 117. Pauli Ż. Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. T. 1—2 / Żegota Pauli. — Lwów : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1839.
 118. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Z muzyką instrumentowaną prezez Karola Lipińskiego / zebrał i wydał Wacław z Ołeska. — Lwów, 1833. — 522 s.
 119. Wójcicki K.W. Pieśni ludu Biało-Сhorwatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu / Kazimierz Władysław Wó — Warszawa, 1836—1837. — T. 1, 2.
 120. Княже (Снятинський р-н). — Електронний ресурс. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Княже_(Снятинський_район) (09.2015).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »