« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 3–22

УДК 39 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.003

Надійшла 27.01.2017

ПОКУТТЯ ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РАЙОН УКРАЇНИ

Кирчів Роман Федорович, вчений-фольклорист, етнолог і літературознавець,

провідний науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України,

доктор філологічних наук, професор,

дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка,

академік Академії Наук Вищої школи,

Заслужений діяч науки і техніки України. Помер в 2018.

Анотація. Висвітлюються різні аспекти доісторичного й історичного буття Покуття, подаються відомості про його природно-географічне положення, автохтонне населення і його визначальний антропологічний тип, характер традиційної народно-розмовної мови, етногенетичну еволюцію, багатовікову задіяність у процесі етно-, націо- і культурогенезі українського народу, про активну участь у його національно-визвольній боротьбі і, зрештою, в новочасному та новітньому українському державотворенні, а також інші аспекти.

Ключові слова: покутяни, корінна людність, етнографічна група, складова української землі, український етнокультурний простір, історико-етнографічний регіон України.

Список використаних джерел:

 1. БопланГ.Л. Опис України / Г.Л. Боплан. — Львів : Каменяр, 1990.
 2. Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї. Друга половина ХІХ — XX ст. / М. Васильчук. — 2003.
 3. Глаголюк В. Українська преса Покуття як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю 20—30-х рр. XX ст. / В.Глаголюк. — 2002.
 4. Головацкий Я. Путешествия по Прикарпатской Руси и в Венгрии / Я. Головацкий // Литературный сборник. — Львов, 1886. — Вып. І.
 5. Друковане слово // Покуття. Історико-етнографічний нарис. — Львів : Манускрипт, 2010. — С. 310—325.
 6. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. Порівняльні дослідження народів УРСР і суміжних територій / В.Д. Дяченко. — Київ : Наукова думка, 1965.
 7. Кирчів Р. Чий запис пісні про Романа й Оленочку в «Русалці Дністровій»? / Р. Кирчів // Народознавчі зошити. — 2000. — Зош. 3. — С. 465—472.
 8. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови / Б.В. Кобилянський. — Київ : Радянська школа, 1960.  — 276 с.
 9. Койнов М.М. Покутський лісостеп / М.М. Койнов  // Географічний збірник. — Львів : Львівський відділ Географічного товариства СРСР, 1959. — Вип. 5. — С. 58—71.
 10. Ляскоронский В.Г. Г. Л. де Боплан и его историко-географические труды относительно южной России. І. Описание Украины. ІІ. Карты Украины / В.Г. Ляскоронский. — Киев, 1901. — С. 1—44 : Карты.
 11. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Москва, 1878. — Часть І.
 12. Онікієнко В.В. Природа і господарство Станіславської області / В.В. Онікієнко, Я.І. Жупанський. — Чернівці : Чернівецький державний університет, 1960.
 13. Паньків І.М. Євреї на Покутті / І.М. Паньків // Наукові записки. — Вип. 7—8. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. — С. 132—138.
 14. Паньків І.М. Поляки на Покутті / І.М. Паньків // Наукові записки. — Вип. 9—10. — Івано-Фран­ківськ  : Місто НВ, 2006. — С. 62—74.
 15. Паньків І.М. Польська, німецька та інші етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ — 30-ті рр. ХX ст.) : автореф. канд. дис. / І.М. Паньків. — Івано-Франківськ, 2007.
 16. Покутський діалект // Покуття. Історико-етногра­фічний нарис. — С. 396—415.
 17. Покуття. Історико-етнографічний нарис. — Львів : Манускрипт, 2010.
 18. Русалка Дністровая. — У Будимі, 1837.
 19. Сливка Л. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772—1914 рр.) / Л. Сливка. — Івано-Франківськ  : Місто НВ, 2009. — 218 с.
 20. У боротьбі за українську державу // Покуття. Істо­рико-етнографічний нарис. — Львів, 2010. — С. 192—221.
 21. Украинский народ в его прошлом и настоящем. — СПб, 1916. — Т. ІІ.
 22. Українська мова. Енциклопедія. — Київ : Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2000.
 23. Франко І. Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар / Франко І. // Франко І. Зібрання творів  : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1981. — Т. 29.
 24. Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антро­пології. — Київ : Мистецтво, 1995.
 25. B. R. Роkuсіе / B. R. // Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Wаrszаwа, 1887. — T. VIII. — S. 550—560.
 26. Bielowski A. Роkuсіе / Bielowski A. // Czas. Dodatek miesięczny. — Kraków, 1857. — T. VIII. — S. 653—736.
 27. Jana Długosza Dziejów polskich ksiąg dwanascie. — T. I. — Ks. I. — W Krakowie, 1867.
 28. Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królewstwa Polskiego. — Księga pierwsza. Księga druga. — Warszawa, 1962.
 29. Kirkor A. Роkuсіе pod względem archeologicznym / A. Kirkor. — Kraków, 1876.
 30. Kolberg O. Роkuсіе. Obraz etnograficzny / O. Kolberg. — T. I. — Kraków, 1882.
 31. Majer J. Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej / Majer J., Kopernicki I. // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. — T. I. — Kraków, 1877. — S. 3—181.
 32. W[όjcicki] K.W. Nаd-Prucie. Wyjątek z opisu Pokucia / W[όjcicki] K.W. // Muzeum Domowe. — Warszawa, 1835. — № 45. — S. 358—360.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »