« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 3–22

УДК 39 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.003

Надійшла 27.01.2017

ПОКУТТЯ ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РАЙОН УКРАЇНИ

Кирчів Роман Федорович, вчений-фольклорист, етнолог і літературознавець,

провідний науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України,

доктор філологічних наук, професор,

дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка,

академік Академії Наук Вищої школи,

Заслужений діяч науки і техніки України. Помер в 2018.

Анотація. Висвітлюються різні аспекти доісторичного й історичного буття Покуття, подаються відомості про його природно-географічне положення, автохтонне населення і його визначальний антропологічний тип, характер традиційної народно-розмовної мови, етногенетичну еволюцію, багатовікову задіяність у процесі етно-, націо- і культурогенезі українського народу, про активну участь у його національно-визвольній боротьбі і, зрештою, в новочасному та новітньому українському державотворенні, а також інші аспекти.

Ключові слова: покутяни, корінна людність, етнографічна група, складова української землі, український етнокультурний простір, історико-етнографічний регіон України.

Список використаних джерел:

 1. БопланГ.Л. Опис України / Г.Л. Боплан. — Львів : Каменяр, 1990.
 2. Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї. Друга половина ХІХ — XX ст. / М. Васильчук. — 2003.
 3. Глаголюк В. Українська преса Покуття як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю 20—30-х рр. XX ст. / В.Глаголюк. — 2002.
 4. Головацкий Я. Путешествия по Прикарпатской Руси и в Венгрии / Я. Головацкий // Литературный сборник. — Львов, 1886. — Вып. І.
 5. Друковане слово // Покуття. Історико-етнографічний нарис. — Львів : Манускрипт, 2010. — С. 310—325.
 6. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. Порівняльні дослідження народів УРСР і суміжних територій / В.Д. Дяченко. — Київ : Наукова думка, 1965.
 7. Кирчів Р. Чий запис пісні про Романа й Оленочку в «Русалці Дністровій»? / Р. Кирчів // Народознавчі зошити. — 2000. — Зош. 3. — С. 465—472.
 8. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови / Б.В. Кобилянський. — Київ : Радянська школа, 1960.  — 276 с.
 9. Койнов М.М. Покутський лісостеп / М.М. Койнов  // Географічний збірник. — Львів : Львівський відділ Географічного товариства СРСР, 1959. — Вип. 5. — С. 58—71.
 10. Ляскоронский В.Г. Г. Л. де Боплан и его историко-географические труды относительно южной России. І. Описание Украины. ІІ. Карты Украины / В.Г. Ляскоронский. — Киев, 1901. — С. 1—44 : Карты.
 11. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Москва, 1878. — Часть І.
 12. Онікієнко В.В. Природа і господарство Станіславської області / В.В. Онікієнко, Я.І. Жупанський. — Чернівці : Чернівецький державний університет, 1960.
 13. Паньків І.М. Євреї на Покутті / І.М. Паньків // Наукові записки. — Вип. 7—8. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. — С. 132—138.
 14. Паньків І.М. Поляки на Покутті / І.М. Паньків // Наукові записки. — Вип. 9—10. — Івано-Фран­ківськ  : Місто НВ, 2006. — С. 62—74.
 15. Паньків І.М. Польська, німецька та інші етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ — 30-ті рр. ХX ст.) : автореф. канд. дис. / І.М. Паньків. — Івано-Франківськ, 2007.
 16. Покутський діалект // Покуття. Історико-етногра­фічний нарис. — С. 396—415.
 17. Покуття. Історико-етнографічний нарис. — Львів : Манускрипт, 2010.
 18. Русалка Дністровая. — У Будимі, 1837.
 19. Сливка Л. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772—1914 рр.) / Л. Сливка. — Івано-Франківськ  : Місто НВ, 2009. — 218 с.
 20. У боротьбі за українську державу // Покуття. Істо­рико-етнографічний нарис. — Львів, 2010. — С. 192—221.
 21. Украинский народ в его прошлом и настоящем. — СПб, 1916. — Т. ІІ.
 22. Українська мова. Енциклопедія. — Київ : Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2000.
 23. Франко І. Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар / Франко І. // Франко І. Зібрання творів  : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1981. — Т. 29.
 24. Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антро­пології. — Київ : Мистецтво, 1995.
 25. B. R. Роkuсіе / B. R. // Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Wаrszаwа, 1887. — T. VIII. — S. 550—560.
 26. Bielowski A. Роkuсіе / Bielowski A. // Czas. Dodatek miesięczny. — Kraków, 1857. — T. VIII. — S. 653—736.
 27. Jana Długosza Dziejów polskich ksiąg dwanascie. — T. I. — Ks. I. — W Krakowie, 1867.
 28. Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królewstwa Polskiego. — Księga pierwsza. Księga druga. — Warszawa, 1962.
 29. Kirkor A. Роkuсіе pod względem archeologicznym / A. Kirkor. — Kraków, 1876.
 30. Kolberg O. Роkuсіе. Obraz etnograficzny / O. Kolberg. — T. I. — Kraków, 1882.
 31. Majer J. Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej / Majer J., Kopernicki I. // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. — T. I. — Kraków, 1877. — S. 3—181.
 32. W[όjcicki] K.W. Nаd-Prucie. Wyjątek z opisu Pokucia / W[όjcicki] K.W. // Muzeum Domowe. — Warszawa, 1835. — № 45. — S. 358—360.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »