Про часопис

Часопис «Народознавчі зошити» – випуск спеціалізованого академічного видання був умотивований інтенсивним розвитком народознавчих знань в умовах відновлення української державності, в обставинах складних трансформацій усієї соціокультурної сфери, відновлення інституційних зв’язків з іншими етнологічними центрами як в Україні, так і поза її межами.

Важливість факту заснування журналу полягала й у тому, що в академічній, як і в університетській спільноті, бракувало інтелектуальних платформ для апробації наукових знань, дискусій з приводу ключових питань знань про етнос і націю, звичаєву сферу, динаміку змін в традиційній обрядовості, народні знання і ремесла, духовну, матеріальну та естетичну культуру, світові школи етнології, культурної антропології, фольклористики, етнопсихології, мистецтвознавства, музеєзнавства, історії і філософії культури тощо.

За відносно короткий час «Народознавчі зошити» переросли масштаб речника базової інституції – Інституту народознавства НАН України – і стали загальнонаціональним «банком знань» і дискусійним майданчиком щодо різних аспектів традиційності українського етносу, а також фахової аналітики соціокультурної динаміки в розвитку української нації.

З «Народознавчими зошитами» співпрацюють знані в Україні та світі вчені, представники різних науково-дослідних (академічних та університетських) центрів, науковці середньої та молодшої генерації, в тому числі й аспіранти і здобувачі.

Часопис «Народознавчі зошити» включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України.

  • Iсторичні – 032 (Наказ МОН України від 09.02.2021 р. № 157)
  • Філологічні – 035 (Наказ МОН України від 26.11.2020 р. № 1471)
  • Мистецтвознавство – 023 (Наказ МОН України від 26.11.2020 р. № 1471)

Редакційна Колегія «НЗ» запрошує до співпраці всіх, хто має наукові напрацювання в різних галузях сучасної гуманітаристики.

Тематика: питання етнології, фольклористики, мистецтвознавства, інших аспектів народознавчої науки

Засновники: Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України

Рік заснування: 1995

Видавцем і виготовлювачем журналу Інституту народознавства НАН України, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”, є Видавничий дім “Академперіодика” НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15191-3763 ПР від 27.02.2009 р.

ISSN 1028-5091 (друк)

ISSN 2786-6866 (Online)

DOI: https://doi.org/10.15407/nz

Періодичність і наклад видання: 6 разів на рік, 90 прим.

Тематична спрямованість наукового фахового видання:

032. Історія та археологія
035. Філологія
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Мова видання: українська, англійська

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF= 10&S21FMT=juu_all&C21COM= S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03= PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NaZo

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=bGkecisAAAAJ&hl=uk

ERIH PLUS – This journal was approved on 2020-03-17.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498360

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ІСТОРИЧНІ НАУКИ (032. Історія та археологія)

Сегеда Сергій Петрович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна). – Головний редактор видання

ORCID ID http://orcid.org/0000-0001-6772-8387

Бальді Альберто (Baldi Alberto), доктор наук, професор, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA / 01), Департамент соціальних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2414-2594

Вінце-Паула Єлка (VincePallua Jelka), доктор наук, професор, Інститут суспільних наук Іво Пілара (Загреб, Хорватія).

Scopus ID: 55427390900

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4280-5857

Воробець Христина (Worobec, Christine), докторка філософії, Кафедра історії, Університет Північного Іллінойсу (США).

Scopus ID: 39764021500

Геззі Сімоне (Ghezzi Simone), доктор наук, професор (доцент), Департамент соціології та соціальних досліджень, Міланський університет «Бікокка» (Мілан, Італія).

Scopus ID: 13002869900

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0044-5600

Зіто Еудженіо (Zito Eugenio), доктор наук, професор, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA / 01), Департамент соціальних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

Scopus ID: 55338975900

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7637-914X

Зомбек Мачей доктор наук, професор, культурний антрополог, директор Інституту Етнології і Культурної Антропології Варшавського університету (Варшава, Польща)

Кісь Оксана Романівна, доктор історичних наук, завідувач відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна).

Scopus ID: 26653528400

Web of Science  Researcher ID: H-4849-2016

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8656-9374

Кондратікова Ліліана Едуардівна, доктор історичних наук, доктор мистецтвознавства, науковий співробітник, генеральний вчений секретар Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова).

Scopus ID: 57190371582

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8735-3364

Конопка Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичної етнології, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

Web of Science Researcher ID: B-9050-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0872-1833

Красівський Орест Якубович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна).

Web of Science Researcher ID: ABC-3661-2020

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7028-6038

Маєрчик Марія Степанівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна).

Scopus ID: 26653731000

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7535-4319

Михайляк Тамара (Mykhaylyak Tamara), доктор філософії (соціологія та соціальні дослідження), професор за контрактом, Вища школа соціальних та гуманітарних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2887-9307

Павлюк Степан Петрович, академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту народознавства НАН України, (Львів, Україна). – Заступник голови редколегії, відповідальний редактор.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0975-8099

Парізі Роза (Parisi Rosa), доктор наук, професор антропології, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA / 01), департамент економіки, управління і території Університету Фоджі (Фоджа, Італія).

Scopus ID: 56339820400

Ранісіо Джанфранка (Ranisio Gianfranca), доктор наук, професор, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA/01), Департамент соціальних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

Scopus ID: 54966732000

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2519-226X

Хахула Любомир Ігорович, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів, Україна).

Web of Science Researcher ID: ABC-9918-2020

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9954-9962

Хромейчук Олеся (Khromeychuk Olesya), докторка філософії, директорка Українського інституту у Лондоні (The Ukrainian Institute London) (Лондон, Великобританія).

Scopus ID: 46461284400

Шантек Горан Павєл (Šantek, Goran Pavel), доктор філософії (етнологія), професор, Загребський університет (Загреб, Хорватія).

Scopus ID: 57194448185

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1232-5454

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (035.Філологія)

Дяків Володимир Михайлович, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу етнології сучасності, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9513-4364

Коваль Галина, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID ID: http://orcid. org/0000-0002-2998-2357

Кононенко Наталя (Kononenko Natalie), кандидат наук, професор фольклору у відділі сучасних мов і культурних студій при факультеті гуманітарних наук Університету Альберти (Едмонтон, Канада).

Scopus ID: 35970616200

Кузьменко Оксана Мирославівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Лебович Вікторія (Lebovics Viktória), доктор габілітований, в.о. завідувача кафедри української філології Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша (Будапешт, Угорщина).

Scopus ID: 57209318839

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8148-2309

Набок Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян, Сумський державний університет (Суми, Україна).

Scopus ID: 57208395811

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9422-730X

Сокіл Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ НАУКИ

(023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

Кондратікова Ліліана Едуардівна, доктор історичних наук, доктор мистецтвознавства, науковий співробітник, генеральний вчений секретар Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова).

Scopus ID: 57190371582

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8735-3364

Лагода Оксана Миколаївна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну тканин і одягу Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харків, Україна).

Scopus ID: 57205248387

Никорак Олена Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (Київ, Україна).

Web of Science Researcher ID: N-5636-2018

Яців Роман Миронович, доктор історичних наук, кандидат мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв, кафедра художнього дерева (Львів, Україна). – Відповідальний секретар.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5367

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія журналу ««Народознавчі зошити» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій галузі має бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов’язкові посилання на його ім’я при використанні роботи і її цитуванні. Це, відповідно до визначення BOAI (Budapest Open Access Initiative) відкритого доступу [до рецензованої наукової літератури].

Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Журналу на офіційному сайті у розділі Архів номерів.

Рецензування

Процедуру незалежного рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Рецензенти – вчені, які здійснюють дослідження за спеціальністю. Оцінюється якість дослідження, оригінальність, новизна, структура статті.

Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного. Прислану статтю редакція відправляє (без імені автора) двом вибраним рецензентам, які є експертами в цій галузі.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензенти.

Рецензенти надсилають рецензії до редакції, редакційна колегія приймає остаточне рішення про публікацію на підставі висновків рецензентів.

У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута автору (авторам) на доопрацювання.

Остаточне рішення, разом з коментарями рецензентів, відправляється автору.

Адреса: Інститут народознавства НАН України, “Народознавчі зошити”, просп. Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

e-mail: ethnolog@gmail.com

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »