Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

Про часопис

Часопис «Народознавчі зошити» – випуск спеціалізованого академічного видання був умотивований інтенсивним розвитком народознавчих знань в умовах відновлення української державності, в обставинах складних трансформацій усієї соціокультурної сфери, відновлення інституційних зв’язків з іншими етнологічними центрами як в Україні, так і поза її межами.

Важливість факту заснування журналу полягала й у тому, що в академічній, як і в університетській спільноті, бракувало інтелектуальних платформ для апробації наукових знань, дискусій з приводу ключових питань знань про етнос і націю, звичаєву сферу, динаміку змін в традиційній обрядовості, народні знання і ремесла, духовну, матеріальну та естетичну культуру, світові школи етнології, культурної антропології, фольклористики, етнопсихології, мистецтвознавства, музеєзнавства, історії і філософії культури тощо.

За відносно короткий час «Народознавчі зошити» переросли масштаб речника базової інституції – Інституту народознавства НАН України – і стали загальнонаціональним «банком знань» і дискусійним майданчиком щодо різних аспектів традиційності українського етносу, а також фахової аналітики соціокультурної динаміки в розвитку української нації.

З «Народознавчими зошитами» співпрацюють знані в Україні та світі вчені, представники різних науково-дослідних (академічних та університетських) центрів, науковці середньої та молодшої генерації, в тому числі й аспіранти і здобувачі.

Часопис «Народознавчі зошити» включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України.

 • Iсторичні – наказ МОН від 4.07.2014 р. № 793
 • Філологічні – (фольклористика) наказ МОН від 29.12.2014 № 1528
 • Мистецтвознавство – наказ МОН від 06.03.2015 № 261

Редакційна Колегія «НЗ» запрошує до співпраці всіх, хто має наукові напрацювання в різних галузях сучасної гуманітаристики.

Тематика: питання етнології, фольклористики, мистецтвознавства, інших аспектів народознавчої науки

Засновники: Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України

Рік заснування: 1995

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15191-3763 ПР від 27.02.2009 р.

ISSN 1028-5091 (друк)

DOI: https://doi.org/10.15407/nz

Періодичність і наклад видання: 6 разів на рік, 90 прим.

Тематична спрямованість наукового фахового видання:

032. Історія та археологія
035. Філологія
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Мова видання: українська, англійська

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF= 10&S21FMT=juu_all&C21COM= S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03= PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NaZo

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=bGkecisAAAAJ&hl=uk

ERIH PLUS – This journal was approved on 2020-03-17.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498360

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ІСТОРИЧНІ НАУКИ (032. Історія та археологія)

Кісь Оксана Романівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна). – Головний редактор видання

h-index (Scopus): 1

Scopus ID: 26653528400

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26653528400)

Researcher ID: H-4849-2016

(https://publons.com/researcher/2264565/oksana-kis/)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8656-9374

1) Кісь О. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.

2) Kis, O., Bureychak, T. (2015). Gender dreams or sexism?: Advertising in post-soviet Ukraine. New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine’s Cultural Paradigm (pp. 110–140). Published by: Berghahn Books – Book Chapter. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qcxmb.11 (Scopus)

3) Kis, O. (2015). Review: Nezvychaini doli zvychainykh zhinok: Usna istoria XX stolittia (The extraordinary lives of ordinary women: Oral history of the twentieth century) by Iroida Wynnytsky (ed.). Aspasia, 9: Issue 1, pp. 185–187. DOI: https://doi.org/10.3167/asp.2015.090112 (Web of Science)

4) Kis, O. (2015). Remaining Human: Ukrainian Women’s Experiences of Constructing “Normal Life” in the Gulag. Gender and Peacebuilding: All Hands Required (pp. 121–138). New York; London: Lexington Books (SENSE).

5) Kis, O. (2013). Defying death: Women’s experience of the Holodomor, 1932–1933. Aspasia, 7, pp. 42–67. DOI: https://doi.org/10.3167/asp.2013.070104 (Scopus)

6) Kis, O. (2012). (Re)constructing Ukrainian women’s history: Actors, authors, and narratives. Gender, Politics and Society in Ukraine (pp. 152–179). Publisher: University of Toronto Press – Book Chapter. (Scopus)

7) Kis, O. (2011). Biography as political geography: Patriotism in Ukrainian women’s life stories. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine (pp. 89–108). Publisher: Berghahn Books – Book Chapter. (Scopus)

8) Kis, O. (2011). Telling the untold: Representations of ethnic and regional identities in Ukrainian women’s autobiographies. Orality and Literacy: Reflections Across Disciplines (pp. 280–314). Publisher: University of Toronto Press – Book Chapter. (Scopus)

9) Kis, O. (2012). Ukrainian Women Reclaiming the Feminist Meaning of International Women’s Day: A Report about Recent Feminist Activism. Aspasia, 6: Issue 1, pp. 219–232. DOI: https://doi.org/10.3167/asp.2012.060111 (Web of Science)

10) Kis, O. (2015). Review: Tatyana Zhurzhenko, Gendernyye rynki Ukrainy: politicheskaya ekomomiya natsionalnogo stroitelstva (The gendered markets of Ukraine: The political economy of nation building). Aspasia, 4: Issue 1, pp. 231–234. DOI: https://doi.org/10.3167/asp.2010.040111 (Web of Science)

Ghezzi Simone (Геззі Сімоне), доктор наук, професор (доцент), Департамент соціології та соціальних досліджень, Міланський університет «Бікокка» (Мілан, Італія).

h-index (Scopus): 4

Scopus ID: 13002869900

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13002869900)

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0044-5600

1) Ghezzi, S. (2018). On the social (dis-)embedding of the economy in a local context: Where anthropology and sociology share metaphors as analytical tools. Western capitalism in transition (pp. 77–96). Published by: Manchester University Press – Book Chapter. doi: https://doi.org/10.7765/9781526122407.00014 (Scopus).

2) Ghezzi, S. (2016). Familism in the firm. An ethnographic approach to Italian family capitalism. Ethnologie Francaise, 162 (2), pp. 241–254 (Scopus)

3) Ghezzi, S. (2015). Familism as a context for entrepreneurship in northern Italy. Human Affairs, 25 (1), pp. 58–70. DOI: https://doi.org/10.1515/humaff-2015-0005 (Scopus)

4) Ghezzi, S. (2012). Parenthood and the structuring of time among urban households in northern Italy. Ethnologie Francaise, 42 (1), pp. 37–44 (Scopus)

5) Ghezzi, S. (2009). The fallacy of the formal and informal divide: Lessons from a post-Fordist regional economy. Informal Work in Developed Nationspp (pp. 114–131). Published by: Routledge Taylor & Francis Group – Book Chapter. doi: https://doi.org/10.4324/9780203874455 (Scopus)

6) Ghezzi, S., Mingione, E. (2007). Embeddedness, path dependency and social institutions: An economic sociology approach. Current Sociology, 55 (1), pp. 11–23. DOI: https://doi.org/10.1177/0011392107070131 (Scopus)

7) Narotzky, S., Blim, M., Fleischer, F., Ghezzi, S., Gledhill, J., Green, S., Kalb, D., Krupa, C., Nonini, D.M., Smart, A. (2007). The project in the model: Reciprocity, social capital, and the politics of ethnographic realism. Current Anthropology, 48 (3), pp. 403–424. DOI: https://doi.org/10.1086/512999 (Scopus)

Parisi Rosa (Парізі Роза), доктор наук, професор антропології, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA / 01), департамент економіки, управління і території Університету Фоджі (Фоджа, Італія).

h-index (Scopus): 1

Scopus ID: 56339820400

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56339820400)

1) Parisi, R. (2019). New “racialised” geographies of kinship. Kinning in Mixed families. Antropologia, 6 (2), pp. 101–113. DOI: http://dx.doi.org/10.14672/ada20191581101-113

2) Parisi, R. (2018). In nome delle altre. “Codice materno” e dibattito sulla GPA in Italia. La linea del genere. Politiche dellidentità e produzione di soggettività (pp. 95–124).

3) Parisi, R. (2017). Squatting as a practice of citizenship: The experiences of moroccan immigrant women in rome. Within and beyond Citizenship: Borders, Membership and Belonging. – Book Chapter. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315268910 (Scopus).

4) Grilli, S., Parisi, R. (2017). The weight of belonging: Families and kinship in Italy between persistence and transformations | [Le poids de l’appartenance: Familles et parentés en Italie entre permanences et transformations]. Popolazione e Storia, 18 (1), pp. 45–66. (Scopus).

5) Parisi, R., Grilli, S. (2016). New Family Relationships: between Bio-genetic and Kinship Rarefaction Scenarios. Antropologia, Numero tematico At the Heart of Society: Anthropological Legacy and Human Futures, 3 (1), pp. 29–51.

6) Parisi, R. (2015). Practices and rhetoric of migrants’ social exclusion in Italy: intermarriage, work and citizenship as devices for the production of social inequalitie. Identities (pp. 1–18). DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1070289x.2014.950967 (Scopus).

7) Parisi R. (2014). Processi di normalizzazione e regimi di verità. Raccontare la famiglia: notea margine di una ricerca sull’omoparentalità. Voci. Annuale di Scienze Umane (pp. 58–78), ISSN:1827-5095

Ranisio Gianfranca (Ранісіо Джанфранка), доктор наук, професор, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA/01), Департамент соціальних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

h-index (Scopus): 1

Scopus ID: 54966732000

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54966732000)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2519-226X

1) Ranisio, G. (2019). La riproduzione: tra gestione biomedica dei corpi, memorie femminili e rappresentazioni socioculturali. Scienze umane tra ricerca e didattica, vol. 1, pp. 177–192.

2) Ranisio, G. (2019). Chiara Moretti, Il dolore illegittimo. Un’etnografia della sindrome fibromialgica. Etnoantropologia, 7, pp. 185–188.

3) Ranisio, G. (2017). Percorsi di vita e di ricerca. La Ricerca Folklorica, 72, pp. 132–137. (Scopus).

4) Ranisio, G. (2017). La disabilità: un approccio antropologico. Il. tempo e la complessità. Teorie e metodi dell’antropologia culturale (pp. 132-151). Milano.

5) Ranisio, G. (2016). Strategie d’impresa e processi di etnicizzazione in alcuni percorsi lavorativi di migranti. Etnoantropologia, 4 (2), pp. 171–192.

6) Scala, D., Manzillo, R.F., Ranisio, G., Crescenzo, S. (2012). On the other side of the sannio primary care centers: The patients’ point of view | [Dall’altra parte dei centri di cure primarie del sannio: Il punto di vista del paziente]. Recenti Progressi in Medicina, 103 (9), pp. 313–318. DOI: http://dx.doi.org/10.1701/1136.12524 (Scopus).

7) Scala, D., Manzillo, R.F., Ranisio, G., Crescenzo, S. (2012). Beyond the convention: A qualitative survey inside the Sannio primary care centres | [Oltre le convenzioni: Un’indagine qualitativa dentro i centri di cure primarie del Sannio]. Recenti Progressi in Medicina, 103 (1), pp. 17–22. DOI: http://dx.doi.org/10.1701/1022.11153 (Scopus).

Eugenio Zito (Еудженіо Зіто), доктор наук, професор, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA / 01), Департамент соціальних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

h-index (Scopus): 6

Scopus ID: 55338975900

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55338975900)

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7637-914X

1) Valerio, G.; Mozzillo, E.; Zito, E.; De Nitto, E.; Maltoni, G.; Marigliano, M.; Zucchini, S.; Maffeis, C.; Franzese, A. (2019). Alcohol consumption or cigarette smoking and cardiovascular disease risk in youth with type 1 diabetes. Acta diabetologica, 56 (12), pp. 1315–1321. (Scopus).

2) Zito, E. (2019). Antropologia medica e narrazioni di malattia, tra processi di cura e umanità. Studi etno-antropologici e sociologici, 47, pp. 3–16.

3) Zito, E. (2019). Come il mondo ha cambiato i social media. Etnoantropologia, 7 (2), pp. 189–194.

4) Zito, E. (2018). Contaminazioni ambientali, alterità ecologiche, corpi ribelli. Note antropologiche. Etnoantropologia, 6 (1), pp. 231–264.

5) Zito, E. (2017). “Amori et dolori sacrum”: canons, differences and figures of gender identity in the cultural panorama of travellers in Capri between the Nineteenth and Twentieth centuries. Homosexuality in Italian Literature, Culture and Society 1789-1919 (pp. 129–154). Published by: Cambridge Scholars Publishing – Book Chapter (SENSE).

6) Zito, E. (2017). “My Lady Tells Me I’m Good Woman…”: a Bulgarian Female Migrant’s Life-Story Between Assistance Relations and Care Practices. World Futures, 73 (4–5), pp. 334–352. DOI: https://doi.org/10.1080/02604027.2017.1333871 (Scopus).

7) Zito, E. (2013). Disciplinary crossings and methodological contaminations in gender research: A psycho-anthropological survey on Neapolitan femminielli. International Journal of Multiple Research Approaches, 7 (2), pp. 204–217. DOI: https://doi.org/10.5172/mra.2013.7.2.204 (Scopus).

Єлка Вінце-Паула (Jelka VincePallua), доктор наук, професор, Інститут суспільних наук Іво Пілара (Загреб, Хорватія).

h – індекс: 1

Scopus ID: 55427390900

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55427390900)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4280-5857

1) Vince Pallua, J. (2020.). Morlaci na rubu Europe. Knjiga prihvaćena za tisak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Studije, knjiga 42, Zagreb.

2) Vince Pallua, J. (2019). What can the mythical frog tell us? The symbolism and role of the frog in history and modernity. Folklore (Estonia), 77, pp. 63–90. (Scopus).

3) Vince Pallua, J. (2019.). Darivanje vode u obredno-mitološkoj interpretaciji: primjer slovensko-hrvatske znanstvene suradnje. Studia ethnologica Croatica, Vol. 31, 9–47.

4) Vince Pallua, J. i Slavec Gradišnik, I. (2018). Traditiones – Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, 47, No. 3.

5) Vince Pallua, J. (2018.). Raznoliko lice virdžine, momak-djevojke, jedinstvene običajno-pravne dosjetke. U: (Brković, Ivana, Pišković, Tatjana ur.) Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, FF press, Zagreb, 221–254.

6) Vince Pallua, J. (2014.). Zagonetka virdžine. Etnološka i kulturnoantropološka studija. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Studije, knjiga 17, Zagreb.

7) Vince Pallua, J. (2012.). Some Theoretical and Methodological Insights into the Jigsaw Puzzle of Ethnocartography. Acta ethnographica Hungarica, 57, 1/June 2012. 33–41. (Scopus).

Шантек Горан Павєл (Šantek, Goran Pavel), доктор філософії (етнологія), професор, Загребський університет (Загреб, Хорватія).

h-index (Scopus): 1

Scopus ID: 57194448185

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194448185)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1232-5454

1) Komar, T., & Šantek, G. (2019). Der Stellenwert des Sports in Kroatien. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 14, pp. 229–248. Leiden, The Netherlands: Ferdinand Schöningh. DOI: https://doi.org/10.30965/9783657702763_015

2) Tregoures, L., & Šantek, G. (2018). A comparison of two fan initiatives in Croatia: Zajedno za Dinamo (Together for Dinamo) and Naš Hajduk (Our Hajduk). Soccer and Society 19 (3), pp. 453–464. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14660970.2017.1333679 (Scopus).

3) Belaj, M., & Šantek, G. (2017). Sacred places and religious practices among Croatian spiritual seekers: A Medjugorje case study | [Sveti prostori in religiozne prakse hrvaških duhovnih iskalcev. Primer Medjugorje]. Traditiones, 46 (1–2), pp. 57–79. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2017460405 (Scopus).

4) Santek, G. P., & Komar, T. (2017). Razgovor s Vitomirom Belajem. Etnoloska Tribina, 47 (40), pp. 260–268. (Scopus).

Красівський Орест Якубович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна).

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7028-6038

1) Соляр, І., Красівський, О., Муравський, О. (2019). Діяльність Західно-Українського товариства Ліги Націй у 1922–1924 рр. Сторінки історії, 49, 75–84. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189557 (Web of Science).

2) Krasivskyi, O., Lytvyn, M. Ukrainian integral nationalism: social and personal dimensions. Review: Roman Shukhevych in the Social and Political Life of the Western Ukraine in 1920 – 1939: Memories, Documents, Pictures / Arr. and resp. ed. by Andriy Sova; Independent historical studies Center. Lviv: Apriori, 2019. 816 pp.; Posivnych Mykola. Stepan Bandera. Stryi: Shchedryk, 2017. 332 p. [East European Historical Bulletin], scientific conference proceedings, pp. 155–159. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.0.184419 (Web of Science).

3) Красівський, О., Красівський, Д. (2020). Міжкультурна комунікація в контексті глобалізації та її вплив на самовизначення українців Закарпаття. National Academy of Managerial Staff Culture and Arts Herald, 1, 8–13. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2020.196554 (Web of Science).

Павлюк Степан Петрович, академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту народознавства НАН України, (Львів, Україна). – Заступник голови редколегії, відповідальний редактор.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0975-8099

 1. Павлюк, С. (2019). Дидактична вишуканість у вихованні любові до рідного краю. Народознавчі зошити, 4, 807–810. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.807
 2. Павлюк, С. (2018). З безмежною любов’ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ. Народознавчі зошити, 1, 27–35. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.027
 3. Павлюк, С. П., Кравець, М. С. (2017). І. Франко, В. Липинський: політична культура на зламі століть, до філософії поглядів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць (вип. 13, 59–63). Одеса: Фенікс. – http://mgu.edu.ua/docs/vestnik/obshegum/gymanit13.pdf
 4. Павлюк, С. (2017). Чверть століття боротьби за своє грядуще. Народознавчі зошити, 3, 503–530. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2017.03.503

Alberto Baldi (Альберто Бальді), доктор наук, професор, дослідник демо-етноантропологічних дисциплін (M-DEA / 01), Департамент соціальних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2414-2594

1) Baldi, A. (2020). Giocando con le figurine. Lo sfaccettato e complesso rapporto di Amalia Signorelli con le fonti visive. Amalia Signorelli. Il suo contributo alla antropologia (pp. 85–97). Milano

2) Baldi, A. (2019). Fotografia familiare: un gomitolo di intersecati contenuti dipanato da procedure di decodifica foto-cinematografiche. Leredità rivisitata. Storie di un’antropologia in stile italiano (pp. 457-472). Roma

3) Baldi, A. (2019). Il teatro di figura apulo. Dal pupo napoletano a quello pugliese, da calco ad alter ego. DADA, 2, pp. 7–44.

4) Baldi, A. (2019). Stereotipi da vedere, amalgama artificioso e poliedrico di etnocentrismi vecchi e nuovi. Etnoantropologia, 7 (1), pp. 151–194.

5) Baldi, A. (2017). Miscuglio figurale. Alle origini della ritrattistica antropologica ottocentesca. ANUAC, 6 (1), pp. 271–300.

Хахула Любомир Ігорович, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів, Україна).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9954-9962

ResearcherID: B-9306-2019

 1. Lytvyn, M., Khakhula, L. (2019). How and why do politicians use history? Review: Georgiy Kasianov. Past Continuous: historical politics of the 1980s – 2000s: Ukraine and its neighbors. Kyiv, Laurus, Antropos-Logos-Film. 430 s. Східноєвропейський історичний вісник, 10, 196–199. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.10.159177 (Web of Science).
 2. Lytvyn, M., Khakhula, L. (2019). Czy Ukraina była osamotniona w dobie nowożytnej? Michał Klimecki, Zbigniew Karpus, Czas samotności. Ukraina i Ukraińcy w latach 1914–2018 Warszawa, Bellona, 2018, 336 s. Pamięc i Sprawiedliwość, 33, 547–553. Retrieved from: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc/78799,Pamiec-i-Sprawiedliwosc-nr-1-33-2019.html3
 3. Литвин, М., Хахула, Л. (2019). Рецензія на книгу Литвина Сергія “Симон Петлюра у боротьбі за самостійну державу”. National Academy of Managerial Staff Culture and Arts Herald, 1, 442–444. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.167196 (Web of Science).
 4. Lytvyn, M., Khakhula, L. (2019). The ukrainian memory community in Poland (the second half of the XX – beginning of the XXI centuries). Східноєвропейський історичний вісник, 12, 178–191. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.12.177553 (Web of Science).

Маєрчик Марія Степанівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7535-4319

Scopus Author ID: 26653731000

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26653731000)

1) Mayerchyk, M. (2020). Inventing ‘Heterosexuality’ Through Ethnographic Knowledge Production: Tradition of Premarital Sleeping Together in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries. The Everyday Makings of Heteronormativity: Cross-Cultural Explorations of Sex, Gender, and Sexuality (pp. 27–44). New York, London: Lexington Books (SENSE)

2) Mayerchyk, M., Plakhotnik, O. (2019). Between Time of Nation and Feminist Time: Genealogies of Feminist Protest in Ukraine. Feminist Circulations between East and West / Feministische Zirkulationen zwischen Ost und West (pp. 25–46). Berlin: Frank & Timme.

3) Mayerchyk, M. (2019). 民族志知識生產中的異性戀現象:19世紀末20世紀初婚前同居的傳統”. 澳門理工學報 73, вип. 1 (2019): 105–16. [“Винайденні ‘гетеросексуальності’ і виробництво етнографічного знання (кінець XIX та початок XX століття)” /Перекл. на кит. Цюіфеґ Оуянґ // Журнал Політехнічного інституту Макао (Китай), N 1 (73), 2019, 105–16.]

4) Маєрчик, М. (2018). “…Мішанина побожних сьпівів і фрівольних” в рукописних зошитах барокової доби: до постановки питання. Народознавчі зошити, 3, 696–700. DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.696

5) Маєрчик, М. (2015). Фольклористика, романтичний націоналізм і сексуальність: теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького фольклору. Народознавчі зошити, 6, 1362–1372.

6) Маєрчик, М. (2011). Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. Київ: Критика. 324 с.

7) Mayertchyk, M. (2004). “L’androgine: inversion des sexes et des rôles dans les rituels du cycle familial”. Ethnologie française, 2, pp. 251–259. (Scopus).

Конопка Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичної етнології, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0872-1833

Web of Science ResearcherID: B-9050-2018

 1. Конопка В., Зюбровський А. «Від зернини до хлібини»: семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018, 600 с.
 2. Konopka V. Key persons of harvesting rituality of ukrainians (on the data of South-Western Historic-Ethnographic Macro-region of Ukraine). Res Humanitariae. Klaipėda: Klaipėda University, 2018. Vol. 23. S.73–82. – doi: http://dx.doi.org/10.15181/rh.v23i0.1789
 3. Конопка В. Хліборобська тема у різдвяно-стрітенському періоді народного календаря українців (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону). Народознавчі зошити. 2019. № 2. С. 303–318. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.303

Mykhaylyak Tamara (Михайляк Тамара), доктор філософії (соціологія та соціальні дослідження), професор за контрактом, Вища школа соціальних та гуманітарних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Неаполь, Італія).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2887-9307

1) Mykhaylyak, T. (2019). Curatela sezione monografica “Etnologia e cultura materiale in Ucraina”. EtnoAntropologia, 7 (2), ISSN 2284-0176.

2) Mykhaylyak, T. (2019). “Etnologia ucraina. Il tema dellatradizione tra passato e presente”. EtnoAntropologia, 7 (2), ISSN 2284-0176.

3) Mykhaylyak, T. (2019). “L’uomo e la città. Sviluppi epercorsi dell’antropologia urbana russa”. DADA, 1, ISSN2240-0192.

4) Mykhaylyak, T. (2018). “Dal contadino al cittadino. Originie percorsi dell’antropologia urbana in Ucraina”. EtnoAntropologia, 6 (2), pp. 89–102, ISSN 2284-0176.

5) Mykhaylyak, T. (2018). “Gli albori del folklore ucraino. Antecedenti e primi passi di un’etnografia alla ricerca dellecomuni e antiche radici del popolo ucraino”. EtnoAntropologia, 6 (1), 117–136, ISSN 2284-0176.

6) Mykhaylyak, T. (2017). “L’affermazione delle scienze etno-antropologiche in Ucraina nei presupposti e nelle attività dellaSocietà Scientifica Ševčenko”.  EtnoAntropologia, 5 (2), 345-361, ISSN 2284-0176.

7) Mykhaylyak, T. (2017). “Album e foto di famiglia dell’EstEuropa”. Voci (vol. XIV), pp. 241–259, ISSN 1827-5095.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (035.Філологія)

Kononenko Natalie (Кононенко Наталя), кандидат наук, професор фольклору у відділі сучасних мов і культурних студій при факультеті гуманітарних наук Університету Альберти (Едмонтон, Канада).

h-index (Scopus): 3

Scopus ID: 35970616200

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35970616200)

1) Cope, L., Kononenko, N., Qualin, A., Yoffe, M. (2019). Sound Recordings in the Archival Setting: Issues of Collecting, Documenting, Categorizing, and Copyright. Slavic and East European Information Resources, 20 (3-4), pp. 85–100. DOI: https://doi.org/10.1080/15228886.2019.1694373 (Scopus).

2) Kononenko, N. (2018). Vernacular religion on the prairies: negotiating a place for the unquiet dead. Canadian Slavonic Papers, 60 (1-2), pp. 108–135. DOI: https://doi.org/10.1080/00085006.2018.1446242 (Scopus).

3) Kononenko, N. (2015). Ukrainian Minstrels: Why the blind should sing: And the blind shall sing. New York: Routledge – https://doi.org/10.4324/9781315698533 (Scopus).

4) Kononenko, N. (2013). Groupsourcing folklore sound files: Involving the community in research. Canadian Slavonic Papers, 55 (1-2), pp. 131–150. DOI: https://doi.org/10.1080/00085006.2013.11092730 (Scopus).

5) Kononenko, N. (2011). The politics of innocence: Soviet and post-soviet animation on Folklore topics. Journal of American Folklore,124 (494), pp. 272–294. DOI: https://doi.org/10.5406/jamerfolk.124.494.0272 (Scopus).

6) Kononenko, N. (2011). Folklore scholarship in the post-soviet period. Canadian Slavonic Papers, 53 (2-4), pp. 421–432. DOI: https://doi.org/10.1080/00085006.2011.11092682 (Scopus).

7) Kononenko, N. (2010). How god paired men and women: Stories and religious revival in post-soviet rural Ukraine. Canadian-American Slavic Studies, 44 (1-2), pp. 118–150. DOI: https://doi.org/10.1163/221023910X512831 (Scopus).

Набок Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян, Сумський державний університет (Суми, Україна).

Scopus ID: 57208395811

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208395811)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9422-730X

1) Nabok, M. (2020). The Moral Sacrum of the Aesthetics of Ukrainian National Dumas. International scientific review, 1 (66). pp. 43–46. DOI: https://doi.org/10.24411/2542-0798-2020-16601

2) Nabok, M. N. (2018). Historical basis of Ukrainian national duma “About Khmelnytsky’s Moldovan campaign”. Rusin, 54 (4), pp. 33–51. DOI: https://doi.org/10.17223/18572685/54/3 (Scopus).

3) Набок, М. (2018). Українські народні думи: національні особливості сприйняття в процесі міжкультурного спілкування. Psycholinguistics,  24 (2), pp. 198–217. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-198-217 (Web of Science).

Lebovics Viktória (Вікторія Лебович), доктор габілітований, в.о. завідувача кафедри української філології Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша (Будапешт, Угорщина).

Scopus ID: 57209318839

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209318839)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8148-2309

1) Лебович, В. (2018). «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» и «Ревизор». Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 63 (1), pp. 89–96. DOI: https://doi.org/10.1556/060.2018.63.1.10 (Scopus).

2) Лебович, В., Золтан, А., Обручар, А. (2017). In memoriam – Геза Вернке (1946–2017). Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 62 (1), pp. 239–244. DOI: https://doi.org/10.1556/060.2017.62.1.18 (Scopus).

3) Лебович, В. (2015). Мушкетик Леся: Славістичні студії в Угорщині: історія та сучасний стан. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 60 (1), pp. 186–189. DOI: https://doi.org/10.1556/060.2015.60.1.16 (Scopus).

Пащенко Євген Миколайович, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури філософського факультету Загребського університету (Загреб, Хорватія).

h-index (Scopus): 1

Scopus ID: 55804653800

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55804653800)

1) Paščenko, J. (2018). Tragom hrvatskih domobrana. Istočno bojište 1914–1918. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 185 s. (Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 18). ISBN 978-953-55390-6-3.

2) Paščenko, J. (2018). Ukrajinsko – srpske veze u doba baroka XVII–XVIII stoljeće. Novi Sad: Savez Rusina Ukrajinaca Srbije, 188 s. ISBN 978-86-88983-51-8.

3) Paščenko, J. (2017). The historical contextualisation of red tank (1922), a short story by vladimir nazor | [Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora Crveni tank (1922.)]. Filozofska Istrazivanja, 37 (2), pp. 317–334. DOI: https://doi.org/10.21464/fi37209 (Scopus).

4) Paščenko, J. (2013). Ucrainian research in Croatia in the period 1939-1945 | [Hrvatska ukrajinistika od 1939. Do 1945. Godine]. Fluminensia, 25 (1), pp. 103–115. (Scopus).

5) Пащенко, Є. (2018). Хорватський напрям Степана Павлюка. Народознавчі зошити, 1, 14–19. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.01.014

6) Пащенко, Є. (2014). Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті. Народознавчі зошити, 3, 545–560.

7) Пащенко, Є. (2013). Славістика, якої нема: Григорій Давидович Вервес. Народознавчі зошити, 6, 1169–1172.

Сокіл Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217

 1. Сокіл, В. (2019). Непрості долі моєї родини у ХХ ст: історична та народна документалістика. Народознавчі зошити, 5, 1056–1067. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1056
 2. Сокіл, В., Коваль, Г. (2019). Формування та утвердження національної позиції педагога Григорія Дем’яна. Народознавчі зошити, 4, 787–806. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.04.787
 3. Сокіл В. Епістолярій Тита Реваковича. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. 774 с.

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

 1. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 2. Кузьменко О. (2018). Концептът дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантикана «загубата». Български фолклор, 1, 3–16.
 3. Кузьменко О. (2018). Концепти драматичної екзистенції людини у фольклористичних дослідженнях І. Франка. Spheres of Culture:Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (vol. 17, pp.85–94). Lublin

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ НАУКИ

(023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

Кондратікова Ліліана Едуардівна, доктор хабілітат мистецтвознавства та культурології, доктор хабілітат історії, науковий співробітник, генеральний вчений секретар Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова).

Scopus ID: 57190371582

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190371582)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8735-3364

1) Condraticova, L. (2018). The large cities in interwar bessarabia as promotors of the art of metals development. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 22 (2), pp. 45–67. (Scopus).

2) Condraticova, L. (2018). Clădirile unirii – Palatul mitropolitan din cernăuți și clădirea gimnaziului nr. 3 din Chișinău. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 22 (2), pp. 261–285. (Scopus).

3) Condraticova, L. (2018). Diversity and value of the research sources of the art of metals in Bessarabia | [Diversitatea şi valoarea surselor de cercetare ale artei metalelor din Basarabia]. Revista Arta, 27 (1), pp. 117–126. (Scopus).

4) Condraticova, L. (2014). Metallic Pieces of Church Inventory from Bessarabia (19th Century – Early 20th Century) | [Piese metalice de inventar bisericesc din basarabia (Secolul XIX – Începutul secolului XX)]. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 18 (1), pp. 323–340. (Scopus).

Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (Київ, Україна).

Web of Science Researcher ID: N-5636-2018

(https://publons.com/researcher/1890180/julia-jv-romanenkova/)

1) Btarus I., Kuzmenko G., Romanenkova J. (2020). Art during the Reign of Rudolf II as quintessence of leading Mannerism trend at Prague Art Center. Journal of History Culture and Art Research, 9 (2), pp. 395–407 (Web of Science).

2) Btarus I., Gunka A., Romanenkova J. (2020). Historical jewels in the museums of the world. Agathos, 11 (1), pp. 131–145 (Web of Science)

3) Romanenkova, J., Kuzmenko, H., & Bratus, I. (2019). Pendant in the Jewelry Fashion of the Northern Renaissance and Mannerism. Journal of History Culture and Art Research, 8 (3), 317–329. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2198 (Web of Science).

Яців Роман Миронович, кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, Львівська національна академія мистецтв (Львів, Україна). – Відповідальний секретар.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5367

1) Яців, Р. (2019). Українство сучасної Канади: до питання типології історичної та культурної пам’яті. Народознавчі зошити, 2, 492–494. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.02.492

2) Яців, Р. (2018). Оля Окуневська: творча доля учениці Йоганнеса Іттена. Народознавчі зошити, 6, 1610–1617. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1610

3) Яців Р. Зоя Лісовська: джерела пристрасті. Малярство, графіка. Львів: Апріорі, 2018. 216 с.

4) Яців, Р. (2017). Від «Спокою» до Венеційського бієнале: творча доля Івана Кураха. Народознавчі зошити, 6, 1511–1520.  DOI: https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1511

5) Jędraszczyk, K., Krasiwski, О., Bezludny, О., Czmelyk, R., Durniak, B.,  Jaciw, R., Kotyhorenko, W., Stroński, H., Uhryn, J. (2016). Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian (1991–2016). Gniezno: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pp.  167–186. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19062/1/ Spo%C5%82eczenstwo%20i%20kultura%20Ukrainy.pdf

Никорак Олена Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва, Інститут народознавства НАН України (Львів, Україна).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

1) Никорак, О., Куцир, Т., Кумпікайтє, Е., Мілашенє, Д., Рукуйженє, Ж., Ненартавічютє, Е. (2020). Західноукраїнські та литовські покривала: паралелі етномистецької традиції декору. Народознавчі зошити, 1 (151), 60–92. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2020.01.060

2) Федорчук, О., Никорак, О., Кумпікайтє, Е., Мілашенє, Д., Ненартавічютє, Е. (2019). У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч друга). Народознавчі зошити, 1, 20–28. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.01.020

3) Никорак, О. (2018). Традиції українського народного ліжникарства в творчості сучасних митців. Народознавчі зошити, 5, 1077–1095. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1077

4) Никорак, О. (2018). Михайло Станкевич – дослідник теорії декоративного мистецтва. Народознавчі зошити, 2, 310–318. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.02.310

Лагода Оксана Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна).

Scopus ID: 57205248387

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205248387)

1) Lahoda, O., Budiak, V. (2019). Fashion show as a dynamic Costume Representation Format. The actual Problems of the World Today (vol. 1, pp. 18–31). London: Published by Sciemcee Publishing – URL: https://www.sciemcee.org/library/books/london/ theactualproblemsoftheworldtoday/FLASH/index.html (SENSE).

2) Lahoda, O. N. (2018). Search for uniqueness and identification using fashion. Space and Culture, India, 6 (4), pp. 1–4. DOI: https://doi.org/10.20896/saci.v6i4.410 (Scopus).

3) Lahoda, O. (2018). Representative practices of the Costume Modern.  Scientific development and achievements (vol. 3, pp. 29–43). London: Published by Sciemcee Publishing – URL:  http://www.sciemcee.org/library/books/london/ scientificdevelopmentandachievements/index.html (SENSE).

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія журналу ««Народознавчі зошити» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій галузі має бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов’язкові посилання на його ім’я при використанні роботи і її цитуванні. Це, відповідно до визначення BOAI (Budapest Open Access Initiative) відкритого доступу [до рецензованої наукової літератури].

Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Журналу на офіційному сайті у розділі Архів номерів.

Рецензування

Процедуру незалежного рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Рецензенти – вчені, які здійснюють дослідження за спеціальністю. Оцінюється якість дослідження, оригінальність, новизна, структура статті.

Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного. Прислану статтю редакція відправляє (без імені автора) двом вибраним рецензентам, які є експертами в цій галузі.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензенти.

Рецензенти надсилають рецензії до редакції, редакційна колегія приймає остаточне рішення про публікацію на підставі висновків рецензентів.

У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута автору (авторам) на доопрацювання.

Остаточне рішення, разом з коментарями рецензентів, відправляється автору.

Адреса: Інститут народознавства НАН України, “Народознавчі зошити”, просп. Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

e-mail: ethnolog@gmail.com

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »