Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 1-264

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01

Статті

БАБІЙ Надія
МАРКУВАННЯ ВЕРНАКУЛЯРНИХ ПРОСТОРІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ МІСТ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОЧАТКУ ХХІ ст.

3—15

КУШНІР Віталій
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ, ІНКЛЮЗІЯ ТА ПАРТИСИПАЦІЯ ЯК МАГІСТРАЛЬНІ ЛІНІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК МУЗЕЙНОЇ РОБОТИ

16—30

ОДРЕХІВСЬКИЙ Роман
СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ В ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ МАЙСТРІВ ЦЕРКОВНОГО РІЗЬБЛЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПЕРША ТРЕТИНА ХХ ст.)

31—35

ДРУЗЮК Галина, СКОП Михайло
ІКОНА ІВАНА РУТКОВИЧА «БОГОРОДИЦЯ ОДИГІТРІЯ» ІЗ КАМ’ЯНКО-БУЗЬКОГО РАЙОНУ: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, АТРИБУЦІЯ ТА ІКОНОГРАФІЯ

36—49

КОЗАКЕВИЧ Олена
МУЗЕЙ ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» В СЯНОЦІ: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ

50—56

ГАХ Ірина
ЛЕВ ГЕЦ — МУЗЕЙНИК: МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ МУЗЕЮ «ЛЕМКІВЩИНА» В СЯНОКУ: 1930—1939 рр.

57—64

ЯМБОРКО Ольга
РУКОТВОРНЕ КИЛИМАРСТВО УКРАЇНИ ПОЧ. ХХІ ст. ЯК ПРОМИСЕЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВИХ ПРАКТИК

65—79

МАЙОВЕЦЬ Андрій
ГРАФІКА УКРАЇНСЬКИХ ДИТЯЧИХ ВИДАНЬ 2000—2010 рр. (на матеріалі творчості випускників ЛНАМ)

80—86

МОВНА Маріанна
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КНИГИ ОСИПИ ЗАКЛИНСЬКОЇ «НОВА КУХНЯ ВІТАМІНОВА»: КНИГОЗНАВЧА СИЛЬВЕТКА

87—96

ПАВЛИШИН Анастасія
ПОРТРЕТИ ТА АВТОПОРТРЕТ ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ ІРЕНИ РОМАНИ НОСИК

97—104

ЛУЦИШИНА Дарія
ТВОРЧІ ІНТЕНЦІЇ ХУДОЖНИЦЬ У ДІЯЛЬНОСТІ СКВОТУ ПАРКОМУНА 1990‑х РОКІВ

105—112

ГАЛАЙЧУК Володимир, ТАРНАВСЬКИЙ Роман
ДЕМОНОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ АДАМА ФІШЕРА

113—122

РАДОВИЧ Роман
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ПОКРИТТЯ ДАХІВ ЖИТЛОВИХ СПОРУД НА БОЙКІВЩИНІ

123—137

НАКОНЕЧНА (ГОЩІЦЬКА) Тетяна
ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДЕЯКИМИ КОНСТРУКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИТЛА УКРАЇНСЬКИХ ГОРЯН

138—151

КАРПЕНКО Андрій
ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ГУЦУЛІВ У ПОВІСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» (на основі порівняння з «Гуцульщиною» Володимира Шухевича)

152—161

СИМКО Вікторія
КУТЯ ТА КОЛИВО: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБРЯДОВИХ СТРАВ (НА МАТЕРІАЛАХ ІЗ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ)

162—175

КУРОЧКІН Олександр
ПАСТУШІ «БЕТЛЕГЕМСЬКІ» ІГРИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ

176—182

НАУМЕНКО Олена
ВІД ЯЛТИНСЬКИХ УГОД ДО ВІДМОВИ ВІД ПРИМУСОВОЇ РЕПАТРІАЦІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЇ ВІЗІЇ ЩОДО РАДЯНСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (1944—1945 РОКИ)

183—191

ВАХНЯНИН Анна
ДРУГИЙ СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: ПІДГОТОВКА, ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

192—201

СИПКО Богдана
СТАНОВЛЕННЯ АФГАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ФРАНЦІЇ НА ЗЛАМІ ХХ—ХХІ ст.

202—217

ГЕРУС Людмила
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР «СВЯТА ХЛІБА»: КОНЦЕПЦІЯ, ФУНКЦІЇ

218—225

ЯЦІВ Роман
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ІМЕНАХ: СКУЛЬПТУРНІ ОБРАЗИ ЯРОСЛАВА СКАКУНА

226—235

ГОРБАЛЬ Марія
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЦИКЛ РІЗДВЯНИХ СВЯТ НА ЛЕМКІВЩИНІ

236—242

ХАРЧИШИН Ольга
«БАТЬКО НАШ — БАНДЕРА»: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТІ ПІСНІ

243—251

СОКІЛ Василь, КОВАЛЬ Галина
ІВАН ВАГИЛЕВИЧ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ОРБІТІ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА (шлях від дисертацій до монографії)

243—251

Інформації

Яців Роман
Національна ідентичність у сучасних мистецьких формах

262—262

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »