« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 80—86

УДК 75.056:655.3.066.11-053.4/.6″2000/2010″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.080

ГРАФІКА УКРАЇНСЬКИХ ДИТЯЧИХ ВИДАНЬ 2000—2010 рр. (на матеріалі творчості випускників ЛНАМ)

МАЙОВЕЦЬ Андрій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3311-9350
 • аспірант, Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: andriy.mayovets@gmail.com

Анотація. Аналізується досвід окремих ілюстраторів, випускників Львівської національної академії мистецтв, творча програма яких набула розвитку від початку ХХІ ст. Відзначаються спільні риси фахових критеріїв мистців, які працюють над видавничими проєктами для дитячої аудиторії: загальні підходи до вирішення системи «автор — текст — візія», стилістика, метафорично-пластична образність, інтерпретація елементів етнічної традиції та сучасні дизайн-технології.

Метою статті є аналіз концептуальних підходів групи сучасних ілюстраторів дитячих видань, які сформувалися в спільному освітньому середовищі — у ЛНАМ. На багатому фактологічному матеріалі розглядається множинність авторських підходів до інтерпретації класичних літературних форм або новотворів у різних версіях естетики сучасної книжкової графіки. Актуальність статті полягає у тому, що вперше здійснюється типологія основних принципів вирішення просторових ілюстраційних комплексів, що належать до характерних для львівської академічної фахової мистецької освіти особливостей декоративного трактування пластичної форми, та звернення до фольклорної традиції. Поза тим, розглядаються приклади інших способів композиційної організації аркушів з ілюстраціями дитячих видань. Об’єктом дослідження є твори графіки дитячих видань українських видавництв, які спеціалізуються, серед інших, на випуску книг для дітей. Предметом дослідження є образно-виражальні засоби ілюстраторів українських дитячих видань 2000—2010-х рр.

Ключові слова: графіка,комп’ютерна графіка, ілюстрація, дитяча книга, художники-графіки, випускники Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ), художня манера, композиція, векторна та растрова техніка, стиль, дизайн, програмне забезпечення, макетування, «магічний реалізм», етнічна традиція, пластична метафора.

Надійшла 11.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. Львівська Національна Академія Мистецтв. ЛНАМ. URL: http://www.lnam.edu.ua/ (06-04-18).
 • 2. Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ—ХХІ століть. Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. Київ: ВХ [студіо], 2008. 187 с.: іл.
 • 3. Славова М. Дитяча книга: в дорозі чи в глухому куті? Про її сьогоденний соціокультурний стан. Бібліотечна планета. 2001. № 1. С. 38—39.
 • 4. Яців Р. Модерна окциденція мистецького Львова. Образотворче мистецтво. 2007. № 2. С. 10—11.
 • 5. Мельник О. Комп’ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. 2015. № 1. С. 157—161.
 • 6. Буквоїд. Культура. URL: http://bukvoid.com.ua /events/ culture/2014/ 05/16/073736.html (10-05-19).
 • 7. Зографос. Ілюстрації. URL:http://zografos.org.ua/ illustrations.html (20-05-19).
 • 8. Видавництво Старого Лева. URL: http://starylev.com.ua/index.php?route=site/authors/view&author_id= 155 (02-04-17).
 • 9. Художник як співавтор. Літакцент. URL: http://litakcent. com/2011/09/13/hudozhnyk-jak-spivavtor/ (03-02-19).
 • 10. Балуцька Леся: Українська дитяча книжка: проблеми кількості та якості Майбутнє твориться в дитинстві. ПОСТУП. Документ MHTML. URL: http://postup.brama.com/usual.php?what =64152.
 • 11. Огар Емілія. Культура сучасної дитячої книжки. Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи: Науково-практ. зб. Львів: Аз-Арт, 2002. С. 138—147.
 • 12. Тесленко Інна.Дитяча книга: деградує чи прорветься Україна? ІА ZIK. URL: http://zik.ua/ua/news/2013/ 05/11/406820.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »