« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 65—79

УДК 745.52(=161.2):339.1″XX”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.065

РУКОТВОРНЕ КИЛИМАРСТВО УКРАЇНИ ПОЧ. ХХІ ст. ЯК ПРОМИСЕЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВИХ ПРАКТИК

ЯМБОРКО Ольга

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0340-5436
 • кандидатка мистецтвознавства,
 • доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва
 • Прикарпатського національного університету
 • ім. Василя Стефаника,
 • вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна,
 • Контакти: e-mail: kalyna015@gmail.com

Анотація. Мета статті — висвітлити стан рукотворного килимарства в Україні як промислу.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю формування сучасної стратегії килимарського промислу в Україні, з огляду на зростання підприємницької активності у цій сфері.

Об’єктом дослідження є рукотворне килимарство в Україні як промисел, аналоги промислу у світі, а предметом — комплекс актуальних підходів з боку виробників, держави та недержавних інституцій, міжнародного ринку як важелів сучасного розвитку галузі рукотворного килимарства.

Територіальні та хронологічні межі дослідження охоплюють 1990—2020-ті рр., терени сучасної України, а також незалежних держав — колишніх підрадянських республік — Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану і світових лідерів-виробників рукотворних килимів Ірану, Індії, Китаю, Туреччини, Пикастану, Непалу, Афганістану.

Джерельна база — наукова література, урядові постанови про народні художні промисли, державні та недержавні програми і проекти, публікації у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, інтернет-сайти українських та іноземних компаній-виробників килимів і килимових виробів.

Новизна публікації полягає у постановці проблеми щодо українського рукотворного килимарства, аналізі його практик на широкому компаративному матеріалі, введенні у науковий обіг нових фактів, пов’язаних із сучасним розвитком килимарського промислу в Україні.

Використані історичний та порівняльний методи дослідження.

Ключові слова: українське рукотворне килимарство, ринок рукотворних килимів, інфраструктура, програми розвитку.

Надійшла 11.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. Мікула Н., Дацко О. Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону. Міжнародна економічна політика. Вип. 1—2. 2010. С. 210—235.
 • 2. Указ Президента України (від 06.06.2006 р. № 481/ 2006) «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=481%2F2006 (дата звернення: 04.10.2021).
 • 3. Варивончик А. Реорганізація промислового об’єднання «Укрхудожпром» та присвоєння товарного знаку. Мис­тецтвознавчі записки. Вип. 35. 2019. С. 137—144.
 • 4. Постанова Кабінету Міністрів України (від 23.05. 2007 р. № 768) «Державна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 р.». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/80134506 (дата звернення 01.10.2021).
 • 5. Постанова Кабінету Міністрів України (від 26.01. 1994 р. № 28) «Про державне акціонерне товариство «Укрхудожпром». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/28-94-%D0%BF#Text (дата звер­нення: 04.10.2021).
 • 6. Наказ Фонд удержавного майна (від 22.02.2018 р. № 287) «Про завершення приватизації ПрАТ «Укрхудожпром». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/FN040084.html (дата звернення: 25.09.2021).
 • 7. Azərbaycan Respublikasının 2004-cь il 7 dekabr tarixli 799-IIQ nömrəli Qanunu «Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında». URL: http://www.e-qanun.az/framework/7358 (дата звернення: 25.09. 2021).
 • 8. Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018—2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı. URL: http://www.e-qanun.az/framework/38 038 (дата звернення: 25.09.2021).
 • 9. Azərxalça. URL: https://azerxalca.az (дата звернення: 05.10.2021).
 • 10. Сафарова Д. Азербайджан наращивает производство ковров, но какой ценой? 2018. 12 червня. URL:
 • https://russian.eurasianet.org/node/65276 (дата звернення: 04.03.2020).
 • 11. Mehmet Huseyin Bilgin, Ender Demir, Marco Chi Keung Lau, Chester Kin-Man To, Zhi-Ming Zhang. The Turkish handmade carpet industry: an analysis
 • 12. Iran Carpet Company. URL: https://en.irancarpet.ir/ (дата звернення: 11.03.2020).
 • 13. Carpet Export Promotion Council India. URL: http://cepc.co.in/about-us?cepc-profile (дата звернення: 30.03.2020).
 • 14. Research Report on ‘Handmade Carpet Manufacturing’ Segment. State Bank of Pakistan. URL: https://www.sbp.org.pk/departments/ihfd/Sub-egment%20Booklets/ Handmade%20Carpet%20Manufacturing.pdf (дата звернення: 05.10.2021).
 • 15. Sayed Nasrad, Abdul Tamim Karimi. The Afghan Carpet Industry: Issues and Challenges. Economics Alternatives. Issue 4. 2016. S. 475—490.
 • 16. DOMOTEX. URL: https://www.domotex.de/en/abo­ut-us/about-domotex/ (дата звернення: 11.01.2021).
 • 17. DOMOTEX: Categories 2021. URL: https://www.do­motex.de/en/side-events/ awards/carpet-design-awards (дата звернення: 11.01.2021).
 • 18. «Türkmenhaly» döwlet birleşigi. URL: https://www.turkmenhali.gov.tm/about.php?
 • about=35b10554b84dad2dfc18d9fae98e0643 (дата звернення: 05.10.2021).
 • 19. Общественное объединение «Фонд развития ковро­производства «Кыргыз килем». URL: https://kyrgyzkilem.kg/o-fonde/ (дата звернення: 5.02.2021).
 • 20. Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 15.06.2006 № 336-р.) «Про схвалення Концепції Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на 2006—2010 рр.». URL: http://lawua.info/index.htm (дата звернення 28.09.2021).
 • 21. Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: Науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Пріоритети, 2016. 332 с.: іл.
 • 22. Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 27.01. 2010 р. № 145-р.) «Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2010-%D1%80#Text (дата звернення: 05.10. 2021).
 • 23. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О, Петруняк А.Д. Кластер народних художніх промислів «Сузір’я»: методика, коментар, поради. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. 272 с.
 • 24. Реєстраційна картка програми і проекту «Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті». URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=3652 (дата звернення: 25.02. 2021).
 • 25. Ліжник. URL: https://www.facebook.com/Bogdanka1108 (дата звернення: 7.03. 2021).
 • 26. Gushka. URL: https://shop.gushka.com.ua/uk-ua/ (да­та звернення 7.03.2021).
 • 27. Файний ліжник. URL: https://www.facebook.com/ 100109195048539 (дата звернення: 7.03.2021).
 • 28. Vandra Rugs. URL: https://vandra-rugs.com/ (дата звернення: 7.03.2021).
 • 29. Zv’yazani. URL: https://zvyazani.com.ua/ (дата звернення: 7.03.2021).
 • 30. Даниловська Є. Засновниці Zv’yazani:»Люди не сприй­мають те, що за українські килими потрібно платити». Сьогодні: Life. 2020. 31 січня. URL: https://lifestyle.segodnya.ua/ua /lifestyle/style/osnovatelnicy-brenda-zv-yazani-lyudi-ne-vosprinimayut-to-chto-za-ukrainskie-kovry-nuzhno-platit-1395296.html (дата звернення: 8.03.2021).
 • 31. Alexandrov&Partners. Алгоритм екпорту: що по­трібно знати українському екпортеру. 2016. URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/kniga-algoritm-eksportu.pdf (дата звернення: 06.09.2021).
 • 32. Наказ ДП «УкрНДНЦ» (від 29.12.2017 № 500) «Про скасування національних нормативних документів». URL: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nakazi-dp-ukrndnts/2017-2/gruden/ (дата звернення 06.09.2021).
 • 33. Художниця Оксана Левченя — про моду на килими й екологічне виробництво. Vogue UA. 2021. 21 березня. URL: https://vogue.ua/ua/article/culture/lifestyle/hudozhnica-oksana-levchenya-o-kovrah-ekologichnom-proizvodstve-i-predmetnom-dizayne.html (дата звернення: 26.04.2021).
 • 34. Килими Оксани Левчені представлятимуть Україну на бієннале в Парижі. 2019. 16 квітня. URL: https://olk-manufactory.com/blogs/news (дата звернення: 26.04. 2021).
 • 35. Solomia — Решетилівська фабрика художніх промислів. URL: https://reshfabrika.com.ua/ (дата звернення: 01.10.2021).
 • 36. Наказ Міністерства культури України (12.02.2018 № 105). «Про затвердження Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0105734-18#Text (дата звернення: 01.10.2021).
 • 37. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices. URL: https://ich.unesco.org/en/lists?term[]=vocabulary_ thesaurus-6286 (дата звернення: 01.10.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »