« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 65—79

УДК 745.52(=161.2):339.1″XX”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.065

РУКОТВОРНЕ КИЛИМАРСТВО УКРАЇНИ ПОЧ. ХХІ ст. ЯК ПРОМИСЕЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВИХ ПРАКТИК

ЯМБОРКО Ольга

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0340-5436
 • кандидатка мистецтвознавства,
 • доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва
 • Прикарпатського національного університету
 • ім. Василя Стефаника,
 • вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна,
 • Контакти: e-mail: kalyna015@gmail.com

Анотація. Мета статті — висвітлити стан рукотворного килимарства в Україні як промислу.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю формування сучасної стратегії килимарського промислу в Україні, з огляду на зростання підприємницької активності у цій сфері.

Об’єктом дослідження є рукотворне килимарство в Україні як промисел, аналоги промислу у світі, а предметом — комплекс актуальних підходів з боку виробників, держави та недержавних інституцій, міжнародного ринку як важелів сучасного розвитку галузі рукотворного килимарства.

Територіальні та хронологічні межі дослідження охоплюють 1990—2020-ті рр., терени сучасної України, а також незалежних держав — колишніх підрадянських республік — Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану і світових лідерів-виробників рукотворних килимів Ірану, Індії, Китаю, Туреччини, Пикастану, Непалу, Афганістану.

Джерельна база — наукова література, урядові постанови про народні художні промисли, державні та недержавні програми і проекти, публікації у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, інтернет-сайти українських та іноземних компаній-виробників килимів і килимових виробів.

Новизна публікації полягає у постановці проблеми щодо українського рукотворного килимарства, аналізі його практик на широкому компаративному матеріалі, введенні у науковий обіг нових фактів, пов’язаних із сучасним розвитком килимарського промислу в Україні.

Використані історичний та порівняльний методи дослідження.

Ключові слова: українське рукотворне килимарство, ринок рукотворних килимів, інфраструктура, програми розвитку.

Надійшла 11.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. Мікула Н., Дацко О. Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону. Міжнародна економічна політика. Вип. 1—2. 2010. С. 210—235.
 • 2. Указ Президента України (від 06.06.2006 р. № 481/ 2006) «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=481%2F2006 (дата звернення: 04.10.2021).
 • 3. Варивончик А. Реорганізація промислового об’єднання «Укрхудожпром» та присвоєння товарного знаку. Мис­тецтвознавчі записки. Вип. 35. 2019. С. 137—144.
 • 4. Постанова Кабінету Міністрів України (від 23.05. 2007 р. № 768) «Державна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 р.». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/80134506 (дата звернення 01.10.2021).
 • 5. Постанова Кабінету Міністрів України (від 26.01. 1994 р. № 28) «Про державне акціонерне товариство «Укрхудожпром». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/28-94-%D0%BF#Text (дата звер­нення: 04.10.2021).
 • 6. Наказ Фонд удержавного майна (від 22.02.2018 р. № 287) «Про завершення приватизації ПрАТ «Укрхудожпром». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/FN040084.html (дата звернення: 25.09.2021).
 • 7. Azərbaycan Respublikasının 2004-cь il 7 dekabr tarixli 799-IIQ nömrəli Qanunu «Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında». URL: http://www.e-qanun.az/framework/7358 (дата звернення: 25.09. 2021).
 • 8. Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018—2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı. URL: http://www.e-qanun.az/framework/38 038 (дата звернення: 25.09.2021).
 • 9. Azərxalça. URL: https://azerxalca.az (дата звернення: 05.10.2021).
 • 10. Сафарова Д. Азербайджан наращивает производство ковров, но какой ценой? 2018. 12 червня. URL:
 • https://russian.eurasianet.org/node/65276 (дата звернення: 04.03.2020).
 • 11. Mehmet Huseyin Bilgin, Ender Demir, Marco Chi Keung Lau, Chester Kin-Man To, Zhi-Ming Zhang. The Turkish handmade carpet industry: an analysis
 • 12. Iran Carpet Company. URL: https://en.irancarpet.ir/ (дата звернення: 11.03.2020).
 • 13. Carpet Export Promotion Council India. URL: http://cepc.co.in/about-us?cepc-profile (дата звернення: 30.03.2020).
 • 14. Research Report on ‘Handmade Carpet Manufacturing’ Segment. State Bank of Pakistan. URL: https://www.sbp.org.pk/departments/ihfd/Sub-egment%20Booklets/ Handmade%20Carpet%20Manufacturing.pdf (дата звернення: 05.10.2021).
 • 15. Sayed Nasrad, Abdul Tamim Karimi. The Afghan Carpet Industry: Issues and Challenges. Economics Alternatives. Issue 4. 2016. S. 475—490.
 • 16. DOMOTEX. URL: https://www.domotex.de/en/abo­ut-us/about-domotex/ (дата звернення: 11.01.2021).
 • 17. DOMOTEX: Categories 2021. URL: https://www.do­motex.de/en/side-events/ awards/carpet-design-awards (дата звернення: 11.01.2021).
 • 18. «Türkmenhaly» döwlet birleşigi. URL: https://www.turkmenhali.gov.tm/about.php?
 • about=35b10554b84dad2dfc18d9fae98e0643 (дата звернення: 05.10.2021).
 • 19. Общественное объединение «Фонд развития ковро­производства «Кыргыз килем». URL: https://kyrgyzkilem.kg/o-fonde/ (дата звернення: 5.02.2021).
 • 20. Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 15.06.2006 № 336-р.) «Про схвалення Концепції Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на 2006—2010 рр.». URL: http://lawua.info/index.htm (дата звернення 28.09.2021).
 • 21. Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: Науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Пріоритети, 2016. 332 с.: іл.
 • 22. Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 27.01. 2010 р. № 145-р.) «Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2010-%D1%80#Text (дата звернення: 05.10. 2021).
 • 23. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О, Петруняк А.Д. Кластер народних художніх промислів «Сузір’я»: методика, коментар, поради. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. 272 с.
 • 24. Реєстраційна картка програми і проекту «Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті». URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=3652 (дата звернення: 25.02. 2021).
 • 25. Ліжник. URL: https://www.facebook.com/Bogdanka1108 (дата звернення: 7.03. 2021).
 • 26. Gushka. URL: https://shop.gushka.com.ua/uk-ua/ (да­та звернення 7.03.2021).
 • 27. Файний ліжник. URL: https://www.facebook.com/ 100109195048539 (дата звернення: 7.03.2021).
 • 28. Vandra Rugs. URL: https://vandra-rugs.com/ (дата звернення: 7.03.2021).
 • 29. Zv’yazani. URL: https://zvyazani.com.ua/ (дата звернення: 7.03.2021).
 • 30. Даниловська Є. Засновниці Zv’yazani:»Люди не сприй­мають те, що за українські килими потрібно платити». Сьогодні: Life. 2020. 31 січня. URL: https://lifestyle.segodnya.ua/ua /lifestyle/style/osnovatelnicy-brenda-zv-yazani-lyudi-ne-vosprinimayut-to-chto-za-ukrainskie-kovry-nuzhno-platit-1395296.html (дата звернення: 8.03.2021).
 • 31. Alexandrov&Partners. Алгоритм екпорту: що по­трібно знати українському екпортеру. 2016. URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/kniga-algoritm-eksportu.pdf (дата звернення: 06.09.2021).
 • 32. Наказ ДП «УкрНДНЦ» (від 29.12.2017 № 500) «Про скасування національних нормативних документів». URL: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nakazi-dp-ukrndnts/2017-2/gruden/ (дата звернення 06.09.2021).
 • 33. Художниця Оксана Левченя — про моду на килими й екологічне виробництво. Vogue UA. 2021. 21 березня. URL: https://vogue.ua/ua/article/culture/lifestyle/hudozhnica-oksana-levchenya-o-kovrah-ekologichnom-proizvodstve-i-predmetnom-dizayne.html (дата звернення: 26.04.2021).
 • 34. Килими Оксани Левчені представлятимуть Україну на бієннале в Парижі. 2019. 16 квітня. URL: https://olk-manufactory.com/blogs/news (дата звернення: 26.04. 2021).
 • 35. Solomia — Решетилівська фабрика художніх промислів. URL: https://reshfabrika.com.ua/ (дата звернення: 01.10.2021).
 • 36. Наказ Міністерства культури України (12.02.2018 № 105). «Про затвердження Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0105734-18#Text (дата звернення: 01.10.2021).
 • 37. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices. URL: https://ich.unesco.org/en/lists?term[]=vocabulary_ thesaurus-6286 (дата звернення: 01.10.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »