« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 152—161

УДК 821.161.2-312.3.09″191″М.Коцюбинський:[39:639](477.85/.87)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.152

ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ГУЦУЛІВ У ПОВІСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» (на основі порівняння з «Гуцульщиною» Володимира Шухевича)

КАРПЕНКО Андрій

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2005-1169
 • кандидат історичних наук, вчитель української
 • мови та літератури CЗШ № 55 м. Львова,
 • вул. Степана Бандери, 91, 79013, м. Львів, Україна,
 • Контакти: andriykarpenko91@ukr.net

Анотація. Дослідження етнографічних основ літературних творів є одним із важливих напрямів народознавства, що розвивається у багатьох країнах світу. Такі студії не лише дозволяють ствердити реалістичну складову художніх творів, а й дають можливість під час їх екранізацій якнайкраще відтворити культурні реалії. Уже це засвідчує актуальність теми пропонованої статті, метою якої є комплексна порівняльна характеристика етнографізмів, присвячених господарським заняттям гуцулів, з повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» та відповідних матеріалів з праці Володимира Шухевича «Гуцульщина».

Об’єктом дослідження є повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», а предметом — особливості зображення письменником господарських занять гуцулів, зокрема його відповідність реаліям їхньої традиційно-побутової культури (що уможливлює встановити порівняльний аналіз тексту художнього твору з інформацією з етнографічної праці В. Шухевича).

Територіальні межі дослідження охоплюють галицьку частину Гуцульщини як етнографічного району України.

Методологічну основу дослідження становлять дотримання принципу історизму та компаративний метод.

Ключові слова: Михайло Коцюбинський, «Тіні забутих предків», «Гуцульщина» Володимира Шухевича, гуцули, полонинське господарство, збиральництво.

Надійшла 19.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1899. Т. ІІ. С. 1—144.
 • 2. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 2. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1901. Т. IV. С. 145—320.
 • 3. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 3. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1902. Т. V. С. 1—257.
 • 4. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1904. Т. VII. С. 1—272.
 • 5. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 5. Львів: Загальна друкарня, 1908. 300 с.
 • 6. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T. 1. Lwów, 1902. 430 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. VI).
 • 7. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T. 2. Lwów, 1902. 280 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. VII).
 • 8. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T. 3. Lwów, 1904. 304 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. X).
 • 9. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T 4. Lwów, 1908. 372 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. XII).
 • 10. Коцюбинський М. Тіни забутих предків (оповіданнє) (кінець буде). Літературно-науковий вістник. 1912. Річник XV. Кн. І. Т. LVII. Сїчень-март. С. 4—32.
 • 11. Коцюбинський М. Тіни забутих предків (докінченнє). Літературно-науковий вістник. 1912. Річник XV. Т. LVII. Кн. ІІ. Лютий. С. 209—225.
 • 12. Райківський І. Гуцульщина — місце відпочинку і творчості видатних українських діячів з підросійської України на початку ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: історичні науки. Луцьк, 2015. Вип. 7. С. 26—32.
 • 13. Коцюбинський М. Тіні забутих предків. Михайло Коцюбинський. Твори в семи томах. Київ: Наукова думка, 1974. Т. ІІІ: Оповідання. Повісті (1908—1913). С. 178—227.
 • 14. Матеріали до повісті «Тіні забутих предків». Михайло Коцюбинський. Твори в семи томах. Київ: Наукова думка, 1974. Т. ІІІ: Оповідання. Повісті (1908—1913). С. 341—355.
 • 15. Коцюбинський М. Тіні забутих предків. Михайло Ко­цюбинський. Твори у двох томах. Київ: Наукова думка, 1988. Т. ІІ: Повісті та оповідання (1907—1912). Статті та нариси. С. 205—249.
 • 16. Тіні забутих предків [Примітки]. Михайло Коцюбинський. Твори у двох томах. Київ: Наукова думка, 1988. Т. ІІ: Повісті та оповідання (1907—1912). Статті та нариси. С. 447—460.
 • 17. Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість. Київ: Вид-во АН УРСР, 1958. 55 с.
 • 18. Циганюк В. Ф., Гуменюк Ю. П. Народознавчі мотиви в творчості МКоцюбинського; Поетичне слово Коцюбинському. Вінниця, 1997. 64 с.
 • 19. Козар Л. Збирацько-фольклористична діяльність українських письменників — діячів Київської і Чернігівської громади (М. Коцюбинський, В. Самійленко, Г. Коваленко, І. Коновал). Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2011. Вип. 35. С. 252—260.
 • 20. Козар Л. Збирачі подільського фольклору — кореспонденти Б. Грінченка. Подільський фольклор у збиранні та дослідженні: Тези міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-й річниці з дня народження Г. Танцюри. Вінниця, 2006. С. 21—29.
 • 21. Москаленко М. Українське народознавство кінця ХІХ — поч. ХХ ст. через призму творчості М.М. Коцюбинського. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літера­турно-меморіальний музей-заповідник М. Коцюбин­ського, 16—17 вересня 2009 р. Чернігів, 2009. С. 82—85.
 • 22. Логвіненко Н. Вивчення фольклорної фантастики повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у системі факультативних занять. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літературно-меморіальний музей-запо­від­ник М. Коцюбинського, 16—17 вересня 2009 р. Чер­нігів, 2009. С. 74—78.
 • 23. Регрут П. Новаторські ідеї Михайла Коцюбинського на шляху від класичного реалізму до імпресіонізму на початковому етапі творчості. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2017. № 1. С. 1—11.
 • 24. Карпенко А.А. Етнографічна діяльність Володи­ми­ра Шухевича: автореф. дис. … канд. іст. наук. 07.00.05 — етнологія. Львів, 2016. 20 с.
 • 25. Мандибура М.Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ — 30-х років ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1978. 191 с.
 • 26. Мандибура М.Д., Тиводар М.П. Тваринництво. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження, відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987. С. 97—108.
 • 27. Тиводар М. Етнічні традиції у скотарстві. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Гол. ред. С. Павлюк. Львів: ІН НАН України, 2006. Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. С. 52—123.
 • 28. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Кар­пат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.: історико-етнологічне дослідження. Ужгород: Карпати, 1994. 560 с.
 • 29. Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (історико-етнографічне дослідження). Київ: Наукова думка, 1986. 172 с.
 • 30. Мандибура М.Д., Павлюк С.П. Землеробство. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987. С. 108—119.
 • 31. Павлюк С. Аграрні традиції. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Гол. ред. С. Павлюк. Львів: ІН НАН України, 2006. Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. С. 11—51.
 • 32. Глушко М.С. Лісозаготівлі. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987. С. 119—125.
 • 33. Шухевич В.О. Гуцульщина: в 5 частинах. Передм. А.А. Карпенко; післям. М.С. Глушко; упоряд. О.О. Савчук. (Репринтне видання 1899—1908 рр.). Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1218, [10] c., [294 іл.].

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »