« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 152—161

УДК 821.161.2-312.3.09″191″М.Коцюбинський:[39:639](477.85/.87)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.152

ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ГУЦУЛІВ У ПОВІСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» (на основі порівняння з «Гуцульщиною» Володимира Шухевича)

КАРПЕНКО Андрій

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2005-1169
 • кандидат історичних наук, вчитель української
 • мови та літератури CЗШ № 55 м. Львова,
 • вул. Степана Бандери, 91, 79013, м. Львів, Україна,
 • Контакти: andriykarpenko91@ukr.net

Анотація. Дослідження етнографічних основ літературних творів є одним із важливих напрямів народознавства, що розвивається у багатьох країнах світу. Такі студії не лише дозволяють ствердити реалістичну складову художніх творів, а й дають можливість під час їх екранізацій якнайкраще відтворити культурні реалії. Уже це засвідчує актуальність теми пропонованої статті, метою якої є комплексна порівняльна характеристика етнографізмів, присвячених господарським заняттям гуцулів, з повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» та відповідних матеріалів з праці Володимира Шухевича «Гуцульщина».

Об’єктом дослідження є повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», а предметом — особливості зображення письменником господарських занять гуцулів, зокрема його відповідність реаліям їхньої традиційно-побутової культури (що уможливлює встановити порівняльний аналіз тексту художнього твору з інформацією з етнографічної праці В. Шухевича).

Територіальні межі дослідження охоплюють галицьку частину Гуцульщини як етнографічного району України.

Методологічну основу дослідження становлять дотримання принципу історизму та компаративний метод.

Ключові слова: Михайло Коцюбинський, «Тіні забутих предків», «Гуцульщина» Володимира Шухевича, гуцули, полонинське господарство, збиральництво.

Надійшла 19.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1899. Т. ІІ. С. 1—144.
 • 2. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 2. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1901. Т. IV. С. 145—320.
 • 3. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 3. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1902. Т. V. С. 1—257.
 • 4. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів: НТШ у Львові, 1904. Т. VII. С. 1—272.
 • 5. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 5. Львів: Загальна друкарня, 1908. 300 с.
 • 6. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T. 1. Lwów, 1902. 430 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. VI).
 • 7. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T. 2. Lwów, 1902. 280 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. VII).
 • 8. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T. 3. Lwów, 1904. 304 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. X).
 • 9. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. T 4. Lwów, 1908. 372 s. (Muzeum imenia Dzieduszyckich we Lwowie. T. XII).
 • 10. Коцюбинський М. Тіни забутих предків (оповіданнє) (кінець буде). Літературно-науковий вістник. 1912. Річник XV. Кн. І. Т. LVII. Сїчень-март. С. 4—32.
 • 11. Коцюбинський М. Тіни забутих предків (докінченнє). Літературно-науковий вістник. 1912. Річник XV. Т. LVII. Кн. ІІ. Лютий. С. 209—225.
 • 12. Райківський І. Гуцульщина — місце відпочинку і творчості видатних українських діячів з підросійської України на початку ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: історичні науки. Луцьк, 2015. Вип. 7. С. 26—32.
 • 13. Коцюбинський М. Тіні забутих предків. Михайло Коцюбинський. Твори в семи томах. Київ: Наукова думка, 1974. Т. ІІІ: Оповідання. Повісті (1908—1913). С. 178—227.
 • 14. Матеріали до повісті «Тіні забутих предків». Михайло Коцюбинський. Твори в семи томах. Київ: Наукова думка, 1974. Т. ІІІ: Оповідання. Повісті (1908—1913). С. 341—355.
 • 15. Коцюбинський М. Тіні забутих предків. Михайло Ко­цюбинський. Твори у двох томах. Київ: Наукова думка, 1988. Т. ІІ: Повісті та оповідання (1907—1912). Статті та нариси. С. 205—249.
 • 16. Тіні забутих предків [Примітки]. Михайло Коцюбинський. Твори у двох томах. Київ: Наукова думка, 1988. Т. ІІ: Повісті та оповідання (1907—1912). Статті та нариси. С. 447—460.
 • 17. Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість. Київ: Вид-во АН УРСР, 1958. 55 с.
 • 18. Циганюк В. Ф., Гуменюк Ю. П. Народознавчі мотиви в творчості МКоцюбинського; Поетичне слово Коцюбинському. Вінниця, 1997. 64 с.
 • 19. Козар Л. Збирацько-фольклористична діяльність українських письменників — діячів Київської і Чернігівської громади (М. Коцюбинський, В. Самійленко, Г. Коваленко, І. Коновал). Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2011. Вип. 35. С. 252—260.
 • 20. Козар Л. Збирачі подільського фольклору — кореспонденти Б. Грінченка. Подільський фольклор у збиранні та дослідженні: Тези міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-й річниці з дня народження Г. Танцюри. Вінниця, 2006. С. 21—29.
 • 21. Москаленко М. Українське народознавство кінця ХІХ — поч. ХХ ст. через призму творчості М.М. Коцюбинського. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літера­турно-меморіальний музей-заповідник М. Коцюбин­ського, 16—17 вересня 2009 р. Чернігів, 2009. С. 82—85.
 • 22. Логвіненко Н. Вивчення фольклорної фантастики повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у системі факультативних занять. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літературно-меморіальний музей-запо­від­ник М. Коцюбинського, 16—17 вересня 2009 р. Чер­нігів, 2009. С. 74—78.
 • 23. Регрут П. Новаторські ідеї Михайла Коцюбинського на шляху від класичного реалізму до імпресіонізму на початковому етапі творчості. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2017. № 1. С. 1—11.
 • 24. Карпенко А.А. Етнографічна діяльність Володи­ми­ра Шухевича: автореф. дис. … канд. іст. наук. 07.00.05 — етнологія. Львів, 2016. 20 с.
 • 25. Мандибура М.Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ — 30-х років ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1978. 191 с.
 • 26. Мандибура М.Д., Тиводар М.П. Тваринництво. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження, відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987. С. 97—108.
 • 27. Тиводар М. Етнічні традиції у скотарстві. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Гол. ред. С. Павлюк. Львів: ІН НАН України, 2006. Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. С. 52—123.
 • 28. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Кар­пат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.: історико-етнологічне дослідження. Ужгород: Карпати, 1994. 560 с.
 • 29. Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (історико-етнографічне дослідження). Київ: Наукова думка, 1986. 172 с.
 • 30. Мандибура М.Д., Павлюк С.П. Землеробство. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987. С. 108—119.
 • 31. Павлюк С. Аграрні традиції. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Гол. ред. С. Павлюк. Львів: ІН НАН України, 2006. Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. С. 11—51.
 • 32. Глушко М.С. Лісозаготівлі. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987. С. 119—125.
 • 33. Шухевич В.О. Гуцульщина: в 5 частинах. Передм. А.А. Карпенко; післям. М.С. Глушко; упоряд. О.О. Савчук. (Репринтне видання 1899—1908 рр.). Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1218, [10] c., [294 іл.].

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »