« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 252—

УДК[82-94.09:378.245:001.891-057.4](477)Г.Дем’ян:93/94-57.4(477)І.Вагилевич 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.252

ІВАН ВАГИЛЕВИЧ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ОРБІТІ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА (шлях від дисертацій до монографії)

СОКІЛ Василь

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217
 • доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу,
 • член-кореспондент НАН України,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: vasylsokil@gmail.com

КОВАЛЬ Галина

 • ORCID ID: http://orcid. org/0000-0002-2998-2357
 • доктор філологічних наук,
 • провідний науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Важлива сторінка у науковій біографістиці Г. Дем’яна, пов’язана з обставинами процедури проходження його дисертаційної роботи про І. Вагилевича, досі ще не була об’єктом дослідження.

Основу пропонованої статті склали окремі публікації автора з теми, аналіз життєвого шляху члена «Руської трійці», різних аспектів його наукової діяльності, зокрема історика — знавця питань історії України, багатьох країн Європи. Вперше дізнаємося про його знання зі спеціальних історичних дисциплін, матеріальної і духовної культури, обрядів, вірувань тощо. Всі ці відомості збагатили теоретико-методологічну основу й аналітичну базу в цій ділянці. Вони склали цілісно предмет дослідження.

Методологія дослідження базується на теоретичному осмисленні спадщини І. Вагилевича, аналізі, систематизації й узагальненні історико-народознавчого досвіду, який фахово здійснив Г. Дем’ян.

Ключові слова: І. Вагилевич, історик, народознавець, архівіст, дисертація, монографія.

Надійшла 3.02.2022

Список використаних джерел

 • 1. Дем’ян Г. Вагилевич Іван. Мала енциклопедія українського народознавства. За ред. члена-кореспондента, доктора історичних наук, проф. С. Павлюка. Львів, 2007. С. 697.
 • 2. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича». [Рукописи]. 75 арк. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 3. Характеристика вчителя історії Славської середньої школи Сколівського р-ну Львівської обл. Дем’яна Григорія Васильовича від 9 серпня 1971 р. Арк. 1. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 4. Довідка, видана Г.В. Дем’янові про навчання в аспірантурі в Ужгородському університеті від 26 березня 1971 р. Арк. 2. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 5. Дем’ян Г.В. Іван Вагилевич як історик і етнограф. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. Наук. керівник — доктор історичних наук, професор І.Г. Шульга. [Рукопис]. Ужгород, 1972. 347 арк. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 6. Лист І.Г. Шульги до Г.В. Дем’яна від 10 січня 1972 р. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 3—4.
 • 7. Витяг з протоколу № 9 засідання кафедри історії СРСР Ужгородського державного університету від 2 червня 1972 р. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 5—11.
 • 8. Дем’ян Г. Іван Вагилевич — архівіст. Архіви України. 1971. № 3. С. 42—50.
 • 9. Відзив наукового керівника І.Г. Шульги на кандидатську дисертацію Г.В. Дем’яна «Іван Вагилевич як історик». Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 12—13.
 • 10. Дем’ян Г. У справі захисту. Дем’ян Г. Обговорення ди­сертації про І. Вагилевича. Арк. 14.
 • 11. Дем’ян Г. Іван Вагилевич як дослідник бойків, гуцулів і лемків. Культура та побут населення Українських Карпат. (Матеріали Республіканської наукової конференції, присвяченої 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень). Ужгород, 1972. С. 206—209.
 • 12. Характеристика вчителя історії і суспільствознавства Славської середньої школи Сколівського р-ну Львівської обл. Дем’яна Григорія Васильовича від 2 січня 1973 р. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 15.
 • 13. Особовий листок з обліку кадрів Дем’яна Григорія Васильовича. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 16—17.
 • 14. Дем’ян Г.В. Іван Вагилевич як історик і етнограф. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. Наук. керівник — доктор історичних наук, професор І.Г. Шульга. [Рукопис]. Ужгород, 1973. 346 арк. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 15. Демьян Г.В. Иван Вагилевич как историк. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан­дидата исторических наук. Специальность 07.00.09 — историография и источниковедение. Ужгород, 1973. 26 л. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 18—45.
 • 16. Витяг з протоколу № 4 засідання відділу історіографії та джерелознавства Інституту історії АН УРСР від 28 лютого 1973 року. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 46.
 • 17. Лист Г.В Дем’яна до П.М. Калениченка від 18 березня 1973 року. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 47.
 • 18. Лист Г.В. Дем’яна до П.С. Гончарука від 31 березня 1973 року. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 48.
 • 19. Лист П.С. Гончарука до Г.В. Дем’яна від 4 квітня 1973 року. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 49.
 • 20. Лист Г.В. Дем’яна до П.С. Гончарука від 3 листопада 1973 року. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 50.
 • 21. Заява аспіранта-заочника Ужгородського державного університету Дем’яна Г.В. директору Інституту історії АН УРСР члену-кореспонденту Шевельову А.Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 53.
 • 22. Лист І.Г. Шульги до Г.В. Дем’яна від 3 листопада 1976 року. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 232. Арк. 1.
 • 23. Дем’ян Г.В. Автобіографія. 15 лютого 1987 року. Дем’ян Г. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 54.
 • 24. Список опублікованих праць Г.В. Дем’яна. 16 червня 1977 року. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 55—64.
 • 25. Відгуки на публікації Г.В. Дем’яна. 18 червня 1977 року. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 65—67.
 • 26. Лист Г. Дем’яна до І. Шульги від 4 червня 1989 р. Обговорення дисертації про І. Вагилевича. Арк. 68.
 • 27. Протокол засідання відділу етнографії Львівського відділення ІМФЕ НАН України від 23 лютого 1989 р. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Од. зб. 964. Арк. 12—16.
 • 28. Выписка из протокола № 7 заседания ученого совета Львовского отделения Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского АН УССР. Дем’ян Г.В. Документація на захист дисертації про Івана Вагилевича. Рукописи. 1989. Л. 1—7. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 29. Демьян Г.В. «Общественно-политическая и научно-историческая деятельность И.Н. Вагилевича», Диссертация. Рукопись. 220 л. Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна.
 • 30. Отзыв на диссертацию Г.В. Демьяна «Общественно-политическая и научно-историческая деятельность И.Н. Вагилевича», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — история СССР. Дем’ян Г.В. Документація на захист дисертації про Івана Вагилевича. Л. 8—10.
 • 31. Задорожный В.Е. Отзыв на диссертацию Г.В. Демьяна «Общественно-политическая и научно-исто­рическая деятельность И.Н. Вагилевича», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — история СССР. Документація на захист дисертації про Івана Вагилевича. Л. 11—16.
 • 32. Стеблий Ф.И. Отзыв на диссертацию Г.В. Демьяна «Общественно-политическая и научно-историческая деятельность И.Н. Вагилевича», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — история СССР. Документація на захист дисертації про Івана Вагилевича. Л. 17—23.
 • 33. Стенограмма заседания специализированного совета К.068.26.05 по историческим наукам во Львовском ордена Ленина государственном университете им. И. Франка. Документація на захист дисертації про Івана Вагилевича. Л. 24—59.
 • 34. Протокол засідання відділу етнографії Львівського відділення ІМФЕ ім. М. Рильського. Архів Інституту народознавства. Ф. 1. Оп. 1. Од. зб. 1031. Арк. 12—13.
 • 35. Дем’ян Г.В. Іван Вагилевич — історик і народознавець. [Рукопис]. Київ: Наукова думка, 1991. 270 арк. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 12. 270 арк.
 • 36. Стеблій Ф.І. Рецензія на монографію Г.В. Дем’яна «І. Вагилевич — історик і народознавець». Рукопис. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Арк. 272—274.
 • 37. Болтарович З.Є. Рецензія на монографію Г.В. Дем’яна «І. Вагилевич — історик і народознавець». Рукопис. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Арк. 275—276.
 • 38. Дем’ян Г. Іван Вагилевич — історик і народознавець. Київ: Наукова думка, 1993. 152 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »