2016 рік, випуск 1

1-2016

Кирчів Роман Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) С. 3-22

Подаються матеріали, які мали увійти до запланованої кількатомної «Історії української фольклористики», яка готувалась до видання в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, загальну концепцію, схему структури дослідження та опрацювання плану-проспекту першого тому якої, а саме: доромантичні та романтичні зацікавлення українською усно-словесною народною творчістю — було доручено автору цієї статті. Написані початкові розділи цієї праці опубліковані у журналі «Народна творчість та етнографія».
Ключові слова: український фольклор, романтична фольклористика, українське національно-культурне відродження, гурток Ізмаїла Срезневського.

читати »

Мовна Уляна Святі-опікуни українського бджільництва С. 23-29

Здійснене перше у вітчизняній етнології дослідження постатей святих-опікунів українського бджільництва, вагома роль яких знайшла адекватне відображення в народних уявленнях. Встановлено, що ними в процесі історично тривалого формування та засвоєння християнських аксіологічних орієнтацій в межах християнського пантеону стали святі Олексій (преподобний Олексій, Божий чоловік, в народі Теплий Олекса) та святі чудотворці Зосим і Саватій шляхом накладання на існуючий дохристиянський календар святкування днів пам’яті християнських святих у церковному календарі й отримання ним додаткових конотацій, їх збіг із традиційними датами застосування прийомів виставляння бджіл із зимових схованок, а також накладення й контамінації кількох образів святих, дні пам’яті яких збігаються календарно.
Ключові слова: бджільництво, святі, опікуни бджіл, християнство, народні уявлення.

читати »

Темченко Андрій Міфологія волосся в лікувальних практиках слов’ян С. 30-37

Розглядаються міфологічні уявлення слов’ян, що стосуються ролі волосся в лікувальній магії. У міфології волосся є об’єктом, над яким здійснюються магічні маніпуляції, зокрема на його густоту і довжину, що має сприяти росту молодих пагонів, збільшенню кількості худоби, народженню дітей. З метою запобігання закручуванню і плутанню волосся важливим видається його правильне упорядкування. Як правило, розчісувати волосся заборонялося у «жіночі дні» (середу, п’ятницю), але рекомендувалося в «чоловічі» — вівторок і четвер. Важливого значення набувають інші запобіжні дії. Волосся ретельно закривали від «чужого ока», яке може бути шкідливим, а також дбали, щоб стрижене волосся не попало до відьми, яка, перекрутивши його, «перекрутить» і «зав’яже» здоров’я/урожай. Це пояснює, чому способи заховування стриженого волосся нагадує поховання «нечистих» покійників (придавлювання каменем, закопування на перехресті, спалювання).
Ключові слова: волосся, магія, табу, обряд, дні тижня.

читати »

Ігнатенко Ірина Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців С. 38-42

На основі етіологічних легенд та космогонічних міфів розглядаються українські традиційні вірування, пов’язані з першотворенням людського тіла. Аналізуються народні уявлення про символіку природних матеріалів, з якого було «зроблено» людське тіло; причини створення людей двох статей — чоловіка ті жінки; людську дуалістичну природу (схильність до добра та зла) тощо. Показано, що, крім біблійного сюжету, на форумання цих вірувань вагомий вплив мали апокрифи, що спричинило до форумання оригінальних та етнічно колоритних легенд.
Ключові слова: тіло, космогонія, міфи, легенди, вірування.

читати »

Серебрякова Олена Мантичні практики «підслуховування» чужих розмов в українській традиції С. 43-48

Досліджується один з різновидів звукових ворожінь — «підслуховування» розмов під вікнами сусідських осель. Такі мантичні практики здійснювали на свято Андрія та різдвяно-новорічний період (Святий вечір, Меланку). З’ясовано, що вони пов’язані з культом предків. Розкрито акціональний і вербальний аспекти ворожінь, їх символіку, семантику, локальні варіанти, самобутність власне українських дивінацій.
Ключові слова: мантичні практики / обрядодії (ворожіння, ворожба, дивінації), вікно, «підслухи», господиня, господар, «пророчі» слова, весілля, дівування.

читати »

Радович Роман Поліська «кліть»: конструктивні особливості та динаміка функційного використання С. 49-58

Розглядається одна з головних господарських будівель поліського двору — «кліть» (холодна комора). Подана характеристика її специфіки, конструктивних особливостей, функціонального призначення тощо. Як показують джерела, в ХІХ — пер. пол. ХХ ст. поряд з господарськими, «кліть» могла також виконувати і функції сезонного (літнього) житла. Аналіз джерел дав можливість автору констатувати, що схожі функції (річної спальні) споруда, відома під цією назвою, виконувала вже як в ХVІ ст., так і в період Київської Русі (Х—ХІ ст.).
Ключові слова: поліський двір, холодна комора, «кліть», сезонне житло, напівземлянкове житло, піч-кам’янка.

читати »

Куцир Тетяна Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості С. 59-73

Проаналізовані художні особливості, типологія, декора­тивно-образний лад опільської жіночої сорочка. Окрема увага приділяється вивченню матеріалів, які використовувались для її пошиття, типам крою та їх варіантам, способам укладання орнаментальних схем та їх значення у загальній структурі опільського жіночого вбрання.
Ключові слова: сорочка, вишивка, тканина, матеріал, декор, орнамент, структура, орнаментальна схема.

читати »

Коцан Василь Традиційне жіноче поясне вбрання українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. С. 74-91

Стаття присвячена дослідженню традиційного жіночого поясного вбрання українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. На основі польових, архівних і літературних джерел, музейних колекцій проаналізовано декілька важливих аспектів з досліджуваної проблематики: матеріал та способи виготовлення (крій), художні особливості (оздоблення), способи одягання та функціональне призначення (буденний, святковий, обрядовий) жіночого поясного вбрання. Вивчення функціонального призначення того чи іншого елемента дало змогу виявити його простоту, святковість і символічність.
Ключові слова: жіноче поясне вбрання, спідниця, фартух, запаски, пояс, крій, домоткане полотно, фабрична матерія, оздоблення, вишивка, фабричні стрічки, машинні шви, мереживо.

читати »

Мотиль Романа Українська художня кераміка середини ХХ — початку ХХІ століття: історіографія та методика дослідження С. 92-98

Проаналізовані літературні джерела, що висвітлюють явище української художньої кераміки середини ХХ — початку ХХІ століття. Аргументується проведення досліджень у цьому напрямку. Окреслено методику дослідження.
Ключові слова: історіографія, явище, українська художня кераміка, дослідження, методика.

читати »

Щербань Олена Глиняний посуд через призму наукових студій Миколи Федоровича Сумцова С. 99-104

Систематизовані відомості про використання глиняного посуду українцями, наведені в працях відомого українського етнографа Миколи Сумцова. Виокремлені аспекти, які вперше були висвітлені саме в його дослідженнях. Зроблено висновок про те, що на глиняний посуд в контексті культури харчування вчений особливої уваги не звертав, оскільки студіював здебільшого питання обрядовості. Але зафіксував унікальні факти, зміни щодо обрядової кераміки та глечиків з хрестиками, показав зміни в гончарстві Охтирського повіту в останній чверті ХІХ — на початку ХХ століття.
Ключові слова: Микола Сумцов, Харківщина, глиняний посуд, культура харчування, рюмки-трійчатки.

читати »

Сивак Василь Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. С. 105-122

Стаття присвячена дослідженню облаштування інтер’єру в народному житлі Закарпатської частини Лемківщини. Основну частину склали польові етнографічні матеріали, зібрані автором під час польових етнографічних досліджень в селах Великоберезнянського та Перечинського районів Закарпатської області.
Ключові слова: Українські Карпати, Закарпатська частина Лемківщини, облаштування, інтер’єр, народні меблі.

читати »

Мовна Маріанна Путівники Українськими Карпатами: погляд в історію С. 123-135

Здійснена перша в українській історіографії спроба пролити світло на історію створення путівників Українськими Карпатами другої половини ХIХ — початку ХХ ст. У хронологічному порядку проаналізовано зміст найпомітніших туристичних путівників Карпатами, визначено їх типологічну належність, тематичні та лінгвістичні особливості. Охарактеризовано доробок авторів путівників, діячів польського та українського туристичного руху — Я. Грегоровича, Е. Дуніковського, Л. Вайгеля, Г. Хофбауера, М. Орловича, М. Дудрика, Р. Домбровського, М. Грекович, Г. Гонсьоровського, З. Клеменсевича, Є.Ю. Пе­ленського та ін.
Ключові слова: путівники, Карпати, туризм, історія, географія, етнографія, типологія.

читати »

Гурмак Василь Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві С. 136-147

Змальовується розвиток етнічної тематики у медальєрному мистецтві від античності до сучасності. Прослідковується еволюція етнічного мотиву від відображення з точки зору чужого (завойовника або торговця) до відображення з точки зору людини, що симпатизує людям і культурі певної етичної меншини або безпосередньо їй належить. Відзначається здатність медальєрного мистецтва максимально повно передавати специфіку традиційної культури та його органічний зв’язок із традиційними мистецькими практиками.
Ключові слова: медаль, медальєрне мистецтво, монета, античність, традиційне мистецтво.

читати »

Бобош Ярослав Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини ХІХ — початку ХХ століття С. 148-152

Розглядаються культурні процеси, які визначили характер тенденцій у малярстві Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ століття. Базовим об’єднанням національної духовної еліти стала робота інтелігенції Галичини та Наддніпрянщини на переломі віків. Нова хвиля москвофільства дала змогу польській шляхті закріпити свій союз з австрійським урядом, і українці лишилися сам на сам зі своїми проблемами. Все це відбувалось на тлі несприятливих внутрішньо національних і зовнішньо політичних обставин. Зосереджено увагу на висвітленні контактів західноєвропейського мистецтва з українським на тлі політичних протистоянь.
Ключові слова: Галичина, культурне відродження, інтелігенція, мистецтво, політика.

читати »

Цуркан Катерина Структура, організація й осередки мистецької освіти в галузі текстилю в Галичині останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. С. 153-170

Розглядається започаткування фахового навчання у галузі текстилю в Галичині у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. Проаналізовано структуру та організацію системи органів державної влади і управління, яким підпорядковувалась система освіти в Галичині в окреслений період. Здійснюється аналіз освітніх осередків за професійним спрямуванням: ткацтво, коронкарство, гаптярство, інші жіночі рукодільні роботи. Проводиться спроба диференціювати та систематизувати текстильні школи за вузькопрофесійним спрямуванням, виявити методологічну спільність через аналіз статутів цих шкіл.
Ключові слова: Галичина, фахова освіта, ремесло, текстиль, ткацтво, коронкарство, гаптярство, рукоділля, майстерня, верстат.

читати »

Луценко Ігор Пленерний рух ХХІ ст. на Закарпатті та його пограниччі. Консерватизм, модифікації, новаторство С. 171-176

У дослідженні ставляться завдання щодо виявлення причин, механізмів і рушіїв, які стимулювали активізацію пленерного руху на Закарпатті та пограничних регіонах у ХХІ столітті. З точки зору ретроспективного методу аналізу в контексті розвитку пленерного руху беруться до уваги проблеми модифікації пленеру як мистецького явища в образотворчому мистецтві сьогодні. Аналізуються мотиваційні концепції творчості художників у пленері, а також образно-стилістичні втілення окремих мистецьких особистостей. Проводиться спроба виявлення принципів та форм ідейного впровадження у творчий процес через пленер в контексті потреб мистецького середовища сьогодення.
Ключові слова: пленерний рух, творчий метод, концепція, мистецьке середовище.

читати »

Юрова Тетяна Камуфльована уніформа армії США другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: особливості дизайну, ґенеза та застосування у військових операціях С. 177-182

Локальні війни та збройні конфлікти сучасності активно використовуються їх учасниками для випробувань та вдосконалення уніформи і засобів індивідуального захисту солдата. Це необхідно для успішного виконання бойових завдань у важких умовах сучасного бою, в різних природних та кліматичних зонах планети при максимальному збереження життів особового складу. У статті процес зміни та доопрацювання одностроїв військовослужбовців другої половині ХХ — початку ХХІ ст. під впливом і у ході бойових дій розглядається на прикладі Армії США. Це одна з повідних країн у проектуванні військового костюма, саме в ній винайдена значна кількість камуфляжних шаблонів, що й нині використовуються в багатьох арміях світу. Крім того, досліджуються та аналізуються чинники, що впливають на процес створення нових малюнків (шаблонів) камуфляжу для бойової (польової) форми одягу в залежності від театру бойових дій.
Ключові слова: уніформа, обмундирування, камуфляж, шаблон, проектування, військовослужбовці, бойові дії, Армія США.

читати »

Лаврова Лілія Образно-пластичні пошуки Віктора Шпаковського: концептуальний синтез чи «одинокість в традиції»? С. 183-188

Розглядається творчість відомого вінницького живописця, Заслуженого художника України В. Шпаковського (1947—2004). Досліджено образно-пластичну концепцію, здійснено типологізацію робіт, простежено творчу еволюцію майстра. Проаналізовано вплив на творчість митця традицій європейського модернізму. Визначено значення доробку В. Шпаковського у вітчизняному арт-просторі 1970—2000-х рр.
Ключові слова: пейзаж, тематична картина, портрет, натюрморт, традиція, символ, модернізм, концепція «енергетизму».

читати »

Батовська Олена Передумови становлення академічного хорового виконавства другої половини ХХ ст. України та Білорусії С. 189-194

На прикладі творчої діяльності Національної заслуженої академічної хорової капели України «Думка» та Державного хору білоруського радіо і телебачення досліджено передумови становлення сучасного академічного хорового виконавства України та Білорусії.
Ключові слова: академічне хорове виконавство України та Білорусії, репертуар, виконавський рівень.

читати »

Пиж’янова Наталія Окремі аспекти духовної музики Порфирія Демуцького С. 195-200

Досліджується значення духовної музики Порфирія Демуцького у розвитку традицій піснеспіву під час богослужіння в Українській Автокефальній Православній Церкві. Автор детально проаналізувала архівні джерела, у яких простежується еволюція створення духовної музики. Введено в науковий обіг рукописи духовної музики П. Демуцького. Визначено період написання «Літургії» П. Демуцького.
Ключові слова: Порфирій Демуцький, «Літургія», Українська Автокефальна Православна Церква.

читати »

Колодко Арсен Масове кіно України періоду незалежності С. 201-209

Досліджується український кінематограф як самобутній жанр у сфері режисерського та акторського мистецтва. Показаний процес формування вітчизняної школи кіно в період Незалежності, порівнюється її діяльність з роботою режисерів попереднього радянського періоду в історії українського кіномистецтва. Розглядається внесок українських акторів театру і кіно, художників, сценаристів та режисерів у розвиток українського незалежного кіно 1991—2013 років.
Ключові слова: кіно, актор, незалежність, фільм, фестиваль.

читати »

Сокіл Василь Важливі документи з біографістики Володимира Охримовича С. 210-215

Пропонуються два документи з життя і діяльності В. Охримовича, які стосуються раннього періоду. Один з них — автобіографія — підготовлена для І. Левицького, який мав намір опублікувати багатотомний словник «Прикарпатська Русь в ХІХ віці в біографіях…» (вийшли випуски на А—Б). Досі життєпис В. Охримовича не був опублікований в повному обсязі, хоча містить цінну інформацію про його родину, навчання, наукові розвідки. Другий документ  — спогади з 1889 р. про перебування у Карпатах в Сенечолі (в домі батьків) студентів з Києва — Б. Кістяківського, А. Маршинського та ще галичан О. Колесси, Ю. Бачинського, Г. Величка. Ледь не фатальною виявилася їхня мандрівка по «скільських» та «угро-руських» горах.
Ключові слова: автобіографія, родина, навчання, наукова література, спомин, мандрівка, «карний закон».

читати »

Попович Василь Протоколи генеральної візитації церков Журавнівського деканату 1732—1733 рр. С. 216-228

Вперше публікуються в перекладі з польської, а подекуди з латинської та церковнослов’янської мов рукописи більш ніж 280-літньої давності — протоколи візитації церков Журавнівського деканату, до складу якого на той час входило 16 парафій. Подані відомості про священиків, сакральні споруди, церковне майно та кількість родин греко-католицького обряду в кожній парафії.
Ключові слова: церква, священик, рукописи, протоколи візитації, Візитаційна книга.

читати »

Герус Людмила До портрета вченої Любові Сухої С. 229-235

Публікація присвячується пам’яті вченої Любові-Анни Михайлівни Сухої, яка, понад чверть століття працюючи в Етнографічному музеї АН УРСР у Львові (тепер Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України), займалась вивченням української культури: формувала фондові колекції музею, досліджувала художні вироби з металу; писанка; обробку шкіри та рогу; одяг; музичні інструменти; свята, звичаї, обряди тощо. Подається спогад Д. Прокопів, яка впродовж п’яти останніх років життя Любові Сухої була поряд з цією високо освіченою, витонченої інтелігентної натури людиною.
Ключові слова: українська наука, етнолог, музейний працівник, художні металеві вироби, фондові збірки.

читати »

Глушко Михайло Важлива історіографічна праця С. 236-240
читати »

Сявавко Євгенія Ще одне малознане ім’я С. 241-247
читати »

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »