« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 61–74

УДК 398 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.061

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300

Надійшла 24.01.2017

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ПОКУТТЯ: ТЯГЛІСТЬ ТА ЗМІННІСТЬ ТРАДИЦІЇ

Харчишин Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. На основі фольклорних записів XIX — поч. ХХ ст. та кінця ХХ—ХХI ст. простежена збереженість та динаміка змін у календарно-обрядовому репертуарі Покуття. Звернена увага на значні церковно-просвітницькі впливи та новітні вияви фольклоризму.

Ключові слова: Покуття, календарно-обрядовий репертуар, церковно-просвітницькі впливи, фольклоризм.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 467 (Фольклорні записи з Покуття О. Кузьменко 1997 р.).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф.1. — Оп.2. — Од. зб. 582 (Фольклор українців Молдови. Зап. Н. Пастух, О. Харчишин у 2008 р.).
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 570 (Матеріали фольклористичної експедиції з теренів Подільської та Буковинської Наддністрянщини, 2008 р. Зап. та розшифрувала О. Харчишин).
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. Од. зб. 731. — 320 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття; Тлумацький, Коломийський, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 5. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 765 (Харчишин О. Фольклорні записи з Покуття (Коломийський р-н 2013 р., Тлумацький, Тисменицький р-ни 2014 р.).
 6. Архівні наукові фонди, рукописи та фонозаписи ІМФЕ ім. М. Рильського. — Ф. 34-2. — Од. зб. 608. — Арк. 28 (Застирець І.).
 7. Фоноархів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Вищої музичної академії ім. М. Лисенка // ЕК 153 (Зап. В. Коваль, Г. Похилевич 25.06.1996 у с. Ганьківці Снятин. р-ну Івано-Фран­ків. обл.).
 8. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім. М. Лисенка // ГЕК 153 (Зап. В. Коваль 19.06.1996 у с. Зібранівка Снятин. р-ну).
 9. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім. М. Лисенка // ГЕК 154 (Зап. В. Коваль 25.06.1996 у с. Ганьківці Снятин. р-ну).
 10. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім.М. Лисенка // ЕК 161 (Зап. В. Коваль, Г. Похилевич у с. Мала Кам’янка Колом. р-ну 1996 р. Сеанс 1—2).
 11. Гаївки / зібрав В. Гнатюк // Матеріали до української етнології. — Т. 12. — Львів, 1909. — 267 с.
 12. Гнатюк В. Гуцули / В. Гнатюк // Підкарпатська Русь. — 1924. — № 2. — С. 48.
 13. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / зібрав В. Гнатюк. — Ч. 1 // Етнографічний збірник. — Т. 35. — Львів, 1914 ; Ч. 2 // Етнографічний збірник. — Т. 36. — Львів, 1914.
 14. Головацкий Я. Народные песни Галицкой и Угорской Руси / Я. Головацкий. — Ч. 3. — Отд. 2. — Москва, 1878.
 15. Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению / В.Л. Гошовский. — Москва, 1971. — 316 с.
 16. Драгоманов М. До питання про сліди великоруського богатирського епоса на Україні / М. Драгоманов // Розвідки М. Драгоманова про українську словесність і літературу / зладив М. Павлик. — Т. 1. — Львів, 1899.
 17. Збир І. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття» / І. Збир. — Львів, 2014. — 269 с.
 18. Зилинский О. Из истории восточнословянских народных игр (Кострома-Коструб) / О. Зилинский // Русский фольклор. — Т. IX. — Москва ; Ленинград, 1968. — С.220—226.
 19. Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р. Кирчів. — Київ, 1990. — 344 с.
 20. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси та статті / Р. Кирчів. — С. 120—128.
 21. Костащук В. Звичаї парубоцької громади с. Тулови на Покуттю, в Галичині / В. Костащук // Побут. — С. 22—27.
 22. Курочкін О. Українські новорічні обряди «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок) / О. Курочкін. — Опішне, 1995. — 377 с.
 23. Мироненко Я. Молдавско-украинские связи в музы­кальном фольклоре: история и современность / Я. Мироненко. — Кишинев, 1988. — С. 119, 124.
 24. Михащук В. Колядки і щедрівки в збирацькому доробку Богдана Заклинського / В. Михащук // Народознавчі зошити. — 2016. — № 3. — С. 582—588.
 25. Народні пісні в записах Григорія Ількевича / упоряд. і прим. Г. Дем’яна, Р. Кирчіва. — Львів, 2003. — 142 с.
 26. Пісні з Покуття. Пісні записані у с. Вербівці Городенківського району / М. Андрусик, М. Паньків. — Іва­но-Франківськ, 2001.
 27. Сливинський Ю. Географія збірника Оскара Кольберга «Покуття» / Ю. Сливинський // Етномузика. — 2011. — Вип. 7. — С. 79—89.
 28. Сокіл Г. Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка / Г. Сокіл // Міфологія і фольклор. — 2013. — № 1 (3).
 29. Франко І. До історії українського вертепу ХVIII ст. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 36. — Київ, 1982. — С. 170—210.
 30. Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) / О. Харчишин // Народознавчі зошити. — 2014. — № 3. — С. 514—528.
 31. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. — T. 1 / О. Kolberg. — Krakόw, 1882. — 360 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »