« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 61–74

УДК 398 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.061

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300

Надійшла 24.01.2017

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ПОКУТТЯ: ТЯГЛІСТЬ ТА ЗМІННІСТЬ ТРАДИЦІЇ

Харчишин Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. На основі фольклорних записів XIX — поч. ХХ ст. та кінця ХХ—ХХI ст. простежена збереженість та динаміка змін у календарно-обрядовому репертуарі Покуття. Звернена увага на значні церковно-просвітницькі впливи та новітні вияви фольклоризму.

Ключові слова: Покуття, календарно-обрядовий репертуар, церковно-просвітницькі впливи, фольклоризм.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 467 (Фольклорні записи з Покуття О. Кузьменко 1997 р.).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф.1. — Оп.2. — Од. зб. 582 (Фольклор українців Молдови. Зап. Н. Пастух, О. Харчишин у 2008 р.).
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 570 (Матеріали фольклористичної експедиції з теренів Подільської та Буковинської Наддністрянщини, 2008 р. Зап. та розшифрувала О. Харчишин).
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. Од. зб. 731. — 320 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття; Тлумацький, Коломийський, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 5. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 765 (Харчишин О. Фольклорні записи з Покуття (Коломийський р-н 2013 р., Тлумацький, Тисменицький р-ни 2014 р.).
 6. Архівні наукові фонди, рукописи та фонозаписи ІМФЕ ім. М. Рильського. — Ф. 34-2. — Од. зб. 608. — Арк. 28 (Застирець І.).
 7. Фоноархів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Вищої музичної академії ім. М. Лисенка // ЕК 153 (Зап. В. Коваль, Г. Похилевич 25.06.1996 у с. Ганьківці Снятин. р-ну Івано-Фран­ків. обл.).
 8. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім. М. Лисенка // ГЕК 153 (Зап. В. Коваль 19.06.1996 у с. Зібранівка Снятин. р-ну).
 9. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім. М. Лисенка // ГЕК 154 (Зап. В. Коваль 25.06.1996 у с. Ганьківці Снятин. р-ну).
 10. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім.М. Лисенка // ЕК 161 (Зап. В. Коваль, Г. Похилевич у с. Мала Кам’янка Колом. р-ну 1996 р. Сеанс 1—2).
 11. Гаївки / зібрав В. Гнатюк // Матеріали до української етнології. — Т. 12. — Львів, 1909. — 267 с.
 12. Гнатюк В. Гуцули / В. Гнатюк // Підкарпатська Русь. — 1924. — № 2. — С. 48.
 13. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / зібрав В. Гнатюк. — Ч. 1 // Етнографічний збірник. — Т. 35. — Львів, 1914 ; Ч. 2 // Етнографічний збірник. — Т. 36. — Львів, 1914.
 14. Головацкий Я. Народные песни Галицкой и Угорской Руси / Я. Головацкий. — Ч. 3. — Отд. 2. — Москва, 1878.
 15. Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению / В.Л. Гошовский. — Москва, 1971. — 316 с.
 16. Драгоманов М. До питання про сліди великоруського богатирського епоса на Україні / М. Драгоманов // Розвідки М. Драгоманова про українську словесність і літературу / зладив М. Павлик. — Т. 1. — Львів, 1899.
 17. Збир І. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття» / І. Збир. — Львів, 2014. — 269 с.
 18. Зилинский О. Из истории восточнословянских народных игр (Кострома-Коструб) / О. Зилинский // Русский фольклор. — Т. IX. — Москва ; Ленинград, 1968. — С.220—226.
 19. Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р. Кирчів. — Київ, 1990. — 344 с.
 20. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси та статті / Р. Кирчів. — С. 120—128.
 21. Костащук В. Звичаї парубоцької громади с. Тулови на Покуттю, в Галичині / В. Костащук // Побут. — С. 22—27.
 22. Курочкін О. Українські новорічні обряди «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок) / О. Курочкін. — Опішне, 1995. — 377 с.
 23. Мироненко Я. Молдавско-украинские связи в музы­кальном фольклоре: история и современность / Я. Мироненко. — Кишинев, 1988. — С. 119, 124.
 24. Михащук В. Колядки і щедрівки в збирацькому доробку Богдана Заклинського / В. Михащук // Народознавчі зошити. — 2016. — № 3. — С. 582—588.
 25. Народні пісні в записах Григорія Ількевича / упоряд. і прим. Г. Дем’яна, Р. Кирчіва. — Львів, 2003. — 142 с.
 26. Пісні з Покуття. Пісні записані у с. Вербівці Городенківського району / М. Андрусик, М. Паньків. — Іва­но-Франківськ, 2001.
 27. Сливинський Ю. Географія збірника Оскара Кольберга «Покуття» / Ю. Сливинський // Етномузика. — 2011. — Вип. 7. — С. 79—89.
 28. Сокіл Г. Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка / Г. Сокіл // Міфологія і фольклор. — 2013. — № 1 (3).
 29. Франко І. До історії українського вертепу ХVIII ст. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 36. — Київ, 1982. — С. 170—210.
 30. Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) / О. Харчишин // Народознавчі зошити. — 2014. — № 3. — С. 514—528.
 31. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. — T. 1 / О. Kolberg. — Krakόw, 1882. — 360 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »