« 2017. #4 (136)

The Ethnology Notebooks. 2017, 4 (136), 896–913

UDK 391:81’373.2](477.82­22).(091).”13/19″(093.2).

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.896

CLOTHING IN VOLYN IN ХІV—ХVІІІ CENTURIES AND EXISTENCE OF ITS SEPARATE COMPONENTS AT PEASANTS DRESS UNTIL THE MIDDLE OF XX CENTURY

Stelmashchuk Halyna — doctor in Art Studies, professor,

of the Lviv National Academy of Arts

Kubiiovycha Street 38, 79011, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail:g_stelm@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7895-3379

Abstract. In the article, on the basis of protocols complaints of merchants, ligations, registers of property, archive and field data, dress of Volyn towns and other settlements dwellers is considered, wide trade contacts of Volynians are outlined, it is specified the type of fabric used for creating separate parts of clothing, expressive artistic means for dress decoration are analyzed. The folk clothing and its denominations at the period from ХІV till the edge of ХVІІІ centuries are traced.

Keywords: trade, fabric, clothing, decoration.

Received 6.06.2017

REFERENCES

TsDIA Ukrainy. F. 2205. Opys 1. Spr. 11. L. 199.Cerkovnoistoricheskoe i statisticheskoe opisanie sel Volynskoj gubernii [in Russian].
TsDIA Ukrainy. F. 2205. Od. zb. 381. S. 6. Cerkovnoistoricheskoe i statisticheskoe opisanie sel Volynskoj gubernii [in Russian].
TsDIA. F. 2205. Od. zb. 356. S. 68 [in Russian].
TsDIA. F. 2205. Od. zb. 372. S. 8. Zapysano u 1895 r. u s. Derman’ Dubnivs’koho povitu [in Ukrainian].
TsDIA. F. 2205. Od. zb. 362. S. 23; MENR. Kol. 211047 (vinok, zakuplenyj dlia muzeiu F. Vovkom u 1907 r. u NovohradVolyns’komu poviti) [in Ukrainian].
TsDIA Ukrainy. F. 2205. Od. zb. 421. S. 37. Cerkovnoistoricheskoe i statisticheskoe opisanie sel Volynskoj gubernii [in Russian].
TsDIA. F. 2205. Od. zb. 411. NovohradVolyns’kyj povit. Zapys zrobleno 1897 r. [in Ukrainian].
TsDIA Ukrainy. F. 2205. Od. zb. 231. S. 15. Cerkovnoistoricheskoe i statisticheskoe opisanie sel Volynskoj gubernii [in Russian].
Derzhavnyj istorychnyj muzej. Kyiv. Fond tkanyn. T725 [in Ukrainian].
DIM u Kyievi. F. tkanyn. T753 [in Ukrainian].
Derzhavnyj muzej ukrains’koho narodnoho dekoratyvnoho mystetstva. Kyiv. Fond vyshyvky. V2103 [in Ukrainian].
Rivnens’kyj kraieznavchyj muzej. Eksponat IV, t. 2445 [in Ukrainian].
VKM, KV6825, inv. № R2313 [in Ukrainian].
Rossijskij jetnograficheskij muzej. Sankt-Peterburg (Dalі REM). Kolekcіja 21108; kol. 214883 [in Russian].
REM. Kolektsiia 14844; kol. 214845 [in Russian].
REM. Kolektsiia 10033; kol. 10034 [in Russian].
REM. Kol. 214866 [in Russian].
REM. Kol. 214867 [in Russian].
REM. Kolektsiia 414849 [in Russian].
REM. Kol. 120232 [in Russian].
REM. Kol. 211063, zakupleno F. Vovkom u 1907 r. [in Russian].
REM. Kol. 214855 [in Russian].
REM. Kol. 120227 [in Russian].
REM. Kol. 1003169 [in Russian].
REM. Kolektsiia 10031, zakuplena u 1906 r. u Turijs’ku [in Russian].
REM. Kolektsiia 100223 [in Russian].
REM. Kol. 211010 [in Russian].
REM. Kol. 211014 [in Russian].
REM. Kol. 10039. Prydbano dlia MENR u 1906 r. I. S. Abramovym [in Russian].
REM. Kol.211048 [in Russian].
REM. Kol. 214840. Prydbano u s. Krymno VolodymyrVolyns’koho povitu na poch. XX st. [in Russian].
REM. Kol. 211049. Prydbano F. Vovkom u 1907 r. u s. Andriievychi NovohradVolyns’koho povitu; Muzej narodnoi arkhitektury ta pobutu, m. Kyiv, inv. № 03433 [in Russian].
REM. Kol. 214861. Prydbano u Volodymyr-Volyns’komu poviti [in Russian].
REM. Kol. 120288 [in Russian].
Bilan, M.& Stel’maschuk, H. (2000). Ukrains’kyj strij. Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy; L’vivs’ka akademiia mystetstv (Naukovo-doslidnyj sektor).; Ukrains’ka Akademiia Drukarstva. L’viv: Feniks. (Perevydannia. L’viv: Apriori, 2011) [in Ukrainian].
Beleckij, P. (1981). Ukrainskaja portretnaja zhivopis’ XVIIXVIII vv. Leningrad [in Russian].
Boltarovych, Z. Ye. (1976). Ukraina v doslidzhenniakh pol’s’kmkh etnohrafiv XIX st. Kyiv: Naukova dumka. S. 50 [in Ukrainian].
Bulhakova-Sytnyk, L. (2005). Podil’s’ka narodna vyshyvka (Etnohrafichnyj aspekt).. L’viv: Int narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Vrochyns’ka, H. (2007). Ukrains’ki narodni zhinochi prykrasy XIX pochatku XX stolit’. Kyiv: Rodovid [in Ukrainian].
Zolotoslov. Poetychnyj kosmos Davn’oi Rusi (1988). Uporiad., peredm. ta pereklady Mykhajla Moskalenka. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].
KaraVasyl’ieva, T. (2008). Istoriia ukrains’koi vyshyvky. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Kosmina, O. (2010). Tradytsijne vbrannia ukraintsiv. T. 1. Lisostep ta step. Kyiv: Baltiia Druk; T. 2. Polissia, Karpaty. Kyiv: Baltiia Druk [in Ukrainian].
Kostomarov, N. I. (1990). Istoricheskie proizvedenija. Kiev. S. 121 [in Russian].
Matejko, K. I. (1977). Ukrains’kyj narodnyj odiah. Kyiv: Naukova dumka. S. 108 [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIXXX st. Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Ch. 1. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv [in Ukrainian].
Ponomar, L. (2015). Narodnyj odiah Pravoberezhnoho Polissia seredyny XIX seredyny XX stolit’. Istorykoetnohrafichnyj atlas. Slovnyk. Kyiv: Biznes polihraf [in Ukrainian].
Sas, P. M. (1989). Feodal’nye goroda Ukrainy v konce XV 60-h godah XVI v. Kiev: Naukova dumka [in Russian].
Sydorovych, S. J. (1979). Khudozhnia tkanyna Zakhidnykh oblastej URSR. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2001). Odiah. Istoriia ukrains’koi kul’tury: u 5-ty t. T. 2: Ukrains’ka kul’tura XIII pershoi polovyny XVII stolit’. NAN Ukrainy; hol. red. Ya. D. Isaievych. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2008). Etnomystets’ki osoblyvosti ukrains’koho tradytsijnoho vbrannia. Istoriia ukrains’koi kul’tury. T. 4: u 2 kn. Kn. 1. Kyiv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2006). Narodne vbrannia. Etnohenez ta etnichna istoriia naselennia Ukrains’kykh Karpat: etnolohiia, mystetstvoznavstvo. L’viv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2009). Vbrannia. Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy. Mystetstvo XIX st. T. 3. Kyiv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2010). Vbrannia. Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy. Vid najdavnishykh chasiv do pizn’oho seredn’ovichchia. T. 1. Kyiv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2010). Vbrannia. Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy. Vid najdavnishykh chasiv do pizn’oho seredn’ovichchia. T. 1. Kyiv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2011). Vbrannia. Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy. T. 4: Narodne mystetstvo ta khudozhni promysly XX st : u 5-ty t. IMFE NAN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2011). Tradytsijnyj ukrains’kyj odiah. Etnichna ta etnokul’turna istoriia Ukrainy: u 3-kh t. T. 2. Kyiv.U spivavt. (H. Kozholianko, T. Nikolaieva, M. Sopolyha, H. Scherbij) [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2004). Vbrannia kozats’koho narodu. Ukraina kozats’ka derzhava. Kyiv [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2006). Davnie vbrannia na Volyni: Etnohrafichno-mystetstvoznavche doslidzhennia: monohrafiia. Luts’k: Volyns’ka oblasna drukarnia [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. H. (1993). Tradytsijni holovni ubory ukraintsiv. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Ctel’maschuk, H. H. (1994). Ukrains’ke natsional’ne vbrannia. Ukrains’ke narodoznavstvo. Pid zah. red. dra S. Pavliuka. L’viv [in Ukrainian].
Torhivlia na Ukraini XIV seredyna XVII stolittia: Volyn’ i Naddniprianschyna (1990). Avtory peredmovy M. F. Kotliar, V. A. Smolij; uporiad. V. M. Kravchenko, N. M. Yakovenko; avtor vstupu vid uporiadnykiv N. M. Yakovenko; Akademiia nauk URSR; Arkheolohichna komisiia; Instytut istorii; Tsentral’nyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv URSR u m. Kyievi; Kanads’kyj instytut ukrains’kykh studij Al’berts’koho universytetu; Tsentr doslidzhen’ istorii Ukrainy im. Petra Yatsyka. Kyiv. S. 17 [in Ukrainian].
Ukrains’ke povsiakdennia rann’omodernoi doby. Zbirnyk dokumentiv. (2014). Vyp. 1. Volyn’ XVI st.Naukovo-doslidnyj instytut ukrainoznavstva MON Ukrainy; Tsentral’nyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv Ukrainy, m. Kyiv; Hromads’ka orhanizatsiia «Tsentr doslidzhennia ta vidrodzhennia Volyni». Kyiv: Feniks [in Ukrainian].
Fedorchuk, O. (2007). Ukrains’ki narodni prykrasy z biseru. Natsional’na akademiia nauk Ukrainy; Instytut narodoznavstva NANU. L’viv: Svichado [in Ukrainian].
Chajkovs’ka, L. Narodnyj odiah volynian druhoi polovyny XIX pochatku XX st.IN NAN Ukrainy. L’viv [in Ukrainian].
Bartkiewicz, M. (1979). Polski ubior do 1864 roku. Wroclaw [in Polish].
Lozinski, W. (1890). Patsycylt i mieszianstwo Lwowskie w XVIXVII wieku. Lwow [in Polish].
Sokalski, B. (1899). Powiat Sokalski. Pod wzgledem geograficznym i ekonomicznym we Lwowie z st/bavlego. S. 59, 61–63 [in Polish].

Read»

Our authors
Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »