« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 896–913

УДК 391:81’373.2](477.82­22)(091)”13/19″(093.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.896

ВБРАННЯ НА ВОЛИНІ У ХІV—ХVІІІ СТОЛІТТЯХ І ПОБУТУВАННЯ ОКРЕМИХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ У СЕЛЯН ДО СЕРЕДИНИ ХХ ст.

Стельмащук Галина Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор,

дійсний член — академік Національної академії мистецтв України,

завідувач кафедри історії і теорії мистецтв

Львівської національної академії мистецтв.

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7895-3379

Анотація. На основі протоколів скарг купців, судових спорів, реєстрів майна, архівних і польових матеріалів розглянуто вбрання мешканців міст і містечок Волині, відзначені широкі торговельні контакти волинян, вказується, з яких тканин виготовляли окремі предмети одягу, проаналізовані виражальні художні засоби оздоблення вбрання. Простежений народний одяг та його назви від ХІV до середини ХХ ст.

Ключові слова: торгівля, тканина, вбрання, оздоблення.

Надійшла 6.06.2017

Список використаних джерел:

 1. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Опис 1. — Спр. 11. — Л. 199. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 2. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Од. зб. 381. — С. 6. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 3. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 356. — С. 68.
 4. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 372. — С. 8. Записано у 1895 р. у с. Дермань Дубнівського повіту.
 5. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 362. — С. 23 ; МЕНР. — Кол. 2110­47 (вінок, закуплений для музею Ф. Вовком у 1907 р. у Новоград­Волинському повіті).
 6. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Од. зб. 421. — С. 37. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 7. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 411. Новоград­Волинський повіт. Запис зроблено 1897 р.
 8. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Од. зб. 231. — С. 15. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 9. Державний історичний музей. Київ. Фонд тканин. Т­725.
 10. ДІМ у Києві. — Ф. тканин. Т­753.
 11. Державний музей українського народного декоративного мистецтва. Київ. Фонд вишивки. В­2103.
 12. Рівненський краєзнавчий музей. Експонат IV, т. 2445.
 13. ВКМ, КВ­6825, інв. № Р2­313.
 14. Российский этнографический музей. — Санкт-­Петербург (Далі РЕМ). — Колекція 2110­8 ; кол. — 2148­83.
 15. РЕМ. — Колекція 148­44 ; кол. 2148­45.
 16. РЕМ. — Колекція 1003­3 ; кол. 1003­4.
 17. РЕМ. — Кол. 2148­66.
 18. РЕМ. — Кол. 2148­67.
 19. РЕМ. — Колекція 4148­49.
 20. РЕМ — Кол. 1202­32.
 21. РЕМ. — Кол. 2110­63, закуплено Ф. Вовком у 1907 р.
 22. РЕМ. —Кол. 2148­55.
 23. РЕМ. — Кол. 1202­27.
 24. РЕМ. — Кол. 1003­169.
 25. РЕМ. — Колекція 1003­1, закуплена у 1906 р. у Турійську.
 26. РЕМ. — Колекція 1002­23.
 27. РЕМ. — Кол. 2110­10.
 28. РЕМ. — Кол. 2110­14.
 29. РЕМ. — Кол. 1003­9. Придбано для МЕНР у 1906 р. І.С. Абрамовим.
 30. РЕМ. — Кол. 2110­48.
 31. РЕМ. — Кол. 2148­40. Придбано у с. Кримно Володимир­Волинського повіту на поч. ХХ ст.
 32. РЕМ. — Кол. 2110­49. Придбано Ф. Вовком у 1907 р. у с. Андрієвичі Новоград­Волинського повіту ; Музей народної архітектури та побуту, м. Київ, інв. № 03433.
 33. РЕМ. — Кол. 2148­61. Придбано у Володимир­-Волинському повіті.
 34. РЕМ. — Кол. 1202­88.
 35. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій / Майя Білан, Галина Стельмащук ; Інститут народознавства НАН України ; Львівська академія мистецтв (Нау­ково­дослідний сектор) ; Українська Академія Друкарства. — Львів : Фенікс, 2000. — 325 с. — (Перевидання. — Львів : Апріорі, 2011. — 315 с.).
 36. Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII—XVIII вв. / П. Белецкий. — Ленинград, 1981. — 266 c. : ил.
 37. Болтарович З.Є. Україна в дослідженнях польськмх етнографів ХІХ ст. / З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1976. — С. 50.
 38. Булгакова­Ситник Л. Подільська народна вишивка (Етнографічний аспект) / Людмила Булгакова­Сит­ник. — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 2005. — 328 с.
 39. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХІХ — початку ХХ століть / Ганна Врочинська. — Київ : Родовід, 2007.— 232 с. : іл.
 40. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та переклади Михайла Москаленка. — Київ : Дніпро, 1988. — 294 с.
 41. Кара­Васильєва Т. Історія української вишивки / Тетяна Кара­Васильєва. — Київ : Мистецтво. — 2008. — 464 с. : іл.
 42. Косміна О. Традиційне вбрання українців. — Т. 1. Лісостеп та степ / Оксана Косміна. — Київ : Балтія Друк, 2008. — 157 с. ; Т. 2. Полісся, Карпати. — Київ : Балтія Друк, 2010. — 160 с.
 43. Костомаров Н.И. Исторические произведения / Н.И. Костомаров. — Киев, 1990. — С. 121.
 44. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — С. 108.
 45. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / Олена Никорак. — Львів, 2004. — 579 с.
 46. Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ — середини ХХ століть. Історико­етнографічний атлас. Словник / Людмила Пономар. — Київ : Бізнесполіграф, 2015. — 268 с. : іл.
 47. Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV — 60­х годах XVI в. / П.М. Сас. — Киев : Наукова думка, 1989. — С. 78.
 48. Сидорович С.Й. Художня тканина Західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979.
 49. Стельмащук Г. Одяг / Галина Стельмащук // Історія української культури : у 5­ти т. — Т. 2: Українська культура ХІІІ — першої половини ХVІІстоліть / НАН України ; гол. ред. Я.Д. Ісаєвич. — Київ : Наукова думка, 2001. — С. 123—133.
 50. Стельмащук Г. Етномистецькі особливості українського традиційного вбрання / Галина Стельмащук // Історія української культури. — Т. 4 : у 2 кн. — Кн. 1. — Київ, 2008. — С. 182—226.
 51. Стельмащук Г. Народне вбрання. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: етнологія, мистецтвознавство / Галина Стельмащук. — Львів, 2006. — С. 317—365.
 52. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія декоративного мистецтва України. Мистецтво ХІХ ст. — Т. 3. — Київ, 2009. — С. 73—108 : іл.
 53. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія декоративного мистецтва України. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя. — Т. 1. — Київ, 2010. — С. 251—265 : іл.
 54. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія декоративного мистецтва України. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя. — Т. 1. — Київ, 2010.— С. 378—388 : іл.
 55. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія деко­ративного мистецтва України. — Т. 4: Народне мистецтво та художні промисли XX ст. : у 5­ти т. / ІМФЕ НАН України. — Київ, 2011. — С. 93—100.
 56. Стельмащук Г. Традиційний український одяг / Галина Стельмащук // Етнічна та етнокультурна історія України : у 3­х т. — Т. 2. — Київ, 2011. — С. 303—376 / у співавт. (Г. Кожолянко, Т. Ніколаєва, М. Сополига, Г. Щербій).
 57. Стельмащук Г. Вбрання козацького народу / Галина Стельмащук // Україна — козацька держава. — Київ, 2004. — С. 706—725.
 58. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: Етнографіч­но­мистецтвознавче дослідження : монографія / Галина Стельмащук. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. — 280 с.
 59. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Галина Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — С. 62.
 60. Cтельмащук Г.Г. Українське національне вбрання / Г.Г. Стельмащук // Українське народознавство / під заг. ред. д­ра С. Павлюка. — Львів, 1994. — 607 с.
 61. Торгівля на Україні ХІV — середина ХVІІ століття: Волинь і Наддніпрянщина / автори передмови М.Ф. Котляр, В.А.Смолій ; упоряд. В.М. Кравченко, Н.М. Яковенко ; автор вступу від упорядників Н.М. Яковенко ; Академія наук УРСР ; Археологічна комісія ; Інститут історії ; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві ; Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика. — Київ, 1990. — С. 17.
 62. Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. — Вип. 1. Волинь ХVІ ст. / Науково­дослідний інститут українознавства МОН України ; Центральний державний історичний архів України, м. Київ ; Громадська організація «Центр дослідження та відродження Волині. — Київ : Фенікс, 2014. — 740 с. — (Серія документальних джерел).
 63. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / Олена Федорчук ; Національна академія наук України ; Інститут народознавства НАНУ. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с.
 64. Чайковська Л. Народний одяг волинян другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / Лілія Чайковська ; ІН НАН України. — Львів, 2012.
 65. Bartkiewicz M. Polski ubior do 1864 roku / Magdalena Bartkiewicz. — Wroclaw, 1979. — S. 35—36.
 66. Lozinski W. Patsycylt i mieszianstwo Lwowskie w XVI—XVII wieku / Lozinski W. — Lwow, 1890. — S. 175—176.
 67. Sokalski B. Powiat Sokalski / Sokalski B. ; pod wzgledem geograficznym i ekonomicznym we Lwowie z st/bavlego, 1899. — S. 59, 61—63.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »