« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 896–913

УДК 391:81’373.2](477.82­22)(091)”13/19″(093.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.896

ВБРАННЯ НА ВОЛИНІ У ХІV—ХVІІІ СТОЛІТТЯХ І ПОБУТУВАННЯ ОКРЕМИХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ У СЕЛЯН ДО СЕРЕДИНИ ХХ ст.

Стельмащук Галина Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор,

дійсний член — академік Національної академії мистецтв України,

завідувач кафедри історії і теорії мистецтв

Львівської національної академії мистецтв.

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7895-3379

Анотація. На основі протоколів скарг купців, судових спорів, реєстрів майна, архівних і польових матеріалів розглянуто вбрання мешканців міст і містечок Волині, відзначені широкі торговельні контакти волинян, вказується, з яких тканин виготовляли окремі предмети одягу, проаналізовані виражальні художні засоби оздоблення вбрання. Простежений народний одяг та його назви від ХІV до середини ХХ ст.

Ключові слова: торгівля, тканина, вбрання, оздоблення.

Надійшла 6.06.2017

Список використаних джерел:

 1. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Опис 1. — Спр. 11. — Л. 199. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 2. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Од. зб. 381. — С. 6. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 3. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 356. — С. 68.
 4. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 372. — С. 8. Записано у 1895 р. у с. Дермань Дубнівського повіту.
 5. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 362. — С. 23 ; МЕНР. — Кол. 2110­47 (вінок, закуплений для музею Ф. Вовком у 1907 р. у Новоград­Волинському повіті).
 6. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Од. зб. 421. — С. 37. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 7. ЦДІА. — Ф. 2205. — Од. зб. 411. Новоград­Волинський повіт. Запис зроблено 1897 р.
 8. ЦДІА України. — Ф. 2205. — Од. зб. 231. — С. 15. Церковно­историческое и статистическое описание сел Волынской губернии.
 9. Державний історичний музей. Київ. Фонд тканин. Т­725.
 10. ДІМ у Києві. — Ф. тканин. Т­753.
 11. Державний музей українського народного декоративного мистецтва. Київ. Фонд вишивки. В­2103.
 12. Рівненський краєзнавчий музей. Експонат IV, т. 2445.
 13. ВКМ, КВ­6825, інв. № Р2­313.
 14. Российский этнографический музей. — Санкт-­Петербург (Далі РЕМ). — Колекція 2110­8 ; кол. — 2148­83.
 15. РЕМ. — Колекція 148­44 ; кол. 2148­45.
 16. РЕМ. — Колекція 1003­3 ; кол. 1003­4.
 17. РЕМ. — Кол. 2148­66.
 18. РЕМ. — Кол. 2148­67.
 19. РЕМ. — Колекція 4148­49.
 20. РЕМ — Кол. 1202­32.
 21. РЕМ. — Кол. 2110­63, закуплено Ф. Вовком у 1907 р.
 22. РЕМ. —Кол. 2148­55.
 23. РЕМ. — Кол. 1202­27.
 24. РЕМ. — Кол. 1003­169.
 25. РЕМ. — Колекція 1003­1, закуплена у 1906 р. у Турійську.
 26. РЕМ. — Колекція 1002­23.
 27. РЕМ. — Кол. 2110­10.
 28. РЕМ. — Кол. 2110­14.
 29. РЕМ. — Кол. 1003­9. Придбано для МЕНР у 1906 р. І.С. Абрамовим.
 30. РЕМ. — Кол. 2110­48.
 31. РЕМ. — Кол. 2148­40. Придбано у с. Кримно Володимир­Волинського повіту на поч. ХХ ст.
 32. РЕМ. — Кол. 2110­49. Придбано Ф. Вовком у 1907 р. у с. Андрієвичі Новоград­Волинського повіту ; Музей народної архітектури та побуту, м. Київ, інв. № 03433.
 33. РЕМ. — Кол. 2148­61. Придбано у Володимир­-Волинському повіті.
 34. РЕМ. — Кол. 1202­88.
 35. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій / Майя Білан, Галина Стельмащук ; Інститут народознавства НАН України ; Львівська академія мистецтв (Нау­ково­дослідний сектор) ; Українська Академія Друкарства. — Львів : Фенікс, 2000. — 325 с. — (Перевидання. — Львів : Апріорі, 2011. — 315 с.).
 36. Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII—XVIII вв. / П. Белецкий. — Ленинград, 1981. — 266 c. : ил.
 37. Болтарович З.Є. Україна в дослідженнях польськмх етнографів ХІХ ст. / З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1976. — С. 50.
 38. Булгакова­Ситник Л. Подільська народна вишивка (Етнографічний аспект) / Людмила Булгакова­Сит­ник. — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 2005. — 328 с.
 39. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХІХ — початку ХХ століть / Ганна Врочинська. — Київ : Родовід, 2007.— 232 с. : іл.
 40. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та переклади Михайла Москаленка. — Київ : Дніпро, 1988. — 294 с.
 41. Кара­Васильєва Т. Історія української вишивки / Тетяна Кара­Васильєва. — Київ : Мистецтво. — 2008. — 464 с. : іл.
 42. Косміна О. Традиційне вбрання українців. — Т. 1. Лісостеп та степ / Оксана Косміна. — Київ : Балтія Друк, 2008. — 157 с. ; Т. 2. Полісся, Карпати. — Київ : Балтія Друк, 2010. — 160 с.
 43. Костомаров Н.И. Исторические произведения / Н.И. Костомаров. — Киев, 1990. — С. 121.
 44. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — С. 108.
 45. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / Олена Никорак. — Львів, 2004. — 579 с.
 46. Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ — середини ХХ століть. Історико­етнографічний атлас. Словник / Людмила Пономар. — Київ : Бізнесполіграф, 2015. — 268 с. : іл.
 47. Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV — 60­х годах XVI в. / П.М. Сас. — Киев : Наукова думка, 1989. — С. 78.
 48. Сидорович С.Й. Художня тканина Західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979.
 49. Стельмащук Г. Одяг / Галина Стельмащук // Історія української культури : у 5­ти т. — Т. 2: Українська культура ХІІІ — першої половини ХVІІстоліть / НАН України ; гол. ред. Я.Д. Ісаєвич. — Київ : Наукова думка, 2001. — С. 123—133.
 50. Стельмащук Г. Етномистецькі особливості українського традиційного вбрання / Галина Стельмащук // Історія української культури. — Т. 4 : у 2 кн. — Кн. 1. — Київ, 2008. — С. 182—226.
 51. Стельмащук Г. Народне вбрання. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: етнологія, мистецтвознавство / Галина Стельмащук. — Львів, 2006. — С. 317—365.
 52. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія декоративного мистецтва України. Мистецтво ХІХ ст. — Т. 3. — Київ, 2009. — С. 73—108 : іл.
 53. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія декоративного мистецтва України. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя. — Т. 1. — Київ, 2010. — С. 251—265 : іл.
 54. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія декоративного мистецтва України. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя. — Т. 1. — Київ, 2010.— С. 378—388 : іл.
 55. Стельмащук Г. Вбрання / Галина Стельмащук // Історія деко­ративного мистецтва України. — Т. 4: Народне мистецтво та художні промисли XX ст. : у 5­ти т. / ІМФЕ НАН України. — Київ, 2011. — С. 93—100.
 56. Стельмащук Г. Традиційний український одяг / Галина Стельмащук // Етнічна та етнокультурна історія України : у 3­х т. — Т. 2. — Київ, 2011. — С. 303—376 / у співавт. (Г. Кожолянко, Т. Ніколаєва, М. Сополига, Г. Щербій).
 57. Стельмащук Г. Вбрання козацького народу / Галина Стельмащук // Україна — козацька держава. — Київ, 2004. — С. 706—725.
 58. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: Етнографіч­но­мистецтвознавче дослідження : монографія / Галина Стельмащук. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. — 280 с.
 59. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Галина Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — С. 62.
 60. Cтельмащук Г.Г. Українське національне вбрання / Г.Г. Стельмащук // Українське народознавство / під заг. ред. д­ра С. Павлюка. — Львів, 1994. — 607 с.
 61. Торгівля на Україні ХІV — середина ХVІІ століття: Волинь і Наддніпрянщина / автори передмови М.Ф. Котляр, В.А.Смолій ; упоряд. В.М. Кравченко, Н.М. Яковенко ; автор вступу від упорядників Н.М. Яковенко ; Академія наук УРСР ; Археологічна комісія ; Інститут історії ; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві ; Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика. — Київ, 1990. — С. 17.
 62. Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. — Вип. 1. Волинь ХVІ ст. / Науково­дослідний інститут українознавства МОН України ; Центральний державний історичний архів України, м. Київ ; Громадська організація «Центр дослідження та відродження Волині. — Київ : Фенікс, 2014. — 740 с. — (Серія документальних джерел).
 63. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / Олена Федорчук ; Національна академія наук України ; Інститут народознавства НАНУ. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с.
 64. Чайковська Л. Народний одяг волинян другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / Лілія Чайковська ; ІН НАН України. — Львів, 2012.
 65. Bartkiewicz M. Polski ubior do 1864 roku / Magdalena Bartkiewicz. — Wroclaw, 1979. — S. 35—36.
 66. Lozinski W. Patsycylt i mieszianstwo Lwowskie w XVI—XVII wieku / Lozinski W. — Lwow, 1890. — S. 175—176.
 67. Sokalski B. Powiat Sokalski / Sokalski B. ; pod wzgledem geograficznym i ekonomicznym we Lwowie z st/bavlego, 1899. — S. 59, 61—63.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »