« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 875–895

УДК 75.035.5+712.3/.7+[630+639]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.875

ІСТОРИКО-­КУЛЬТУРНИЙ НАРИС СКОЛІВСЬКОЇ БОЙКІВЩИНИ

Тарас Вікторія Ярославівна, кандидат архітектури,

старший науковий співробітник,

докторант Інституту народознавства НАН України

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Проаналізовано процес виникнення та становлення бойківського міста Сколе. Наведено характеристику індивідуаль­них якостей кожного з власників міста. Визначено рівень їх впливу на планувальну структуру, оборонну, торговельну, ремісничу, адміністративну, репрезентативну, духовно­релі­гійну, культурно­освітню, обслуговуючу, рекреаційну та ту­ристичну функції. Розглянуто колонізаційні процеси, які відбувались на Сколівщині. Досліджено аспекти розвитку бойківського міста Сколе та Сколівщини за умов становлення ринкової економіки другої половини XIX — початку XX ст.

Ключові слова: Сколе; планувальна структура; оборонна, торговельна, реміснича, адміністративна, духовно­релігій­на, туристична функції.

Надійшла 21.06.2017

 Список використаних джерел:

 1. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / гол. ред. кол. П.Т. Тронько, М.П. Бажан, І.К Білодід, М.К Білогуров. та ін. — Київ : Укр. рад. енциклопедія АН УРСР, 1968. — (Львівська область).
 2. Литературный Сборникъ издаваемый Галицко­русскою Матицею. — 1870. — С. 79.
 3. Лозинський Р. Чому Галичина відстає? або Як довго ми ще будемо відставати? / Р. Лозинський // Поступ. — Львів, 2001. — № 137 (795).
 4. Нагорна Оксана. Підземні таємниці Карпат / Оксана Нагорна // Краєзнавство і туристика. — 1996. — Вип. 1—2.
 5. Слово про гр. Альфреда Потоцкого // Діло. — Львів, 1889. — 10 (22) мая.
 6. Тарас В. Вплив містобудівних чинників періоду бароко на розпланування резиденційних садово­паркових закладень Галичини / В. Тарас // Народознавчі зошити. — Львів : Інститут народознавства, 2015. — № 1 (121).
 7. Твори Кир Йосифа Верховного Архиєпископа і Кардинала / зібрали проф. доктор Іван Хома, доктор Юрій Федорів. — Рим : Укр. католицький ун­т ім. св. Климентія Папи, 1971. — Т. V.
 8. Heinrich Eduard Gintl. Wykaz udziaіu Galicyi i wielkiego ksiкztwa Krakowskiego na powszechnej wystawie 1873 w Wied­niu / Heinrich Eduard Gintl. — Wiedeс : nakі. reprezentacyi wiedeсskiej galicyjskich komisyj wystawowych, 1873.
 9. Kriegsarchiv des Цsterreichischen Staatsarchivs in Wien. — Josephinische Landesaufnahme, 1763—1787. — B IXa 390. — B. 197.
 10. Leo Baeck Institute. Center for Jewish History New York, N.Y. Guide to the Nussbaum Family, Friedberg in Hes­sen, Collection, 1849—1937. — AR 2400. Processed by Timothy Ryan Mendenhall. Documents and correspon­dence 1849—1937.
 11. 11. Papйe Fryderyk. Skole i Tucholszczyzna: monografia histo­rycz­na / Papйe Fryderyk. — Lwуw : Gubrynowicz i Schmidt (Lwуw : Јoziсski), 1891.
 12. Ortis­Repertorium des Kцnigreich Galizien und Lodome­rien auf Grundlage der Volkzдhlung v. 1869 bearbeiten v. d. k. k. statist. Centralcommission. — Wien, 1874 ; Spe­cial­Orts­Repertorium von Galizien. — Wien, 1886.
 13. Sіownik geograficzny Krуlestwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich. — Warszawa : nakі. Filipa Sulimierskiego i Wіa­dysіawa Walewskiego, 1880—1914. — T. X.
 14. Zeіeski P. Skolskie rykowiska / Zeіeski P. // Јowiec Pol­ski. — 2007. — № 9. — S. 64—67.
 15. http://wikivisually.com/wiki/Skolye_(Hasidic_dynasty).
 16. https://www.geni.com/projects/Jewish­Families­of­Skole­Poland­Galicia/15777.
 17. https://www.geni.com/people/Zadig­Zadik­Groedel/ 6000000015884655160.
 18. https://www.geni.com/people/Fanny­Groedel/60000 00015884449420.
 19. https://www.geni.com/people/Bertha­Hilb/60000 00015884374588.
 20. https://www.geni.com/people/Margarethe­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000 23261124889.
 21. https://www.geni.com/people/Gisela­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/600000001 0012011361.
 22. https://www.geni.com/people/Melanie­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84321668.
 23. https://www.geni.com/people/Ludwig­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000 15884553880.
 24. https://www.geni.com/people/Arthur­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84198844.
 25. https://www.geni.com/people/Otto­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84659699.
 26. https://www.geni.com/people/Albert­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84589690.
 27. https://www.geni.com/people/Richard­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84599893.
 28. http://www.centrum.jaroslawrokicki.pl/tablice.php?ulice=g.
 29. https://www.geni.com/people/Paula­L%C3%B3 nyay­de­Nagy­L%C3%B3nya­und­V%C3% A1s%C3%A1ros­Nam%C3%A9ny/60000000 15884685230.
 30. https://www.geni.com/people/Stephanie­von­Koenigswarter/6000000013145225580.
 31. https://www.geni.com/people/Iren­Sv%C3%A1b/ 6000000015884594709.
 32. www.arrowgauge.hu, www.directbooking.ro.
 33. http://www.museumoffamilyhistory.com/pse­groedel.htm.
 34. http://hhtandn.org/hartlepool­ships­and­shipping/shipbuilding/200/Gray’s%20Shipyard/ship/595/melanie­groedel.
 35. Ярослав Шимов. «Батя»: как чешские ботинки всю планету обошли http://www.radio.cz/ru/rubrika/pro­gulki/batya­kak­cheshskie­botinki­vsyu­planetu­oboshli.
 36. http://forowicz.pl/wspomnienia.htm.
 37. http://www.panadea.com/uk/putivnik/yevropa/ugorshina/budapesht­i­iogo­okolici/buda­hills/buda­pesht/fotohalereya/gal­037.
 38. https://www.geni.com/people/Hermann­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000 15884196825.
 39. https://www.geni.com/people/Baron­Bern%C3%A1t­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/ 6000000023261120940.
 40. http://www.centrum.jaroslawrokicki.pl/tablice.php?ulice=g.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »