« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 875–895

УДК 75.035.5+712.3/.7+[630+639]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.875

ІСТОРИКО-­КУЛЬТУРНИЙ НАРИС СКОЛІВСЬКОЇ БОЙКІВЩИНИ

Тарас Вікторія Ярославівна, кандидат архітектури,

старший науковий співробітник,

докторант Інституту народознавства НАН України

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Проаналізовано процес виникнення та становлення бойківського міста Сколе. Наведено характеристику індивідуаль­них якостей кожного з власників міста. Визначено рівень їх впливу на планувальну структуру, оборонну, торговельну, ремісничу, адміністративну, репрезентативну, духовно­релі­гійну, культурно­освітню, обслуговуючу, рекреаційну та ту­ристичну функції. Розглянуто колонізаційні процеси, які відбувались на Сколівщині. Досліджено аспекти розвитку бойківського міста Сколе та Сколівщини за умов становлення ринкової економіки другої половини XIX — початку XX ст.

Ключові слова: Сколе; планувальна структура; оборонна, торговельна, реміснича, адміністративна, духовно­релігій­на, туристична функції.

Надійшла 21.06.2017

 Список використаних джерел:

 1. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / гол. ред. кол. П.Т. Тронько, М.П. Бажан, І.К Білодід, М.К Білогуров. та ін. — Київ : Укр. рад. енциклопедія АН УРСР, 1968. — (Львівська область).
 2. Литературный Сборникъ издаваемый Галицко­русскою Матицею. — 1870. — С. 79.
 3. Лозинський Р. Чому Галичина відстає? або Як довго ми ще будемо відставати? / Р. Лозинський // Поступ. — Львів, 2001. — № 137 (795).
 4. Нагорна Оксана. Підземні таємниці Карпат / Оксана Нагорна // Краєзнавство і туристика. — 1996. — Вип. 1—2.
 5. Слово про гр. Альфреда Потоцкого // Діло. — Львів, 1889. — 10 (22) мая.
 6. Тарас В. Вплив містобудівних чинників періоду бароко на розпланування резиденційних садово­паркових закладень Галичини / В. Тарас // Народознавчі зошити. — Львів : Інститут народознавства, 2015. — № 1 (121).
 7. Твори Кир Йосифа Верховного Архиєпископа і Кардинала / зібрали проф. доктор Іван Хома, доктор Юрій Федорів. — Рим : Укр. католицький ун­т ім. св. Климентія Папи, 1971. — Т. V.
 8. Heinrich Eduard Gintl. Wykaz udziaіu Galicyi i wielkiego ksiкztwa Krakowskiego na powszechnej wystawie 1873 w Wied­niu / Heinrich Eduard Gintl. — Wiedeс : nakі. reprezentacyi wiedeсskiej galicyjskich komisyj wystawowych, 1873.
 9. Kriegsarchiv des Цsterreichischen Staatsarchivs in Wien. — Josephinische Landesaufnahme, 1763—1787. — B IXa 390. — B. 197.
 10. Leo Baeck Institute. Center for Jewish History New York, N.Y. Guide to the Nussbaum Family, Friedberg in Hes­sen, Collection, 1849—1937. — AR 2400. Processed by Timothy Ryan Mendenhall. Documents and correspon­dence 1849—1937.
 11. 11. Papйe Fryderyk. Skole i Tucholszczyzna: monografia histo­rycz­na / Papйe Fryderyk. — Lwуw : Gubrynowicz i Schmidt (Lwуw : Јoziсski), 1891.
 12. Ortis­Repertorium des Kцnigreich Galizien und Lodome­rien auf Grundlage der Volkzдhlung v. 1869 bearbeiten v. d. k. k. statist. Centralcommission. — Wien, 1874 ; Spe­cial­Orts­Repertorium von Galizien. — Wien, 1886.
 13. Sіownik geograficzny Krуlestwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich. — Warszawa : nakі. Filipa Sulimierskiego i Wіa­dysіawa Walewskiego, 1880—1914. — T. X.
 14. Zeіeski P. Skolskie rykowiska / Zeіeski P. // Јowiec Pol­ski. — 2007. — № 9. — S. 64—67.
 15. http://wikivisually.com/wiki/Skolye_(Hasidic_dynasty).
 16. https://www.geni.com/projects/Jewish­Families­of­Skole­Poland­Galicia/15777.
 17. https://www.geni.com/people/Zadig­Zadik­Groedel/ 6000000015884655160.
 18. https://www.geni.com/people/Fanny­Groedel/60000 00015884449420.
 19. https://www.geni.com/people/Bertha­Hilb/60000 00015884374588.
 20. https://www.geni.com/people/Margarethe­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000 23261124889.
 21. https://www.geni.com/people/Gisela­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/600000001 0012011361.
 22. https://www.geni.com/people/Melanie­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84321668.
 23. https://www.geni.com/people/Ludwig­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000 15884553880.
 24. https://www.geni.com/people/Arthur­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84198844.
 25. https://www.geni.com/people/Otto­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84659699.
 26. https://www.geni.com/people/Albert­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84589690.
 27. https://www.geni.com/people/Richard­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000158 84599893.
 28. http://www.centrum.jaroslawrokicki.pl/tablice.php?ulice=g.
 29. https://www.geni.com/people/Paula­L%C3%B3 nyay­de­Nagy­L%C3%B3nya­und­V%C3% A1s%C3%A1ros­Nam%C3%A9ny/60000000 15884685230.
 30. https://www.geni.com/people/Stephanie­von­Koenigswarter/6000000013145225580.
 31. https://www.geni.com/people/Iren­Sv%C3%A1b/ 6000000015884594709.
 32. www.arrowgauge.hu, www.directbooking.ro.
 33. http://www.museumoffamilyhistory.com/pse­groedel.htm.
 34. http://hhtandn.org/hartlepool­ships­and­shipping/shipbuilding/200/Gray’s%20Shipyard/ship/595/melanie­groedel.
 35. Ярослав Шимов. «Батя»: как чешские ботинки всю планету обошли http://www.radio.cz/ru/rubrika/pro­gulki/batya­kak­cheshskie­botinki­vsyu­planetu­oboshli.
 36. http://forowicz.pl/wspomnienia.htm.
 37. http://www.panadea.com/uk/putivnik/yevropa/ugorshina/budapesht­i­iogo­okolici/buda­hills/buda­pesht/fotohalereya/gal­037.
 38. https://www.geni.com/people/Hermann­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/60000000 15884196825.
 39. https://www.geni.com/people/Baron­Bern%C3%A1t­Groedel­von­Gyulafalva­und­Bogd%C3%A1n/ 6000000023261120940.
 40. http://www.centrum.jaroslawrokicki.pl/tablice.php?ulice=g.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »