2013 рік, випуск 4

2013-4

Зміст

Радович Р. Традиційне будівництво у зоні відчуження: проблеми дослідження та збереження пам’яток. С. 575-585

У статті розглядається традиційне житлобудівництво поліщуків на теренах колишнього Чорнобильського (частково Поліського) р-нів Київщини (зона відчуження). Охарактеризовані обрядово-ритуальний та конструктивно-технологічний аспекти народного будівництва, їх загальнополіські риси та локальна специфіка. Виділені окремі, збережені до цього часу пам’ятки народної архітектури, які потребують музеєфікації.
Ключові слова: Полісся, зона відчуження, народне житло.

читати »

Кушнір В. Джерела фінансування та видатки Музею Наукового товариства ім. Шевченка у 1920—1930-х рр.. С. 586-590

У статті розглядається питання про фінансування та видатки Музею НТШ у міжвоєнний період. Встановлено, що його функціонування вимагало постійних зусиль Товариства, керівництва самого музею з пошуку коштів для музею. Підкреслюється роль окремих осіб, українських комерційних установ у матеріальному забезпеченні діяльності Музею НТШ. Спеціально висвітлено внесок Товариства прихильників Культурно-історичного музею НТШ у справу його фінансової підтримки.
Ключові слова: музейна справа, НТШ, Музей НТШ, Товариство прихильників Культурно-історичного музею НТШ.

читати »

Кісь О. Між особистим і політичним: ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західно-українських землях у 1940—1950-х роках. С. 591-599

У статті розглядається співвідношення приватного і політичного в межах жіночого досвіду участі у національно-визвольних змаганнях на західно-українських теренах у 1940—1950-х роках. На основі аналізу особистих спогадів жінок-підпільниць з’ясовується, як жінки поєднували сімейні цінності та національні переконання в контексті своєї активної участі у збройному підпіллі, узгоджували уявлення та практики материнства та сімейні функції, що їх пропагувала ідеологія націоналізму, зі своєю активною роллю у цій специфічній фазі процесу націєтворення.
Ключові слова: українські жінки, національно-визвольні змагання, материнство, жіночність, ХХ століття.

читати »

Одинець С. Українські мігрантки в Італії: соціально-демографічний портрет й основні фактори міграційного процесу у перспективі останнього десятиліття. С. 600-607

У статті подано основні соціально-демографічні характеристики української мігрантської спільноти в Італії, простежено їхню динаміку у перспективі останніх десяти років. На основі емпіричних матеріалів, зібраних авторкою в італійських регіонах у липні 2012 року, систематизовано основні причини жіночої міграції, способи виїзду, моделі зайнятості українок в Італії; вказано основні вектори майбутніх досліджень у цій сфері.
Ключові слова: жіноча міграція, фемінізація міграції, соціальна мережа, українські мігрантки в Італії.

читати »

Баглай М. Обрядові функції троїцької рослинності у волинян (за етнографічними матеріалами експедицій 2009—2010 рр.). С. 608-615

У статті розглянуто обрядові функції троїцьких рослин на теренах історико-етнографічної Волині. На основі зібраних польових етнографічних записів, джерел та даних наукової літератури автор з’ясовує локальні особливості їх функціонального призначення та застосування у календарно-побутовій обрядовості
Ключові слова: Волинь, Трійця, Зелені свята, клечання, обрядовість.

читати »

Серебрякова О. Обрядова символіка ритуальних предметів в мантичних практиках українців. С. 616-622

У статті на основі низки етнографічних матеріалів (в т. ч. власних польових записів) розглянуто українські ворожіння з ритуальними предметами. Проаналізовано їхню символіку, різновиди. З’ясовано, що такі мантичні практики загалом стосувалися шлюбу та були прерогативою дівчат на виданні.
Ключові слова: ворожіння (мантика, дивінації, мантичні обрядодії), ритуальні предмети, миски, вибір.

читати »

Момот Т. Трансформація морально-ціннісних орієнтацій сільської молоді в умовах сучасного міста. С. 623-628

У статті розглядається трансформація морально-ціннісних орієнтацій сучасної сільської молоді у містах. Пропонується виділити чотири умовні блоки, які складають ціннісну картину в світогляді молодих людей: традиційні, християнські, радянські та західні цінності. Результати дослідження засвідчують світоглядний синкретизм в уявленнях молоді та відсутність єдиної ціннісної моделі.
Ключові слова: морально-ціннісні орієнтації, трансформація, сільська молодь, традиційні цінності, полікультурність, радянська мораль, конс’юмеризм.

читати »

Біляковський П. Причини посухи в традиційній обрядовості українців Карпат. С. 629-636

На основі матеріалів польових етнографічних досліджень автор аналізує традиційні уявлення про причини посухи. Виокремлює основні комплекси календарних заборон. З’ясовує роль та функції трудових табу.
Ключові слова: посуха, Карпати, ткацтво, сільськогосподарські роботи.

читати »

Никорак О. Художня самобутність домотканих хусток Покуття. С. 637-647

Проаналізовано мистецькі особливості узорнотканих хусток Покуття. Розглянуто найтиповіші схеми композиції, мотиви, колорит, засоби та прийоми художньої виразності.
Ключові слова: домоткані хустки, схеми композиції, мотиви, колорит.

читати »

Федорчук О. Головні функції бісерного декору народної ноші українців. С. 648-659

Досліджено основні функції бісерного декору українського народного одягу. Розглянуто взаємозв’язок між призначенням типологічно різних бісерних виробів та їхнім композиційним вирішенням.
Ключові слова: бісер, прикраса, бісерний декор, одяг, функція.

читати »

Дядюх-Богатько Н. Витоки українського зброярства: мистецтвознавчі паралелі. С. 660-667

Мистецтво декорування зброї є складовою частиною українського декоративно-прикладного мистецтва. Досліджено історичні та культурні аспекти її декорування. Розглянуто художні особливості декорування.
Ключові слова: зброя, мистецтво, декорування, художні особливості, орнамент, форма.

читати »

Чаплій О. Керамічна окарина в Україні: походження, функції, конструктивно-технологічні та художні особливості. С. 668-673

У статті розглядається походження окарини та її місце у вітчизняній музичній та художній практиці. З’ясовано основні конструктивно-технологічні особливості, які є передумовою для створення професійного музичного інструмента. На основі творчих здобутків майстрів у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття проаналізовано художні особливості окарин в Україні.
Ключові слова: окарина, посудинна флейта, «зозулька», походження, функції, конструктивно-технологічні особливості, художні особливості.

читати »

Дмитренко М. Григорій Нудьга і стан української фольклористики останнього двадцятиліття. С. 674-678

Оцінено внесок Г. Нудьги у вивчення усної народної творчості, висвітлено стан української фольклористики останнього двадцятиліття. Виокремлено три періоди розвитку наукової галузі, названо її провідних представників, молодих дослідників, наголошено на актуальних завданнях сучасних фольклористистів.
Ключові слова: українська фольклористика, фольклор, нематеріальна традиційна культура, методологія, жанр, постать.

читати »

Горбаль М. Джерельна база для написання «Української думи і пісні в світі» Григорія Нудьги. С. 679-692

У статті автор аналізує та групує джерельний матеріал, на базі якого Г.~Нудьга написав свою двохтомну працю «Укра­їнська дума і пісня в світі». За підрахунками автора, усіх джерел, на які опирався учений, було понад~700: література починаючи з XVI~ст., як вітчизняна, так і зарубіжна.
Ключові слова: газети, серійні видання, монографії, видання без повного бібліографічного опису, Інститут народознавства НАН України.

читати »

Беценко Т. Дослідження Григорія Нудьги про народні думи. С. 693-695

У статті розглянуто внесок Г.А. Нудьги у дослідження народного героїчного епосу. З’ясовано погляди вченого на природу жанру думи. Схарактеризовано міркування дослідника стосовно зв’язку з іншими жанрами народної творчості. Обґрунтовано масштабність наукової розвідки дослідника.
Ключові слова: народний героїчний епос, народна творчість, думи.

читати »

Єременко О. «Найрадикальніша» балада Миколи Костомарова у рецепції Григорія Нудьги. С. 696-698

У статті з’ясовано, якою постає у критичній рецепції літературознавця Г. Нудьги балада «Пан Шульпіка» М. Костомарова. Автор статті спробувала відповісти на запитання: чому критик назвав означену баладу «рідкісним», «найрадикальнішим» твором доби раннього українського романтизму?
Ключові слова: балада, романтизм, фольклор, народна пісня.

читати »

Набок М. Наукова спадщина Григорія Нудьги і формування основоположних підстав дослідження українських народних дум. С. 699-701

Досліджено погляди Г.А. Нудьги на становлення жанру українських народних дум та їх значення для формування національних основоположних підстав сучасного українського думознавства.
Ключові слова: думи, жанр, духовний світ, відгуки, оцінки, сприйняття.

читати »

Боброва Н. Фольклористична діяльність Г.А. Нудьги. С. 702-704

У статті представлено спробу дати оцінку інтелектуальній діяльності Г.А. Нудьги в царині фольклористичних студій. Визначена роль дослідника у формуванні та пропаганді української фольклористики у світі.
Ключові слова: фольклористика, українська народна твор­чість, історія української культури.

читати »

Петькун С. Агатангел Кримський — феномен української науки та культури. С. 705-708

У статті висвітлюється необхідність глибокого і всебічного вивчення діяльності та багатогранного творчого доробку діячів української науки і культури, які своєю самовідданою працею сприяли збереженню самобутності українського народу. Автор пропонує більш детально вивчати спадщину українського вченого зі світовим іменем Агатангела Юхимовича Кримського.
Ключові слова: українознавство, сходознавство, українство, українська наука, українська культура.

читати »

Випасняк Г. Образ українців у подорожньому щоденнику Павла Халебського (Алеппського) «Опис подорожі патріарха Макарія». С. 709-711

Статтю присвячено дослідженню образу українців у подорожньому щоденнику Павла Халебського, сина Антіохійського патріарха Макарія Третього. У центрі уваги — релігійне життя українців, змалювання храмів, монастирів, побуту ченців тощо. Особливо виділяються постать Богдана Хмельницького і колективний образ козаків як зразки духовного лицарства.
Ключові слова: образ українців, подорожній щоденник, Павло Халебський.

читати »

Лещинська С. Взаємовпливи зразків пісенних моностроф в українському та польському фольклорі. С. 712-717

У статті розглядається природа взаємовпливів між жанровими різновидами пісенної монострофічної лірики українців і поляків. Методом зіставлення зразків проводиться їх комплексний аналіз з метою з’ясування національної специфіки та можливих запозичень. В аналізі пісенних мініатюр застосовується музичний чинник.
Ключові слова: взаємовпливи, ліричні монострофи, український фольклор, польський фольклор, національна специфіка, самоідентифікація, запозичення.

читати »

Бобровницька Н. Особливості віршування народних пісень (за збіркою «Пісні рідного села», уклад. А. Путь). С. 718-721

У статті порушується проблема специфіки функціонування народного віршування у піснях Житомирщини за збіркою «Пісні рідного села» в упорядкуванні А. Путя. Проаналізовано особливості ритміки, рими, строфіки та фоніки різних жанрів. Розраховано на фольклористів, літературознавців та всіх любителів народної поезії.
Ключові слова: народне віршування, ритмічна структура, віршовий розмір пісні, рима, строфіка, фоніка народного віршування.

читати »

Павленко І. Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості). С. 722-726

У статті відображено типологічні особливості сучасного побутування малих форм українського народнопісенного виконавства. Подається умовна їх класифікація, характер діяльності, включаючи специфіку художньо-стилістичної реконструкції пісенного фольклору.
Ключові слова: типи вокальних ансамблів, художньо-сти­лістична специфіка, реконструкції пісенного фольклору, характер діяльності, репертуар, автентичне та сценічне середовище, репродукування, манера співу, фольклор і фольклоризм.

читати »

Тарас Я. Українсько-хорватські паралелі в середньовічній сакральній архітектурі. С. 727-741

З’ясовується, чи архітектура Галицько-Волинської Русі є правонаступницею попередніх державних утворень, чи існують паралелі між архітектурою Галичини і Хорватії, ставляться завдання щодо подальших досліджень сакральних пам’яток Прикарпаття та Хорватії, перегляду історії архітектури і вивчення будівельної термінології.
Ключові слова: сакральна архітектура, Прикарпаття, Хор­ва­тія, Галицько-Волинська Русь, етногенез, церква.

читати »

Коржева А. Концепт «душа» у трактуванні античної філософії. С. 742-745

Висвітлюються й аналізуються в хронологічній послідовності суперечливі трактування концепту «душа» на ґрунті виникнення і розвитку уявлень про чуттєве сприйняття світу та в процесі зміни античної філософської думки.
Ключові слова: чуттєве сприйняття, концепт «душа», антична філософська думка.

читати »

Одрехівський В. Початок ХХ століття. Авантюра модерної скульптури. С. 746-749

Стаття базується на узагальненому авторському перекладі початку розділу, який має назву «ХХ століття. Авантюра модерної скульптури» (фр. «XXème siècle. L’aventure de la sculpture moderne»), який є другою частиною книги «Скульптура: від Античності до ХХ-го століття» (фр. «La sculpture : de l’Antiquité au XXème siècle»). В статті акцентується на подіях, які відбувались у Парижі як головному центрі ключових мистецьких процесів того часу і середовищі, де зароджується модернізм.
Ключові слова: скульптура, модерн, авангард.

читати »

Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: Досвід художньо-технічного виконання. С. 750-756

У статті аналізується досвід окремих ілюстраторів, випускників Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст. Відзначається техніка виконання ілюстрацій: ручна чи комп’ютерна, її рівень, манера, стилістика. Важливим аспектом у підході графічної оздоби книг для дітей залишається мистецький рівень та досвід самого митця.
Ключові слова: ілюстрація, дитяча книга, художники-графіки, Українська академія друкарства, художня манера, стиль, техніка.

читати »

Семенюк Р. Творчість Олександра Звіра: тематичні пошуки та технологічні новації. С. 757-761

У статті розглянуто особливості тематичних пошуків та технологічних новацій Олександра Звіра крізь призму особливостей львівської школи гутного скла 1980—2000-х рр. Виявлено магістральні напрями пошуку та формування творчої методики Олександра Звіра, її відображення у провідних творах. Важливим стало відображення шляху митця та результатів його діяльності як зрілого майстра та наставника молодого покоління художників.
Ключові слова: гутне скло, технологічні новації, творча методика, тематичні пошуки.

читати »

Боднарчук В. Мистецьке життя 1980—1990-х рр.: Основні події. С. 762-764

Стаття знайомить з перемінами в мистецькому житті України 1980-х—1990-х років. Однією з характерних рис цього періоду є створення та відродження чисельних мистецьких організацій, повернення реального плюралізму у використання творчих методів і форм мистецького виразу. В кінці ХХ ст. важко говорити про загальну стабілізацію ситуації в українському мистецтві.
Ключові слова: українське мистецтво, 1980-ті—1990-ті роки, мистецькі об’єднання та події.

читати »

Глушко М. З глибин народного досвіду. С. 765-766
читати »

Кісь О. Х конгрес етнографів і антропологів Росії. С. 767-771
читати »

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »