2013 рік, випуск 4

2013-4

Зміст

Радович Р. Традиційне будівництво у зоні відчуження: проблеми дослідження та збереження пам’яток. С. 575-585

У статті розглядається традиційне житлобудівництво поліщуків на теренах колишнього Чорнобильського (частково Поліського) р-нів Київщини (зона відчуження). Охарактеризовані обрядово-ритуальний та конструктивно-технологічний аспекти народного будівництва, їх загальнополіські риси та локальна специфіка. Виділені окремі, збережені до цього часу пам’ятки народної архітектури, які потребують музеєфікації.
Ключові слова: Полісся, зона відчуження, народне житло.

читати »

Кушнір В. Джерела фінансування та видатки Музею Наукового товариства ім. Шевченка у 1920—1930-х рр.. С. 586-590

У статті розглядається питання про фінансування та видатки Музею НТШ у міжвоєнний період. Встановлено, що його функціонування вимагало постійних зусиль Товариства, керівництва самого музею з пошуку коштів для музею. Підкреслюється роль окремих осіб, українських комерційних установ у матеріальному забезпеченні діяльності Музею НТШ. Спеціально висвітлено внесок Товариства прихильників Культурно-історичного музею НТШ у справу його фінансової підтримки.
Ключові слова: музейна справа, НТШ, Музей НТШ, Товариство прихильників Культурно-історичного музею НТШ.

читати »

Кісь О. Між особистим і політичним: ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західно-українських землях у 1940—1950-х роках. С. 591-599

У статті розглядається співвідношення приватного і політичного в межах жіночого досвіду участі у національно-визвольних змаганнях на західно-українських теренах у 1940—1950-х роках. На основі аналізу особистих спогадів жінок-підпільниць з’ясовується, як жінки поєднували сімейні цінності та національні переконання в контексті своєї активної участі у збройному підпіллі, узгоджували уявлення та практики материнства та сімейні функції, що їх пропагувала ідеологія націоналізму, зі своєю активною роллю у цій специфічній фазі процесу націєтворення.
Ключові слова: українські жінки, національно-визвольні змагання, материнство, жіночність, ХХ століття.

читати »

Одинець С. Українські мігрантки в Італії: соціально-демографічний портрет й основні фактори міграційного процесу у перспективі останнього десятиліття. С. 600-607

У статті подано основні соціально-демографічні характеристики української мігрантської спільноти в Італії, простежено їхню динаміку у перспективі останніх десяти років. На основі емпіричних матеріалів, зібраних авторкою в італійських регіонах у липні 2012 року, систематизовано основні причини жіночої міграції, способи виїзду, моделі зайнятості українок в Італії; вказано основні вектори майбутніх досліджень у цій сфері.
Ключові слова: жіноча міграція, фемінізація міграції, соціальна мережа, українські мігрантки в Італії.

читати »

Баглай М. Обрядові функції троїцької рослинності у волинян (за етнографічними матеріалами експедицій 2009—2010 рр.). С. 608-615

У статті розглянуто обрядові функції троїцьких рослин на теренах історико-етнографічної Волині. На основі зібраних польових етнографічних записів, джерел та даних наукової літератури автор з’ясовує локальні особливості їх функціонального призначення та застосування у календарно-побутовій обрядовості
Ключові слова: Волинь, Трійця, Зелені свята, клечання, обрядовість.

читати »

Серебрякова О. Обрядова символіка ритуальних предметів в мантичних практиках українців. С. 616-622

У статті на основі низки етнографічних матеріалів (в т. ч. власних польових записів) розглянуто українські ворожіння з ритуальними предметами. Проаналізовано їхню символіку, різновиди. З’ясовано, що такі мантичні практики загалом стосувалися шлюбу та були прерогативою дівчат на виданні.
Ключові слова: ворожіння (мантика, дивінації, мантичні обрядодії), ритуальні предмети, миски, вибір.

читати »

Момот Т. Трансформація морально-ціннісних орієнтацій сільської молоді в умовах сучасного міста. С. 623-628

У статті розглядається трансформація морально-ціннісних орієнтацій сучасної сільської молоді у містах. Пропонується виділити чотири умовні блоки, які складають ціннісну картину в світогляді молодих людей: традиційні, християнські, радянські та західні цінності. Результати дослідження засвідчують світоглядний синкретизм в уявленнях молоді та відсутність єдиної ціннісної моделі.
Ключові слова: морально-ціннісні орієнтації, трансформація, сільська молодь, традиційні цінності, полікультурність, радянська мораль, конс’юмеризм.

читати »

Біляковський П. Причини посухи в традиційній обрядовості українців Карпат. С. 629-636

На основі матеріалів польових етнографічних досліджень автор аналізує традиційні уявлення про причини посухи. Виокремлює основні комплекси календарних заборон. З’ясовує роль та функції трудових табу.
Ключові слова: посуха, Карпати, ткацтво, сільськогосподарські роботи.

читати »

Никорак О. Художня самобутність домотканих хусток Покуття. С. 637-647

Проаналізовано мистецькі особливості узорнотканих хусток Покуття. Розглянуто найтиповіші схеми композиції, мотиви, колорит, засоби та прийоми художньої виразності.
Ключові слова: домоткані хустки, схеми композиції, мотиви, колорит.

читати »

Федорчук О. Головні функції бісерного декору народної ноші українців. С. 648-659

Досліджено основні функції бісерного декору українського народного одягу. Розглянуто взаємозв’язок між призначенням типологічно різних бісерних виробів та їхнім композиційним вирішенням.
Ключові слова: бісер, прикраса, бісерний декор, одяг, функція.

читати »

Дядюх-Богатько Н. Витоки українського зброярства: мистецтвознавчі паралелі. С. 660-667

Мистецтво декорування зброї є складовою частиною українського декоративно-прикладного мистецтва. Досліджено історичні та культурні аспекти її декорування. Розглянуто художні особливості декорування.
Ключові слова: зброя, мистецтво, декорування, художні особливості, орнамент, форма.

читати »

Чаплій О. Керамічна окарина в Україні: походження, функції, конструктивно-технологічні та художні особливості. С. 668-673

У статті розглядається походження окарини та її місце у вітчизняній музичній та художній практиці. З’ясовано основні конструктивно-технологічні особливості, які є передумовою для створення професійного музичного інструмента. На основі творчих здобутків майстрів у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття проаналізовано художні особливості окарин в Україні.
Ключові слова: окарина, посудинна флейта, «зозулька», походження, функції, конструктивно-технологічні особливості, художні особливості.

читати »

Дмитренко М. Григорій Нудьга і стан української фольклористики останнього двадцятиліття. С. 674-678

Оцінено внесок Г. Нудьги у вивчення усної народної творчості, висвітлено стан української фольклористики останнього двадцятиліття. Виокремлено три періоди розвитку наукової галузі, названо її провідних представників, молодих дослідників, наголошено на актуальних завданнях сучасних фольклористистів.
Ключові слова: українська фольклористика, фольклор, нематеріальна традиційна культура, методологія, жанр, постать.

читати »

Горбаль М. Джерельна база для написання «Української думи і пісні в світі» Григорія Нудьги. С. 679-692

У статті автор аналізує та групує джерельний матеріал, на базі якого Г.~Нудьга написав свою двохтомну працю «Укра­їнська дума і пісня в світі». За підрахунками автора, усіх джерел, на які опирався учений, було понад~700: література починаючи з XVI~ст., як вітчизняна, так і зарубіжна.
Ключові слова: газети, серійні видання, монографії, видання без повного бібліографічного опису, Інститут народознавства НАН України.

читати »

Беценко Т. Дослідження Григорія Нудьги про народні думи. С. 693-695

У статті розглянуто внесок Г.А. Нудьги у дослідження народного героїчного епосу. З’ясовано погляди вченого на природу жанру думи. Схарактеризовано міркування дослідника стосовно зв’язку з іншими жанрами народної творчості. Обґрунтовано масштабність наукової розвідки дослідника.
Ключові слова: народний героїчний епос, народна творчість, думи.

читати »

Єременко О. «Найрадикальніша» балада Миколи Костомарова у рецепції Григорія Нудьги. С. 696-698

У статті з’ясовано, якою постає у критичній рецепції літературознавця Г. Нудьги балада «Пан Шульпіка» М. Костомарова. Автор статті спробувала відповісти на запитання: чому критик назвав означену баладу «рідкісним», «найрадикальнішим» твором доби раннього українського романтизму?
Ключові слова: балада, романтизм, фольклор, народна пісня.

читати »

Набок М. Наукова спадщина Григорія Нудьги і формування основоположних підстав дослідження українських народних дум. С. 699-701

Досліджено погляди Г.А. Нудьги на становлення жанру українських народних дум та їх значення для формування національних основоположних підстав сучасного українського думознавства.
Ключові слова: думи, жанр, духовний світ, відгуки, оцінки, сприйняття.

читати »

Боброва Н. Фольклористична діяльність Г.А. Нудьги. С. 702-704

У статті представлено спробу дати оцінку інтелектуальній діяльності Г.А. Нудьги в царині фольклористичних студій. Визначена роль дослідника у формуванні та пропаганді української фольклористики у світі.
Ключові слова: фольклористика, українська народна твор­чість, історія української культури.

читати »

Петькун С. Агатангел Кримський — феномен української науки та культури. С. 705-708

У статті висвітлюється необхідність глибокого і всебічного вивчення діяльності та багатогранного творчого доробку діячів української науки і культури, які своєю самовідданою працею сприяли збереженню самобутності українського народу. Автор пропонує більш детально вивчати спадщину українського вченого зі світовим іменем Агатангела Юхимовича Кримського.
Ключові слова: українознавство, сходознавство, українство, українська наука, українська культура.

читати »

Випасняк Г. Образ українців у подорожньому щоденнику Павла Халебського (Алеппського) «Опис подорожі патріарха Макарія». С. 709-711

Статтю присвячено дослідженню образу українців у подорожньому щоденнику Павла Халебського, сина Антіохійського патріарха Макарія Третього. У центрі уваги — релігійне життя українців, змалювання храмів, монастирів, побуту ченців тощо. Особливо виділяються постать Богдана Хмельницького і колективний образ козаків як зразки духовного лицарства.
Ключові слова: образ українців, подорожній щоденник, Павло Халебський.

читати »

Лещинська С. Взаємовпливи зразків пісенних моностроф в українському та польському фольклорі. С. 712-717

У статті розглядається природа взаємовпливів між жанровими різновидами пісенної монострофічної лірики українців і поляків. Методом зіставлення зразків проводиться їх комплексний аналіз з метою з’ясування національної специфіки та можливих запозичень. В аналізі пісенних мініатюр застосовується музичний чинник.
Ключові слова: взаємовпливи, ліричні монострофи, український фольклор, польський фольклор, національна специфіка, самоідентифікація, запозичення.

читати »

Бобровницька Н. Особливості віршування народних пісень (за збіркою «Пісні рідного села», уклад. А. Путь). С. 718-721

У статті порушується проблема специфіки функціонування народного віршування у піснях Житомирщини за збіркою «Пісні рідного села» в упорядкуванні А. Путя. Проаналізовано особливості ритміки, рими, строфіки та фоніки різних жанрів. Розраховано на фольклористів, літературознавців та всіх любителів народної поезії.
Ключові слова: народне віршування, ритмічна структура, віршовий розмір пісні, рима, строфіка, фоніка народного віршування.

читати »

Павленко І. Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості). С. 722-726

У статті відображено типологічні особливості сучасного побутування малих форм українського народнопісенного виконавства. Подається умовна їх класифікація, характер діяльності, включаючи специфіку художньо-стилістичної реконструкції пісенного фольклору.
Ключові слова: типи вокальних ансамблів, художньо-сти­лістична специфіка, реконструкції пісенного фольклору, характер діяльності, репертуар, автентичне та сценічне середовище, репродукування, манера співу, фольклор і фольклоризм.

читати »

Тарас Я. Українсько-хорватські паралелі в середньовічній сакральній архітектурі. С. 727-741

З’ясовується, чи архітектура Галицько-Волинської Русі є правонаступницею попередніх державних утворень, чи існують паралелі між архітектурою Галичини і Хорватії, ставляться завдання щодо подальших досліджень сакральних пам’яток Прикарпаття та Хорватії, перегляду історії архітектури і вивчення будівельної термінології.
Ключові слова: сакральна архітектура, Прикарпаття, Хор­ва­тія, Галицько-Волинська Русь, етногенез, церква.

читати »

Коржева А. Концепт «душа» у трактуванні античної філософії. С. 742-745

Висвітлюються й аналізуються в хронологічній послідовності суперечливі трактування концепту «душа» на ґрунті виникнення і розвитку уявлень про чуттєве сприйняття світу та в процесі зміни античної філософської думки.
Ключові слова: чуттєве сприйняття, концепт «душа», антична філософська думка.

читати »

Одрехівський В. Початок ХХ століття. Авантюра модерної скульптури. С. 746-749

Стаття базується на узагальненому авторському перекладі початку розділу, який має назву «ХХ століття. Авантюра модерної скульптури» (фр. «XXème siècle. L’aventure de la sculpture moderne»), який є другою частиною книги «Скульптура: від Античності до ХХ-го століття» (фр. «La sculpture : de l’Antiquité au XXème siècle»). В статті акцентується на подіях, які відбувались у Парижі як головному центрі ключових мистецьких процесів того часу і середовищі, де зароджується модернізм.
Ключові слова: скульптура, модерн, авангард.

читати »

Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: Досвід художньо-технічного виконання. С. 750-756

У статті аналізується досвід окремих ілюстраторів, випускників Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст. Відзначається техніка виконання ілюстрацій: ручна чи комп’ютерна, її рівень, манера, стилістика. Важливим аспектом у підході графічної оздоби книг для дітей залишається мистецький рівень та досвід самого митця.
Ключові слова: ілюстрація, дитяча книга, художники-графіки, Українська академія друкарства, художня манера, стиль, техніка.

читати »

Семенюк Р. Творчість Олександра Звіра: тематичні пошуки та технологічні новації. С. 757-761

У статті розглянуто особливості тематичних пошуків та технологічних новацій Олександра Звіра крізь призму особливостей львівської школи гутного скла 1980—2000-х рр. Виявлено магістральні напрями пошуку та формування творчої методики Олександра Звіра, її відображення у провідних творах. Важливим стало відображення шляху митця та результатів його діяльності як зрілого майстра та наставника молодого покоління художників.
Ключові слова: гутне скло, технологічні новації, творча методика, тематичні пошуки.

читати »

Боднарчук В. Мистецьке життя 1980—1990-х рр.: Основні події. С. 762-764

Стаття знайомить з перемінами в мистецькому житті України 1980-х—1990-х років. Однією з характерних рис цього періоду є створення та відродження чисельних мистецьких організацій, повернення реального плюралізму у використання творчих методів і форм мистецького виразу. В кінці ХХ ст. важко говорити про загальну стабілізацію ситуації в українському мистецтві.
Ключові слова: українське мистецтво, 1980-ті—1990-ті роки, мистецькі об’єднання та події.

читати »

Глушко М. З глибин народного досвіду. С. 765-766
читати »

Кісь О. Х конгрес етнографів і антропологів Росії. С. 767-771
читати »

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »