Archive

« 2018. #6 (144)

The Ethnology Notebooks. 2018, 6 (144), 1439–1447

UDK 801.8 :398.(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1439

Received 21.11.2018

FOLKLORE CONCEPT: THE DEFINITION OF THE TERM, STRUCTURAL PARAMETERS AND TYPES

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Kuzmenko Oksana Myroslavivna, candidate of philology sciences (= Ph.D. in philology),

Senior Researcher at the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Department of Folkloristic,

member and secretary of the folkloristic commission

of the T. Shevchenko Scientific Society,

15 Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel.: 0673505707; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the presentation of the term «concept» as a productive tool not only for philosophical and linguistic disciplines, but also for academic folklore studies. The issue of its specialized variant «folklore concept» is briefly covered. The place of this term in foreign studies and in the Ukrainian scientific discourse has been highlighted. The author’s definition of the term is given and explained. The four-level classification of 12 basic folklore concepts (universal-existential, emotional, character, spatial) has been proposed. They were allocated on the basis ofsructural-semiotic, typological, conceptual and linguistic methods of research of Ukrainian historical folklore of the WWI—WWII period. The author proposes a graphical scheme with the help of which one can illustrate the semiotic model of the experience of the dramatic human existence in the Ukrainian folklore of 20th century.

Keywords: concept, folklore concept, seme, motif, motifeme, thought, experience.

REFERENCES

Ahapkyna, T.A. (2002). Myfopoetycheskye osnovy slavianskoho narodnoho kalendaria. Vesenne-letnyj tsykl. Moskva: Yndryk [in Russian].
Burlaka, N. (2012). Fol’klornyj kontsept «dolia» v usnopoetychnykh tekstakh ta joho retseptsiia u tvorchosti poetiv-romantykiv 20—40-kh rokiv XIX stolittia. Visnyk KNU imeni T. Shevchenka. Literaturoznavstvo. Movoznavstvo. Fol’klorystyka, 23, 41—44 [in Ukrainian].
Harasym, Ya. (2010). Natsional’na samobutnist’ estetyky ukrains’koho pisennoho fol’kloru. L’viv: Ukrains’ki tekhnolohii [in Ukrainian].
Hinda, O. (2015). Kontsept «maty» v ukrains’kykh emihrants’kykh pisniakh. In O. Hinda. Poetychna tvorchist’ ukrains’koi trudovoi spil’noty v Italii pochatku XXII stolittia v konteksti fol’klornoi tradytsii (pp. 231—254). L’viv: LNU im. I. Franka [in Ukrainian].
Hoppal, M. (2006). Semantychna model’ uhors’kykh viruvan’ pro dukha zloho — lidertsa. Narodnatvorchist’ ta etnohrafiia, 4, 23—32 [in Ukrainian].
Mel’nychuk, O.S. (Ed.) (1985). Etymolohichnyj slovnyk ukrains’koi movy: u 7-my t. (Vol. 2D — Koptsi). Kyiv: Naukovadumka [in Ukrainian].
Ivanovs’ka, O. (2012). Ukrains’kyj fol’klor: semantyka i prahmatyka tradytsijnykh smysliv: pidruchnyk. Kyiv: Ekspres-Polihraf [in Ukrainian].
Ivanovs’ka, O.P. (2005). Ukrains’kyj fol’klor i akfunktsional’no-obrazna systema sub’iektnosti: monohrafiia. Kyiv: EksOb [in Ukrainian].
Koval’-Fuchylo, I. (2014). Kontsepty holosyl’noi tradytsii. In I. Koval’-Fuchylo. Ukrains’ki holosinnia: antropolohii a tradytsii, poetyka tekstu (pp. 288—305). Kyiv: IMFE im. M.T. Ryl’s’koho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2010). Kontsept BAT’KIVSHCHYNA u paradyhmik hudozhnikh obraziv prostoruv fol’klornykh novotvorakh pro vyselennia (na materiali vlasnykh zapysiv iz Zakhidnoi Bojkivschyny. Literatura. Fol’klor. Problemy poetyky, 34, 210—219 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2016). Kontsept «tuha» u pisennosti Druhoi svitovoi vijny: smyslovi dominanty fol’klornoi tradytsii. Mifolohiia i fol’klor, 1—2 (20), 6—26 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2018). Kontsept dom v ukraynskyi aprozaychen folklor na p’rvata polovyna na 20 vek: semantyka na «zahubata». Bulgarian folklore, 1, 3—16 [in Bulgarian].
Kuz’menko, O. (2017). Semantyka, typolohiia ta khudozhni formy reprezentatsii fol’klornoho kontseptu «vijna». Literatura. Fol’klor. Problemy poetyky, 42, 68—84 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2015). Fol’klornyj kontsept «molytva» v usnij narodnij tvorchosti pro Velyku vijnu: ukrains’kyj dosvid. The Ethnology Notebooks, 2 (122), 283—289 [in Ukrainian].
Kuz’menko, O. (2018). Fol’klorni znaky voiennoho buttia u triadi kontseptiv «volia» — «nevolia» — «dolia». The Ethnology Notebooks, 1 (139), 125—137 [in Ukrainian].
Makkormak, E. (1990). Kohnytyvnaia teoryia metafory. In N.D. Arutiunova (Ed.). Teoryia metafory, 358—386. Moskva: Prohress [in Russian].
Mykytenko, O. (2010). Balkanoslov’ians’kyj tekst pokhoval’noho oplakuvannia: prahmatyka, semantyka, etnopoetyka. Kyiv: IMFE im. M.T. Ryl’s’koho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Mushketyk, L.H. (2010). Liudyna v narodnij kaztsi Ukrains’kykh Karpat: na materiali opovidal’noi tradytsii ukraintsiv ta uhortsiv. Kyiv: IMFE im. M. Ryl’s’koho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Pavlenko, I. (2003). Kontsept slavy v istorychnykh pisniakh. Mova i kul’tura, 6 (t. 3, ch. 1): Linhvokul’turolohichna interpretatsiia tekstu (pp. 332—340). Kyiv: Vyd. Dim Buraho [in Ukrainian].
Pavlenko, I.Ya. (2006). Osnovni konotatsii kontseptiv chasu i prostoru. In I. Ya. Pavlenko. Lehendy ta perekazy Nyzhn’oi Naddniprianschyny: buttia u prostori ta chasi (pp. 166—182). Zaporizhzhia [in Ukrainian].
Panachchio, K. (2011). CONCEPTUS, kontsept, poniattia. In B. Kassen (Ed.). Yevropejs’kyj slovnyk filosofij. Leksykon neperekladnostej: u 3 t. (vol. 1, ed. 2, pp. 279—283). Kyiv: Dukhilitera [in Ukrainian].
Pyrs, Ch.S. (2009). Chto takoe znak? (transl. from english A.A. Arhamakova). Vestnyk Tomskoho gosudarstvennogo universiteta. Seria. Fylosofyia. Sotsyolohyia. Polytolohyia, 3 (7), 88—95 [in Russian].
Stavyts’ka, Ya. (2016). Kontsept dushi v ukrains’kykh snotlumachenniakh kintsia 19 — pochatku 20 stolittia. Naukovi zapysky Ternopil’skoho Natsional’noho Universytety im. V. Hnatiuka, 44, 77—81 [in Ukrainian].
Tarasiuk, I. (2012). Kontsept nadii v ukrains’kij narodno-relihijnij dukhovnosti: na materiali paremij. The Ethnology Notebooks, 6 (108), 1027—1041 [in Ukrainian].
Tolstaia, S.M. (2013). Kody kul’tury i kul’turnye kontsepty. In Tolstoj N.Y., & Tolstaia S.M. Slavianskaia etnolynhvystyka: voprosy teoryy (pp. 109—114). Moskva: Ynstytut slavianovedenyia RAN [in Russian].
Usatenko, T., & Usatenko, H. (2012). Kontsept «kordotsentryzm» u konteksti tsinnostej osobystosti. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii, 4, 28—40 [in Ukrainian].
Shevchuk, T. (2014). Kontsept svitla v ukrains’kykh narodnykh dumakh (mifolohichni struktury v dumi pro Marusiu Bohuslavku). In M.K. Dmytrenkj (Ed.). Ukrains’kyj fol’klor: metodolohiia doslidzhennia, dynamika funktsionuvannia (pp. 71—89). Kyiv: Palyvoda A.V. [in Ukrainian].
Yudyn, A. (2008). Kontsept chuzhbyna / chuzhyna v russkomy ukraynskom iazykakh: sopostavytel’nyj analyz. Etnolingwistyka, 20, 77—94 [in Russian].
Yarmolenko, N. (2011). Transformatsii mifolohichnoi opozytsii «khaos — kosmos» v ukrains’kij kul’turnij tradytsii. Visnyk Cherkas’koho universytetu. Seriia filolohichna, 198, 166—170 [in Ukrainian].
Nichols, S. (2004). Folk concepts and intuitions: From philosophy to cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, vol. 8, issue. 11, 514—518 [in English]
Concepts. (2011). In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://seop.illc.uva.nl/entries/concepts/ [in English].
Racenaite, R. (2013). Folklor in ėatmintis: retrospekty vussanty kissuvieta lietuvi ųliaudiessakmėse. Tautosakosdarbai, XLVI, 107—131. Retrieved from http://www.llti.lt/failai/09_Racenaites.pdf [in Lithuanian].
Zakal’s’ka, Ya. (2015). Substantsijna skladova u tradytsii povstans’koho fol’kloru. In Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Vos’mi vseukrains’ki naukovi fol’klorystychni chytannia, prysviacheni profesoru Lidii Dunaievs’kij», 5—7. Retrieved from http://philology.knu.ua/sites/default/files/materialy%202015.pdf[in Ukrainian].
Kerymbaev, E.A., & Erhubekova, Zh.S. (2012). Kohnytyvnye i lynhvokul’turolohycheskye aspekty i issledovanyia kontseptov epycheskoho fol’klora. In Uspekhy sovremennoho estestvoznanyia. Ser. Fylolohycheskye nauky, 7, 97—103 Retrieved from www.rae.ru/use/pdf/2012/7/19.pdf[in Russian].
Levynton, H.A. (2000). «Yntertekst» v fol’klore. In Folklore in 2000. Vocesamicorum Guilhelmo Voigt sexagenario (pp. 21—28). Budapest. Retrieved from http://www.ruthenia.ru/folklore/levinton1.htm [in Russian].
Nekliudov, S. (2002). Fol’klor: typolohycheskyj i kommunykatyvnyj aspekty // Tradytsyonnaia kul’tura, 3, 3—7. Retrieved from http://www.rutenia.ru\folklore\necludov15.htm [in Russian].
Chernousova, Y.P. (2012). Spetsyfyka kontsepta PEChAL’ v fol’klorno-iazykovoj kartyne myra (na materyale epycheskykh zhanrov). Fylolohycheskye nauky, oktobr. Retrieved from http://research-journal.org/featured/languages/specifika-koncepta-pechal-v-folklorno-yazykovoj-kartine-mira-na-materiale-epicheskix-zhanrov [in Russian].
Emer, Yu.A. (2011). Myromodelyrovanye v sovremennom pesennom fol’klore: kohnytyvno-dyskursyvnyj analyz (Avtoref dys. Doc. fylol. nauk). Tomskyj hosudarstvennyj unyversytet. Tomsk. Retrieved from http://www.dissercat.com/content/miromodelirovanie-v-sovremennom-pesennom-folklore-kognitivno-diskursivnyi-analiz [in Russian].
Emer, Yu.A. (2010). Fol’klornyj kontsept: zhanrovo-dyskursyvnyj aspect. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Ser. Philology, 1 (9), 91—99. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/folklornyy-kontsept-zhanrovo-diskursivnyy-aspekt [in Russian].

Read»

Our authors
Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »