« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1439–1447

УДК 801.8 :398.(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1439

Надійшла 9.11.2018

ФОЛЬКЛОРНИЙ КОНЦЕПТ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА, СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ ТА ТИПИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України;

член та секретар Комісії фольклористики,

Наукове товариство імені Шевченка,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел. 0673505707; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена представленню терміна «концепт» як продуктивного інструмента не тільки для філософсько-лінгвістичних дисциплін, але також для фольклористики. Коротко висвітлено питання його варіанта у формулюванні «фольклорний концепт». З’ясовано місце цього терміна у зарубіжних дослідженнях та в українському науковому дискурсі. Обґрунтовано і подано авторське визначення терміна. Запропоновано чотирирівневу класифікацію 12 базових фольклорних концептів (універсально-екзистенційні, емотивні, персонажні, просторові). Вони були виділені на основі структурно-семіотичного, типологічного, концептуально-лінгвістичного методів дослідження українського історичного фольклору періоду двох світових війн. Автор пропонує графічну схему, за допомогою якої можна унаочнити семіотичну модель відображення досвіду драматичної екзистенції людини в українському фольклорі ХХ ст.

Ключові слова: концепт, фольклорний концепт, сема, мотив, мотивема, думка, досвід.

Список використаних джерел

 1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского на­родного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 814 с.
 2. Бурлака Н. Фольклорний концепт «доля» в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20—40-х років XIX століття / Н. Бур­лака // Вісник КНУ імені Т.Шевченка. Літе­рату­рознавство. Мовознавство. Фольклористика. — Київ, 2012. — Вип.23. — С. 41—44.
 3. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. — Львів : Українські технології, 2010. — 376 с.
 4. Гінда О. Концепт «мати» в українських емігрантських піснях / О. Гінда // Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХI століття в контексті фольклорної традиції. — Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. — С. 231—254.
 5. ГоппалМ. Семантична модель угорських вірувань про духа злого — лідерца / М. Гоппал // Народна творчість та етнографія. — 2006. — № 4. — С. 23—32.
 6. Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 2 (Д —Копці). — 570 с.
 7. Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник / О. Івановська.— Київ : Експрес-Поліграф, 2012. — 335с.
 8. Івановська О.П. Український фольклор як функ­ціо­нально-образна система суб’єктності: монографія / О. Івановська. — Київ : ЕксОб, 2005. — 227 с.
 9. Коваль-Фучило І. Концепти голосильної традиції / І. Коваль-Фучило // Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. — С. 288—305.
 10. КузьменкоО. Концепт БАТЬКІВЩИНА у парадигмі художніх образів простору в фольклорних новотворах про виселення (на матеріалі власних записів із Західної Бойківщини / О. Кузьменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол. Семенюк Г.Ф., Снитко О.С., Івановська О.П. та ін. — Київ  : Київський університет, 2010. — Вип. 34. — С. 210—219.
 11. Кузьменко О. Концепт «туга» у пісенності Другої світової війни: смислові домінанти фольклорної традиції  / О. Кузьменко // Міфологія і фольклор. — 2016. — № 1—2 (20). — С. 6—26.
 12. Кузьменко О. Концептъ дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантика на «загубата» / О. Кузьменко // Български фолклор. — Год. XLIV. — 2018. — Кн.1. — C. 3—16.
 13. Кузьменко О. Семантика, типологія та художні форми репрезентації фольклорного концепту «війна» / О. Кузьменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол. Семенюк Г.Ф., Снитко О.С., Івановська О.П. та ін. — Київ : Київський університет, 2017. — Вип. 42. — С. 68—84.
 14. Кузьменко О. Фольклорний концепт «молитва» в усній народній творчості про Велику війну: український досвід / О. Кузьменко // Народознавчі зошити. — 2015. — № 2 (122). — С. 283—289.
 15. Кузьменко О. Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «воля» — «неволя» — «доля» / О. Кузь­менко // Народознавчі зошити. — 2018. — № 1 (139). — С. 125—137.
 16. Маккормак Э. Когнитивная теорія метафоры / Э. Маккормак // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Ару­тюновой. — Москва : Прогресс, 1990. — С. 358—386.
 17. Микитенко О. Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2010. — 422 с.
 18. Мушкетик Л.Г. Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців / Л.Г. Мушкетик. — Київ : ІМФЕ ім. М. Риль­ського НАН України, 2010. — 320 с.
 19. Павленко І. Концепт слави в історичних піснях / І. Павленко // Мова і культура. — Вип. 6. — Т. 3. — Ч. 1: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — Київ : Вид. Дім Бураго, 2003. — С. 332—340.
 20. Павленко І.Я. Основні конотації концептів часу і простору / І. Павленко // Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі. — Запоріжжя, 2006. — С. 166—182.
 21. Паначчіо К. CONCEPTUS, концепт, поняття / К. Паначчіо // Європейський словник філософій. Ле­кси­кон неперекладностей : у 3-х томах / під кер. Б. Кассен. — Т. 1. — Вид. 2-ге, виправл. — Київ : Дух і літера, 2011. — С. 279—283.
 22. ПирсЧ.С. Чтотакое знак? / Ч.С. Пирс // Вестник Томского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Политология / пер. с англ. А.А. Аргамаковой. — 2009. — № 3 (7). — С. 88—95.
 23. Ставицька Я. Концепт душі в українських снотлумаченнях кінця XIX — початку ХХстоліття / Я. Ставицька // Наукові записки ТНУ ім.В. Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — Вип. 44. — С. 77—81.
 24. Тарасюк І. Концепт надії в українській народно-релігійній духовності: на матеріалі паремій / І. Тарасюк // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6 (108). — С. 1027—1041.
 25. Толстая С.М. Коды культуры и культурные концеп­ты / С.М. Толстая // Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. — Москва : Институт славяноведения РАН, 2013. — С. 109—114.
 26. Усатенко Т. Концепт «кордоцентризм» у контексті цінностей особистості / Т. Усатенко, Г. Усатенко // Естетика і етика педагогічної дії. — Київ, 2012. — Вип. 4. — С. 28—40.
 27. Шевчук Т. Концепт світла в українських народних думах (міфологічні структури в думі про Марусю Богуславку)  / Т. Шевчук // Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: колективна монографія / за ред. д. філол. н., проф. М.К. Дмитренка.  — Київ : Паливода А.В., 2014. С. 7189.
 28. Юдин А. Концепт чужбина / чужина в русском и украинском языках: сопоставительный анализ / А. Юдин // Etnolingwistyka. — 2008. — T.20. — S.77—94.
 29. Ярмоленко Н. Трансформації міфологічної опозиції «хаос — космос» в українській культурній традиції / Н. Ярмоленко // Вісник Черкаського університету. Серія філологічна. — Черкаси, 2011. — Вип. 198. — С. 166—170.
 30. Nichols S. Folk concepts and intuitions: From philosophy to cognitive science / Nichols S. // Trends in Cognitive Sciences. — 2004. — Vol. 8. — Issue 11. — P. 514—518.
 31. Concepts // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://seop.illc.uva.nl/entries/concepts/
 32. Racenaite R. Folklor in ėatmintis: retrospekty vussantykissuvieta lietuvių liaudiessakmėse [Електронний ре­сурс] / Radvile Racenaite // Tautosakosdarbai. — 2013. — № XLVI. — S. 107—131. — Режим доступу: http://www.llti.lt/failai/09_Racenaites.pdf.
 33. Закальська Я. Субстанційна складова у традиції повстанського фольклору [Електронний ресурс] // Матеріали науково-практичної конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. — Київ, 2015. — С. 5—7. — Режим доступу: http://philology.knu.ua/sites/default/files/матеріали%202015.pdf.
 34. КеримбаевЕ.А., Ергубекова Ж.С. Когнитивные и лингвокультурологические аспекты исследования концептов эпического фольклора [Електронний ресурс] // Успехи современного естествознания. Сер. Филологические науки. — 2012. — № 7. — С. 97—103. — Режим доступу: www.rae.ru/use/pdf/2012/7/19.pdf.
 35. ЛевинтонГ.А. «Интертекст» в фольклоре [Електронний ресурс] // Folklorein 2000. Vocesamicorum Guilhelmo Voigtsexagenario. — Budapest, 2000. — Р. 21—28. — Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/folklore/levinton1.htm.
 36. НеклюдовС. Фольклор: типологический и комму­никативный аспекты [Електронний ресурс] // Традиционная культура. — 2002. — № 3. — С. 3—7. — Режим доступу: http://www.rutenia.ru\folklore\necludov15.htm. 28.05.2015.
 37. Черноусова И.П. Специфика концепта ПЕЧАЛЬ в фольклорно-языковой картине мира (на матери але эпических жанров) [Електронний ресурс]// Филологические науки. — 2012. — Вып. Октябрь.— Режим доступу: http://research-journal.org/featured/languages/ specifika-koncepta-pechal-v-folklorno-yazykovoj-kartine-mira-na-materiale-epicheskix-zhanrov
 38. Эмер Ю.А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре: когнитивно-дискурсивный анализ: авторефдис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». [Електронний ресурс].— Томский государственный университет, 2011. — Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/miromodelirovanie-v-sovremennom-pesennom-folklore-kognitivno-diskursivnyi-analiz.
 39. Эмер Ю.А. Фольклорный концепт: жанрово-дискур­сивный аспект [Електронний ресурс] // Вестник Томского государственного университета. Сер. Фи­ло­логия. — Томск, 2010. — № 1 (9). — С. 91—99. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/folklornyy-kontsept-zhanrovo-diskursivnyy-aspekt.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »