Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1439–1447

УДК 801.8 :398.(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1439

Надійшла 9.11.2018

ФОЛЬКЛОРНИЙ КОНЦЕПТ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА, СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ ТА ТИПИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України;

член та секретар Комісії фольклористики,

Наукове товариство імені Шевченка,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел. 0673505707; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена представленню терміна «концепт» як продуктивного інструмента не тільки для філософсько-лінгвістичних дисциплін, але також для фольклористики. Коротко висвітлено питання його варіанта у формулюванні «фольклорний концепт». З’ясовано місце цього терміна у зарубіжних дослідженнях та в українському науковому дискурсі. Обґрунтовано і подано авторське визначення терміна. Запропоновано чотирирівневу класифікацію 12 базових фольклорних концептів (універсально-екзистенційні, емотивні, персонажні, просторові). Вони були виділені на основі структурно-семіотичного, типологічного, концептуально-лінгвістичного методів дослідження українського історичного фольклору періоду двох світових війн. Автор пропонує графічну схему, за допомогою якої можна унаочнити семіотичну модель відображення досвіду драматичної екзистенції людини в українському фольклорі ХХ ст.

Ключові слова: концепт, фольклорний концепт, сема, мотив, мотивема, думка, досвід.

Список використаних джерел

 1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского на­родного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 814 с.
 2. Бурлака Н. Фольклорний концепт «доля» в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20—40-х років XIX століття / Н. Бур­лака // Вісник КНУ імені Т.Шевченка. Літе­рату­рознавство. Мовознавство. Фольклористика. — Київ, 2012. — Вип.23. — С. 41—44.
 3. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. — Львів : Українські технології, 2010. — 376 с.
 4. Гінда О. Концепт «мати» в українських емігрантських піснях / О. Гінда // Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХI століття в контексті фольклорної традиції. — Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. — С. 231—254.
 5. ГоппалМ. Семантична модель угорських вірувань про духа злого — лідерца / М. Гоппал // Народна творчість та етнографія. — 2006. — № 4. — С. 23—32.
 6. Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 2 (Д —Копці). — 570 с.
 7. Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник / О. Івановська.— Київ : Експрес-Поліграф, 2012. — 335с.
 8. Івановська О.П. Український фольклор як функ­ціо­нально-образна система суб’єктності: монографія / О. Івановська. — Київ : ЕксОб, 2005. — 227 с.
 9. Коваль-Фучило І. Концепти голосильної традиції / І. Коваль-Фучило // Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. — С. 288—305.
 10. КузьменкоО. Концепт БАТЬКІВЩИНА у парадигмі художніх образів простору в фольклорних новотворах про виселення (на матеріалі власних записів із Західної Бойківщини / О. Кузьменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол. Семенюк Г.Ф., Снитко О.С., Івановська О.П. та ін. — Київ  : Київський університет, 2010. — Вип. 34. — С. 210—219.
 11. Кузьменко О. Концепт «туга» у пісенності Другої світової війни: смислові домінанти фольклорної традиції  / О. Кузьменко // Міфологія і фольклор. — 2016. — № 1—2 (20). — С. 6—26.
 12. Кузьменко О. Концептъ дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантика на «загубата» / О. Кузьменко // Български фолклор. — Год. XLIV. — 2018. — Кн.1. — C. 3—16.
 13. Кузьменко О. Семантика, типологія та художні форми репрезентації фольклорного концепту «війна» / О. Кузьменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол. Семенюк Г.Ф., Снитко О.С., Івановська О.П. та ін. — Київ : Київський університет, 2017. — Вип. 42. — С. 68—84.
 14. Кузьменко О. Фольклорний концепт «молитва» в усній народній творчості про Велику війну: український досвід / О. Кузьменко // Народознавчі зошити. — 2015. — № 2 (122). — С. 283—289.
 15. Кузьменко О. Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «воля» — «неволя» — «доля» / О. Кузь­менко // Народознавчі зошити. — 2018. — № 1 (139). — С. 125—137.
 16. Маккормак Э. Когнитивная теорія метафоры / Э. Маккормак // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Ару­тюновой. — Москва : Прогресс, 1990. — С. 358—386.
 17. Микитенко О. Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2010. — 422 с.
 18. Мушкетик Л.Г. Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців / Л.Г. Мушкетик. — Київ : ІМФЕ ім. М. Риль­ського НАН України, 2010. — 320 с.
 19. Павленко І. Концепт слави в історичних піснях / І. Павленко // Мова і культура. — Вип. 6. — Т. 3. — Ч. 1: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — Київ : Вид. Дім Бураго, 2003. — С. 332—340.
 20. Павленко І.Я. Основні конотації концептів часу і простору / І. Павленко // Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі. — Запоріжжя, 2006. — С. 166—182.
 21. Паначчіо К. CONCEPTUS, концепт, поняття / К. Паначчіо // Європейський словник філософій. Ле­кси­кон неперекладностей : у 3-х томах / під кер. Б. Кассен. — Т. 1. — Вид. 2-ге, виправл. — Київ : Дух і літера, 2011. — С. 279—283.
 22. ПирсЧ.С. Чтотакое знак? / Ч.С. Пирс // Вестник Томского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Политология / пер. с англ. А.А. Аргамаковой. — 2009. — № 3 (7). — С. 88—95.
 23. Ставицька Я. Концепт душі в українських снотлумаченнях кінця XIX — початку ХХстоліття / Я. Ставицька // Наукові записки ТНУ ім.В. Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — Вип. 44. — С. 77—81.
 24. Тарасюк І. Концепт надії в українській народно-релігійній духовності: на матеріалі паремій / І. Тарасюк // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6 (108). — С. 1027—1041.
 25. Толстая С.М. Коды культуры и культурные концеп­ты / С.М. Толстая // Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. — Москва : Институт славяноведения РАН, 2013. — С. 109—114.
 26. Усатенко Т. Концепт «кордоцентризм» у контексті цінностей особистості / Т. Усатенко, Г. Усатенко // Естетика і етика педагогічної дії. — Київ, 2012. — Вип. 4. — С. 28—40.
 27. Шевчук Т. Концепт світла в українських народних думах (міфологічні структури в думі про Марусю Богуславку)  / Т. Шевчук // Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: колективна монографія / за ред. д. філол. н., проф. М.К. Дмитренка.  — Київ : Паливода А.В., 2014. С. 7189.
 28. Юдин А. Концепт чужбина / чужина в русском и украинском языках: сопоставительный анализ / А. Юдин // Etnolingwistyka. — 2008. — T.20. — S.77—94.
 29. Ярмоленко Н. Трансформації міфологічної опозиції «хаос — космос» в українській культурній традиції / Н. Ярмоленко // Вісник Черкаського університету. Серія філологічна. — Черкаси, 2011. — Вип. 198. — С. 166—170.
 30. Nichols S. Folk concepts and intuitions: From philosophy to cognitive science / Nichols S. // Trends in Cognitive Sciences. — 2004. — Vol. 8. — Issue 11. — P. 514—518.
 31. Concepts // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://seop.illc.uva.nl/entries/concepts/
 32. Racenaite R. Folklor in ėatmintis: retrospekty vussantykissuvieta lietuvių liaudiessakmėse [Електронний ре­сурс] / Radvile Racenaite // Tautosakosdarbai. — 2013. — № XLVI. — S. 107—131. — Режим доступу: http://www.llti.lt/failai/09_Racenaites.pdf.
 33. Закальська Я. Субстанційна складова у традиції повстанського фольклору [Електронний ресурс] // Матеріали науково-практичної конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. — Київ, 2015. — С. 5—7. — Режим доступу: http://philology.knu.ua/sites/default/files/матеріали%202015.pdf.
 34. КеримбаевЕ.А., Ергубекова Ж.С. Когнитивные и лингвокультурологические аспекты исследования концептов эпического фольклора [Електронний ресурс] // Успехи современного естествознания. Сер. Филологические науки. — 2012. — № 7. — С. 97—103. — Режим доступу: www.rae.ru/use/pdf/2012/7/19.pdf.
 35. ЛевинтонГ.А. «Интертекст» в фольклоре [Електронний ресурс] // Folklorein 2000. Vocesamicorum Guilhelmo Voigtsexagenario. — Budapest, 2000. — Р. 21—28. — Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/folklore/levinton1.htm.
 36. НеклюдовС. Фольклор: типологический и комму­никативный аспекты [Електронний ресурс] // Традиционная культура. — 2002. — № 3. — С. 3—7. — Режим доступу: http://www.rutenia.ru\folklore\necludov15.htm. 28.05.2015.
 37. Черноусова И.П. Специфика концепта ПЕЧАЛЬ в фольклорно-языковой картине мира (на матери але эпических жанров) [Електронний ресурс]// Филологические науки. — 2012. — Вып. Октябрь.— Режим доступу: http://research-journal.org/featured/languages/ specifika-koncepta-pechal-v-folklorno-yazykovoj-kartine-mira-na-materiale-epicheskix-zhanrov
 38. Эмер Ю.А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре: когнитивно-дискурсивный анализ: авторефдис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». [Електронний ресурс].— Томский государственный университет, 2011. — Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/miromodelirovanie-v-sovremennom-pesennom-folklore-kognitivno-diskursivnyi-analiz.
 39. Эмер Ю.А. Фольклорный концепт: жанрово-дискур­сивный аспект [Електронний ресурс] // Вестник Томского государственного университета. Сер. Фи­ло­логия. — Томск, 2010. — № 1 (9). — С. 91—99. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/folklornyy-kontsept-zhanrovo-diskursivnyy-aspekt.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »