« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1448–1455

УДК 398.88(=161.2=162.1):398.392.4](082)»1790»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1448

Надійшла 23.11.2018

КОЛЯДИ З «БОГОГЛАСНИКА» (1790): ФУНКЦІОНУВАННЯВ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРАХ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300

Харчишин Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: (032) 297-01-57; e-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. Проаналізовано стан збереження та сучасного побутування в українській та польській етнокультурах різдяних коляд «Небо і земля» («Dzisiaj w Betlejem»), «В яслах лежить» («W џlobie leџy»), «Ангел пастирям мовив» («Anioі paster­zom mуwiі»), уперше надрукованих у збірнику духовних пісень (з нотами) «Богогласнику», виданому в Почаївському монастирі 1790 року. З’ясовано, що ці та деякі інші різдвяні твори є спільним надбанням українців і поляків, побутують одночасно у двох мовних версіях. Традиція взаємозбагачення сусідніх етнокультур новими різдвяними колядами розвивається до наших днів.

Ключові слова: різдвяні пісні, коляда, «Богогласник», укра­їнці, поляки, традиція, етнокультура, побутування, взаємозбагачення.

Список використаних джерел

 1. Богогласник: пісни благоговійния праздником господь­ским, богородичним і нарочитих святих. — Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1790.
 2. Богогласник. — Львів, 1850.
 3. Богогласник. Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1825.
 4. Гнатюк В. Передне слово / В. Гнатюк // Колядки і щедрівки. Т. 1 // Етнографічний збірник. — Т. 35. — Львів, 1914. — С. I—XIV.
 5. Гнатюк В. Угроруські духовні вірші / В. Гнатюк // Записки НТШ. — Т. 46. — Львів, 1902. — С. 1—68.
 6. ГнатюкО. Українська духовна барокова пісня / О. Гнатюк. — Варшава ; Київ : Перевал, 1994. — 112 с.
 7. Коляди і щедрівки з додатком тропарів. — Львів, 1900. — 62 с.
 8. Коляди, або Пісні з нотами на Різдво Христове. — Жовква, 1925.
 9. Колядки і щедрівки / упоряд., вступ. ст., прим. М. Глушка ; вступ. ст. Р. Кирчіва. — Київ : Музична Ук­раїна, 1991. — 240 c.
 10. Колядки. — Жовква : Місіонер, видавництво Отців Василіян, 2000. — 36 с.
 11. Колядник (кантичка). Видання друге, доповнене / зібр. о. Василь Ковпак. — Львів : Тріада Плюс, 2004. — 315 с.
 12. Костюковець Л. Із спостережень над історією розвитку різдвяних псалмів-колядок / Л. Костюковець // Записки НТШ. — Т. 26. — Львів, 1993. — С. 228—243.
 13. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики  / Б. Кудрик ; упоряд. Ю. Ясіновський. — Львів, 1995. — 128 с.
 14. Медведик Ю. Ad Fontes: з історії української музики XVIІ — початку XX ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії / Ю. Медведик. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. — 618 с.
 15. Медведик Ю. Рукописні збірники з записами пісень «Богогласника» / Medvedyk J. // Bogoglasnik — Pмsni blagogovмjnyja (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine. — 2016. — C.218, 323.
 16. Медведик Ю. Українська духовна пісня XVII—XVIII ст. / Ю.Медведик. — Київ, 2006.
 17. Мельник Я. «Чого ще не згриз зуб часу»: українські рукописні збірки в науковій спадщині Михайла Возняка / Я. Мельник // Українське літерату­ро­знавство. — 2011. — Вип. 73. — С. 220—227.
 18. МіськоГ. Різдвяні коляди на Тернопільщині. Генеза і сучасність / Г. Місько // Мистецтвознавство Укра­їни. — 2013. — № 3. — С. 110—115.
 19. Смоляк  О. Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / Олег Смоляк // На­укові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. — 2011. — Вип. 32: Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України: матеріали Міжнародної наук. конференції: до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. — С. 66—70.
 20. Франко І. Духовна й церковна поезія на Сході й на Заході. Вступ до студій над «Богогласником» / І. Франко  // Зібр. творів : у 50 т. — Т. 39. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 126—143.
 21. Франко І. Наші коляди / Франко І. // Зібр. творів : у 50-ти т. — Т. 28. — Київ : Наукова думка, 1980. — С. 7—41.
 22. Kantyczka czyli kolкdy i pastoraіki. — Lwуw, 1892.
 23. Kolкdy polskie. Њredniowiecze i wiek XVI / pod red. Juliusza Nowaka-Dіuїewskiego. —T. I—II. — Warszawa, 1966.
 24. Kolкdy w ukіadzie cztergoіosowym na chor miкszany i mкs­ki. — Lwуw, 1898.
 25. Medvedyk J. Bogoglasnik — Pмsni blagogovмjnyja (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine / Medvedyk J. // Herausgegeben von Hans Rothe in Zuzammenarbeite mit Jurij Medwedyk. — Kцln  ; Weimar ; Wien : Bцhlau, 2016. — S.591, 431.
 26. 26. Siedlecki J. Њpiewnik noњcielny / Siedlecki J. ; red. W. Kaіamarz, A. Ziуі — Wyd. XLI. — Кrakуw, 2017. — S. 84—85.
 27. «Ангел пастерям мовив». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Euqf_pkUw-Y
 28. Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленє. Вінніпег: Руська книгарня, 1918. 96c. Режим доступу: https://nashe.com.ua.
 29. Літопис нот. Державний бібліографічний покажчик України. — 2007. — С. 7. Режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/Notu/2006/LN_06.pdf.
 30. Слухаємо і співаємо коляди. Режим доступу: www.nacze-slowo.pl.
 31. ХарчишинО. Коляди — спільна спадщина українців і поляків. — 2017. Режим доступу: https://culture.pl/ru/article/kolyadi-spilna-spadshchina-ukrayinciv-ta-polyakiv.
 32. Хор — «Небо і Земля». Різдвяний концерт на Європейській площі. 2016. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vBl4lw6xOuw.
 33. Charzhyshyn O. Kolкdy — wspуlna tradycja polsko-ukraiсska. Режим доступу: https://culture.pl/pl/artykul/koledy-wspolna-tradycja-polsko-ukrainska.
 34. Wszyscy Artyњci — «Dzisiaj w Betlejem». 2017. Режим дос­ту­пу: https://www.youtube.com/watch?v=C86VIJSAzx0
 35. «Kolкdy pod wspуlnyn niebem» (CD): Wykonawca Enej. 2018. Режим доступу: https://www.empik.com/koledy-pod-wspolnym-niebem-enej,p1219010570,muzyka-p

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »