« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1448–1455

УДК 398.88(=161.2=162.1):398.392.4](082)»1790»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1448

Надійшла 23.11.2018

КОЛЯДИ З «БОГОГЛАСНИКА» (1790): ФУНКЦІОНУВАННЯВ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРАХ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300

Харчишин Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: (032) 297-01-57; e-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. Проаналізовано стан збереження та сучасного побутування в українській та польській етнокультурах різдяних коляд «Небо і земля» («Dzisiaj w Betlejem»), «В яслах лежить» («W џlobie leџy»), «Ангел пастирям мовив» («Anioі paster­zom mуwiі»), уперше надрукованих у збірнику духовних пісень (з нотами) «Богогласнику», виданому в Почаївському монастирі 1790 року. З’ясовано, що ці та деякі інші різдвяні твори є спільним надбанням українців і поляків, побутують одночасно у двох мовних версіях. Традиція взаємозбагачення сусідніх етнокультур новими різдвяними колядами розвивається до наших днів.

Ключові слова: різдвяні пісні, коляда, «Богогласник», укра­їнці, поляки, традиція, етнокультура, побутування, взаємозбагачення.

Список використаних джерел

 1. Богогласник: пісни благоговійния праздником господь­ским, богородичним і нарочитих святих. — Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1790.
 2. Богогласник. — Львів, 1850.
 3. Богогласник. Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1825.
 4. Гнатюк В. Передне слово / В. Гнатюк // Колядки і щедрівки. Т. 1 // Етнографічний збірник. — Т. 35. — Львів, 1914. — С. I—XIV.
 5. Гнатюк В. Угроруські духовні вірші / В. Гнатюк // Записки НТШ. — Т. 46. — Львів, 1902. — С. 1—68.
 6. ГнатюкО. Українська духовна барокова пісня / О. Гнатюк. — Варшава ; Київ : Перевал, 1994. — 112 с.
 7. Коляди і щедрівки з додатком тропарів. — Львів, 1900. — 62 с.
 8. Коляди, або Пісні з нотами на Різдво Христове. — Жовква, 1925.
 9. Колядки і щедрівки / упоряд., вступ. ст., прим. М. Глушка ; вступ. ст. Р. Кирчіва. — Київ : Музична Ук­раїна, 1991. — 240 c.
 10. Колядки. — Жовква : Місіонер, видавництво Отців Василіян, 2000. — 36 с.
 11. Колядник (кантичка). Видання друге, доповнене / зібр. о. Василь Ковпак. — Львів : Тріада Плюс, 2004. — 315 с.
 12. Костюковець Л. Із спостережень над історією розвитку різдвяних псалмів-колядок / Л. Костюковець // Записки НТШ. — Т. 26. — Львів, 1993. — С. 228—243.
 13. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики  / Б. Кудрик ; упоряд. Ю. Ясіновський. — Львів, 1995. — 128 с.
 14. Медведик Ю. Ad Fontes: з історії української музики XVIІ — початку XX ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії / Ю. Медведик. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. — 618 с.
 15. Медведик Ю. Рукописні збірники з записами пісень «Богогласника» / Medvedyk J. // Bogoglasnik — Pмsni blagogovмjnyja (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine. — 2016. — C.218, 323.
 16. Медведик Ю. Українська духовна пісня XVII—XVIII ст. / Ю.Медведик. — Київ, 2006.
 17. Мельник Я. «Чого ще не згриз зуб часу»: українські рукописні збірки в науковій спадщині Михайла Возняка / Я. Мельник // Українське літерату­ро­знавство. — 2011. — Вип. 73. — С. 220—227.
 18. МіськоГ. Різдвяні коляди на Тернопільщині. Генеза і сучасність / Г. Місько // Мистецтвознавство Укра­їни. — 2013. — № 3. — С. 110—115.
 19. Смоляк  О. Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / Олег Смоляк // На­укові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. — 2011. — Вип. 32: Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України: матеріали Міжнародної наук. конференції: до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. — С. 66—70.
 20. Франко І. Духовна й церковна поезія на Сході й на Заході. Вступ до студій над «Богогласником» / І. Франко  // Зібр. творів : у 50 т. — Т. 39. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 126—143.
 21. Франко І. Наші коляди / Франко І. // Зібр. творів : у 50-ти т. — Т. 28. — Київ : Наукова думка, 1980. — С. 7—41.
 22. Kantyczka czyli kolкdy i pastoraіki. — Lwуw, 1892.
 23. Kolкdy polskie. Њredniowiecze i wiek XVI / pod red. Juliusza Nowaka-Dіuїewskiego. —T. I—II. — Warszawa, 1966.
 24. Kolкdy w ukіadzie cztergoіosowym na chor miкszany i mкs­ki. — Lwуw, 1898.
 25. Medvedyk J. Bogoglasnik — Pмsni blagogovмjnyja (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine / Medvedyk J. // Herausgegeben von Hans Rothe in Zuzammenarbeite mit Jurij Medwedyk. — Kцln  ; Weimar ; Wien : Bцhlau, 2016. — S.591, 431.
 26. 26. Siedlecki J. Њpiewnik noњcielny / Siedlecki J. ; red. W. Kaіamarz, A. Ziуі — Wyd. XLI. — Кrakуw, 2017. — S. 84—85.
 27. «Ангел пастерям мовив». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Euqf_pkUw-Y
 28. Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленє. Вінніпег: Руська книгарня, 1918. 96c. Режим доступу: https://nashe.com.ua.
 29. Літопис нот. Державний бібліографічний покажчик України. — 2007. — С. 7. Режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/Notu/2006/LN_06.pdf.
 30. Слухаємо і співаємо коляди. Режим доступу: www.nacze-slowo.pl.
 31. ХарчишинО. Коляди — спільна спадщина українців і поляків. — 2017. Режим доступу: https://culture.pl/ru/article/kolyadi-spilna-spadshchina-ukrayinciv-ta-polyakiv.
 32. Хор — «Небо і Земля». Різдвяний концерт на Європейській площі. 2016. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vBl4lw6xOuw.
 33. Charzhyshyn O. Kolкdy — wspуlna tradycja polsko-ukraiсska. Режим доступу: https://culture.pl/pl/artykul/koledy-wspolna-tradycja-polsko-ukrainska.
 34. Wszyscy Artyњci — «Dzisiaj w Betlejem». 2017. Режим дос­ту­пу: https://www.youtube.com/watch?v=C86VIJSAzx0
 35. «Kolкdy pod wspуlnyn niebem» (CD): Wykonawca Enej. 2018. Режим доступу: https://www.empik.com/koledy-pod-wspolnym-niebem-enej,p1219010570,muzyka-p

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »