« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1456–1478

УДК 39(=161.2):[398.3:398.82]=135.1/.2)](477-22-192.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1456

Надійшла 26.11.2018

ПЛЮВІАЛЬНІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ СЕЛАХ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ: ОБРЯД «ПОХОРОН ЛЯЛЬКИ» ТА СУПРОВІДНІ ГОЛОСІННЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7703-5541

Пастух Надія, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник відділу фольклористики,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail: npastukh@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена аналізу обряду «похорон ляльки» та супровідної голосильної традиції, які побутують на теренах українсько-молдовського пограниччя та скеровані на те, щоб відвернути затяжну посуху. Джерельною базою для дослідження стали матеріали семи експедицій, які здійснили автор статті та колега Ольга Харчишин упродовж 2005—2009 рр. у десяти районах Молдови та семи районах Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей в Україні. У роботі проаналізовано час виконання обряду, його загальну структуру, систему дійових осіб, предметне оснащення «похорону», місце та функції вербального компонента в обряді та його текстологічні особливості. Особлива увага звернена на ті чинники, які посприяли природному входженню чужого обряду та фольклору в українську ритуальну традицію, а самй явище осмислено як органічний симбіоз української та молдовсько-румунської обрядових культур в умовах міжетнічного культурного пограниччя.

Ключові слова: «похорон ляльки», плювіальні обряди, обряди викликання дощу, голосіння, українсько-молдовське пограниччя.

Список використаних джерел

 1. Антропов Н.П. Белорусские этнолингвистические этюды: 2. Вызывание дождя (акциональный код). Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923—1996). Москва: Индрик, 2004. С.190—216.
 2. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. Москва: Индрик, 2002. 816с.
 3. Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320c.
 4. Антохі Л.І. Обряд «Папаруда» в Басарабії: се­ман­тико-генетичний дискурс. День науки: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17—18 листопада 2011). Дніпропетровськ, 2011. С.63—70.
 5. Архів ІН НАН України. Ф 1. Оп. 2. Од. зб. 286. Арк. 1—38. Боцонь Л.А. Опис польових матеріалів по темі: «Громадський побут і традиції спілкування поліщуків», зібраних в складі наукової експедиції на Полісся в червні 1982 р.
 6. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 568. Арк. 1—128. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Дрокіївського, Синжерейського і Флорештського р-нів Республіки Молдова (польові матеріали 2007 р.).
 7. Горошко Л.М. Обрядове викликання дощу на теренах північної Молдови: огляд польового матеріалу. Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27—28 серпня 2008). Харків: АТОС, 2008. С.28—31.
 8. Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2010. 304с.
 9. Рикман Э.А. Обряд вызывания дождя на севере Молдавии и в Буковине. Полевые исследования Института этнографии. 1980—1981. Москва: Наука, 1984. С.29—36.
 10. Толстой Н.И., Толстая С.М. Заметки по славянскому язычеству: 2  Вызывание дождя в Полесье. Славянский и балканський фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. Москва, 1978. С.95—130.
 11. Толстой Н.И., Толстая С.М. Заметки по славянскому язычеству: 1. Вызывание дождя у колодца. Русский фольклор. Т.ХХI. Поэтика русcкого фольклора. 1981. С.87—98.
 12. Толстая С.М. Похороны как вторичная ритуальная форма. Конференция «Балто-славянские этнокуль­турные и археологические древности. Погребальный обряд». Тезисы докладов. Москва, Институт славяноведения и балканистики, 1985. С.79—81.
 13. Толстая С.М. Лягушка, уж и другие животные в обрядах вызывания и остановки дождя. Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. Москва, 1986. С.22—27.
 14. Велецкая Н.Н. Символы славянского язычества. Москва: Вече, 2009. 317c.
 15. Колотило Т. Про засуху в етнобаченні подолян. Берегиня. 2006. №3(50). С. 31—48.
 16. Ковалов А. Обряды вызывания дождя у бессарабских болгар. Журнал этнологии и культурологи. Кишинев, 2011. Т.ІХ—Х. С.81—84.
 17. Горошко Л. Обряди викликання дощу: карпатознавчий розслід. Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Т.ССLІХ: Праці Секції етнографії і фольклористики. Львів, 2010. С.130—137.
 18. Біляковський П. Причини посухи в традиційній обрядовості українців Карпат. Народознавчі зошити. 2013. №4. С.629—636.
 19. Пахолок І. Метеорологічна тема в системі Зелених свят поліщуків. Народознавчі зошити. 2009. №5—6. С.709—713.
 20. Левкович Н. Народна метеорологія бойків: магічні обрядодії впливу на атмосферні явища. Народознавчі зошити. 2012. №1. С.52—58.
 21. Зеленчук В.С., Попович Ю. В. Антропоморфные образы в обрядах плодородия у восточнороманских народов (ХІХ — н. ХХ в.). Балканские исследования: Проблемы истории и культуры. Москва: Наука, 1976. С.195—201.
 22. Салманович М.Я. Румыны // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец XIX — начало XX в.: летне-осенние праздники. Москва: Наука, 1978. С.244—257.
 23. Веселовский А.Н. Лорренские сказки. Веселовский А.Н. Собрание сочинений. — Москва; Ленинград: Издание Академии наук СССР, 1938. Т.16. С.212—230.
 24. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 304. Арк. 113—159. Федорів О.Р. Звіт про роботу в експедиції, відрядженої на Полісся у липні 1983 року.
 25. Кульчицкий С. О суеверных обычаях, повериях и приметах жителей села Ставучан Хотинского уезда. Кишиневские епархиальные ведомости. 1873. №18. С.818.
 26. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Санкт-Петербург: Азбука; Терра, 1995. 164 c.
 27. Давидюк В. Обряд викликання дощу в країнах Європи (генетичний аспект). Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. Вип.38. С.72—85.
 28. Завойчинский В. Селение Ленковцы Хотинского уезда. Историко-статистическое описание. Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. №15. С.640—653.
 29. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп.2. Од.зб. 337. Арк. 34—57. Павлюк С.П. Звіт за проведену експедицію по Середньому Подніпров’ю, яка відбулася з 25 червня по 12 липня 1986 року.
 30. Н. П. Поверья, обычаи и обряды южно-русских крестьян в домашнем быту. Руководство для сельских пастырей. 1872. Т.1. №7.
 31. Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило; наук. ред. Л. Іваннікова; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2012. С. 280, № 419.
 32. Архів ІН НАН України. Ф 1. Оп. 2. Од. зб. 567. Арк. 1—162. Фольклорні матеріали, зібрані в українських селах Молдови (у сс. Баронча, Первомайське, Марамонівка Дрокіївського р-ну; у сс. Цамбула, Слобода-Кишкиряни, Стара Таура, Михайлівка, Николаївка Синжерейського р-ну; у сс. Николаївка, Проданешти Флорештського р-ну) 15—27 серпня 2007 року. Частина І. Зап. Н. Пастух, О. Харчишин, розшифрувала Н. Пастух.
 33. Зеленчук В. Очерки молдавской народной обрядности (ХІХ, начала ХХ вв.). Кишинев: Картя Молдо­веняскэ, 1959. 96с.
 34. Коваль-Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. Київ, 2014. С.173—188.
 35. Дмитрук Н. Голод на Україні р. 1921 // Етнографічний вісник. — Київ, 1927. — Кн. 4. С.79—87.
 36. Похоронні голосіння / упор. і авт. передм. І. Свєн­ціцький. Етнографічний збірник. Львів. 1912. Т. 31—32. С. 1—129.
 37. Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып.8—9: Быт белорусса. Словарь условных языков. Вильна: Типография А.Г.Сыркина, 1912. 600 с. + 124 с.
 38. ГайдайМ. Народні голосіння. Етнографічний вісник. Київ. 1928. Кн.7. С. 67—72.
 39. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 570. Арк. 1—84. Матеріали фольклористичної експедиції з теренів подільської та буковинської Наддністрянщини. Записала та розшифрувала науковий співробітник відділу фольклористики Ольга Харчишин (2008).
 40. Кашуба М.С. Народы Югославии. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец XIX—начало XX в.: летне-осенние праздники. Москва: Наука, 1978. С.200—222.
 41. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 582 а. Арк. 1—98. Фольклорні матеріали, зібрані в українських селах Молдови (у сс. Білявинці, Верхні Халахори, Нові Каракушани, Берлінці, а також у м. Липкани Бричанського р-ну) 22—27 серпня 2008 року. Частина І. Зап. Н. Пастух, О. Харчишин, розшифрувала Н. Пастух.
 42. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 597. Арк. 1—103. Фольклорні матеріали, зібрані в українських селах Молдови (у сс. Єлизаветівка, Боросяни Дондушанського р-ну; с. Голяни Єдинецького р-ну) 10—14 серпня 2009 року. Частина І. Зап. Н. Пастух, О. Харчишин, розшифрувала Н. Пастух.
 43. Мошков В.А. Гагаузы Бендерского уезда. Этнографи­ческие очерки и материалы. Этнографическое обозрение. №3(Кн. 54). 1902. С. 1—66.
 44. Кабакова Г.И., Седакова И.А. Герман. Славянские древности: этнолингвистический словар: в 5-ти томах. Под ред.Н.И.Толстого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1: А—Г. С. 498—500.
 45. Хомик В. Звичаї та обряди лемків. Наше слово. 1963. №16.
 46. Камінський В. Свято Купала на Волинському Поліссі. Етнографічний вісник. 1927. Кн.5. С.11—23.
 47. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 285. Арк. 88—102. Кирчів Р.Ф. Звіт про наукову роботу, проведену в експедиції на Полісся з 7 червня по 4 липня 1982 року.
 48. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. Київ: Наукова думка, 1990. С.50—51.
 49. Костенко Л. Обряди викликання дощу і зупинення граду на Лівобережному Полісcі. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Збірник матеріалів Четвертої всеукраїнської науково-етногра­фічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича (м. Луцьк, 16—17 квітня 2013). м. Луцьк, 2013. Випуск44. С.250—254.
 50. Архів ІН НАН України. Ф.1. Оп.2. Од. зб. 543. Арк. 1—246. Фольклорні матеріали, зібрані в українських селах Молдови (у сс. Помпа, Суворівка, Нова Чолаківка Фалештського р-ну; у с. Голяни Єдинецького р-ну; у сс. Бирладяни, Ружниця, Унгри, Наславча, Вовчинець, Кодряни, Каларашівка Окницького р-ну, а також у с. Мошана Дондушанського р-ну) 1—13 серпня 2006 року. Записали і розшифрували Н. Пастух, О. Харчишин.
 51. Архів ІН НАН України. Ф. 1, Оп. 2. Од. зб. 567. Арк. 1—123. Фольклорні матеріали, зібрані в українських селах Молдови (у сс. Баронча, Первомайське, Марамонівка Дрокіївського р-ну; у сс. Цамбула, Слобода-Кишкиряни, Стара Таура, Михайлівка, Николаївка Синжерейського р-ну; у сс. Николаївка, Проданешти Флорештського р-ну) 15—27 серпня 2007 року. Частина ІІ. Зап. О. Харчишин, Н. Пастух, розшифрувала О. Харчишин.
 52. Веселовский А. Рец. на книгу: Ястребов И.С. Обычаи и песни турецких сербов. А. Веселовский. Журнал Министерства народного просвещения. 1886. Ч.ССХДМІІ.
 53. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 524. Арк. 1—92. Фольклор українців Молдови. Зап. О.Хар­чишин у 2005р.
 54. Богославский С. Опыт историко-статистического опи­сания церкви и прихода посада Шабы Аккерманского уезда. Кишиневские епархиальные ведомости. 1873. №3. С.120—129.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »