« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1430–1438

УДК: 391:746.1:677.017)024.1](477.83/.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1430

Надійшла 1.12.2018

КОМПОНЕНТИ ЧОЛОВІЧОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ ОПІЛЛЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ ВИРІШЕНЬ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Куцир Тетяна Василівна, молодший науковий співробітник

відділу народного мистецтва,

Інститут народознавства НАН України,

просп. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: 0977522518; sonechko_29@ukr.net

Анотація. Висвітлюються конструктивні особливості та варіативність компонентів чоловічого народного вбрання Опілля ХІХ  — першої половини ХХ ст. Основна увага зосереджена на змінах у крої, пошитті, оздобленні, які відбулись протягом зазначеного періоду. Проаналізовано натільний, поясний, нагрудний, верхній одяг (полотняний, сукняний, хутряний), а також головні убори та доповнення до одягу, характерні для цього етнографічного регіону.

Ключові слова: Опілля, чоловіче народне вбрання, одяг, компонент, крій, декор, оздоблення.

Список використаних джерел

 1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды / Р.П. Андреева. — Санкт-Петербург : Литера, 1997. — 411 с.
 2. Архів Національного етнографічного музею у Варшаві. — Фонд Путятицького С. Putiatycki Stanislaw. Wlos­ciznin. Kamianka Strumelowa, акварель. 1840—1850.— PME. Arch.I.3044.
 3. Архів ІН НАНУ. КуцирТ.В. Щоденник польових досліджень народного вбрання Опілля. (2014). Фонд 1. — Оп. 2. — Од. зб. 756. — 41 арк.
 4. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація / В. Білецька // Матеріали до етнології й антропології. Том ХХІ—ХХІІ, частина 1. — Львів : Друкарня Наукового товариства імені Шевченка, 1929. — С. 43–109.
 5. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. — Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. — 356 с.
 6. Гнатюк В. Кушнірство у Галичині / В. Гнатюк // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії / за ред. Хв. Вовка. — Львів : Друкарня тов-ва ім. Шевченка. — Том І, 1899. — С. 68—78.
 7. Головацкий Я.Ф. О народной одежде и убранстве русинов, или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии / Я.Ф. Головацкий. — С. Петербургъ : Типографія В. Киршбаума, въ д. Министер. Фин., на Дворц. площ., 1877. — 85с.
 8. ЗубрицькийМ. Верхня вовняна ноша українсько-руського народа в Галичині / М. Зубрицький // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії / за ред. Хв. Вовка. — Львів : Друкарня тов-ва ім. Шевченка, Том Х. — 1908. — С. 69—76.
 9. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Лісостеп-степ / О. Косміна. — Київ : Балтія-друк. — Т. І. — 2013. — 160 с.
 10. Кульчицька О. Народний одяг західних областей України (зі збірки Національного музею у Львові імені Адрея Шептицького. Альбом-каталог / О. Кульчицька ; упор. Л. Кость, Н. Ленько. — Львів : Апріорі, 2018. — 313 с.
 11. Матейко К. Український народний одяг / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 12. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 195 с.
 13. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. — Київ : Дніпро, 2005. — 320 с.
 14. Опілля: монографія / редкол.: Я. Клюба, О. Береговський, Л. Бойко та ін. — Галич : Давній Галич, 2010. — 208 с.
 15. Ржегорж Ф.Р. Из путевых записок. Из Львова в Ко­ломыю / Ф.Р.  Ржегорж // Киевская старина. — 1896. — Т. 52. — С. 10—31.
 16. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання / Г. Стел­мащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
 17. Фонд відділу мистецтва ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Фонд Ю. Глоговського. Глоговський Ю. Wieњniaczk z Turynki.— 1834. —№11609.
 18. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. — Київ : Наукова думка, 1979. — 142 с.
 19. Hryiuk S. The Land They Left Behind: Canada’s Ukrainian in the Homeland / Hryiuk S., Picnicki J. ; Introduction by N. Valaskova, Photography by F. Re­hor. — Toronto : Watson Dwyer, 1995. — 108 p.
 20. Zawadzki W. Obrazy Rusi Czerwonej / W. Zawadzki. Poznan, 1869.— 80s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »