« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1430–1438

УДК: 391:746.1:677.017)024.1](477.83/.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1430

Надійшла 1.12.2018

КОМПОНЕНТИ ЧОЛОВІЧОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ ОПІЛЛЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ ВИРІШЕНЬ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Куцир Тетяна Василівна, молодший науковий співробітник

відділу народного мистецтва,

Інститут народознавства НАН України,

просп. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: 0977522518; sonechko_29@ukr.net

Анотація. Висвітлюються конструктивні особливості та варіативність компонентів чоловічого народного вбрання Опілля ХІХ  — першої половини ХХ ст. Основна увага зосереджена на змінах у крої, пошитті, оздобленні, які відбулись протягом зазначеного періоду. Проаналізовано натільний, поясний, нагрудний, верхній одяг (полотняний, сукняний, хутряний), а також головні убори та доповнення до одягу, характерні для цього етнографічного регіону.

Ключові слова: Опілля, чоловіче народне вбрання, одяг, компонент, крій, декор, оздоблення.

Список використаних джерел

 1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды / Р.П. Андреева. — Санкт-Петербург : Литера, 1997. — 411 с.
 2. Архів Національного етнографічного музею у Варшаві. — Фонд Путятицького С. Putiatycki Stanislaw. Wlos­ciznin. Kamianka Strumelowa, акварель. 1840—1850.— PME. Arch.I.3044.
 3. Архів ІН НАНУ. КуцирТ.В. Щоденник польових досліджень народного вбрання Опілля. (2014). Фонд 1. — Оп. 2. — Од. зб. 756. — 41 арк.
 4. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація / В. Білецька // Матеріали до етнології й антропології. Том ХХІ—ХХІІ, частина 1. — Львів : Друкарня Наукового товариства імені Шевченка, 1929. — С. 43–109.
 5. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. — Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. — 356 с.
 6. Гнатюк В. Кушнірство у Галичині / В. Гнатюк // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії / за ред. Хв. Вовка. — Львів : Друкарня тов-ва ім. Шевченка. — Том І, 1899. — С. 68—78.
 7. Головацкий Я.Ф. О народной одежде и убранстве русинов, или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии / Я.Ф. Головацкий. — С. Петербургъ : Типографія В. Киршбаума, въ д. Министер. Фин., на Дворц. площ., 1877. — 85с.
 8. ЗубрицькийМ. Верхня вовняна ноша українсько-руського народа в Галичині / М. Зубрицький // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії / за ред. Хв. Вовка. — Львів : Друкарня тов-ва ім. Шевченка, Том Х. — 1908. — С. 69—76.
 9. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Лісостеп-степ / О. Косміна. — Київ : Балтія-друк. — Т. І. — 2013. — 160 с.
 10. Кульчицька О. Народний одяг західних областей України (зі збірки Національного музею у Львові імені Адрея Шептицького. Альбом-каталог / О. Кульчицька ; упор. Л. Кость, Н. Ленько. — Львів : Апріорі, 2018. — 313 с.
 11. Матейко К. Український народний одяг / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 12. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 195 с.
 13. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. — Київ : Дніпро, 2005. — 320 с.
 14. Опілля: монографія / редкол.: Я. Клюба, О. Береговський, Л. Бойко та ін. — Галич : Давній Галич, 2010. — 208 с.
 15. Ржегорж Ф.Р. Из путевых записок. Из Львова в Ко­ломыю / Ф.Р.  Ржегорж // Киевская старина. — 1896. — Т. 52. — С. 10—31.
 16. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання / Г. Стел­мащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
 17. Фонд відділу мистецтва ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Фонд Ю. Глоговського. Глоговський Ю. Wieњniaczk z Turynki.— 1834. —№11609.
 18. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. — Київ : Наукова думка, 1979. — 142 с.
 19. Hryiuk S. The Land They Left Behind: Canada’s Ukrainian in the Homeland / Hryiuk S., Picnicki J. ; Introduction by N. Valaskova, Photography by F. Re­hor. — Toronto : Watson Dwyer, 1995. — 108 p.
 20. Zawadzki W. Obrazy Rusi Czerwonej / W. Zawadzki. Poznan, 1869.— 80s.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »