« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1413–1429

УДК 930.2:39(477)»18/20»]:398.3/.4(=161.2):392.5

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1413

Надійшла 23.11.2018

КАЛЕНДАРНА ВОРОЖБА ПРО ШЛЮБ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Серебрякова Олена Георгіївна, кандидат історичних наук,

молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: 0963826502; e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Проаналізовано етнографічне вивчення матримоніальних дивінацій в календарній обрядовості українців. Джерельною базою дослідження є опубліковані етнографічні праці ук­ра­їнсь­ких та за­ру­біж­них народознавців ХІХ—ХХ ст., які містять відомості про календарну мантику в українській народній традиції, а також архівні рукописні матеріали кінця ХХ — початку ХХІ ст., у т. ч. й власні, зібрані в 2007—2018 рр. Поряд із працями фактографічного характеру іншу, меншу гру­пу праць про шлюбну ворожбу українців складають спе­ціальні аналі­тич­ні роз­с­ліди ок­ре­­­мих її фрагментів.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантика, мантичні дії/практики/обряди), шлюб, українці, календарна обрядовість.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАНУ (Далі Архів ІН НАНУ). — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 202 а.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 213.
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 215.
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 226.
 5. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 239 д.
 6. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 240.
 7. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 257 д.
 8. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 260.
 9. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 280 б.
 10. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 281.
 11. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 285.
 12. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 285.
 13. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 292.
 14. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 304.
 15. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 317.
 16. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 317.
 17. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 337.
 18. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 362 а.
 19. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 513.
 20. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 521.
 21. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 533.
 22. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 550.
 23. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 565.
 24. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 568.
 25. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 587.
 26. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 588.
 27. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 590.
 28. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 594.
 29. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 603.
 30. Архів ІН НАНУ. —Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 607.
 31. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 608.
 32. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 609.
 33. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 654.
 34. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 655.
 35. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од  зб. 656.
 36. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 657.
 37. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 658.
 38. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 659.
 39. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 663.
 40. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 698.
 41. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 701.
 42. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 704.
 43. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 816c.
 44. АлатирєваН. Метатекст у тексті: тлумачення снів у весільному обряді / Наталія Алатирєва // Народознавчі зошити. — 1999. — Зош. 6. — С. 895—899.
 45. Артюх Л.Ф. Їжа та харчування / Л.Ф. Артюх // По­ділля. Історико-етнографічне дослідження. — Ки­їв  : Доля, 1994. — С. 282—313.
 46. Артюх Л. Село Товстеньке вчора й сьогодні / Лідія Артюх // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2. — С. 73—77.
 47. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов : в 3-х т. / А.Н. Афанасьев. — Б. м. : Б. и., Б. г. — Т. 1. — 800 c.
 48. Бабій В. Серафинці (Янгорів). Етнографічні статті, спогади, всячина / В. Бабій, М. і В. Мулярчики. — Івано-Франківськ, 2001.— 144 с.
 49. БайбуринА.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин. — СПб. : Наука, 1993. — 239 c.
 50. Балушок В. Традиційні молодіжні угрупування на півночі Центрального Полісся / Василь Балушок // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів : ІН НАНУ, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 319—324.
 51. Басараб-СливкаО. Що в серці найдорожче (До 80-річчя з дня народження) / Олена Басараб-Сливка. — Нове Давидково : ПП Байла Є.А., 2007. — 63 с.
 52. Беньковский И. Девичій праздникъ св. Андрея / Иван Беньковский // Кіевская старина. — Київ : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1895. — Т. 51. — Кн. 12: Декабрь. — Отд. II. — С.100—103.
 53. Береза Я. Різдвяні образки (Із Вороцова — Поланок, городецького повіту) / Я. Береза // Життя і знан­ня. — Львів, 1939. — Ч. 1 (136). — С. 2—4.
 54. БогатыревП.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья / П.Г. Богатырев // Вопросы теории народного искусства. — Москва : Искусство, 1971. — С. 167—296.
 55. Бугера І. Звичаї та вірування Лемківщини / Іван Бугера. — Львів : Наш Лемко, 1939. — Ч. 15. — 40 с.
 56. Буряк П. Свят-Вечір на Бойківщині / П. Бурак // Літопис Бойківщини. — Самбір. — 1973. — Ч. 1/18 (жовтень). — С. 26—31.
 57. Вадим К. Ворожба птахів / К. Вадим // Життя і знання. — Львів, 1938. — Ч. 7—8 (130). — С. 219—220.
 58. Вакульчик М. Різдвяні звичаї на Поліссі / М. Ва­кульчик // Жіноча Доля. — Коломия, 1936. — 1—15 січня. — Ч. 1—2. — С. 2—3.
 59. Вархол Й. Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння / Йосип Вархол // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. — Пряшів : Музей української культури, 1988. — Т. 15. — Кн. 1. — С. 163—172.
 60. Вар’ян Н. Купальські звичаї українського населення Східної Словаччини / Надія Вар’ян // Науковий збірник музею української культури у Свиднику / за ред. Івана Русинка. — Свидник : Музей української культури, 1980. — Т. 9. — Кн. 1. — С. 253—270.
 61. ВасилечкоЛ. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я / Любомира Василечко. — Брошнів : Таля, 1994. — 58 с.
 62. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н.Н. Велецкая. — Москва : Со­фия, 2003. — 240 с.
 63. Виноградова Л.Н. Гадания по звукам / Л.Н. Виноградова // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. — Москва : Индрик, 1999. — С. 311—319.
 64. Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели) / Л.Н. Виноградова // Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. — Москва : Наука, 1981. — С.13—43.
 65. Возняк В. Село моє — України цвіт / Михайло Возняк. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. — 207 с.
 66. Возняк М. Народний календар із Овруччини 50 рр. ХІХ ст. в записі Михайла Пйотровського / Михайло Возняк // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. — Львів : Інститут народознавства НАНУ, 1996. — Вип. І. — С. 291—335.
 67. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : у 2-х т. / Олекса Воропай. — Мюнхен : Укр. видавництво, 1958. — Т. 1. — 456 с.
 68. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : у 2-х т. / Олекса Воропай. — Мюнхен : Укр. видавництво, 1966. — Т. 2. — 448 с.
 69. Галайчук В. Міфологічні уявлення про рослини / Володимир Галайчук // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — Т. II: Етнологія та мистецтвознавство. — С.590—608.
 70. Галька И. Народныи звычаи и обряды зъ околицъ надъ Збручем / Игнатій Галька. — Львів, 1862. — Ч. 2. — 57 с.
 71. ГачинськийМ. Нарис з історії села Петрова / М.Гачинський. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 516 с.
 72. Герасимович В. Народні звичаї, обряди та пісні в селї Креховї, жовківського повіту / Володимир Герасимович // Правда. — Львів : З друкарні НТШ, 1893. — T.XVIII. — Вип.LIV. — Серпень. — С. 432—438.
 73. ГерційП. Вірованя на Святый вечер в Хусті / П. Герцій // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 27—30.
 74. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонольогії / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1903. — Т. XV. — 272 с.
 75. Горбаль М. Різдвяна обрядовість Лемківщини: семантика, типологія, етнічний контекст / Марія Горбаль. — ТзОВ Дизайн-студія Папуга, 2011. — 199 c.
 76. ГорбачЛ. Забобони і чари / Лешко Горбач // Наше Слово. — Варшава, 1958. — № 21. — С. 5.
 77. Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини / Леся Горошко. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2014. — 256 с.
 78. Гребеняк І. Сколе / Ірина Гребеняк // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1976. — Ч. 1/23. — С. 14—25.
 79. Гривна В. Народні звичаї Маковиці / Василь Гривна. — Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1973. — 163 с.
 80. Гургула І. Різдвяні народні вірування і звичаї / Ірина Гургула // Жінка. — Львів, 1935. — Ч. 1. — С. 4—5.
 81. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї / Митрофан Дикарев // Матеріали до українсько-руської етнології. — Львів, 1905. — Т. 6. — С. 113—204.
 82. Дикарев М. Різдвяні сьвята (переклад В. Лукича) / Митрофан Дикарев // Зоря. — Львів, 1895. — Ч. 4. — С. 75—76 ; Ч. 6. — С. 111—113.
 83. Добрян­сь­ка І. Нари­си про матеріальну і духовну культуру лемків / Ірина Добрянська // Наше Слово. — Варшава, 1964. — № 26. — С. 5.
 84. Добрянська І. Село Команьча — життя, звичаї, по­вір’я / Ірина Добрянська // Наше Слово. — Варшава, 1965. — № 28. — С. 5.
 85. Довгун В. Андрія / В. Довгун // Наш Родный край. — Тячево, 1926. — Р. V. — Ч.4. — С. 73—75.
 86. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії / Василь Доманицький // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С.62—89.
 87. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси / Юрій Жаткович // Етнографічний збірник. — Львів, 1896. — Т. ІІ. — С. 1—38.
 88. ЖолобайлоЯ. «Це Матіївці — наше село…». Історико-етнографічний нарис / Ярослав Жолобайло. — Коломия : Вік, 2000. — 184 с.
 89. Жуйкова М. Магічне коло в культурі та мові східних слов’ян (до генези ідіоми на кривой не объедешь) / Маргарита Жуйкова // Народознавчі зошити. — 2002. — Зош. 3—4. — С. 193—210.
 90. Затварницький Д. Галівка біля Старого Самбора / Д. Затварницький // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1977. — Ч. 1/25. — С. 51—61.
 91. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—238.
 92. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Д.К. Зеленин. — Москва : Наука, 1991. — 512 с.
 93. Зинич М. Звичай та вірування на Андрія в с. Жукотині пов. Турка / Михайло Зинич // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1937. — Ч. 9. — Р. 7. — С. 122—125.
 94. Злоцкий Ф. Из суеверий и обычаев Русских особенно комитата Угочанскаго / Ф. Злоцкий // Свет. — Унгвар, 1870. — Ч. 26. — С. 210—211 ; Ч. 27. — С. 219—220.
 95. Зошак М. Свят-Вечір і народні повіря / М. Зошак // Наш Лемко. — 1937. — Ч. 1 (73). — С. 10.
 96. Зубрицький М. Народнїй календар, народнї звичаї і повірки, прив’язані до днїв в тиждни і до рокових свят (зап. у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах) / Михайло Зубрицький // Матеріяли до укра­їнсько-руської етнольоґії. — Львів, 1900. — Т. III.— С.33—60.
 97. Зяблюк Н. Вечорниці / Н. Зяблюк // Радянська шко­ла. — 1989. — № 4. — С. 77—82.
 98. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи / П. Иванов. — Харьков : Печатное Дело, 1907. — 216 с. — (Сборник Харь­ковского историко-филологического общества. — Т. 17).
 99. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Раймунд Фрідріх Кайндль. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — 208 с.
 100. Карабович К. Народні вірування / Казимира Карабович // Холмщина і Підляшшя: Історико-етно­гра­фічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 316—321.
 101. Килимник С. Українській рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — Кн. I. — Т.1: (Зимовий цикл) ; Т. 2: (Весняний цикл). — 400 с.
 102. Килимник С. Українській рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — Кн. II. — Т. 3: (Весняний цикл); Т. 4: (Літній цикл). — 528 с.
 103. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяль­ність «Руської трійці» / Р.Ф. Кирчів. — Київ : Наукова думка, 1990. — 344 с.
 104. КісьО. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX — початок XX ст.) / Оксана Кісь. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. — 272 с.
 105. Кісь Р. Аграрна верства архаїчної обрядовості Карпатського ареалу / Роман Кісь, Марія Маєрчик // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — Т. II: Етнологія та мистецтво­знавство. — С.459—472.
 106. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. — Київ : Наукова думка, 1990. — 141 с.
 107. Когут Б.О. Нариси з історії села Павелча (Павлівки) / Б.О. Когут, О.Л. Сас. — Івано-Франківськ : Лік, 1998. — 260 с.
 108. Кокорудз И. О митольоґії славяньской / И. Кокорудз // Зоря. — Львів, 1888. — Ч. 3. — С. 41—42 ; Ч. 4. — С. 61—63 ; Ч. 5. — С. 77—80.
 109. Коломийченко Ф. Різдвяні обряди і звичаї в Чернигівщині (в селї Прохорах, Борзен. пов.) / Ф. Коломийченко // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 142—154.
 110. Коломийченко Ф. Сїльські забави в Чернигівщинї / Ф. Коломийченко // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 123—141.
 111. КопержинськийК. Календар народньої обрядовости новорічного циклу / Кость Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — Київ, 1929. — Вип. 3. — С. 14—97.
 112. Красовський І. Календарна обрядовість / І. Красовський, Й. Вархол // Лемківщина : у 2-х т. Історико-етнографічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 113—123.
 113. Кузів И. Житє-бутє, звычаї и обычаї горського народу / И. Кузів // Зоря. — Львів, 1889. — Ч. 21. — С. 351—352.
 114. Кукуч А. Звычаі и повіря в Юврі-Дармі / А. Кукуч // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 15—16.
 115. Курочкін О.В. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. — Київ : Наукова думка, 1978. — 192 с. : іл.
 116. Курочкін О. Обрядовість (Календарні свята й обряди) / Олександр Курочкін // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Доля, 1994. — С. 358—385.
 117. Курочкін О.В. Причинки до обрядовості осінньо-зимового циклу на теренах Чорнобильщини / О.В. Курочкін // Полісся України: Матеріали істо­рико-етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 330—338.
 118. Куско А. Різдвяні звычаї села Ниж. Чабины / А. Куско // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 3. — С. 62—64.
 119. Кутельмах К.М. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / К.М. Кутельмах // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження.  — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2 : Овруччина. 1995. — С.191—210.
 120. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість / К.М. Ку­тель­мах // Гуцульщина: Історико-етнографічне до­слід­жен­ня. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 286—302.
 121. Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногене­тичне джерело / Корнелій Кутельмах // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. — Львів : Інститут народознавства НАН Укра­їни, 2006. — Т. II: Етнологія та мистецтвознавство. — С. 473—557.
 122. ЛепкийД. Народни звычаи и обряды въ околици Дро­гобича / Данило Лепкий // Зоря. — Львів, 1882. — Ч. 2. — С. 30—31.
 123. Лепкий Д. На св. Андрея / Данило Лепкий // Зоря. — Львів, 1885. — № 3. — С. 35—36 ; № 4. — С. 46—47.
 124. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 125. Майчик І. Одрехова в минулому 1419—1999 / І. Майчик, М. Цуприк ; за ред. Швягли Я. — Львів  : Каменяр, 1999. — 187 с.
 126. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: Народознавчі оповідки / Г.П. Маковій. — Київ : Укр. письменник, 1993. — 205 с.
 127. Максимович М. Дні та місяці українського селянина  / Михайло Максимович. — Київ : Обереги, 2002. — 189 с. — (Пер. з рос.).
 128. Марусик П. Белелує, колиско моя: Історія, етнографія, побут / Петро Марусик. — Галич, 2000. — 224 с.
 129. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ : ЛІК, 2010.— 320с.
 130. МашкаринецьВ. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику / В. Машкаринець // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 22—25.
 131. Медведик П. Село Жабиня на Зборівщині. Весілля, народні звичаї та обряди / Петро Медведик. — Тернопіль : Лілея, 1996. — 224 с.
 132. Милорадович В.П. Народные обряды и песни Лубенскаго уезда, Полтавской губерніи / Василь Петрович Милорадович // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — Харьков : Типографія Губернскаго Правленія, 1897. — Т. 10. — С. 1—223.
 133. Милорадович В. Рождественскія Святки в северной части Лубенскаго уезда / Василь Милорадович. — Полтава : Типографія Губернскаго Правленія, 1893. — 24 с.
 134. Мирявець В. Роздвяні звычаі и вірованя села Урмезіво (Руського-Поля) / В. Мирявець // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 26—27.
 135. Мисюк І.Ю. Гірська веселка / І.Ю. Мисюк. — Снятин : ПрутПринт, 2000. — 288 с.
 136. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села. — Том шостий. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — 382 с.
 137. Мушинка М. Духова культура / Микола Мушинка // Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988. — Т. ІІ. — С. 292—407. — (Записки НТШ. — Т. 206).
 138. М-рК. Матейко. Різдвяні звичаї простолюддя / К. Матейко // Мета. — Львів, 1938. — 23 січня. — Ч. 3 (350). — С. 7.
 139. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / сост.Маркевич Н.А.. — Київ : Добровольное общество любителей книги УРСР, 1991. — 174 с.
 140. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й віруваня привязані до поодиноких днїв у роцї (зап. у 1907—10 р. в Зеленици, Надвірнянського повіта (на Гуцульщинї)  / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольо­ґії. — Львів : Етнографічна комісія НТШ, 1912. — Т. XV. — С. 1—61.
 141. Орел Л. Вечорниці / Лідія Орел // Українська ро­дина: Родинний і громадський побут. — Київ : В-во ім. О. Теліги, 2000. — С. 150—157.
 142. ОрелЛ. Україна в обрядах на межі тисячоліть / Лідія Орел. — Київ : Верещинські, 2001. — 280 с. : іл.
 143. Осика М. З нашого фольклору / Михайло Осика // Бучач і Бучаччина: Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Лондон ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1972. — Т. XXVII. — С.332—368.
 144. Панькевич І. Звичаї та повіря роздвяні у Русинов на Подкарпатю / І. Панькевич // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1929. — Ч. 2. — С. 43—47.
 145. ПанькевичІ. Роздвяні забобони у нашого народа / І. Панькевич // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1929. — Ч. 3. — С. 65—67.
 146. Папіж В. Деякі релігійні обряди і звичаї Підгаєччини / Василь Папіж // Підгаєцька земля: Історико-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Лондон ; Париж ; Сидней ; Торонто ; Київ, 1980. — 744 с.
 147. Пеленичка О. Андріївський вечір (Народні обряди і звичаї) / О. Пеленичка // Жінка. — Львів, 1935. — Ч. 24. — С. 7.
 148. Петрецкий В. Роздвяні звычаї и обычаі в Туря-Бистрой / В. Петрецкий // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 21—22.
 149. Потебня А.А. Переправа через воду как представление брака / А.А. Потебня // Слово и миф. — Москва : Правда, 1989. — С. 553—565.
 150. Решето В. Деякі велийни звичаї / В. Решето // Наше слово. — Варшава, 1960. — № 52. — С. 7.
 151. Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 251—270.
 152. Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / автор-упоряд. М. Горбаль. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. — 216 с.
 153. Ріпецький О. Парубочі й дївочі звичаї в селі Андріяшівці Лохвицького повіту на Полтавщині / Олекса Ріпецький // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С.155—169.
 154. РоманюкЯ. Залуччя над Черемошом: історико-публі­цистична розповідь / Я.І. Романюк, Л.Я. Рома­нюк. — Київ : Веселка, 2004. — 260 с.
 155. РосохаС. Святый вечер / Серафим Росоха // Наш Родный край. — Тячево, 1928. — Р. VII. — Ч. 4. — С. 117—122.
 156. Самбірський Д. Дещо про свято-андріївські звичаї й вірування в Самбірщині (с. Городище) / Д. Самбірський // Життя і знання. — Львів, 1938. — Ч. 12 (135). — С. 357.
 157. Свидницкій А.П. Великдень у Подолянъ / А.П. Свид­ницкій // Основа. — СПб. : В Типографіи И. Тиблена и комп., 1861. — Октябрь. — С. 43—64.
 158. Свидницкій А.П. Великдень у Подолянъ / А.П. Свидницкій // Основа. — СПб. : В Типографіи И. Тиблена и комп., 1861. — Ноябрь-декабрь. — С. 26—71.
 159. Сивицький М. Духова культура / Микола Сивицький // Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988. — Т. ІІ. — С. 102—194. — (Записки НТШ. — Т. 206).
 160. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх конструктивні особливості, звичаї та повір’я) / Роман Сілецький // Полісся України: Матеріали історико-етно­графічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2: Овруччина. 1995. — С.125—140.
 161. Скоропад В. Мої спогади / Василь Скоропад // Літопис Борщівщини: Історико-краєзнавчий збір­ник. — Борщів : Чумацький шлях, 1993. — Вип. 3. — 100 с.
 162. Смоляк П. Ініціація Різдва в андріївській обрядовості Західного Поділля / Павло Смоляк // Народознавчі зошити. — 2006. — Зош. 1—2. — С. 59—65.
 163. Сов’як П. Мак у віруваннях та обрядовості бойків / П. Сов’як // Літопис Бойківщини. — Самбір, 2002. — № 1/62 (73). — С. 16—18.
 164. СоколоваВ.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX — нач. XX в. / В.К. Соколова. — Москва : Наука, 1979. — 287 с.
 165. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора / Ксенофонт Сосенко. — Львів : Накладом автора, 1928. — 350 с.
 166. Сумцов Н. Культурныя переживанія / Николай Сум­цов // Кіевская старина. — Київ : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1890. — Т. 28. — Кн. 1: Январь. — Отд. II. — С.60—90.
 167. ТимчукМ. Обпалена земля. Історія села Грушки / Микола Тимчук. — Тлумач, 1994. — 96 с.
 168. Тисович М. Звичаї й вірування на св. Андрея / М. Ти­сович // Ме­та. — Львів, 1938. — 7 січня. — Ч. 1 (348). — С. 11.
 169. Токарев С.А. Приметы и гадания / С.А. Токарев // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. — Москва : Наука, 1983. — С.55—67.
 170. ТокарьЙ. Звычаі на Роздво Христово в Оноковцях / Й. Токарь // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 14—15.
 171. Толстая С.М. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю: К-П / С.М. Толстая // Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. — Москва : Наука, 1986. — С. 178—243.
 172. Франко І. Людові віруваня на Підгірю / Іван Франко // Етнографічний збірник. — Львів : з друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1898. — Т. V. — С. 160—218.
 173. Хомик В. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — № 19. — С. 5.
 174. Хомик В. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — № 21.  — С. 5.
 175. Хомик В. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — №  23. — С. 5.
 176. Хомик В. Святий вечір на Лемківщині / Василь Хомик // Наше слово. — Варшава, 1962. — № 1. — С. 5.
 177. Чубинський П. Мудрість віків: (Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського) : у 2-х кн. — Київ : Мистецтво, 1995. — Кн. 2. — 224 с.
 178. Шекерик-Доників П. Святвечірні звичаї на Гуцульщині / Петро Шекерик-Доників // Жіноча Доля. — Коломия, 1938. — Ч. 1—2. — С. 3—4.
 179. Шмайда М. А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини / Михайло Шмайда. — Братіслава ; Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво ; Відділ української літератури, 1992. — Т. 1. — 500 с.
 180. Штефанець Ю. Роздвяні вірованя и обичаї в селі Доманицях / Ю. Штефанець // Подкарпатска Русь.  — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 12—14.
 181. ШухевичВ.О. Гуцульщина. Четверта частина. Друге видання / В.О. Шухевич. — Верховина : Гуцульщина, 1999. — 304 с.
 182. Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 5. Друге видання / В.О. Шухевич. — Верховина : Гуцульщина, 2000. — 334 с.
 183. Falkowski J. Na pograniczu Јemkowsko-bojkowskiem / Jan Falkowski, Bogdan Pasznycki. — Јwуw : Nakladem tow-wa ludoznawczego, 1935. — 128 s.
 184. Falkowski J. Pуіnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwуw, 1938. — 108 s.
 185. Falkowski J. Zachodne pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwуw, 1937.— 171 s.
 186. Goікbiowski Ј. Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony / Јukasz Goікbiowski. — Warszawa : Drukarnia Gaіezow­skiego i spoіki, 1830. — 328 s.
 187. Kolberg O. Cheіmskie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw : W drukarni uniwersytetu Jagielloсskiego, 1890. — T. 1. — 265 s.
 188. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocіaw ; Poznaс : Polskie towarzystwo ludoznawcze, 1974. — T. 49: Sanockie-Kroњnieсskie : Obraz etnogra­ficzny. — Cz. I. — 552 s.
 189. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakьw : W drukarni uniwersytetu Jagielloсskiego, 1882. — T. 1. — 360 s.
 190. Mirosіaw. Zabobony istniej№cy miedzy ludem prostym w Galicji // Rozmaitoњci. — Lwуw, 1836. — № 27. — S. 217—218.
 191. Moszyсski K. Wrуїbiarstwo / Kazimierz Moszyсski // Kultura ludowa sіowian. — Warszawa : Ksi№їka i Wiedza, 1967. — T. II: Kultura duchowa. — Cz. 1. — Wydanie 2. — S. 365—416.
 192. Mroczko K. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / Ksawery Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Z. IV. — Kwiecieс. — Lwуw, 1897. — S. 289—304.
 193. Mroczko K. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / Ksawery Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Z. IV. — Zeszyt V. — Lwуw, 1897. — S. 385—402.
 194. Pol W. Gуrale Czuchoсkowie / Wincenty Pol // Pol W. Prace z etnografii pуіnocnych stokуw Karpat. — Wrocіaw : Polskie Towarzystwo ludoznawcze, 1966. — S. 95—137.
 195. Reinfuss R. Њladami Јemkуw / Roman Reinfuss. — Warszawa : Kraj, 1990. — 151 s.
 196. Sarna K.W. Opis powiatu Jasielskiego / K.W.Sarna. — Jasіo : Nakіadem autora. Czcionkami drukarni S. Kuїniarskiego, 1908. — 743 s.
 197. Schnajder J. Lud peczeniїyсski. CzкњжII / Jozef Schnajder // Lud. — 1907. — T. XIII. — Zesz. I. — S. 21—33.
 198. Schnajder J. Z kraju Huculуw (Kalendarz huculski) / Jozef Schnajder // Lud. — Lwуw, 1899. — T. V. — Zеsz. 3. — S. 207—220.
 199. Schnajder J. Z їycia gуrali nadіomnickich / Jozef Schnajder // Lud. — Lwуw, 1912. — T. XVIII. — Zesz. I—IV. — S. 141—217.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »