« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1394–1412

УДК 398.4:398.33](477.41/.42+476-12)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1394

Надійшла 16.11.2018

ЗВИЧАЙ ВИПРОВАДЖУВАТИ РУСАЛОК: ЛОКАЛЬНІ ФОРМИ ТА АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1240-8308

Ковальчук Надія Анатоліївна,

кандидат історичних наук, вчений секретар,

Державний науковий центр захисту культурної спадщини

від техногенних катастроф,

вул. Вишгородська, 21, 04074, Київ, Україна.

Контакти: Тел.: 0508151794, email.: kovalchuk69@ukr.netkovalchuk.nadia6@gmail.com

Анотація. Розглядається троїцький звичай випроваджувати русалок з точки зору його локальних форм вияву та ареалів поширення на території Полісся України і Білорусі. За сукупністю обрядових дій виявлено відповідні варіанти звичаю та з’ясовано географію їх розповсюдження на південному сході Білорусі та у північно-східній частині Правобережного Полісся і північно-західній частині Лівобережного Полісся України.

 Ключові слова: календарний звичай, троїцький цикл, випроваджування русалок, Полісся України, Полісся Білорусі.

Список використаних джерел

 1. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Матеріали комплексних і тематичних історико-етнографічних експедицій 1994— 2018 рр.
 2. Виноградова Л. Мифологический аспект полесской «русальной» традиции / Л. Виноградова // Славянский и балканський фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне: Сб. науч. статей. — Москва, 1986. — С. 88—135.
 3. Виноградова Л. Народная демонология и мифо-риту­альная традиция славян / Л. Виноградова // Славянский и балканський фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянско. — Москва, 2000. — 432 с.
 4. Галайчук В.В. Демонологічні уявлення населення Середнього Полісся про русалок / В.В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2008. — Вип. 43. — С. 320—381.
 5. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч. 4: Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / уклад. Ю.І. Бідношия та інші. — Київ, 2005. — 704 с.
 6. Говірки Чорнобильської зони / упоряд. П.Ю. Гриценко та інші. — Київ, 1996. — 358 с.
 7. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / голов. ред. Г. Скрипник // НАН України ; ІМФЕ ім. М. Рильського. — Київ, 2016. — 400 с.
 8. Єфремов Є.В. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі / Є.В. Єфремов // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. I. Київське Полісся. 1994. — Львів, 1997. — С. 245—259.
 9. Єфремов Є.В. Русальні пісні на Київському Поліссі / Є.В. Єфремов // Полісся: мова, культура, історія / редкол. П.Ю. Гриценко та ін. — Київ, 1996. — С. 404—411
 10. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія // ГДУ імя Ф. Скарыны / пад агульнай рэдакцыяй В. Новак. — Гомель, 2008. — С. 148—150.
 11. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки  / Д.К. Зеленин ; вступ. ст. Н.И. Толстого ; подгот. текста, коммент., указат. Е.Е. Левкиевской. — Москва, 1995. — (Традиционная духовная культура славян. Из истории изучения).
 12. Ковальчук Н.А. Обряд «Проводи русалок» на північному сході Правобережного Полісся (терміни, структура, ареалогія) / Н.А. Ковальчук // Археологія і давня історія України. Вип. 3 (20): Дослідження Київського Полісся. — Київ, 2016. — С. 197—202.
 13. Кутельмах К.М. Русалки в повір’ях поліщуків / К.М. Кутельмах // Записки Наукового товариства іме­ні Шевченка. — Львів, 2001. — Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 87—153
 14. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: Сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В. Новак. — Гомель, 2007. — С. 161—164.
 15. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х гг. ХХ века. Т. 2: Демонологизация умерших людей / сост. Л. Виноградова, Е. Левкиевская. — Москва, 2012. — С. 466—700.
 16. Народная духоўная культура Брагіншчыны: фоль­клорна-этнагр. зб. / склад. В. Новак, У. Коваль  / навук. рэцэнзенты: А. Марозаў, А. Ліс. — Гомель, 2007. — С. 92—95.
 17. Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / аўтар-укладальнік В. Новак. — Гомель, 2007. — С. 152—154.
 18. Сівіцкі У.М. Русальная традыцыя беларусаў: міфа­паэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі / У.М. Сівіцкі ; ред. А.С. Фядосік. — Мінск, 2006. — 187 с.
 19. Толстая С.М. Полесский народный календар / С.М. Толстая. — Москва, 2005. — 600 с.
 20. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / Т. Валодзіна ; ідея і агул. рэдагаванне Т. Варфаламеевай. — Мінск, 2012. — Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе : у 2 кн. — Кн. 1. — С. 243—249.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »