« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1385–1393

УДК 766:7.012-027.3(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1385

Надійшла 30.10.2018

РЕЛІГІЙНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ДІАСПОРИ 1945—1989 рр.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8826-0135

Косів Василь Михайлович, кандидат мистецтвознавства, доцент,

Львівська національна академія мистецтв,

кафедра графічного дизайну,

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна.

Контакти: vasylkosiv@yahoo.com

Анотація. Розглядається поєднання релігійних і національних символів у візуалізації української ідентичності на прикладах графічного дизайну української діаспори 1945—1989 рр. Обкладинки періодичних видань, листівки, виконані на замовлення світських організацій, показують, як релігійна символіка супроводжувала візуальні повідомлення про Україну та українців. З іншого боку — у церковних публікаціях національні символи доповнювали комунікацію на релігійні теми. Показано, що взаємне проникнення символіки віддзеркалювало християнське виховання авторів та їхньої аудиторії, поширену практику окреслення національної історії релігійними метафорами, а також спільну місію української православної і католицької церов на еміґрації у збереженні національної ідентичності й вихованні патріотизму. Для українців діаспори національний елемент церковного життя нерідко переважав над конфесійним, майже всі непорозуміння й конфлікти стосувалися українського характеру Церкви. У своїх графічних творах Михайло Дмитренко, Михайло Михалевич, Мирон Левицький, Микола Бутович, Петро Андрусів, Леонід Денисенко та інші автори модифікують відомі іконографічні схеми та створюють нові. Зазначено, що найбільш плідним періодом конструювання національно-християнських символів стала підготовка до 1000-ліття хрещення України, коли з’явилися численні варіанти поєднання тризуба й хреста. З’ясовано, що серед усіх візуальних окреслень української ідентичності у графічному дизайні саме в релігійному аспекті полягає найбільша відмінність між творами Радянської України та української діаспори.

Ключові слова: релігійні і національні символи, українська ідентичність, графічний дизайн, українська діаспора.

Список використаних джерел

 1. З послання Його Високопреосвященства, Високопреосвященнішого Владики Григорія, Архиєпископа Української Автокефальної Православної Церкви і Голови Української Православної церковної Ради на чужині, проголошеного в м. Чікаґо 28 липня 1951 року в день Святого Рівноапостольного Князя Володимира // Хрест і Тризуб. — Ч. 3. — 1951. — Серпень. — С. 1—2.
 2. Верига В. Роля Церкви в Вихованні Української Людини / В. Верига // За рідну Церкву. Офіційний бюлетень Комітету Оборони Обряду і Традицій Української Католицької Церкви в Канаді. — Ч. 2—3. — 1966. — Серпень-вересень. — С. 11—18.
 3. Anderson B. The Goodness of Nation / Anderson B. // Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia / edited by Peter van Der Veer and Hartmut Lehmann. — Princeton : Princeton University Press, 1999. — P. 197—203.
 4. Van der Veer. Introduction / Van der Veer, Peter and Lehmann, Hartmut // Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia / edited by Peter van Der Veer and Hartmut Lehmann. — Princeton : Princeton University Press, 1999. — P. 3—14.
 5. Mayer T. Representation and Collective Memory / Mayer T. // National Symbols, Fractured Identities: Contesting the National Narrative / ed. Michael E. Geisler. — Middlebury ; Vermont: Middlebury College Press, 2005. — P. 3—34.
 6. Stites R. Russian Symbols — Nation, People, Ideas / Stites R. // National Symbols, Fractured Identities: Contes­ting the National Narrative / ed. Micha­el E. Gei­sler. — Middlebury ; Vermont : Middlebury College Press, 2005. — P. 101—117.
 7. Пастернак Я. Пояснення тризуба герба великого київського князя Володимира Великого / Я. Пастернак. — Прага : Пробоєм, 1941. — 64 с.
 8. Андрусяк М. Тризуб / М. Андрусяк. — Б. м. : Вернигора, 1947. — 32 с.
 9. Кущинський А. Державний герб християнської України / А. Кущинський. — Чікаґо : Видання Українського Вільного Козацтва, 1983. — 80 с.
 10. Костомаров М. Дві руські народности / М. Костомаров. — Ляйпціґ : Українська накладня, б. р. — 111 с.
 11. Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський. — Філадельфія : Америка, 1925. — 111 с.
 12. Мірчук І. Світогляд українського народу: Спроба характеристики / І. Мірчук // Іван Мірчук. Філософські студії / за ред. Миколи Шафовала і Романа Яремка. — Мюнхен : Український Вільний Університет, 2006. — С. 383—407.
 13. Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду / В. Янів // Релігія в житті українського народу. Збірник матеріалів Наукової Конференції у Рокка ді Папа (18—20.Х.1963) ; Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, т. 181. — Мюнхен ; Рим  ; Париж : НТШ, УБНТ, УВАН, УВУ, 1966. — С. 179—203.
 14. Armstrong J.A. Ukrainian Nationalism / Arms­trong J.A. — Englewood ; Colorado : Ukrainian Acade­mic Press, 1990. — 271 p.
 15. Лисяк-Рудницький І. Що робити? / І. Лисяк-Рудницький // І. Лисяк-Рудницький. Історичні Есе. — Том 2. — Київ : Основи, 1994. — С. 437—456.
 16. Рудницька М. Загальнонаціональні чи конфесійні установи? / М. Рудницька // Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи // Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / упор. Мирослава Дядюк. — Львів : Центральний державний історичний архів України. — 1998. — С. 160—163.
 17. Качмар В. [В. К.] Чому, коли і де постав український патріярхальний рух? / В. Качмар // Патріярхат. — Ч. 2 (80). — 1978. — С. 13—14.
 18. Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стемфорді. Фонд: О. Володимир Андрушків. Тека 1. — Т. 6: Листування з церковними діячами різних періодів. Лист до Святішого Отця Павла VI Папи Римського. 30.12.1972 р. — 2 с.
 19. Документація з Клівленду // За рідну Церкву. Офіційний бюлетень Комітету Оборони Обряду і Традицій Української Католицької Церкви в Канаді. — Ч. 4—5/1966. — Жовтень-листопад. — С. 6—37.
 20. The Ukrainian History and Education Center (New Jersey) Archives. Mykola Francuzenko Papers. Metr. Ioan (Teodorovych) interview (Audio). Voice of America, 1969.
 21. ОСІДУ // Самобутня Україна. — Ч. 37. — 1970. — Cічень. — С. 149—150.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »