« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1376–1384

УДК 061.2(100)(=161.2)СКВУ(71)»1993»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1376

Надійшла 22.11.2018

ШОСТИЙ СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: ДИСКУСІЇ ПРО МІСІЮ І МАЙБУТНЄ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1421-6518

Яців Андрій Романович, магістр історії,

заступник директора Міжнародного інституту

освіти, культури та зв’язків з діаспорою,

Національний Університет «Львівська політехніка»,

вул. Степана Бандери, 32А, 79013, м  Львів, Україна.

Контакти: Тел. (093)659-5432; email: yatsiv@gmail.com

Анотація. У статті висвітлено перебіг дискусій про місію та перспективи діяльності Світового Конґресу Українців, що відбулися у середовищі західної української діаспори напередодні та під час Шостого СКВУ 1993 р. у Торонто, Канада. Зміни пріоритетів діяльності української діаспори, зумовлені новими суспільно-політичними обставинами, зокрема постанням незалежної Української держави, стали важливим етапом ідейної та структурної перебудови СКУ та надали новий поштовх до реалізації нових проектів української діаспори на підтримку України.

Ключові слова: українська діаспора, Світовий Конґрес Українців, Шостий Світовий Конґрес Вільних Українців, державна незалежність України, Шимко Юрій, Ціпивник Дмитро.

Список використаних джерел

 1. Атаманенко А. Україна і закордонне українство / Алла Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. — 2013. — Вип. 21. — С. 8—16.
 2. Верига В. СКВУ — потрібна організація / Василь Верига // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 18—24.
 3. Дорожинський П. Напередодні останнього Конґресу СКВУ / Павло Дорожинський // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ;Лондон, 1998. — С. 10—13.
 4. Жила В. СКВУ треба зберегти / Володимир Жила // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 29—31.
 5. Жулинський М. Україна на новому етапі діалогу і співпраці з українською західною діяспорою / Микола Жулинський // Матеріали Шостого Світового Кон­ґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк  ; Лондон, 1998. — С. 108—117.
 6. Звіт з діяльности Канцелярії і Генерального секретаря СКВУ за час від 1‑го грудня 1991 р. до 31 жовтня 1992 року // Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. — 1993. — Рік XVII. — Ч. 1 (19). — С. 4—9.
 7. Кому потрібен тепер СКВУ? // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 24—27.
 8. Кононенко А. Світовий Конгрес Українців» у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів / Анна Кононенко // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 129—133.
 9. Лозинський А. Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості / Аскольд Лозинський. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. — 220 c.
 10. Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Ук­ра­їнців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — 476 с.
 11. Михальчук В. VI-ий Конґрес СКВУ: що далі? / Василь Михальчук // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк  ; Лондон, 1998. — С. 27—29.
 12. Недужко Ю. Боротьба української діаспори США за відродження державної незалежності України (кінець 50-х — початок 60-х рр. ХХ ст.) / Юрій Недужко // Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець». Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». — 2006. — № 4. — С. 55—61.
 13. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х — початок 90-х років ХХ століття) / Юрій Недужко // НАН України ; Інститут європейських досліджень НАН України. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. — 618 с.
 14. Рудницький Л. Завдання діяспори у зв’язку з заснуванням Української держави / Леонід Рудницький // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 188—195.
 15. Рудницький Я. Ще про СКВУ. Голос в дискусії… / Ярослав Рудницький // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 16—18.
 16. Соколик Я. Чи справді останній Конґрес СКВУ? / Ярослав Соколик // Свобода. Четвер, 18‑го лютого1993— С. 2—3.
 17. Статут Світового Конґресу Вільних Українців // Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. — Вінніпег ; Нью-Йорк ; Лондон, 1969. — С. 192—195.
 18. Статут Світового Конґресу Вільних Українців // Матеріали Третього Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1988. — С. 21—25.
 19. Статут Світового Конґресу Українців // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців.— Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 327—332.
 20. Тихенко В. Документи з історії Світового Конгресу Українців / Володимир Тихенко // «Архіви України», тра­вень-серпень 2016. — Випуск 3—4 (302—303). — С. 206—212.
 21. Ціпивник Д. Нинішній Світовий Конґрес Українців / Дмитро Ціпивник // Бюлетень. Світовий Конґрес Українців ; Newsletter. Ukrainian World Congress. — Квітень 1994. — C. 1.
 22. Яка буде майбутня доля СКВУ? // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 32—33
 23. Інформація про СКУ. Світовий Конґрес Українців: офіційна сторінка — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/259
 24. Петриченко К. Біля витоків Світового Конгресу Вільних Українців / Катерина Петриченко — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vidia.ua/2014/28718
 25. Представництво СКУ в Україні очолив диякон з Торонто — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vidia.ua/2015/32308
 26. Шимко Ю. Роздуми з нагоди 50-ліття СКУ / Юрій Шимко— [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.newpathway.ca/роздуми-з-нагоди-50-ліття-ску/
 27. SKVU Photofilm (40-ліття Світового Конґресу Українців) — [Відеофільм]. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=meC3pFVaVig

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »