Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1376–1384

УДК 061.2(100)(=161.2)СКВУ(71)»1993»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1376

Надійшла 22.11.2018

ШОСТИЙ СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: ДИСКУСІЇ ПРО МІСІЮ І МАЙБУТНЄ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1421-6518

Яців Андрій Романович, магістр історії,

заступник директора Міжнародного інституту

освіти, культури та зв’язків з діаспорою,

Національний Університет «Львівська політехніка»,

вул. Степана Бандери, 32А, 79013, м  Львів, Україна.

Контакти: Тел. (093)659-5432; email: yatsiv@gmail.com

Анотація. У статті висвітлено перебіг дискусій про місію та перспективи діяльності Світового Конґресу Українців, що відбулися у середовищі західної української діаспори напередодні та під час Шостого СКВУ 1993 р. у Торонто, Канада. Зміни пріоритетів діяльності української діаспори, зумовлені новими суспільно-політичними обставинами, зокрема постанням незалежної Української держави, стали важливим етапом ідейної та структурної перебудови СКУ та надали новий поштовх до реалізації нових проектів української діаспори на підтримку України.

Ключові слова: українська діаспора, Світовий Конґрес Українців, Шостий Світовий Конґрес Вільних Українців, державна незалежність України, Шимко Юрій, Ціпивник Дмитро.

Список використаних джерел

 1. Атаманенко А. Україна і закордонне українство / Алла Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. — 2013. — Вип. 21. — С. 8—16.
 2. Верига В. СКВУ — потрібна організація / Василь Верига // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 18—24.
 3. Дорожинський П. Напередодні останнього Конґресу СКВУ / Павло Дорожинський // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ;Лондон, 1998. — С. 10—13.
 4. Жила В. СКВУ треба зберегти / Володимир Жила // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 29—31.
 5. Жулинський М. Україна на новому етапі діалогу і співпраці з українською західною діяспорою / Микола Жулинський // Матеріали Шостого Світового Кон­ґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк  ; Лондон, 1998. — С. 108—117.
 6. Звіт з діяльности Канцелярії і Генерального секретаря СКВУ за час від 1‑го грудня 1991 р. до 31 жовтня 1992 року // Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. — 1993. — Рік XVII. — Ч. 1 (19). — С. 4—9.
 7. Кому потрібен тепер СКВУ? // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 24—27.
 8. Кононенко А. Світовий Конгрес Українців» у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів / Анна Кононенко // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 129—133.
 9. Лозинський А. Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості / Аскольд Лозинський. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. — 220 c.
 10. Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Ук­ра­їнців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — 476 с.
 11. Михальчук В. VI-ий Конґрес СКВУ: що далі? / Василь Михальчук // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк  ; Лондон, 1998. — С. 27—29.
 12. Недужко Ю. Боротьба української діаспори США за відродження державної незалежності України (кінець 50-х — початок 60-х рр. ХХ ст.) / Юрій Недужко // Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець». Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». — 2006. — № 4. — С. 55—61.
 13. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х — початок 90-х років ХХ століття) / Юрій Недужко // НАН України ; Інститут європейських досліджень НАН України. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. — 618 с.
 14. Рудницький Л. Завдання діяспори у зв’язку з заснуванням Української держави / Леонід Рудницький // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 188—195.
 15. Рудницький Я. Ще про СКВУ. Голос в дискусії… / Ярослав Рудницький // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 16—18.
 16. Соколик Я. Чи справді останній Конґрес СКВУ? / Ярослав Соколик // Свобода. Четвер, 18‑го лютого1993— С. 2—3.
 17. Статут Світового Конґресу Вільних Українців // Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. — Вінніпег ; Нью-Йорк ; Лондон, 1969. — С. 192—195.
 18. Статут Світового Конґресу Вільних Українців // Матеріали Третього Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1988. — С. 21—25.
 19. Статут Світового Конґресу Українців // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців.— Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 327—332.
 20. Тихенко В. Документи з історії Світового Конгресу Українців / Володимир Тихенко // «Архіви України», тра­вень-серпень 2016. — Випуск 3—4 (302—303). — С. 206—212.
 21. Ціпивник Д. Нинішній Світовий Конґрес Українців / Дмитро Ціпивник // Бюлетень. Світовий Конґрес Українців ; Newsletter. Ukrainian World Congress. — Квітень 1994. — C. 1.
 22. Яка буде майбутня доля СКВУ? // Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. — С. 32—33
 23. Інформація про СКУ. Світовий Конґрес Українців: офіційна сторінка — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/259
 24. Петриченко К. Біля витоків Світового Конгресу Вільних Українців / Катерина Петриченко — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vidia.ua/2014/28718
 25. Представництво СКУ в Україні очолив диякон з Торонто — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vidia.ua/2015/32308
 26. Шимко Ю. Роздуми з нагоди 50-ліття СКУ / Юрій Шимко— [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.newpathway.ca/роздуми-з-нагоди-50-ліття-ску/
 27. SKVU Photofilm (40-ліття Світового Конґресу Українців) — [Відеофільм]. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=meC3pFVaVig

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »