« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1347–1365

УДК 316.75(=161.2):321:351.746.1](477)»20»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1347

Надійшла 21.11.2018

ВІЗІЯ ІДЕОЛОГІЇ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ —  ЕКСКЛЮЗИВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4183-7857

Вовканич Степан Йосипович, доктор економічних наук,

професор, економіст, соціолог,

Заслужений діяч науки і техніки України, політолог,

провідний науковий співробітник,

Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України,

вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел. (097)074-6071; e-mail: lsvovkanych@gmail.com

Анотація. У статті позиціонується  концепт сучасної Української Національної Ідеї (УНІ), складові якої розглядаються як стратегеми (плани дій) державотворення в Україні за умов нав’язаної їй Росією гібридної війни. Наголошується на важливості соціогуманістичного підходу до духовно-інтелектуальних засад ідеологічного забезпечення державотворчих процесів в Україні як якісно-стратегічного імперативу зміцнення  системи національної безпеки України, в т. ч. ідейно-інформаційної, кібернетичної тощо. Водночас акцентується на екстремальному розв’язанні потреб створення сталих систем міжнародної безпеки та світового порядку, нахабно-цинічне нехтування якими уможливило анексію Росією Криму і ведення нею злочинної гібридної війни на Донбасі. Підкреслюється, що соціогуманістичний акцент на бінарний захист і людини і нації за умов глобалізації Росією гібридної війни та дезінформації світу її мас-медіа щодо, з одного боку, справжніх національно-визвольних сенсів УНІ; з іншого, приховування своїх імперських шовіністично-загарбницьких інтересів,— висунув на передній план не лише когнітивно-інформаційний, духовно-інтелектуальний та інші якісні аспекти комплексно нового їх розв’язання на національному рівні. Рівно ж  — наголосив:  ефективний бінарний захист можливий  разом з паралельним зміцненням систем міжнародної безпеки євроатлантичного військово-політичних альянсу, Оонівських структур та врахуванням виключно природного, мовно-культурного, релігійного і історичного права корінних народів будувати на своїй землі національні держави, збагачуючи у такий спосіб світову різноманітність. Семантика  статті звернена до тих українців (і не лише українців), які можуть сказати, що вони переживають великий момент самоутвердження і світоглядно-ціннісної переорієнтації.

Ключові слова: соціогуманістичні засади державотворення, українська національна ідея, стратегеми розвитку країни, духовно-інформаційна мобільність людини (нації), духовно-інтелектуальна еліта, національна держава.

Список використаних джерел

 1. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Аджемоглу Дарон, Робінсон Джеймс. — Київ : Наш Формат, 2016. — 440 с. — (Пер. з англ.).
 2. БелебехаІ. Нація і націоналізм. Від націоналізму до національної ідеї / Іван Белебеха. — Харків, 2014. — 240 с.
 3. Белебеха І.О. Єдність і розмаїття стратегічних пріоритетів національної ідеї (українські державотворчі діалоги). Серія: Ідеологічні проблеми України ХХІ сторіччя / І.  Белебеха, С.  Вовканич. — Львів ; Харків, 2010. — 53 с.
 4. Вовканич С.Й. Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці / C.Й.Вовканич // Стратегічна панорама.— 2015. — № 1. — С. 76—83.
 5. Вовканич С.Й. Соціогуманістичниі імперативи трансформації гуманітарної політики в умовах гібридної війни і загроз буттю українськості. Преп. наук. доп. / C.Й. Вовканич. — Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2018. — 25 с.
 6. Вовканич С.Й. «Дім» нації і глобалізаційні тенденції. Соціогуманістичні компоненти стратегії розвитку України / C.Й. Вовканич // Вісник НАН України. — 2003. — № 4. — С. 48—58.
 7. Вовканич С. Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? / Степан Вовканич // Інформація. Інтелект. Нація. — Львів : Євросвіт, 1999. — 416 с.
 8. Донбас і Крим: ціна повернення / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Лещен­ко. — Ки­їв : НІСД, 2015. — 474 с.
 9. Круглий стіл «Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2017. — № 2. — С. 3—35.
 10. Національна еліта та інтелектуальний потенціал України // Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» / за ред. С.Й. Вовканича. — Львів : ІРД НАН України ; Міжнародний центр освіти, науки і культури, 1996. — 312 с.
 11. Український діловий тижневик «Контракти». Прес-конференція «Проект «Україна». Формування ефективної національної ідеї». — Київ : Галицькі контракти, 2008. — № 51. — 15 грудня.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »