« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1347–1365

УДК 316.75(=161.2):321:351.746.1](477)»20»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1347

Надійшла 21.11.2018

ВІЗІЯ ІДЕОЛОГІЇ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ —  ЕКСКЛЮЗИВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4183-7857

Вовканич Степан Йосипович, доктор економічних наук,

професор, економіст, соціолог,

Заслужений діяч науки і техніки України, політолог,

провідний науковий співробітник,

Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України,

вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел. (097)074-6071; e-mail: lsvovkanych@gmail.com

Анотація. У статті позиціонується  концепт сучасної Української Національної Ідеї (УНІ), складові якої розглядаються як стратегеми (плани дій) державотворення в Україні за умов нав’язаної їй Росією гібридної війни. Наголошується на важливості соціогуманістичного підходу до духовно-інтелектуальних засад ідеологічного забезпечення державотворчих процесів в Україні як якісно-стратегічного імперативу зміцнення  системи національної безпеки України, в т. ч. ідейно-інформаційної, кібернетичної тощо. Водночас акцентується на екстремальному розв’язанні потреб створення сталих систем міжнародної безпеки та світового порядку, нахабно-цинічне нехтування якими уможливило анексію Росією Криму і ведення нею злочинної гібридної війни на Донбасі. Підкреслюється, що соціогуманістичний акцент на бінарний захист і людини і нації за умов глобалізації Росією гібридної війни та дезінформації світу її мас-медіа щодо, з одного боку, справжніх національно-визвольних сенсів УНІ; з іншого, приховування своїх імперських шовіністично-загарбницьких інтересів,— висунув на передній план не лише когнітивно-інформаційний, духовно-інтелектуальний та інші якісні аспекти комплексно нового їх розв’язання на національному рівні. Рівно ж  — наголосив:  ефективний бінарний захист можливий  разом з паралельним зміцненням систем міжнародної безпеки євроатлантичного військово-політичних альянсу, Оонівських структур та врахуванням виключно природного, мовно-культурного, релігійного і історичного права корінних народів будувати на своїй землі національні держави, збагачуючи у такий спосіб світову різноманітність. Семантика  статті звернена до тих українців (і не лише українців), які можуть сказати, що вони переживають великий момент самоутвердження і світоглядно-ціннісної переорієнтації.

Ключові слова: соціогуманістичні засади державотворення, українська національна ідея, стратегеми розвитку країни, духовно-інформаційна мобільність людини (нації), духовно-інтелектуальна еліта, національна держава.

Список використаних джерел

 1. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Аджемоглу Дарон, Робінсон Джеймс. — Київ : Наш Формат, 2016. — 440 с. — (Пер. з англ.).
 2. БелебехаІ. Нація і націоналізм. Від націоналізму до національної ідеї / Іван Белебеха. — Харків, 2014. — 240 с.
 3. Белебеха І.О. Єдність і розмаїття стратегічних пріоритетів національної ідеї (українські державотворчі діалоги). Серія: Ідеологічні проблеми України ХХІ сторіччя / І.  Белебеха, С.  Вовканич. — Львів ; Харків, 2010. — 53 с.
 4. Вовканич С.Й. Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці / C.Й.Вовканич // Стратегічна панорама.— 2015. — № 1. — С. 76—83.
 5. Вовканич С.Й. Соціогуманістичниі імперативи трансформації гуманітарної політики в умовах гібридної війни і загроз буттю українськості. Преп. наук. доп. / C.Й. Вовканич. — Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2018. — 25 с.
 6. Вовканич С.Й. «Дім» нації і глобалізаційні тенденції. Соціогуманістичні компоненти стратегії розвитку України / C.Й. Вовканич // Вісник НАН України. — 2003. — № 4. — С. 48—58.
 7. Вовканич С. Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? / Степан Вовканич // Інформація. Інтелект. Нація. — Львів : Євросвіт, 1999. — 416 с.
 8. Донбас і Крим: ціна повернення / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Лещен­ко. — Ки­їв : НІСД, 2015. — 474 с.
 9. Круглий стіл «Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2017. — № 2. — С. 3—35.
 10. Національна еліта та інтелектуальний потенціал України // Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» / за ред. С.Й. Вовканича. — Львів : ІРД НАН України ; Міжнародний центр освіти, науки і культури, 1996. — 312 с.
 11. Український діловий тижневик «Контракти». Прес-конференція «Проект «Україна». Формування ефективної національної ідеї». — Київ : Галицькі контракти, 2008. — № 51. — 15 грудня.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »