« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1366–1375

УДК [39+81’1+82.0+94](477)“18/19”(092):[061.2:001](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1366

Надійшла 19.11.2018

ВОЛОДИМИР ГНАТЮК — БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук,

професор кафедри етнології,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. У поточному році минає 145 років від заснування Наукового товариства ім. Шевченка. Найбільшого розквіту воно сягнуло наприкінці XIX — на початку XX ст. завдяки скоординованій діяльності Михайла Грушевського, Івана Франка та Володимира Гнатюка. У пропонованій статті йдеться про внесок В. Гнатюка у формування і розвиток різних галузей наукових знань (фольклористики, етнографії, мовознавства, історії, літературознавства), які стали основою сучасного українознавства.

 Ключові слова: Володимир Гнатюк, Наукове товариство ім. Шевченка, фольклористика, етнографія, мовознавство, історія, літературознавство.

Список використаних джерел

 1. Вовк Хв. Проґрама до збірання відомостей дотичних народньої побутової техники (Arts of life) / Хв. Вовк // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 1—22. — (Окрема пагінація).
 2. Володимир Гнатюк. Документи і матеріали (1871—1989) / упоряд. Я. Дашкевич, О. Куп­чинсь­кий, М. Кравець, Д. Пельц, А. Си­сець­кий. — Львів, 1998. — 466 с.
 3. Володимир Гнатюк (1871—1991): бібліографічний покажчик / упоряд. М. Мороз, М. Мушинка. — Львів, 1992. — 151 с.
 4. [Гнатюк] В. Австрийська конституция в числах / В. // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1901. — Т. XIII. — Кн. I. — С. 74—75.
 5. Гнатюк В. Бойківське весілє в Мшанци (старосамбірського повіта) / Володимир Гнатюк // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1908. — Т. X. — Ч. 2. — С. 1—29.
 6. Гнатюк В. Весілє в Керестурі (бач-бодроґської столиці, в полудневій Угорщині) / Володимир Гнатюк // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1908. — Т. X. — Ч. 2. — С. 30—81.
 7. Гнатюк В. В справі української літературної мови / Волод. Гнатюк // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1924. — Т. LXXXII. — Кн. II. — С. 178—182; т. LXXXIII. — Кн. V. — С. 83—87; кн. VII—VIII. — С. 383—388; т. LXXXVII. — Кн. XI. — С. 177—180.
 8. Г[натюк] В. Збірки сільської молодіжи на Україні. З паперів Митр. Дикарева / В. Г. // Матеріяли до укра­їнської етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 170—275.
 9. Гнатюк В. Ивановъ П.В. Жизнь и повѣрія крестьянъ Купянскаго уѣзда, Харьковской губерніи (Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Т. XVII). — Харьків, 1907. — С. 216 + X / Вол. Гнатюк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1909. — Т. LXXXVIII. — Кн. II. — С. 232—235.
 10. Гнатюк В. Мадярська свобода / Володимир Гнатюк // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1905. — Т. XXXII. — Кн. XI. — С. 143—154.
 11. Гнатюк В. Матеріалы по этнографіи Новороссійскаго края, собранные въ Елисаветградскомъ и Алексан­дрій­скомъ уѣздахъ Херсонской губерніи В.И. Ястре­бо­вымъ. I: Суевѣрія и обряды; II: Легенды, сказ­ки и раз­сказы. — Одесса, 1894. — С. 202 / В. Гнатюк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1895. — Т. VI. — Кн. 2. — С. 48—60.
 12. Г[натюк] В. Народня пожива в Галичині / В. Г. // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 5—6.
 13. [Гнатюк В.]. Останки передхристіянського релігійного світогляду наших предків. — [Ч.] I / [В. Гнатюк] // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXXIII. — С. V—XLII.
 14. Гнатюк В. Передне слово / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1909. — Т. XXV. — С. III—XXI.
 15. Гнатюк В. Передне слово / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1916. — Т. XXXVII—XXXVIII. — С. III—XII.
 16. Гнатюк В. Українська народня словесність (В справі записів українського етноґрафічного матеріялу) / Володимир Гнатюк. — Відень, 1916. — 45 с.
 17. Гнатюк В. Raimund Friedrich Kaindl. Viehzucht und Viehzauber in den Ostkarpaten (Sonder-Abdruck aus Band LXIX, № 24 des Globus, Illustrirte Zeitschrift fьr Lдnder- und Vцlkerkunde); Raimund Friedrich Kaindl. Haus und Hof bei den Huzulen Ein Beitrage zur Haus­forschung in Oesterreich (Separatabdruck aus Band XXVI (der neuen Folge Band XVI) fьr.Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien); Raimund Fried­rich Kaindl. Haus und Hof bei den Rusnaken. Mit einer Einleitung ьber den Namen der Rusnaken (Sonder-Abdruck aus Band LXXI, № 9 des Globus) / В. Гнатюк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1898. — Т. XXI. — Кн. 1. — С. 29—37.
 18. Гнатюк В.М. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності / В.М. Гнатюк // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. — Київ : Наукова думка, 1966. — С. 78—95.
 19. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії / Василь Доманицький // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 62—89.
 20. Коломийченко Ф. Різдвяні обряди і звичаї в Чернигівщині (в селі Прохорах, Борзен[ського] пов[іту]) / Федір Коломийченко // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 142—169.
 21. Коломийченко Ф. Сільські забави в Чернигівщині / Ф. Коломийченко // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 123—141.
 22. Купчинський О. Володимир Гнатюк: біля джерел формування українознавства / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне відродження: Перша наукова сесія НТШ. Березень, 1990. Доповіді, повідомлення, матеріали. — Львів, 1992. — С. 72—89.
 23. М. Р. [Гнатюк В.] Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. У Львові. Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. — Вип. I, 1899; вип. ІІ, 1901; вип. ІІІ, 1902; вип. IV, 1904 / М. Р. // Кіевская старина. — 1905. — Год 24. — Т. LXXXVIII. — Февраль. — Отд. II. — С. 73—122.
 24. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. — Т. 207: Праці Філологічної секції. — 332 c.
 25. Онищук А. З народнього житя Гуцулів / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 90—158.
 26. Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записав у Зеленици надвірнянського повіта, 1907—1908… народний учитель / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1909. — Т. XI. — Ч. 2. — С. 1—139.
 27. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування привязані до поодиноких днів у році, записав у 1907—10 р. в Зеленици, Надвірнянського пов…. народний учитель / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 1—61.
 28. Онищук А. Останки первісної культури у Гуцулів. (Записано в Зеленій, Надвірн[янського] пов[іту]) / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 159—177.
 29. Романів О. Наукове товариство імені Т. Шевченка й українське національне відродження / Олег Романів  // Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне відродження: Перша наукова сесія НТШ. Березень, 1990. Доповіді, повідомлення, матеріали. — Львів, 1992. — С. 24—35.
 30. [Б. а.] Справа участи делєґатів Наук[ового] То­в[а­риства] ім. Шевченка в археольоґічному з’їзді // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1899. — Т. VII. — Кн. IX. — С. 197—198.
 31. Франко І. Володимир Гнатюк. Коломийки. Т. II. («Етнографічний збірник». Видає Етногр[афічна] комісія Наукового товариства імені Шевченка, т. XVIII. У Львові, 1906. — С. 316. 8°. Ціна 4 коп.) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. — Київ  : Наукова думка, 1982. — Т. 37: Літературно-критичні праці (1906—1908). — С. 147—149.
 32. Франко І. В справі збираня етноґрафічних матеріялів / І. Франко, В. Гнатюк // Хроніка українсько-русь­кого Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1901. — Ч. 8 (вересень-грудень). — С. 16—17.
 33. Шекерик-Доників П. Родини і хрестини на Гуцульщині (В селі Голови і Красноіли Косівського пов.) / Петро Шекрик-Доників // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 86—122.
 34. 34. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. — Київ : Наукова думка, 1964. — 286 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »