« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 233–245

УДК [398.332.1:393.7](477.86-11)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.233

Надійшла 26.01.2017

ПОМИНАЛЬНІ МОТИВИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ ПОКУТТЯ (на матеріалах із Городенківського та Снятинського р-нів)

Кілар Анастасія, бакалавр

Львівського національного університету ім. І. Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна

Контакти: anastasiyakilar@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена одному з найважливіших аспектів весняної календарно-побутової обрядовості українців — вшануванню померлих предків. Залучивши власні польові матеріали, авторка виокремила основні поминальні мотиви, проаналізувала їх роль у повсякденному житті українського народу, зокрема покутян.

Ключові слова: Покуття, поминальні мотиви, весна, звичай, обряд, Великдень.

Список використаних джерел:

 1. Архів Львівського національного університету ім. І. Фран­ка. — Ф. Р-119. — Оп. 17. — Спр. 557-Е: Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарно-побутова обрядовість українців», зібрані Кілар Анастасією в Городенківському р-ні Івано-Франківської обл., 02—14.07.2015 р. — 153 арк.
 2. Архів Львівського національного університету ім. І. Франка. — Ф. Р-119. — Оп. 17. — Спр. 583-Е: Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарно-побутова обрядовість українців», зібрані Кілар Анастасією в Снятинському р-ні Івано-Фран­ківської обл., 28.06.—11.07.2016 р. — 88 арк.
 3. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. — Ф. Р-119. — Оп. 17. — Спр. 250-Е: Польові етнографічні матеріали до теми «Аграрні мотиви в календарній обрядовості українців» зафіксовані Конопкою Володимиром Михайловичем 10—24.07.2008р. у Богородчанському районі Івано-Франківської області. — 110арк.
 4. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва, 2002. — 816 c.
 5. Агапкина Т.А. Чистый четверг / Т.А. Агапкина // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 555—558.
 6. Агапкина Т.А. Бузина / Т.А. Агапкина, В.В. Усачева // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. І: А—Г. — С. 267—270.
 7. Белова О.В. Земля / О.В. Белова, Л.Н. Виноградова, А.Л. Топорков // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. 2: Д—К. — С. 315—321.
 8. Болтарович З. Народна медицина українців / Болтарович З.Є. — Київ, 1990. — 230 с.
 9. Виноградова Л.Н. Яйцо / Л.Н. Виноградова // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под. общ. ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 623—626.
 10. Вовк Х. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Студії з української етнографії та антропології. — Київ, 1995. — С. 39—218.
 11. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : у 2 т. / Олекса Воропай. — Київ, 1991. — Т. 1: Зима. Весна. — 455 с.
 12. Галайчук В. З духовної культури Богородчанщини: звичаї, вірування та повір’я, пов’язані зі світоглядними уявленнями про смерть і померлих / Володимир Галайчук // Міфологія і фольклор. — Львів, 2010. — № 3—4. — С. 27—49.
 13. Гнатюк В. Мерці / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1903. — Т. 15. — С. 124—143.
 14. Гнатюк В. Похоронні звичаї та обряди / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. 31—32. — С. 131—424.
 15. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів, 2007. — 352 с.
 16. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (головний ред.) та ін. — Київ, 1989. — Т. 3: Кора. — 552 с.
 17. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — Київ, 2003. — Т. 4: Н—П. — 656 с.
 18. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — Київ, 2006. — Т. 5: Р—Т. — 704 с.
 19. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Ру­си / Юрий Жаткович // Етнографічний збірник. — Львів, 1896. — Т. ІІ. — Ч. ІІ. — С. 1—38.
 20. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази / Раймунд Фрідріх Кайндль. — Чернівці, 2003. — 200 с.
 21. Квітка-Основ’яненко Г. Мертвецький Великдень / Григорій Квітка-Основ’яненко // Повісті та оповідання, драматичні твори. — Київ, 1982. — С. 115—132.
 22. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник. — Київ, 1994. — Кн. ІІ. — Т. 3: (Весняний цикл) ; Т. 4: (Літній цикл). — 528 с.
 23. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди / Валентина Конобродська. — Житомир, 2007. — Т. 1. — 352 с.
 24. Конопка В. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості / Володимир Конопка // Народознавчі зошити. — 2015. — № 4. — С. 825—829.
 25. Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007—2013 років) / Володимир Конопка // Матеріали до української етнології. — 2014. — Вип. 13 (16). — С. 128—135.
 26. Конопка В. Хліборобські мотиви у великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етногра­фічного регіону України / Володимир Конопка // Етнічна історія народів Європи. — 2014. — Вип. 42. — С. 31—39.
 27. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді Житомирського повіту на Волині / Кравченко Василь. — Житомир, 1920. — 160 с.
 28. Красовський І. Календарна обрядовість / І. Красовський, Й. Вархол // Лемківщина. Історико-етногра­фічне дослідження : у 2 т. — Львів, 2002. — Т. 2. — С. 113—123.
 29. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята і обряди) / О.В. Курочкін // Поділля: Історико-етногра­фічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 358—385.
 30. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість / К.М. Кутельмах // Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1987. — С. 286—302.
 31. Кутельмах К. Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / Корнелій Кутельмах // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 172—203.
 32. Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі «околичної» шляхти північно-східної Житомирщини (кінець XIX — XX століття) / Ірина Несен // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 241—264.
 33. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до неодиноких днів у році, записав у 1907—10 р. в Зеленици, Надвірнянського пов. / А. Онищук // Матеріяли до української етнольогії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 1—61.
 34. Пархоменко Т.П. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: матеріали польових досліджень / Т.П. Пархоменко. — Рівне, 2008. — 200 с.
 35. Петров В.П. Великодні звичаї й обряди в Україні / Вік­тор Петров // Віктор Петров. Розвідки. — Київ, 2013. — Т. ІІ. — С. 985—991.
 36. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники / В.Я. Пропп. — СПб., 1995. — 176 с.
 37. Пуківський Ю. Великий піст у традиційному календарі українців історико-етнографічної Волині / Юрій Пуківський // Народознавчі зошити. — 2012. — № 2. — С. 317—328.
 38. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с.
 39. Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1997.  — С. 251—269.
 40. Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / А.О. Се­да­кова. — Москва, 2004. — 320 с.
 41. Сілецький Р. Бузина в народних демонологічних повір’ях українців / Роман Сілецький // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. — Львів, 2015. — Вип. 16. — C. 140—150.
 42. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород, 2010. — 416 с.
 43. Толстой Н.И. Благовещение / Н.И. Толстой, С.М. Тол­стая // Славянские древности: этнолингвис­тический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. 1: А—Г. — С. 182—188.
 44. Толстой Н.И. Верба / Н.И. Толстой, В.В. Усачева // Славянские древності : этнолингвистический сло­варь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. І: А—Г. — С. 333—336.
 45. Толстая С. Полесские поверья о ходячих покойниках / С.М. Толстая // Восточнославянский этнолингвистический сборник. — Москва, 2001. — С. 151—205.
 46. Трефилова О.В. Юрьев день / О.В. Трефилова // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под. общ. ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 601—607.
 47. Чубинский П.Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. / Павло Чубинський. — Київ, 1995. — Кн. 2. — 223 с.
 48. Biegeleisen H. Śmierć w obrzędach, zwychajach i wierzeniach ludu polskiego / Henryk Biegeleisen. — Warszawa, 1930. — 344 s.
 49. Blint-Olbert D. Rok obrzędowz u Łemków / Danuta Blint-Olbert // Łemkowie w historii i kulturze Karpat.  — Sanok, 1994. — Cz. 2. — S. 313—345.
 50. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Kraków, 1882. — T. 1. — 356 s.
 51. Mroczko F.X. Śniatyńsczyzna: przyczynek do etnografii kra­jowej / Fr. Xawery Mroczko. — Lwów, 1897. — 83 s.
 52. Schnaider J. Lud Peczenizynski. Czesc II / Józef Schnai­der // Lud. — Lwów, 1907. — T. XIII. — S. 21—33.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »