« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 233–245

УДК [398.332.1:393.7](477.86-11)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.233

Надійшла 26.01.2017

ПОМИНАЛЬНІ МОТИВИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ ПОКУТТЯ (на матеріалах із Городенківського та Снятинського р-нів)

Кілар Анастасія, бакалавр

Львівського національного університету ім. І. Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна

Контакти: anastasiyakilar@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена одному з найважливіших аспектів весняної календарно-побутової обрядовості українців — вшануванню померлих предків. Залучивши власні польові матеріали, авторка виокремила основні поминальні мотиви, проаналізувала їх роль у повсякденному житті українського народу, зокрема покутян.

Ключові слова: Покуття, поминальні мотиви, весна, звичай, обряд, Великдень.

Список використаних джерел:

 1. Архів Львівського національного університету ім. І. Фран­ка. — Ф. Р-119. — Оп. 17. — Спр. 557-Е: Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарно-побутова обрядовість українців», зібрані Кілар Анастасією в Городенківському р-ні Івано-Франківської обл., 02—14.07.2015 р. — 153 арк.
 2. Архів Львівського національного університету ім. І. Франка. — Ф. Р-119. — Оп. 17. — Спр. 583-Е: Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарно-побутова обрядовість українців», зібрані Кілар Анастасією в Снятинському р-ні Івано-Фран­ківської обл., 28.06.—11.07.2016 р. — 88 арк.
 3. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. — Ф. Р-119. — Оп. 17. — Спр. 250-Е: Польові етнографічні матеріали до теми «Аграрні мотиви в календарній обрядовості українців» зафіксовані Конопкою Володимиром Михайловичем 10—24.07.2008р. у Богородчанському районі Івано-Франківської області. — 110арк.
 4. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва, 2002. — 816 c.
 5. Агапкина Т.А. Чистый четверг / Т.А. Агапкина // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 555—558.
 6. Агапкина Т.А. Бузина / Т.А. Агапкина, В.В. Усачева // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. І: А—Г. — С. 267—270.
 7. Белова О.В. Земля / О.В. Белова, Л.Н. Виноградова, А.Л. Топорков // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. 2: Д—К. — С. 315—321.
 8. Болтарович З. Народна медицина українців / Болтарович З.Є. — Київ, 1990. — 230 с.
 9. Виноградова Л.Н. Яйцо / Л.Н. Виноградова // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под. общ. ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 623—626.
 10. Вовк Х. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Студії з української етнографії та антропології. — Київ, 1995. — С. 39—218.
 11. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : у 2 т. / Олекса Воропай. — Київ, 1991. — Т. 1: Зима. Весна. — 455 с.
 12. Галайчук В. З духовної культури Богородчанщини: звичаї, вірування та повір’я, пов’язані зі світоглядними уявленнями про смерть і померлих / Володимир Галайчук // Міфологія і фольклор. — Львів, 2010. — № 3—4. — С. 27—49.
 13. Гнатюк В. Мерці / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1903. — Т. 15. — С. 124—143.
 14. Гнатюк В. Похоронні звичаї та обряди / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. 31—32. — С. 131—424.
 15. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів, 2007. — 352 с.
 16. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (головний ред.) та ін. — Київ, 1989. — Т. 3: Кора. — 552 с.
 17. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — Київ, 2003. — Т. 4: Н—П. — 656 с.
 18. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — Київ, 2006. — Т. 5: Р—Т. — 704 с.
 19. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Ру­си / Юрий Жаткович // Етнографічний збірник. — Львів, 1896. — Т. ІІ. — Ч. ІІ. — С. 1—38.
 20. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази / Раймунд Фрідріх Кайндль. — Чернівці, 2003. — 200 с.
 21. Квітка-Основ’яненко Г. Мертвецький Великдень / Григорій Квітка-Основ’яненко // Повісті та оповідання, драматичні твори. — Київ, 1982. — С. 115—132.
 22. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник. — Київ, 1994. — Кн. ІІ. — Т. 3: (Весняний цикл) ; Т. 4: (Літній цикл). — 528 с.
 23. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди / Валентина Конобродська. — Житомир, 2007. — Т. 1. — 352 с.
 24. Конопка В. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості / Володимир Конопка // Народознавчі зошити. — 2015. — № 4. — С. 825—829.
 25. Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007—2013 років) / Володимир Конопка // Матеріали до української етнології. — 2014. — Вип. 13 (16). — С. 128—135.
 26. Конопка В. Хліборобські мотиви у великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етногра­фічного регіону України / Володимир Конопка // Етнічна історія народів Європи. — 2014. — Вип. 42. — С. 31—39.
 27. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді Житомирського повіту на Волині / Кравченко Василь. — Житомир, 1920. — 160 с.
 28. Красовський І. Календарна обрядовість / І. Красовський, Й. Вархол // Лемківщина. Історико-етногра­фічне дослідження : у 2 т. — Львів, 2002. — Т. 2. — С. 113—123.
 29. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята і обряди) / О.В. Курочкін // Поділля: Історико-етногра­фічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 358—385.
 30. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість / К.М. Кутельмах // Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1987. — С. 286—302.
 31. Кутельмах К. Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / Корнелій Кутельмах // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 172—203.
 32. Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі «околичної» шляхти північно-східної Житомирщини (кінець XIX — XX століття) / Ірина Несен // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 241—264.
 33. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до неодиноких днів у році, записав у 1907—10 р. в Зеленици, Надвірнянського пов. / А. Онищук // Матеріяли до української етнольогії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 1—61.
 34. Пархоменко Т.П. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: матеріали польових досліджень / Т.П. Пархоменко. — Рівне, 2008. — 200 с.
 35. Петров В.П. Великодні звичаї й обряди в Україні / Вік­тор Петров // Віктор Петров. Розвідки. — Київ, 2013. — Т. ІІ. — С. 985—991.
 36. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники / В.Я. Пропп. — СПб., 1995. — 176 с.
 37. Пуківський Ю. Великий піст у традиційному календарі українців історико-етнографічної Волині / Юрій Пуківський // Народознавчі зошити. — 2012. — № 2. — С. 317—328.
 38. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с.
 39. Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1997.  — С. 251—269.
 40. Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / А.О. Се­да­кова. — Москва, 2004. — 320 с.
 41. Сілецький Р. Бузина в народних демонологічних повір’ях українців / Роман Сілецький // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. — Львів, 2015. — Вип. 16. — C. 140—150.
 42. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород, 2010. — 416 с.
 43. Толстой Н.И. Благовещение / Н.И. Толстой, С.М. Тол­стая // Славянские древности: этнолингвис­тический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. 1: А—Г. — С. 182—188.
 44. Толстой Н.И. Верба / Н.И. Толстой, В.В. Усачева // Славянские древності : этнолингвистический сло­варь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1995. — Т. І: А—Г. — С. 333—336.
 45. Толстая С. Полесские поверья о ходячих покойниках / С.М. Толстая // Восточнославянский этнолингвистический сборник. — Москва, 2001. — С. 151—205.
 46. Трефилова О.В. Юрьев день / О.В. Трефилова // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под. общ. ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 601—607.
 47. Чубинский П.Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. / Павло Чубинський. — Київ, 1995. — Кн. 2. — 223 с.
 48. Biegeleisen H. Śmierć w obrzędach, zwychajach i wierzeniach ludu polskiego / Henryk Biegeleisen. — Warszawa, 1930. — 344 s.
 49. Blint-Olbert D. Rok obrzędowz u Łemków / Danuta Blint-Olbert // Łemkowie w historii i kulturze Karpat.  — Sanok, 1994. — Cz. 2. — S. 313—345.
 50. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Kraków, 1882. — T. 1. — 356 s.
 51. Mroczko F.X. Śniatyńsczyzna: przyczynek do etnografii kra­jowej / Fr. Xawery Mroczko. — Lwów, 1897. — 83 s.
 52. Schnaider J. Lud Peczenizynski. Czesc II / Józef Schnai­der // Lud. — Lwów, 1907. — T. XIII. — S. 21—33.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »