2015 рік, випуск 4

4-2015

Вовканич Cтепан Національна і світова безпека новітньої доби: соціогуманістичний концепт С. 751-761

Акцентовано, що захистити Україну допоможе запропонована нею і підтримана світовою громадськістю соціогуманістична парадигма нових міжнародних взаємовідносин. Вона має ґрунтуватися не на шовіністичній силі сильних світу цього, а на силі захисту індивідуальних прав людини і колективних прав кожної нації, на гармонізації та гуманізації людиноцентричних і націоцентричних цивілізованих цінностей, на здобутках сили розуму в пошуках шляхів суспільного розвитку, соціальної справедливості та правди пізнання. Водночас, будучи ідеологічною платформою новітньої доби, повинна акумулювати семантичні, аксіологічні та семіотичні складові української національної ідеї (УНІ) як комплексної домінанти поточної та довгострокової стратегії розвитку державності України, зміцнення її суб’єктності та збереження національної ідентичності.
Ключові слова: гібридна війна, захист інформаційного і територіального простору, анексія, ідеологічні засади державотворення.

читати »

Нікольчук Інна Фольклор Київщини в світлі праці Михайла Грушевського «Історія України-Руси» С. 762-766

Приділяється увага питанню зародження Києва та Київщини, які черпають свій початок з держави Київська Русь. Еволюція цієї могутньої політичної і культурної держави пройшла багато століть. Деталі складного процесу розвитку проаналізував вчений, історик, політичний та громадський діяч Михайло Грушевський. Всі історичні події були зафіксовані не лише за допомогою офіційних, письмових документів, а й знайшли місце у фольклорних текстах, які передають факти з погляду народу та їхньої правди.
Ключові слова: держава, князівство, фольклор, соціально-побутовий, народні пісні, літопис, народ.

читати »

Голик Роман Між різними етнічними світами?: Міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20—30-х рр. ХХ ст. С. 767-776

Стаття присвячена аналізові окремих аспектів «львівського міфу» та міського фольклору Львова у міжвоєнний час. Простежено взаємозв’язок між мовним образом «батяра» у тодішньому міському арго («балаці») та у фольклорі. Досліджено також взаємовпливи літературних та фольклорних міфообразів у контексті багатоетнічної міської культури Львова 20—30-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: міф, Львів, батяр, балак, література, фольклор, культура.

читати »

Луньо Євген Сатирична візія московсько-комуністичних загарбників у повстанських колядках С. 777-785

Розглянуто генезис і динаміку розвитку антимосковської сатири у повстанських колядках, її традиційну й новітню складову, виділено основні об’єкти сатиричного змалювання й осмислення. Також проаналізовано ідейно-смислове наповнення, художньо-поетичні засоби та функціональну специфіку цієї сатири.
Ключові слова: політична фольклорна сатира, повстанські колядки, московські загарбники, комуністи, російська окупація.

читати »

Сегеда Сергій Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження С. 786-797

Статтю присвячено визначній пам’ятці історичного минулого України — місцю останнього спочинку козацького полководця Івана Сірка, діяльність якого оповита легендами і переказами. Узагальнено факти, які стосуються могили кошового отамана і ставлення до нього з боку недругів та місцевої людності — нащадків запорозьких козаків. Проаналізовано обставини перенесення могили на нове місце, простежено її подальшу долю. Вперше опубліковано результати краніометричного дослідження черепа Івана Сірка. На підставі різнорідних джерел реконструйована зовнішність і антропологічні риси козацького отамана.
Ключові слова: козацтво, народні перекази, кошовий отаман Іван Сірко, могила, антропологічні риси.

читати »

Костів Наталія Постать Ювеналія Мокрицького в українському сакральному мистецтві XX ст.: проблема ідентичності в іншонаціональному й іншодержавному середовищі С. 798-804

Стаття присвячена творчості іконописця, схимонаха Студитського Уставу Ювеналія Мокрицького, який є видатним представником українського сакрального мистецтва другої половини XX ст. як в діаспорі, так і в Україні. Коротко розглянуто біографічні дані митця, вперше зроблено систематичний перелік ікон, які виконав о. Ювеналій Мокрицький в діаспорі та в Україні, зазначено місце їх знаходження, подано їх атрибуцію і обставини створення.
Ключові слова: ікона, іконопис, іконостас, сакральне мистецтво, темперна техніка.

читати »

Купчинська Лариса Внесок Яна Тисевича у вивчення діяльності Віденської академії мистецтв С. 805-812

Статтю присвячено діяльності Яна Тисевича, живописця і графіка західноукраїнських земель ХІХ ст., який у силу певних обставин долучився до вивчення традицій австрійської мистецької школи. На основі епістолярної спадщини і мистецького доробку художника проаналізовано його внесок у розкриття специфіки навчального процесу Віденської академії мистецтв наприкінці 1830-х — на початку 1840-х рр. Вони увиразнюють концептуальну позицію її керівного і професорського складу, яка зводилася до поєднання практичних і теоретичних занять, а також максимального завантаження студентів, створення між ними здорової конкуренції. Виступають переконливим свідченням того, що оптимальні методи навчання, спрямовані на ефективне розв’язання виховних завдань, у ХІХ ст. надали їй статусу провідного мистецького центру Європи.
Ключові слова: Ян Тисевич, Віденська академія мистецтв, провідний освітній заклад держави, навчальний процес, епістолярій, графічні та живописні твори.

читати »

Рудак Олег Особливості розвитку духовних та архітектурно-мистецьких традицій церковного інтер’єру Прикарпаття в XX столітті С. 813-817

Висвітлено чинники, які вплинули на розвиток церковного інтер’єру Прикарпаття в XX столітті. На основі зібраного матеріалу окреслені основні етапи розвитку та становлення церковного інтер’єру, виокремлено провідних митців та мистецькі об’єднання в галузі церковного монументального живопису. Проаналізовано специфіку та особливості розвитку духовних та архітектурно-мистецьких традицій церковного інтер’єру.
Ключові слова: церковний інтер’єр, храм, тенденція, традиція, Прикарпаття.

читати »

Баглай Марія Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини С. 818-824

На основі польових матеріалів з Житомирщини розглянуті скотарські мотиви, притаманні звичаям та обрядам літнього циклу народного календаря. Виокремлений комплекс захисних обрядових дій та апотропейних засобів для збереження домашньої худоби. Наведені приклади різних способів виявлення відьми та повернення викраденого молока.
Ключові слова: скотарські мотиви, народний календар, Волинь, Житомирщина, відьма.

читати »

Конопка Володимир Хліборобські мотиви в календарній обрядовості С. 825-829

Стаття присвячена проблемі досліджень календарної обрядовості за принципом домінантних мотивів. Особливу увагу звернуто на термінологічну невизначеність поняття «хліборобський мотив». Простежено застосування вченими принципу «мотивів» при дослідженні звичаїв та обрядів. Матеріал можна розглядати як доповнення до вже опублікованих джерел з хліборобських мотивів у календарній обрядовості.
Ключові слова: календарна обрядовість, мотив, тема, хліборобські мотиви.

читати »

Косміна Оксана Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг С. 830-840

Розглядаються символічні ознаки одягу населення Київської Русі відповідно до їхнього розташування на тілі: плечовий одяг (сорочка, свита, плащ, лор, кожух); поясний одяг (обгортки, штани, пояс); головні убори (діадеми, чільця, шапки, завої, стрічки); взуття (чоботи, поршні); прикраси (барми, намисто, браслети, персні тощо).
Ключові слова: Київська Русь, одяг, власяниця, корзно, свита, клобук, браслети, колти, рясна, гривна.

читати »

Федорчук Олена Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття С. 841-849

Досліджено бісерний декор західноподільського одягу ХІХ ст. як окреме явище народного мистецтва. Проаналізовано типологію, технологію та художньо-композиційні засади автентичних творів. Виокремлено унікальні риси західноподільських артефактів ХІХ ст. Наукова розвідка сприяє створенню системи атрибуції народних творів з бісеру.
Ключові слова: бісер, прикраса, бісерний декор, одяг.

читати »

Іваневич Лілія Регіонально-специфічні ознаки класифікації традиційних головних уборів українців Поділля (ХІХ — перша половина ХХ ст.) С. 850-859

Завдяки аналізу та систематизації матеріалів відомих і маловідомих праць та музейних фондових колекцій розкривається проблема формування єдиної класифікації традиційних головних уборів українців Поділля ХІХ — першої половини ХХ ст. Подається спроба створення розширеної й узагальненої класифікації головних уборів подолян з урахуванням їх регіонально-специфічних ознак.
Ключові слова: український народний стрій, історико-етнографічні регіони, українці Поділля, локальні зони, комплекс вбрання подолян, музеї, традиційні головні убори, класифікація, регіонально-специфічні ознаки.

читати »

Аблаєва Ульвіє Традиційні головні убори кримських татар: до проблеми класифікації С. 860-867

Стаття присвячена питанням класифікації кримськотатарських традиційних головних уборів: жіночих, чоловічих і дитячих. В основу дослідження покладено наративні, образотворчі джерела XVIII—XX ст., a також власні польові матеріали автора. Наводяться всі відомі терміни головних уборів, поширених у Криму до першої чверті XX ст., багато з яких до теперішнього часу безповоротно втрачені.
Ключові слова: кримські татари, традиційний народний костюм, жіночі головні убори, головні убори нареченої, чоловічі, дитячі головні убори.

читати »

Щербань Олена Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців С. 868-874

Вперше в українській етнології проаналізовано працю Варвари Щелоковської (В. Щ.) у площині дослідження традиційної культури харчування українців. Досліджено внесок авторки у вивчення порушеної теми. Виокремлено аспекти й питання, що потребують належної уваги сучасних етнографів з урахуванням потреб і рівня розвитку сучасної етнології, історії, культурології, мистецтвознавства та керамології. Зроблено висновок про високий рівень інформативності та наукової ретельності аналізованої праці В. Щ.
Ключові слова: Україна, українці, Куп’янський повіт, глиняний посуд, традиція, культура харчування.

читати »

Пошивайло Світлана Історія та історіографія української культурної керамології (1900—1920) С. 875-877

Розглядаються ключові аспекти розвитку української культурної керамології, окреслені періоди та з’ясовано, які публікації присвячені кожному періодові становлення української культурної керамології протягом перших 20 років ХХ століття.
Ключові слова: культурна керамологія, гончарство, період, земські установи, становлення, українські дослідники.

читати »

Ликова Оксана Керамологічна експозиція як джерело української культурної керамології С. 878-882

Окреслені основні етапи формування української керамологічної експозиції у музеях. Акцентується увага на матеріалах, які є цінними джерелами для української культурної керамології.
Ключові слова: українська керамологія, експозиція, історія формування, джерело, музей.

читати »

Гавриш Лариса Збут глиняних виробів гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. (способи й форми продажу, ціни, ареали поширення) С. 883-889

Узагальнено інформацію про способи (оптовий і роздрібний) та форми (роздрібний продаж чи обмін самим гончарем, оптовий збут посередникам) продажу глиняного посуду гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст.; окреслено ареали збуту; зазначено оптові та роздрібні ціни на товар.
Ключові слова: глиняний посуд, гончарі, Харківська губернія, збут, оптовий спосіб, роздрібний спосіб, обмін, ярмарки, скупники, чумаки.

читати »

Ткачук Ілона Когнітивний матрично-фрактальний метод дослідження процесу сприйняття творів живопису С. 890-898

Репрезентується когнітивний матрично-фрактальний метод дослідження процесу сприйняття творів живопису. Розглянуто комплекс чинників, що впливають на цей процес, а також підходи окремих дисциплін при дослідженні цього явища. Твір пропоновано розглядати як відкриту інтерпретативну матрицю при неоднакових рівнях сприйняття різними категоріями реципієнтів. Представляється оригінальний метод дослідження процесу сприйняття твору живопису, який би дав змогу поєднати в багатопластових матрицях митця і сприймача твору різні висновки окремих дисциплін та оцінки експертів.
Ключові слова: сприйняття твору, метод дослідження, когнітивний, матриця, фрактал, естетична реакція.

читати »

Грідяєва Тамара Перформанс та просторові мистецькі події-акції в Україні 1960-х — перша пол. 1990-х років С. 899-907

Стаття присвячена часовому аналізу практичних проявів різних типологічних форм українського перформансу та нетипових просторових мистецьких подій — акцій. Наведено специфіку авторських методів та розглянуто особливості ідеологічних, художньо-естетичних ознак українського акціонізму в системі образотворчого мистецтва України 1960-х — першої половини 1990-х років. Активне практичне зацікавлення цим видом мистецтва зумовлює до вироблення принципів мистецтвознавчої кваліфікації, спонукає до наукового опрацювання та висвітлення основних ідейних проявів.
Ключові слова: акція, «мистецтво дії», перформанс, «перформативний», український акціонізм.

читати »

Новоженець-Гаврилів Галина Художня форма як вираз української художньої традиції С. 908-912

Розглядається українське мистецтво середини ХХ ст., тематично, стилістично і ментально налаштоване на українство. Звертаємося до питання «українського національного стилю», що визначається сумою типових стильово-пластичних ознак та відповідною системою образності. Розглядаючи творчість ряду мистецьких особистостей, ми відслідковуємо творення характерних художніх форм та ілюструємо тяглість традиції в українському мистецтві.
Ключові слова: художня форма, український національний стиль, стильово-пластичні ознаки.

читати »

Сивак Василь (молодший) Християнська Літургія та візуальні мистецькі образи С. 913-918

Зосереджена увага на формуванні Святої Літургії, окреслено її зародження та розвиток з акцентом на проникнення у суть її символіки. Виявлено зв’язок словесних богословських формулювань з візуально-мистецькими образами. Охарактеризовано основні літургійні теми, пов’язані між собою Євхаристійною тематикою та життям Христа.
Ключові слова: Літургія, Євхаристія, візуально-мистецькі образи, символічність, іконографія.

читати »

Гринюк Марія, Хасаншін-Самолюк Ольга «Гуцульська» сецесія в оздоблювальній кераміці архітектури міста Львова С. 919-925

Висвітлюються питання розвитку українського стилю в мистецтві, роль і значення в ньому місцевих осередків художньо-промислової кераміки та, як наслідок, вияви «гуцульської» сецесії в архітектурі Львова. Проаналізовано художньо-стильові особливості будівель, у декоруванні яких використано облицювальну керамічну плитку, виявлено зв’язок архітектурних конструкцій та орнаментальних мотивів з народним мистецтвом Гуцульщини. Згадано творчість відомих архітекторів і художників І. Левинського, Т. Обмінського, О. Лушпинського, які працювали в стилі «гуцульської» сецесії, зокрема випускника Коломийської гончарної школи О. Білоскурського.
Ключові слова: промислова кераміка, сецесія, облицювальні плитки, архітектура, Львів, художня гончарна школа, Гуцульщина.

читати »

Сивак Василь Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців С. 926-942

На основі зібраних польових етнографічних матеріалів, джерел та наукової літератури розглянуто опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі селянського житла України. Стисло проаналізовано їх матеріал, конструктивні варіанти, розміри, форму, застосування тощо.
Ключові слова: Україна, Полісся, Поділля, Слобожанщина, Покуття, Українські Карпати, піч, «посвіт», каганець, світильники, лучина, ліхтар, лампа.

читати »

Трохим Лідія Графічні твори Софії Петрівни Караффи-Корбут у культурно-естетичному контексті мистецьких пошуків 1950—1960-х рр. С. 943-948

Наслідуючи дослідницькі традиції попередніх поколінь наукової інтелігенції, в роботі здійснено комплексний аналіз корпусу графічних творів С. Караффи-Корбут у соціокультурному контексті, з естетичним та композиційним задумом. Відзначено важливу роль художниці у збагаченні мистецької спадщини України, яка набула поширення в народному середовищі.
Ключові слова: графічні твори, соціокультурний контекст, комплексний аналіз, естетичні коннотації, композиційний задум.

читати »

Шепеть Тетяна Графічні експерименти у творчих пошуках Ігоря Біликівського С. 949-953

Аналізується творчість графіка Ігоря Біликівського — митця, діяльність якого є зразком для наслідування та подальшого наукового дослідження. Розглянуто графічні праці, що стали відображенням культурно-художнього середовища міста Львова у 1990—2000-х роках. Проводиться дослідження композиційних та стилістичних особливостей станкових аркушів. Прослідковується перехід від цинкографії до знаходження авторської графічної техніки. Розглядається середовище художнього життя та специфіка розвитку мистецького процесу.
Ключові слова: станкова графіка, цинкографія, акварель, абстракція, львівська школа графіки.

читати »

Бондарчук Наталія Нові тенденції в емоційному сприйнятті природи краю митцями Криму другої половини ХХ ст. (на прикладі акварельного живопису) С. 954-974

У другій половині ХХ ст. все більше стверджується як самостійний вид образотворчого мистецтва акварельний живопис. У цей час на мистецьку арену Криму виходять зовсім нові тенденції порівняно з першою половиною сторіччя. Епічності світосприйняття, характерній для початку століття, залишається чекати на своє повернення у 90-ті роки у творчості В.В. Нікулова та на початку ХХІ ст. у роботах І.М. Шипіліна; тоді як провідною зіркою в мистецтві акварелі другої половини ХХ ст. стає експресивна імпресіоністичність її корифея Я.О. Басова. Творчий дослід майстра, орієнтований на внутрішню логіку краєвиду, виявляється революційним. На загал акварельний пейзаж у кримському мистецтві другої половини ХХ ст. не мав єдиної стилістичної спрямованості. Кожен з митців йшов своїм особистим шляхом, спираючись на традицію та попередні світові досягнення.
Ключові слова: акварель, пейзаж, полістилізм, імпресія, експресія, живий дух природи, міфологізм.

читати »

Триколенко Софія Аліса: вибух з підсвідомості С. 975-979

Розглядається вистава Київського Сірого Театру Чуттєвого Психоаналізу «Аліса і Принц», яка розкриває складні грані людської свідомості. Аналіз сучасних постановок театрів різних типів на сьогоднішній день ставить актуальні питання перед сучасним мистецтвознавством. Психологічний театр торкається найважливіших аспектів людського самоусвідомлення, на тлі реальної соціальної проблематики це один з найзатребуваніших видів мистецтва.
Ключові слова: вистава, театр, психологічний театр.

читати »

Кюнцлі Романа Архітектурно-культурологічна роль села у збереженні національної ідентичності в період урбанізації суспільства С. 980-983

Стрімкий розвиток цивілізаційних процесів веде до поступового занепаду села, яке за своєю суттю є колискою формування людини і найбільш сприятливим місцем перебування його. Використовувати природні та антропогенні особливості села в нових умовах розвитку — завдання, яке має стати пріоритетним у сфері оздоровлення людини як такої.
Ключові слова: архітектурне середовище села, архітектурне середовище мегаполісу.

читати »

Щербань Олена Унікальна слобідська весільна посудина — «рюмки-трійчатки» С. 984-987

Вперше описано, атрибутовано та зроблено спробу проаналізувати унікальний глиняний виріб — глиняні рюмки-трійчатки, згаданий відомими дослідниками-слобожанами Левом Соколовським та Миколою Сумцовим. Виріб уведено в науковий обіг.
Ключові слова: Микола Сумцов, Лев Соколовський, Харківщина, глиняний посуд, культура харчування, рюмки-трійчатки, весілля.

читати »

Нємєц Віктор Весілля у селі Колесники Гощанського району Рівненської області С. 988-991

Подається опис весілля одного із сіл східної частини етнографічної Волині. Крім того, додаються локальні варіанти весільних обрядів, зафіксованих на цій території в ході експедиційного дослідження. Матеріал можна розглядати як доповнення до вже опублікованих джерел з весільної обрядовості Волині.
Ключові слова: весілля, Колесники, заручини, сватання, коровай, гільце.

читати »

Глушко Михайло Цінне дослідження С. 992-995
читати »

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »