Archive

« 2017. #1 (133)

The Ethnology Notebooks. 2017, 1 (133), 188–202

UDK 746.5:391.4] (477.8) – 028.78

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.188

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

Received 1.02.2017

ARTISTIC TRADITION OF GLASS-BEAD`S FOLK CLOTHES DÉCOR FROM THE POKUTTYA

Fedorchuk Elena Stepanivna, Senior Researcher, Candidate of Art Studies, Department of Folk Art.

Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: : tel.(032) 297-01-57; email: ina@mail.lviv.ua.

Abstract. In this paper artistic tradition of glass-bead`s folk clothes décor from the Pokuttia in the XIX — early XXI century is discussed. Author distinguishes three stages of its development. Comparative analysis of the technological, typological and artistic features of glass-bead`s artworks from various tradition stages is performed. The main trends of the current tradition stage are studied.

Keywords: art tradition, glass-bead, adornment, glass-bead`s décor, folk attire, Pokuttia.

REFERENCES

Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22391—22546 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22488, 22489 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22487 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22526 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22514 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22440, 22444, 22482, 22483 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22206, 22486 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22521, 22525; NML, S. 49 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22197, 22445, 22484 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22397, 22400, 22403, 22404, 22406 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22394, 22404, 22422, 22427, 22433 [in Ukrainian].
Instytut narodoznavstva Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. IFB-11279, 11280 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu Ukrainy. O-1187 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy (m. Lviv). EP. 22405, 22406, 22407, 22408 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy (m. Lviv). EP. 22150, 22154, 22155 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 1385 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei u Lvovi im. A. Sheptytskoho. S. 33—34, S. 7—53 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei ukrainskoho narodnoho dekoratyvnoho mystetstva. V. 2281 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei ukrainskoho narodnoho dekoratyvnoho mystetstva. V. 5670 [in Ukrainian].
Instytut narodoznavstva Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. IFB-10645 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy (m. Lviv), EP. 22598 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3982, V. 3989, V. 5416; MNAPL, AP-4508, AP-6340 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3106, V. 3988, V. 5695 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 4009 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3986, 3987, 3988, 3990, 3991 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 4007, V. 5234, V. 5235, V. 5236, V. 5237, V. 5920; MNAPL, O-6245, O-7219 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 1320 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3973, V. 3977, V. 4532, V. 4900; Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 22353 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3974 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3975; TOKM, T-3045 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3979—3984, V. 3104, V. 3105 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP.81759; Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 2205, V. 2279, V. 2280, V. 2571, V. 5695.
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 4009; Natsionalnyi muzei u Lvovi im. A. Sheptytskoho. S. 49 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 35631; NMIU, T-5422 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 3754 [in Ukrainian].
Natsional’nyy muzey istorii Ukrainy. T. 5423 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 5236; Natsionalnyi muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu Ukrainy. O. 7219 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei u Lvovi im. A. Sheptytskoho. V. 1385; Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy (m. Lviv), EP. 21494; Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. Ekspozytsiia [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. V. 5236; Natsional’nyy muzey istorii Ukrainy. T. 5422, T. 5423 [in Ukrainian].
Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. EP. 73781 [in Ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata kobrynskoho. F. 137 [in ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. v. 3186, v. 3187, v. 3188, v. 3668, v. 3669, v. 4604, v. 4605, v. 4606, v. 4607, v. 5196 [in ukrainian].
Natsionalnyi muzei narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia im. Yosafata Kobrynskoho. v. 4605, v. 4606, v. 4607, v. 5430, v. 5431 [in ukrainian].
Instytut narodoznavstva Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. IFB.14468, 14473, 14474 [in Ukrainian].
Muzei Lesia Martovycha u s. Torhovytsia Horodenkivskoho r-nu [in Ukrainian].
Pryvatna kolektsiia Ivana Hrechka [in Ukrainian].
Budzan, A. F. (1984). Khudozhni vyroby z biseru. NTE, 1, 80–85 [in Ukrainian].
Vrochynska, H. V. (1984). Ukrainski narodni zhinochi prykrasy XIX — pochatku XX stolit. Kyiv: Rodovid [in Ukrainian].
Holovatskii, Ya. (1984). O narodnoi odezhd y ubranstv Rusynov ili Russkykh v Halychyne y severo-vostochnoi Venhriy. Sankt-Peterburh: Typohrafiia V. Kyrshbauma [in Russian].
Katalog pershoi ukrainskoi khliborobskoi vystavy v Stryiu ustroienoi zakhodom kraievoho soiuza hospodarskomolocharskoho v Stryiu. (1984). Stryi: Drukarnia I. Aikhelbergera [in Ukrainian].
Makarchuk, S. A. (1984). Istoryko-etnohrafichni raiony Ukrainy: navchalnyi posibnyk. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].
Mateiko, K. I. (1973). Holovni ubory ukrainskykh selian do pochatku XX st. NTE, 3, 47–54 [in Ukrainian].
Mateiko, K. I. (1973). Ukrainskyi narodnyi odiah. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Mrochko, Fr. K. (1973). Sniatynshchyna. Prychynky do kraiovoi etnohrafii. Ditroit. [in Ukrainian].
Korolko, A. (edc.) (1973). Pokuttia: istoryko-etnohrafichnyi narys. Lviv: Manuskrypt [in Ukrainian].
Sviontek, I. (1973). Pokutski vyshyvky Prykarpattia. Mystetstvo heometrychnoho ornamentu i kolorytu. Pershyi mystetskyi albom Lviv: Apriori [in Ukrainian].
Stelmashchuk, H. H. (1973). Tradytsiini holovni ubory ukraintsiv. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Ukraina ta ukraintsiistoryko-etnohrafichnyi mystetskyi albom Ivana Honchara (Halychyna, Bukovyna). (1973). Kyiv: Muzei Ivana Honchara, Oranta [in Ukrainian].
Fedorchuk, O. (1973). Osoblyvosti tradytsiinykh prykras iz biseru na Pokutti. In Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka (№ 1 (8), P. 119) [in Ukrainian].
Fedorchuk, O. (1973). Ukrainski narodni prykrasy z biseru. Lviv: Svichado [in Ukrainian].
Fedorchuk, O. (1973). Universalni ta unikalni rysy bisernoho dekoru narodnoho odiahu ukraintsiv. Mystetstvoznavstvo, 12, 155—168. Lviv: SKIM [in Ukrainian].
Fedorchuk, O. (1973). Holovni funktsii bisernoho dekoru narodnoi noshi ukraintsiv. Narodoznavchi zoshyty, 4, 648–659 [in Ukrainian].
Franko, I. Ya. (1973). Etnohrafichna vystavka u Ternopoli. In Franko, I. Zibrannia tvoriv: u 50-ty t. (T. 46, Kn. 1. P. 479) Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Kolberg, O. (1973). Pokucie. Obraz etnograficzny: w 4 cz. (Cz. 1, pp. 35–49) Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego [in Polish].
Vyshyvanyi svit Yevhenii Henyk [Elektronnyi resurs]. Retrieved from: http://hutsul.museum/exhibitions/2011/genyk_exhibition/. (Last accessed 10.12.2016)
Tanchynets Oksana Mykolaivna [Elektronnyi resurs]. Retrieved from: http://www.rtic.if.ua/objects/c13/1562.html. (Last accessed 10.12.2016)/
Rukotvory. Tvortsi z biseru. Mariia Chulak [Elektronnyi resurs]. Retrieved from: http://rukotvory.com. ua/maystry/type/tvorci-z-biseru/. (Last accessed 10.12.2016).Read»

Our authors
Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »