« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 188–202

УДК 746.5:391.4] (477.8) – 028.78

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.188

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

Надійшла 1.02.2017

МИСТЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ БІСЕРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ ПОКУТТЯ

Федорчук Олена Степанівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; email: ina@mail.lviv.ua

 Анотація. Досліджується мистецька традиція бісерного оздоблення народного одягу Покуття ХІХ — початку ХХІ століття. Автор виокремлює три етапи її розвитку. Проводиться порівняльний аналіз технологічних, типологічних та художніх особливостей бісерних творів різних етапів традиції. Розглядаються основні тенденції сучасного етапу традиції.

Ключові слова: мистецька традиція, бісер, прикраса, бісерний декор, народна ноша, Покуття.

Список використаних джерел: 

 1. МЕХП, ЕП-22391—22546.
 2. МЕХП, ЕП-22488, 22489.
 3. МЕХП, ЕП-22487.
 4. МЕХП, ЕП-22526.
 5. МЕХП, ЕП-22514.
 6. МЕХП, ЕП-22440, 22444, 22482, 22483.
 7. МЕХП, ЕП-22206, 22486.
 8. МЕХП, ЕП-22521, 22525; НМЛ, С-49.
 9. МЕХП, ЕП-22197, 22445, 22484.
 10. МЕХП, ЕП-22397, 22400, 22403, 22404, 22406.
 11. МЕХП, ЕП-22394, 22404, 22422, 22427, 22433.
 12. ІН НАНУ, ІФБ-11279, 11280.
 13. НМНАПУ, О-1187.
 14. МЕХП, ЕП-22405, 22406, 22407, 22408.
 15. МЕХП, ЕП- 22150, 22154, 22155.
 16. НМНМГП, В-1385.
 17. НМЛ, С-33—34, С-47—53.
 18. НМУНДМ, В-2281.
 19. ДМУНДМ, В-5670.
 20. ІН НАНУ, ІФБ-10645.
 21. МЕХП, ЕП-22598.
 22. НМНМГП, В-3982, В-3989, В-5416; МНАПЛ, АП-4508, АП-6340.
 23. НМНМГП, В-3106, В-3988, В-5695.
 24. НМНМГП, В-4009
 25. НМНМГП, В-3986, 3987, 3988, 3990, 3991.
 26. НМНМГП, В-4007, В-5234, В-5235, В-5236, В-5237, В-5920; МНАПЛ, О-6245, О-7219.
 27. НМНМГП, В-1320.
 28. НМНМГП, В-3973, В-3977, В-4532, В-4900; МЕХП, ЕП-22353.
 29. НМНМГП, В-3974.
 30. НМНМГП, В-3975; ТОКМ, Т-3045.
 31. НМНМГП, В-3979—3984, В-3104, В-3105.
 32. МЕХП, ЕП-81759; НМНМГП, В-2205, В-2279, В-2280, В-2571, В-5695.
 33. НМНМГП, В-4009; НМЛ, С-49.
 34. НМНМГП, В-35631; НМІУ, Т-5422.
 35. НМНМГП, В-3754.
 36. НМІУ, Т-5423.
 37. НМНМГП, В-5236; МНАПЛ, О-7219.
 38. НМЛ, В-1385; МЕХП, ЕП-21494; НМНМГП, Експозиція.
 39. НМНМГП, В-5236; НМІУ, Т-5422, Т-5423.
 40. МЕХП, ЕП-73781.
 41. НМНМГП, Ф-137.
 42. НМНМГП, В-3186, В-3187, В-3188, В-3668, В-3669, В-4604, В-4605, В-4606, В-4607, В-5196.
 43. НМНМГП, В-4605, В-4606, В-4607, В-5430, В-5431.
 44. ІН НАНУ, ІФБ-14468, 14473, 14474.
 45. Музей Леся Мартовича у с. Торговиця Городенківського р-ну.
 46. Приватна колекція Івана Гречка (м. Львів).
 47. Будзан А.Ф. Художні вироби з бісеру / Антін Федорович Будзан // НТЕ. — 1976. — № 1. — С. 80—85. — (Бібліогр. в підрядк. прим. — 15 назв).
 48. Врочинська Г.В. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX століть / Ганна Врочинська. — Київ : Родовід, 2007. — 232 с. : іл. — (Бібліогр.: с. 224—228 (203 назви) та в підрядк. приміт.).
 49. Головацкій Я. О народной одеждѣ и убранствѣ Руси­новъ или Русскихъ въ Галичинѣ и сѣверо-восточной Венгріи / Яков Головацкій. — Санкт-Петербургъ : № 32. Типографія В. Киршбаума, 1877. — 85с.
 50. Катальоґ першої української хліборобської вистави в Стрию устроєної заходом краєвого союза господарсько-молочарського в Стрию. — Стрий : Друкарня І. Айхельберґера, 1909. — 43 с.
 51. Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України: навчальний посібник / Степан Арсентійович Макарчук. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  — 352 с. : 53 іл. — (Бібліогр.: с. 345—351).
 52. Матейко К.І. Головні убори українських селян до початку XX ст. / К.І. Матейко // НТЕ. —1973. — № 3. — С. 47—54.
 53. Матейко К.І. Український народний одяг / Катерина Іванівна Матейко. — Київ: Наукова думка, 1977. — 224 с. : іл. — (Бібліогр. : с. 210—222 та в підрядк. прим.).
 54. Мрочко Фр.К. Снятинщина. Причинки до крайової етнографії / Фр. Ксаверій Мрочко ; перекл. з польск. Омеляна Ляшкевича ; передмова М. Бажанський. — Дітройт, 1977. — 129 с. — (Передрук — Львів, 1897).
 55. Покуття: історико-етнографічний нарис / гол. ред. Андрій Королько. — Львів : Манускрипт, 2010. — 455 с. : іл.
 56. Свйонтек Ірина. Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Перший мистецький альбом / І. Свйонтек. — Львів : Апріорі, 2013. — 260 с. : іл.
 57. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Галина Григорівна Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с. : іл.
 58. Україна та українці: історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара (Галичина, Буковина). — Київ : Музей Івана Гончара, Оранта, 2007. — 304 с. : іл.
 59. Федорчук О. Особливості традиційних прикрас із бісеру на Покутті / Олена Федорчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2002. — № 1 (8). — С. 119.
 60. Федорчук Олена. Українські народні прикраси з бісеру / Олена Федорчук. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с. : іл. — (Бібліогр.: с. 75—80).
 61. Федорчук Олена. Універсальні та унікальні риси бісерного декору народного одягу українців / О. Федорчук // Мистецтвознавство’2012. — Львів : СКІМ, 2012. — С. 155—168. — (Бібліогр.: с. 168).
 62. Федорчук Олена. Головні функції бісерного декору народної ноші українців / О. Федорчук // Народознавчі зошити. — 2013. — № 4. — С. 648—659.
 63. Франко І.Я. Етнографічна виставка у Тернополі / І.Я. Франко // Іван Франко. Зібрання творів : у 50-ти т. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 46. — Кн. 1. — С. 479.
 64. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny : w 4 cz. / OKolberg. — Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1882. — Cz. 1. — S. 35—49.
 65. Вишиваний світ Євгенії Геник [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://hutsul.museum/exhi­bi­tions/2011/genyk_exhibition/.
 66. Танчинець Оксана Миколаївна [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://www.rtic.if.ua/ob­jects/c13/1562.html.
 67. Рукотвори. Творці з бісеру. Марія Чулак [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rukotvory.com.ua/maystry/type/tvorci-z-biseru/.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »