« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 188–202

УДК 746.5:391.4] (477.8) – 028.78

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.188

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

Надійшла 1.02.2017

МИСТЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ БІСЕРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ ПОКУТТЯ

Федорчук Олена Степанівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; email: ina@mail.lviv.ua

 Анотація. Досліджується мистецька традиція бісерного оздоблення народного одягу Покуття ХІХ — початку ХХІ століття. Автор виокремлює три етапи її розвитку. Проводиться порівняльний аналіз технологічних, типологічних та художніх особливостей бісерних творів різних етапів традиції. Розглядаються основні тенденції сучасного етапу традиції.

Ключові слова: мистецька традиція, бісер, прикраса, бісерний декор, народна ноша, Покуття.

Список використаних джерел: 

 1. МЕХП, ЕП-22391—22546.
 2. МЕХП, ЕП-22488, 22489.
 3. МЕХП, ЕП-22487.
 4. МЕХП, ЕП-22526.
 5. МЕХП, ЕП-22514.
 6. МЕХП, ЕП-22440, 22444, 22482, 22483.
 7. МЕХП, ЕП-22206, 22486.
 8. МЕХП, ЕП-22521, 22525; НМЛ, С-49.
 9. МЕХП, ЕП-22197, 22445, 22484.
 10. МЕХП, ЕП-22397, 22400, 22403, 22404, 22406.
 11. МЕХП, ЕП-22394, 22404, 22422, 22427, 22433.
 12. ІН НАНУ, ІФБ-11279, 11280.
 13. НМНАПУ, О-1187.
 14. МЕХП, ЕП-22405, 22406, 22407, 22408.
 15. МЕХП, ЕП- 22150, 22154, 22155.
 16. НМНМГП, В-1385.
 17. НМЛ, С-33—34, С-47—53.
 18. НМУНДМ, В-2281.
 19. ДМУНДМ, В-5670.
 20. ІН НАНУ, ІФБ-10645.
 21. МЕХП, ЕП-22598.
 22. НМНМГП, В-3982, В-3989, В-5416; МНАПЛ, АП-4508, АП-6340.
 23. НМНМГП, В-3106, В-3988, В-5695.
 24. НМНМГП, В-4009
 25. НМНМГП, В-3986, 3987, 3988, 3990, 3991.
 26. НМНМГП, В-4007, В-5234, В-5235, В-5236, В-5237, В-5920; МНАПЛ, О-6245, О-7219.
 27. НМНМГП, В-1320.
 28. НМНМГП, В-3973, В-3977, В-4532, В-4900; МЕХП, ЕП-22353.
 29. НМНМГП, В-3974.
 30. НМНМГП, В-3975; ТОКМ, Т-3045.
 31. НМНМГП, В-3979—3984, В-3104, В-3105.
 32. МЕХП, ЕП-81759; НМНМГП, В-2205, В-2279, В-2280, В-2571, В-5695.
 33. НМНМГП, В-4009; НМЛ, С-49.
 34. НМНМГП, В-35631; НМІУ, Т-5422.
 35. НМНМГП, В-3754.
 36. НМІУ, Т-5423.
 37. НМНМГП, В-5236; МНАПЛ, О-7219.
 38. НМЛ, В-1385; МЕХП, ЕП-21494; НМНМГП, Експозиція.
 39. НМНМГП, В-5236; НМІУ, Т-5422, Т-5423.
 40. МЕХП, ЕП-73781.
 41. НМНМГП, Ф-137.
 42. НМНМГП, В-3186, В-3187, В-3188, В-3668, В-3669, В-4604, В-4605, В-4606, В-4607, В-5196.
 43. НМНМГП, В-4605, В-4606, В-4607, В-5430, В-5431.
 44. ІН НАНУ, ІФБ-14468, 14473, 14474.
 45. Музей Леся Мартовича у с. Торговиця Городенківського р-ну.
 46. Приватна колекція Івана Гречка (м. Львів).
 47. Будзан А.Ф. Художні вироби з бісеру / Антін Федорович Будзан // НТЕ. — 1976. — № 1. — С. 80—85. — (Бібліогр. в підрядк. прим. — 15 назв).
 48. Врочинська Г.В. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX століть / Ганна Врочинська. — Київ : Родовід, 2007. — 232 с. : іл. — (Бібліогр.: с. 224—228 (203 назви) та в підрядк. приміт.).
 49. Головацкій Я. О народной одеждѣ и убранствѣ Руси­новъ или Русскихъ въ Галичинѣ и сѣверо-восточной Венгріи / Яков Головацкій. — Санкт-Петербургъ : № 32. Типографія В. Киршбаума, 1877. — 85с.
 50. Катальоґ першої української хліборобської вистави в Стрию устроєної заходом краєвого союза господарсько-молочарського в Стрию. — Стрий : Друкарня І. Айхельберґера, 1909. — 43 с.
 51. Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України: навчальний посібник / Степан Арсентійович Макарчук. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  — 352 с. : 53 іл. — (Бібліогр.: с. 345—351).
 52. Матейко К.І. Головні убори українських селян до початку XX ст. / К.І. Матейко // НТЕ. —1973. — № 3. — С. 47—54.
 53. Матейко К.І. Український народний одяг / Катерина Іванівна Матейко. — Київ: Наукова думка, 1977. — 224 с. : іл. — (Бібліогр. : с. 210—222 та в підрядк. прим.).
 54. Мрочко Фр.К. Снятинщина. Причинки до крайової етнографії / Фр. Ксаверій Мрочко ; перекл. з польск. Омеляна Ляшкевича ; передмова М. Бажанський. — Дітройт, 1977. — 129 с. — (Передрук — Львів, 1897).
 55. Покуття: історико-етнографічний нарис / гол. ред. Андрій Королько. — Львів : Манускрипт, 2010. — 455 с. : іл.
 56. Свйонтек Ірина. Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Перший мистецький альбом / І. Свйонтек. — Львів : Апріорі, 2013. — 260 с. : іл.
 57. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Галина Григорівна Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с. : іл.
 58. Україна та українці: історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара (Галичина, Буковина). — Київ : Музей Івана Гончара, Оранта, 2007. — 304 с. : іл.
 59. Федорчук О. Особливості традиційних прикрас із бісеру на Покутті / Олена Федорчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2002. — № 1 (8). — С. 119.
 60. Федорчук Олена. Українські народні прикраси з бісеру / Олена Федорчук. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с. : іл. — (Бібліогр.: с. 75—80).
 61. Федорчук Олена. Універсальні та унікальні риси бісерного декору народного одягу українців / О. Федорчук // Мистецтвознавство’2012. — Львів : СКІМ, 2012. — С. 155—168. — (Бібліогр.: с. 168).
 62. Федорчук Олена. Головні функції бісерного декору народної ноші українців / О. Федорчук // Народознавчі зошити. — 2013. — № 4. — С. 648—659.
 63. Франко І.Я. Етнографічна виставка у Тернополі / І.Я. Франко // Іван Франко. Зібрання творів : у 50-ти т. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 46. — Кн. 1. — С. 479.
 64. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny : w 4 cz. / OKolberg. — Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1882. — Cz. 1. — S. 35—49.
 65. Вишиваний світ Євгенії Геник [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://hutsul.museum/exhi­bi­tions/2011/genyk_exhibition/.
 66. Танчинець Оксана Миколаївна [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://www.rtic.if.ua/ob­jects/c13/1562.html.
 67. Рукотвори. Творці з бісеру. Марія Чулак [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rukotvory.com.ua/maystry/type/tvorci-z-biseru/.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »