« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 233–245

УДК 746.2:391-055.2] (477.8) ″19/21″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.203

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Надійшла 23.01.2017

ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКУТСЬКИХ НАРОДНИХ В’ЯЗАНИХ ТА МЕРЕЖИВНИХ ВИРОБІВ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОЧІПКИ

Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

 Анотація. Вперше розглядаються локальні особливості покутських народних мереживних очіпків кінця ХІХ — поч. ХХІ ст.  — у контексті традиційного вбрання Покуття. В основі вивчення способів носіння, типології, технік виготовлення і художніх ознак чепців — авторські польові дослідження на Покутті упродовж 2012—2016-х років. Уперше в науковий обіг введено відомості від респондентів про покутські очіпки, світлини давніх та сучасних артефактів. Одна з головних наукових знахідок — фіксування техніки плетіння для мереживних очіпків покутянок.

Ключові слова: головний убір, перемітка, хустина, очіпок, зачіска, типологія, очіпок-збірник, плетіння голкою, в’язання гачком, локальні особливості, художні ознаки, традиція.

Список використаних джерел: 

 1. БіланМ. Український стрій / Білан Майя, Стельмащук Галина. — Львів : Фенікс, 2000. — С.271—280.
 2. Білан М. Український стрій / Білан Майя, Стельмащук Галина. — Львів : Апріорі, 2011. — 314 с. — (Видання друге, доповнене).
 3. Выставка господарско-промыслова въ Коломыѣ (спра­во­зданье Петра Чорного). — Станиславов, 1881. — 64 с.
 4. Жолобайло Я. «Це Матіївці — наше село…». Істо­рико-етнографічний нарис / Жолобайло Я. — Коломия : Вік, 2000. — С. 142—143.
 5. Зеленин Д. Женские головне уборы восточных (русских) славян / Зеленин Д. // Slavia. — Rocnik V. — Sesit 3.  — Praze, 1927 ; Глава 8—13. — S. 535—556.
 6. Зеленин Д. Женские головне уборы восточных (русских) славян / Зеленин Д. // Slavia. — Rocnik V. — Sesit 2. — Praze, 1926. — Глава 1—7. — S. 303—338.
 7. Катальоґ Першої української хліборобської вистави в Стрию. — Стрий, 1909. — 46 с.
 8. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Кирчів Р. // Народознавчі Зошити. — 2015. — № 1 (121). — С. 70—90.
 9. Ковалівка — з глибини віків і до наших днів. Історичний посібник. — Коломия : Вільний голос, 2008. — С. 70.
 10. Козакевич О. Осередки трикотажного виробництва: Івано-Франківщина / Козакевич О. // Мистецтво­знавство’10. — 2010. — С. 79—92.
 11. Козакевич О. Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.) / Козакевич О. // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5 (125). — С. 1127—1149.
 12. Козакевич О. Типологія українських народних в’яза­них та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання / Козакевич О. // Народознавчі зоши­ти. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 6 (120). — С. 1403—1419.
 13. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей) / Козакевич О. // Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. — Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва.  — Львів, 2011. — С. 503—524.
 14. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання / Козакевич О. // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5 (119).  — С. 951—966.
 15. Королько А. Межі Покуття в історико-краєзнавчих та етнографічних дослідженнях ХІХ — початку ХХІ століття / Андрій Королько // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / гол. редколегії Микола Литвин ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я­кевича. — Львів, 2013. — С. 246—260.
 16. Косміна О. Традиційне вбрання українців / Оксана Косміна. — Київ : Балтія-Друк. — Т. ІІ. Полісся. Карпати, 2011. — 160 с. : іл. — (Рез. англ. — Бібліограф.: с. 135—136; с. 80—87).
 17. Кречковський Л. Виставки / Любомир Кречковський  // Енциклопедія Коломийщини / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. — Зшиток 3. — Літера В.  — Коломия, 2000. — С. 128—129.
 18. Купчинський Б. Тишківці: сліди, вкарбовані у вічність. Нарис з історії села з найдавніших часів і до сьогодення / Б. Купчинський. — Івано-Франківськ, 2015. — С. 241—245.
 19. Ласійчук М. Нижній Вербіж. Нариси і матеріали з історії та народознавства / Ласійчук М., Лудчак І. — Коломия : Вік, 1998. — С. 85.
 20. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХIХ — начала ХХ в. / Г.С. Маслова. — Москва : Наука, 1984. — С. 47—62.
 21. Матейко К. Український народний одяг / Матейко Катерина. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 22. Мельник Л. Виставки / Любомир Мельник // Ен­цикло­педія Коломийщини / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. — Зшиток 3. — Літера В. — Коломия, 2000. — С. 129—129.
 23. Молинь В. Виставки у Коломиї як визначні події культурно-мистецького життя Галичини другої половини ХІХ століття / Молинь Валентина // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2012. — С. 127—131.
 24. Нагорняк Х. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на Покутті кінця ХІХ — середини ХХ століття (Історія, типологія, художня система строю) : автореф. дис… канд.. мистецтвознавства / Нагорняк Христина Михайлівна. — Івано-Фран­ківськ : Б. в., 2012. — 16 с.
 25. Нагорняк Х. Покутський костюм у працях етнографів та дослідників / Х. Нагорняк // Вісник ХДАДМ.  — № 14. — 2008. — С. 83—89.
 26. Нагорняк Х. Історія дослідження покутського костюма у працях етнографів та мистецтвознавців / Х. Нагорняк // Ямгорів. — Число 18—19. — 2011. — С. 196—206.
 27. Надопта А. З історії Першої української хліборобської виставки в Стрию / Надопта Адріяна // Народознавчі зошити. — 2005. — № 1—2. —С. 185—190.
 28. Ничай А. Выставка господарско-промыслова в Коломые / Ничай А. — Станиславов, 1881. — С. 21—47.
 29. Ніколаєва Т.О. Одяг. Історичні передумови формування традиційного одягу Поділля / Т.О. Ніколаєва  // Поділля. Історико-етнографічне дослідження. — Ки­їв  : Доля, 1993. — С. 260—282. : іл.
 30. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Тамара Ніколаєва. — Київ : Либідь, 1996. — 172 с.
 31. Покуття. Історико-етнограічний нарис. — Львів : Ману­скрипт, 2010.
 32. Свйонтек І. Вишивки жіночих та чоловічих сорочок і переміток Городенківщини ХІХ — першої половини ХХ століття / І. Свйонтек // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. — Число 22—23. — Снятин. — С. 213—214.
 33. Свйонтек І. «Покутські вишивки Прикарпаття». Ми­стецтво геометричного орнамент і колориту. Перший мистецький альбом / І. Свйонтек. — Львів : Апріорі, 2012. — 260 с. : іл.
 34. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Галина Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993.  — С. 123 : іл. — (Бібл. посторінкова).
 35. Стельмащук Г. Українські народні головні убори / Галина Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — С. 136.
 36. Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / кер. авт. кол., гол. ред. А. Королько. — Снятин ; Івано-Франківськ  ; Львів : Манускрипт-Львів, 2014. — 732 с. : іл.
 37. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Коломиї / Туркавський Маркелій. — Коломия : Народний дім, 2004. — 40 с. / М. Туркавський ; Переклад з польської А. Ємчук ; вступна стаття М. Васильчука.
 38. Українське народне мистецтво. Вбрання / упор. Колос С., Гургула І., Лобановський Б., Полюскевич О. — Вип. 2. — Київ : Державне вид. образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. — 327 с.
 39. Український народний одяг / під ред. Л. Бурачинської.  — Торонто ; Філадельфія, 1992. — С. 113—124.
 40. Храпко Е. Історія Завалля / Е. Храпко. — Коломия : Вік, 1997. — С. 161—163.
 41. Чабан Д. Село над бистроплинною Рибницею. Джурову — 600 літ / Д. Чабан. — 1994. — С. 14.
 42. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyz­ny / Falkowski Jan. — Lwów, 1938. — S. 49.
 43. Katalog przedmiotów Wystawy Etnograficznej Oddziału Czarnohorskiego, Tow. Tatrzańskiego obejmującej powiaty: Kołomyjski, Kossowski, Śniatyński, Horodeński, Zalesz­czycki i Borszczowski połączonej z Wystawą płodów górskich która zaszcycona obecnością Najjaśniejszego Cesarza I Króla Franciszka Józefa I, otwartą została w dniu 15 września 1880 roku w Kołomyji. — Lwów, 1880.
 44. Кolberg O. Ubiór / Кolberg Oskar // Poкucie. Obraz etnograficzny. — T. 1. — Kraków, 1882. — S. 35—49.
 45. Kozakevych O. Ludowe wyroby dziane i koronkarskie na Bojkowszczyźnie i Podgórzu w końcu XIX — na początku XXI wieku: cechy regionalne i odmiany lokalne (na podstawie badań terenowych w latach 2005—2006) / O. Kozakevych // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. — Tom VI. — Słupsk, 2016. — S. 438—458.
 46. Mroczko Fr. Ksawery. Śniatyńszczyzna / Mroczko Fr. // Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek miesięczne do «Gazety Lwowskiej». — Rocznik XXV. — Lwów, 1897.
 47. Turkawski M. Wystawa etnograficzna Pokucia w Kolo­myi  / Turkawski M. — Kraków : CZAS, 1880. — 55 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »