« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 233–245

УДК 746.2:391-055.2] (477.8) ″19/21″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.203

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Надійшла 23.01.2017

ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКУТСЬКИХ НАРОДНИХ В’ЯЗАНИХ ТА МЕРЕЖИВНИХ ВИРОБІВ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОЧІПКИ

Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

 Анотація. Вперше розглядаються локальні особливості покутських народних мереживних очіпків кінця ХІХ — поч. ХХІ ст.  — у контексті традиційного вбрання Покуття. В основі вивчення способів носіння, типології, технік виготовлення і художніх ознак чепців — авторські польові дослідження на Покутті упродовж 2012—2016-х років. Уперше в науковий обіг введено відомості від респондентів про покутські очіпки, світлини давніх та сучасних артефактів. Одна з головних наукових знахідок — фіксування техніки плетіння для мереживних очіпків покутянок.

Ключові слова: головний убір, перемітка, хустина, очіпок, зачіска, типологія, очіпок-збірник, плетіння голкою, в’язання гачком, локальні особливості, художні ознаки, традиція.

Список використаних джерел: 

 1. БіланМ. Український стрій / Білан Майя, Стельмащук Галина. — Львів : Фенікс, 2000. — С.271—280.
 2. Білан М. Український стрій / Білан Майя, Стельмащук Галина. — Львів : Апріорі, 2011. — 314 с. — (Видання друге, доповнене).
 3. Выставка господарско-промыслова въ Коломыѣ (спра­во­зданье Петра Чорного). — Станиславов, 1881. — 64 с.
 4. Жолобайло Я. «Це Матіївці — наше село…». Істо­рико-етнографічний нарис / Жолобайло Я. — Коломия : Вік, 2000. — С. 142—143.
 5. Зеленин Д. Женские головне уборы восточных (русских) славян / Зеленин Д. // Slavia. — Rocnik V. — Sesit 3.  — Praze, 1927 ; Глава 8—13. — S. 535—556.
 6. Зеленин Д. Женские головне уборы восточных (русских) славян / Зеленин Д. // Slavia. — Rocnik V. — Sesit 2. — Praze, 1926. — Глава 1—7. — S. 303—338.
 7. Катальоґ Першої української хліборобської вистави в Стрию. — Стрий, 1909. — 46 с.
 8. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Кирчів Р. // Народознавчі Зошити. — 2015. — № 1 (121). — С. 70—90.
 9. Ковалівка — з глибини віків і до наших днів. Історичний посібник. — Коломия : Вільний голос, 2008. — С. 70.
 10. Козакевич О. Осередки трикотажного виробництва: Івано-Франківщина / Козакевич О. // Мистецтво­знавство’10. — 2010. — С. 79—92.
 11. Козакевич О. Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.) / Козакевич О. // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5 (125). — С. 1127—1149.
 12. Козакевич О. Типологія українських народних в’яза­них та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання / Козакевич О. // Народознавчі зоши­ти. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 6 (120). — С. 1403—1419.
 13. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей) / Козакевич О. // Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. — Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва.  — Львів, 2011. — С. 503—524.
 14. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання / Козакевич О. // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5 (119).  — С. 951—966.
 15. Королько А. Межі Покуття в історико-краєзнавчих та етнографічних дослідженнях ХІХ — початку ХХІ століття / Андрій Королько // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / гол. редколегії Микола Литвин ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я­кевича. — Львів, 2013. — С. 246—260.
 16. Косміна О. Традиційне вбрання українців / Оксана Косміна. — Київ : Балтія-Друк. — Т. ІІ. Полісся. Карпати, 2011. — 160 с. : іл. — (Рез. англ. — Бібліограф.: с. 135—136; с. 80—87).
 17. Кречковський Л. Виставки / Любомир Кречковський  // Енциклопедія Коломийщини / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. — Зшиток 3. — Літера В.  — Коломия, 2000. — С. 128—129.
 18. Купчинський Б. Тишківці: сліди, вкарбовані у вічність. Нарис з історії села з найдавніших часів і до сьогодення / Б. Купчинський. — Івано-Франківськ, 2015. — С. 241—245.
 19. Ласійчук М. Нижній Вербіж. Нариси і матеріали з історії та народознавства / Ласійчук М., Лудчак І. — Коломия : Вік, 1998. — С. 85.
 20. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХIХ — начала ХХ в. / Г.С. Маслова. — Москва : Наука, 1984. — С. 47—62.
 21. Матейко К. Український народний одяг / Матейко Катерина. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 22. Мельник Л. Виставки / Любомир Мельник // Ен­цикло­педія Коломийщини / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. — Зшиток 3. — Літера В. — Коломия, 2000. — С. 129—129.
 23. Молинь В. Виставки у Коломиї як визначні події культурно-мистецького життя Галичини другої половини ХІХ століття / Молинь Валентина // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2012. — С. 127—131.
 24. Нагорняк Х. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на Покутті кінця ХІХ — середини ХХ століття (Історія, типологія, художня система строю) : автореф. дис… канд.. мистецтвознавства / Нагорняк Христина Михайлівна. — Івано-Фран­ківськ : Б. в., 2012. — 16 с.
 25. Нагорняк Х. Покутський костюм у працях етнографів та дослідників / Х. Нагорняк // Вісник ХДАДМ.  — № 14. — 2008. — С. 83—89.
 26. Нагорняк Х. Історія дослідження покутського костюма у працях етнографів та мистецтвознавців / Х. Нагорняк // Ямгорів. — Число 18—19. — 2011. — С. 196—206.
 27. Надопта А. З історії Першої української хліборобської виставки в Стрию / Надопта Адріяна // Народознавчі зошити. — 2005. — № 1—2. —С. 185—190.
 28. Ничай А. Выставка господарско-промыслова в Коломые / Ничай А. — Станиславов, 1881. — С. 21—47.
 29. Ніколаєва Т.О. Одяг. Історичні передумови формування традиційного одягу Поділля / Т.О. Ніколаєва  // Поділля. Історико-етнографічне дослідження. — Ки­їв  : Доля, 1993. — С. 260—282. : іл.
 30. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Тамара Ніколаєва. — Київ : Либідь, 1996. — 172 с.
 31. Покуття. Історико-етнограічний нарис. — Львів : Ману­скрипт, 2010.
 32. Свйонтек І. Вишивки жіночих та чоловічих сорочок і переміток Городенківщини ХІХ — першої половини ХХ століття / І. Свйонтек // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. — Число 22—23. — Снятин. — С. 213—214.
 33. Свйонтек І. «Покутські вишивки Прикарпаття». Ми­стецтво геометричного орнамент і колориту. Перший мистецький альбом / І. Свйонтек. — Львів : Апріорі, 2012. — 260 с. : іл.
 34. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Галина Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993.  — С. 123 : іл. — (Бібл. посторінкова).
 35. Стельмащук Г. Українські народні головні убори / Галина Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — С. 136.
 36. Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / кер. авт. кол., гол. ред. А. Королько. — Снятин ; Івано-Франківськ  ; Львів : Манускрипт-Львів, 2014. — 732 с. : іл.
 37. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Коломиї / Туркавський Маркелій. — Коломия : Народний дім, 2004. — 40 с. / М. Туркавський ; Переклад з польської А. Ємчук ; вступна стаття М. Васильчука.
 38. Українське народне мистецтво. Вбрання / упор. Колос С., Гургула І., Лобановський Б., Полюскевич О. — Вип. 2. — Київ : Державне вид. образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. — 327 с.
 39. Український народний одяг / під ред. Л. Бурачинської.  — Торонто ; Філадельфія, 1992. — С. 113—124.
 40. Храпко Е. Історія Завалля / Е. Храпко. — Коломия : Вік, 1997. — С. 161—163.
 41. Чабан Д. Село над бистроплинною Рибницею. Джурову — 600 літ / Д. Чабан. — 1994. — С. 14.
 42. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyz­ny / Falkowski Jan. — Lwów, 1938. — S. 49.
 43. Katalog przedmiotów Wystawy Etnograficznej Oddziału Czarnohorskiego, Tow. Tatrzańskiego obejmującej powiaty: Kołomyjski, Kossowski, Śniatyński, Horodeński, Zalesz­czycki i Borszczowski połączonej z Wystawą płodów górskich która zaszcycona obecnością Najjaśniejszego Cesarza I Króla Franciszka Józefa I, otwartą została w dniu 15 września 1880 roku w Kołomyji. — Lwów, 1880.
 44. Кolberg O. Ubiór / Кolberg Oskar // Poкucie. Obraz etnograficzny. — T. 1. — Kraków, 1882. — S. 35—49.
 45. Kozakevych O. Ludowe wyroby dziane i koronkarskie na Bojkowszczyźnie i Podgórzu w końcu XIX — na początku XXI wieku: cechy regionalne i odmiany lokalne (na podstawie badań terenowych w latach 2005—2006) / O. Kozakevych // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. — Tom VI. — Słupsk, 2016. — S. 438—458.
 46. Mroczko Fr. Ksawery. Śniatyńszczyzna / Mroczko Fr. // Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek miesięczne do «Gazety Lwowskiej». — Rocznik XXV. — Lwów, 1897.
 47. Turkawski M. Wystawa etnograficzna Pokucia w Kolo­myi  / Turkawski M. — Kraków : CZAS, 1880. — 55 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »