2013 рік, випуск 1

2013-1

Зміст

Фаріон І. Руська (українська) мова на перехресті двох уній: Люблінської (1569) та Берестейської (1596). С. 3-11

У статті досліджено суспільний статус руської1 (української) мови у межичассі двох уній: Люблінської (1569) та Берестейської (1596). Розкрито вплив знакових суспільно-істо­ричних чинників на функціювання української мови та її рецепцію у шляхетсько-урядових середовищах. Усупереч активним полонізаційно-асиміляційним процесам, простежено шлях неспинного творення та утвердження руської мовно-етнічної свідомості на тлі традиційної конфесійної свідомості.
Ключові слова: руська мова, Люблінська та Берестейська унії, соціолінгвістика, мовно-етнічна свідомість.

читати »

Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської Трійці» у збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси». С. 12-22

У статті проаналізовані фольклорні записи Я. Головацького і його побратимів М. Шашкевича, І. Вагилевича та Г. Ількевича, що увійшли до видання Я. Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси». Простежено особливості добору творів української усної народної словесності до цього видання.
Ключові слова: енциклопедія пісенного фольклору, збирацька діяльність, фольклорні записи, збирачі-аматори, варіант.

читати »

Белей Л. Українське Закарпаття початку ХХІ ст. під натиском українофобії та асиміляції. С. 23-29

Стаття присвячена аналізу стану освітньої й мовної політики, фактів сумнівної оцінки походження знакових пам’яток місцевої духовної культури, а також регіональної церковно-конфесійного специфіки, що засвідчує асиміляторські цілі впливових політичних сил Словаччини, Угорщини, Румунії та України щодо українців історичного Закарпаття.
Ключові слова: історичне Закарпаття, неорусинство, цер­ковно­слов’янська мова, пам’ятки української мови, статус sui iuris.

читати »

Козловський В. Українська народна історична пісня: проблема дефініції. С. 30-39

У статті проаналізовано історію формування теоретичного наповнення терміна «історична пісня» в українській фольклористиці. Висвітлено ключові концепції, що стосувалися зазначеного поняття. Увага приділяється проблемі класифікації історичного ліро-епосу та його місця у жанровій системі усної словесності загалом. Відзначено основні напрямки дослідження історичної пісні на сучасному етапі розвитку народознавчої науки.
Ключові слова: історичні пісні, термін, жанр, ліро-епос, класифікація.

читати »

Чікало О. Пісні-хроніки ХХ століття: фольклорна хроніка арештів та депортацій. С. 40-44

У статті проаналізовано тюремні та виселенські пісні-хро­ніки, які становлять частину фольклорного літопису повстанського руху. Ці твори — народна інтерпретація наслідків етноцидної політики, яку застосовувала до українців радянська та польська влади в середині та другій половині ХХ століття. Вони відтворюють важку долю учасників національно-визвольної боротьби та їхніх родин, що були ув’язнені чи депортовані через політичні переконання до Сибіру та внаслідок акції «Вісла».
Ключові слова: пісня-хроніка, жанр, сюжет, мотив, локальний, традиція, трагедія, формула, образ.

читати »

Качмар М. Метаморфозний зріз українських етіологічних легенд. С. 45-55

Статтю присвячено розглядові принципу метаморфози в українській прозовій етіологічній традиції. На основі аналітичного опрацювання фольклорних текстів розкрито функціональне значення мотиву перетворення як покарання за вчинений гріх, порушення народної звичаєвої чи морально-етичної норми. Вказано на специфіку метаморфози в етіологічних легендах, яка у більшості зразків остаточна й незворотна. Увагу звернено на зв’язок між образами перевтілення, спосіб його здійснення та інвертор переміни (слово, предмет).
Ключові слова: метаморфоза, етіологічна легенда, мотив, покарання, порушення табу, народна символіка, вербальна та контактна магія.

читати »

Люта І. Звичаєво-обрядовий супровід народження дитини у волинян. С. 56-67

У статті розглядаються звичаї, обряди та вірування, по­в’яза­ні з народженням дитини, які були поширені на території історико-етнографічної Волині. Особлива увага приділяється народним уявленням про породіллю та бабу-по­витуху як основних учасників пологів.
Ключові слова: баба-повитуха, породілля, звичай, обряд, Волинь.

читати »

Мовна У. Пасічницькі замовляння українців. С. 68-77

У статті здійснене перше у вітчизняній етнології дослідження пасічницьких замовлянь у контексті світоглядної традиції українців. Замовляння належать до того різновиду обрядових текстів, що характеризуються живим і найбільш дієвим словом, у яких сповна виявляється його магічна сила. Як жанр фольклору вони вирізняються архаїчною природою, утилітарною функціональністю, особливим вербальним призначенням, поєднанням сакрального та профанного слова. Світоглядна основа замовлянь є не­однорідною, оскільки вони виникали і розвивались упродовж століть й зафіксували як прасвіт людського світовідчування, так і історично пізнішу (християнську) гносеологічну та аксіологічну картину макрокосму. Розглядаються пасічницькі замовляння релігійно-магічного змісту, що набули неабиякого поширення як у щоденній виробничій практиці пасічників (оказіональні), так і у контексті відзначення ними річних календарних свят (календарні). Усі вони спрямовані на досягнення конкретного практичного результату — забезпечення успішного функціонування пасічницького господарства.
Ключові слова: замовляння, бджільництво, фольклорний текст, світогляд, слово, дія, мислення, магічний, утилітарний, українці.

читати »

Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі. С. 78-87

У статті розглянуто одну із важливих проблем, пов’язаних із системою опалення поліського житла — процес функційної сегментації печі, який полягав у влаштуванні окремих обігрівальних пристроїв (опалювальної лежанки, груби), плити для приготування страви тощо. Основна увага зосереджена на конструктивних особливостях цих пристроїв та хронології проникнення їх у сільське житлобудівництво окремих районів Поліського краю.
Ключові слова: Полісся, житло, піч, грубка, лежанка, плита.

читати »

Боса О. Городньо-садові мотиви у народно-господарському календарі переселенців Надсяння та Холмщини. С. 88-93

У статті на основі матеріалів опитувань респондентів розглянуто та проаналізовано городньо-садові мотиви в господарському календарі переселенців Надсяння і Холмщини. В них простежуються як локальні, так і загальноукраїнські риси. Висновки істотно доповнюють попередні праці про маловивчені аспекти культури переселенців з Надсяння та Холмщини.
Ключові слова: Надсяння, Холмщина, господарський календар, обряд.

читати »

Гладкий М. Величання господаря та господині в українських колядках (на матеріалах с. Доброгостів). С. 94-98

На основі колядок, записаних автором у с. Доброгостів Дро­гобицького району Львівської області, охарактеризовано образ господаря та господині, яких вшановували в дні різдвяно-новорічних свят в ході ритуальних обходів дворів.
Ключові слова: різдвяно-новорічна обрядовість, колядування, колядки, сюжет, господар, господиня.

читати »

Ігнатенко І., Нагорнюк О. Придорожні хрести Полісся: функції, семантика та символіка. С. 99-104

У статті приділяється увага придорожнім та оброчним хре­с­там на Поліссі. На основі польових етнографічних матеріалів розглядається їхня роль, функції та значення у духов­ній культурі жителів означеного регіону, а також пов’я­зані з ними вірування, легенди, перекази.
Ключові слова: Полісся, придорожні хрести, «фігури», оброчні хрести.

читати »

Пелех М. Пророчий ярус іконостасу Успенської церкви у Львові поч. XVII ст. (Грибовицький іконостас). С. 105-111

У статті проаналізований пророчий ярус іконостасу поч. XVII ст. Успенської церкви у Львові (т. зв. Грибовицький іконостас). Розглянуто актуальний стан наукового опрацювання питання. На базі досліджень іконографічних програм іконостасних комплексів того ж часу аналогічних ярусів проведено історичний огляд процесу становлення пророчого ярусу в іконостасах Галичини та представлений порівняльний їх аналіз за іконографічним складом. Висвітлено основні канонічні атрибути в зображенні пророків та їх поширеність в Україні у XVII ст. Атрибутований пророчий ярус Грибовицького іконостасу за допомогою фотофіксації збереження сучасного стану та згідно із світлинами з фототеки Національного музею А. Шептицького у Львові, що походять з 40—50-х рр. XX ст.
Ключові слова: атрибуція, іконостас, пророчий ряд, Ставропігія, старозавітні сюжети, іконографія.

читати »

Боярко-Долженко В. Українське малярство пізнього середньовіччя: образність часу і простору. С. 112-121

У статті проаналізовані джерела формування системи художнього часу і простору українського живопису другої половини ХІ—ХV ст. Висвітлені ознаки кривизни художнього простору, з’ясовані форми взаємовідповідності часових і просторових зсувів. Розглянуті розмаїті аспекти взаємодії символічної та геометричних перспектив, виявлена її еволюція в контексті стилістичних змін іконопису. Стверджене використання ближнього та дальнього бачення засобами символічної перспективи.
Ключові слова:
художній хронотоп, кривизна художнього простору, часові і просторові зсуви, символічна і геометрична перспектива, композиційна динаміка, ритм.

читати »

Тарас Я. Дерев’яні галереї народного житла Молдови. С. 122-131

Розглянуті дерев’яні галереї та їх архітектурно-декоративне вирішення, прослідковані напрямки обробки стовпчиків, підкосів, капітелей, огорож галерейок, з’ясовані особливості галерейок південного і північного районів Молдови. Матеріал широко представлений графічною частиною. Публікація ґрунтується на польових дослідженнях автора, які проводилися в 1972—1986 рр. з метою написання монографії «Народна архітектура Молдови», видання якої не відбулося в 1992 р. через політичні обставини. Складовою цієї праці є також архівні та опубліковані матеріали дослідника молдавського декоративно-ужиткового мистецтва. Графічна частина виконана автором в 1987—1990 рр. під час його перебування в Алжирі.
Ключові слова: Молдова, галерея, галерейка, дерев’яні капітелі.

читати »

Мовна М. Сучасні путівники Львовом: типологія і зміст. С. 132-141

У статті висвітлено історію створення путівників Львовом періоду незалежної України. Визначено типологічну приналежність путівників, підкреслено їх тематичні, ідеологічні та лінгвістичні особливості. Характеризується сучасний авторський доробок в галузі львівського історичного крає­знавства.
Ключові слова: путівники, Львів, історія, незалежна Укра­їна, туризм.

читати »

Федина О. Конструктивно-декоративні риси традиційних та новітніх форм верхнього одягу галичан кінця ХІХ — перших десятиліть ХХ ст. (за матеріалами колекцій одягу Музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України). С. 142-154

У статті викладені результати дослідження основних традиційних та новітніх форм верхнього жіночого та чоловічого вбрання, поширеного у Галичині наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Здійснено науковий аналіз їх естетичного вигляду — за особливостями крою та оздоблення, матеріалами виготовлення. Проаналізовано мотиваційні ознаки їхніх найменувань.
Ключові слова: верхній одяг, крій, система декору, традиція.

читати »

Колодко С. Культурна деградація сучасного суспільства та способи боротьби із цим явищем. С. 155-160

У статті аналізується руйнівний вплив зарубіжних мас-медіа на формування духовних цінностей як індивіда, так і всього суспільства. Акцентується на важливій ролі патріотично свідомої людини в захисті своїх автентичних культурних і моральних цінностей.
Ключові слова: деградація, молодь, поп-культура, мас-медіа, індивід, суспільство, духовність, цінності.

читати »

Шумська Я. Перформанс як традиція минулого і сьогодення. С. 161-166

У статті розглянуто й проаналізовано основні засади концептуального мистецтва, а саме перформансу, досліджено його характеристики і зосередженість довкола ідеї; виявлено впливи концептуалізму (перформансу) на глядача, особливості співпраці автора цього жанру з публікою, їхній взаємозв’язок, а також умови поширення та розвитку перформансу в Україні, зокрема у Львові, за останні 50 років. Проаналізовано доцільність впровадження перформансу у навчальний процес.
Ключові слова: глядач, ідея, концептуалізм, мистецтво, перформанс, тіло.

читати »

Бриняк О. Система тропів хрестинної поезії українців. С. 167-173

У статті проаналізовано художньо-поетичні засоби і стилістичні прийоми українських хрестинних пісень. В поетичній тканині творів виявлено традиційні тропи (loci communes) та рідкісні гіперметафоричні утворення (loci raritates). Визначено їх функціональну спрямованість, зумовлену специфікою жанру.
Ключові слова: епітет, порівняння, метафора, метаморфоза, паралелізм, гіпербола, літота, суфікси здрібнілості-пестливості.

читати »

Гаврилюк Р. Особливості організації інтер’єрів театральних споруд. С. 174-178

У статті досліджуються особливості організації інтер’єрів театральних споруд, їх стилі та роль в культурному житті суспільства та загальному «обличчі» міста.
Ключові слова: інтер’єри театральних споруд, стилі ін­тер’єрів, театр, сцена.

читати »

Дударець В. Формування малих архітектурних форм в дизайні ландшафту. С. 179-183

У статті досліджуються формування малих архітектурних форм в дизайні у створенні ландшафтного середовища.
Ключові слова: ландшафтний дизайн, колиба, малі архітектурні форми, альтанка, дерев’яні меблі, декоративний місток для саду, штучне водоймище, плетений тин, українські традиції.

читати »

Пастух Н. Голосильна традиція українців за безмаль двісті років. С. 184-187
читати »

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »