1995 рік, спеціальний випуск “Танатос”

tanatos

Роман Кісь, Марія Маєрчик, Оксана Кісь Переднє слово / Roman Kis’, Maria Mayerchyk, Oksana Kis’. Foreword. С. 5–8
читати »

Роман Кісь Коваріації уявлень про смерть як індикатор типу культури (спроба крос-культурного бачення). Co-variations of the Notions of Death as Indicators of the Type of Culture: An Attempt at Cross Cultural Vision. С. 9–20
читати »

Марія Зубрицька Онтологізація смерті у творчості Василя Стефаника / Maria Zubryts’ka. The Ontologization of Death in Vasyl’ Stefanyk’s Creative Output. – С. 21–24
читати »

Олег Покальчук Тібетська “Книга Мертвих” та масонське втаємничення: спільний початок мандрівки / Oleh Pokalchuk: The Tibetan Book of the Dead and Masonic Initiation: The Similar Point of Departure. – С. 25–27
читати »

Маргарита Жуйкова Номінація смерті та архаїчне мислення / Marharyta Zhuikova: The Nomination of Death and Archaic Thinking. – С. 28–62
читати »

Елеонора Гаврилюк Хаос, Танатос і Ерос у символіці обрядів переходу / Eleonora Havryliuk: Chaos, Thanatos and Eros in the Symbols of Transition Rites. – C. 63–70
читати »

Роман Кісь «Нецивілізована» міфологія та цивілізований літературний наклеп (з приводу інвектив проти Грабовича) / Roman Kis’: Uncivilized Mythology and a Civilized Literary Libel: A Remark on the Accusations of George Grabowich. – С. 71–75
читати »

Тарас Возняк Цивілізація очікування (до передпорогового, есхатологічно-очікуючого характеру елліно-юдео-християнської цивілізації). Коментарі: Роман Кісь, Олег Покальчук, Таня Коваль, Юрко Прохасько / Taras Vozniak: The Civilization of Waiting: On the Pre-Threshold and Eschatological Character of Ellino-Iudeo-Christian Civilization. Comments: Roman Kis’, Oleh Pokalchuk, Tania Koval’, Yurko Prokhas’ko. – С. 76 – 86
читати »

Ян Красіцький Світ добрих і злих духів як метафізичне середовище людини (переклад з польської Андрія Шкраб’юка) / Ian Krasicki: The World of Good and Evil Spirits as Man’s Metaphysical Medium Translated from Polish by Andriy Shkrabiuk. – C. 87–91
читати »

Марія Маєрчик Орнітоморфні уявлення про душу (генеза та семіозис) / Maria Mayerchyk: The Ornitomorphic Notions of the Soul (Genesis and Semiotics). – С. 92–104
читати »

Оксана Кісь Дівчина русалка: зваба безодні (імпліцитний код) / Oksana Kis’: A Girl Water-Nymph: The Attraction of the Abyss (Latent Code). – С. 105–112
читати »

Томас Шефф Дистанціювання емоцій в ритуалі (переклад з англійської Марії Маєрчик та Романа Кіся) / Thomas F.Scheff: The Distancing of Emotion in Ritual. Translated from English by Maria Mayerchyk. – C. 113 – 131
читати »

Алан Дандес Сухе та мокре, лихе око (переклад з англійської Олени Фешовець та Ярини Винницької) / Alan Dundes. Wet and Dry, the Evil Eye. Translated from English by Olena Feshovets’ and Yaryna Vynnyts’ka. – С. 132–142
читати »

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »