Archive

« 2017. #5 (137)

The Ethnology Notebooks. 2017, 5 (137), 1104—1112

UDK 39(=161.2):674.11.02(477.81/.82­17)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1104

CONSTRUCTIONAL PECULIARITIES OF DOORS OF POLISHCHUK`S DWELLINGS (AN ATTEMPT OF DIACHRONIC ANALYSIS)

Radovych Roman Bohdanovych, Ph.D in History,

research fellow at the Department of Historical Ethnology

of the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Svobody Avenue, 15, Lviv, 79000, Ukraine.

Contacts: Tel. (067) 7117846; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Abstract. Constructional peculiarities of doors of polishchuk`s dwellings are considered in proposed investigation. The mounting specifics of door cloths, ways to hang them are analyzed in diachronic view. Processes of door box formation, the ways of its vertical and horizontal fastening, constructional knots are traced.

Keywords: Polissia, dwelling, doors, jamb, nadporizhnyk, threshold.

Received 13.07.2017

REFERENCES

Arkhiv Instytutu Narodoznavstva NAN Ukrainy (dali — Arkhiv IN NAN Ukrainy). F. 1. Op. 2. Spr. 410 a. Ark. 247—441.
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 442 b. Ark. 95—240.
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 423 b. Ark. 2—158.
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 604a.
Arkhiv Derzhavnoho naukovoho tsentru zakhystu kul’turnoi spadschyny vid tekhnohennykh katastrof MNS Ukrainy (dali — Arkhiv DNTsZKSTK). F. Rokytne2006. Spr. Rad.1. 62 ark. (+ Dodatky: 1d—22d).
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Volodymyrets’2009. Spr. Rad.1. 54 ark. (+ Dodatky:1d—21d).
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Yemil’che2011. Spr. Rad.1. 53 ark. (+ Dodatky: 1d—12d)
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Berezne2013. Spr. Rad.1. 48 ark. (+ Dodatky: 1d—10d).
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Liubeshiv2015. Spr. Rad.1. 63 ark. (+ Dodatky: 1d—14d).
Arkhiv Muzeiu narodnoi arkhitektury i pobutu u L’vovi (dali — Arkhiv LMNAP). F. Materialy ekspedytsij. Spr. ZV86. 53 ark. (+ Dodatky: 1d—21d).
Arkhiv LMNAP. F. Materialy ekspedytsij. Spr. ZV16 (dodatok do Zv17).
Blomkvist, E.E. (1956). Krest’ianskije postrojki russkikh, ukraintsev i belorussov: (poseleniia, zhylischa i khoziajstvennye stroenyia). In Vostochnoslavianskyj etnohrafycheskyj sbornyk: Ocherky narodnoj materyal’noj kul’tury russkykh, ukrayntsev y belorusov v XIX — nachale XX v.(pp. 3—458). Moskva : Izd-vo AN SSSR [in Russian].
Verhovs’kyj, S. (2012). Doslidzhennia davn’oho zhytla Polissia. In P.A. Rychkov (Ed.), Arkhitekturna spadschyna Volyni, 3. Rivne : PP DM.
Vovk, Khv. (1995). Etnohrafichni osoblyvosti ukrains’koho narodu. Studii z ukrains’koi etnohrafii ta antropolohii (pp. 39—218). Kyiv : Mystetstvo [in Ukrainian].
Karobushkina, T.M. (1999). Nasel’nitstva belaruskaha Pabuzhzha X—XIII st. Minsk : Belaruskaia navuka [in Bielorussian].
Kosych, M.N. (1906). O postrojkakh bilorusskaho krest’ianina Chernihovskoj hub., Mhlynskaho uezda: sela Rosukhy, der’evni Borodynky i Amel’kyna khutora. Zhyvaia staryna (Peterburg), 1, 74—98 [in Old Russian].
Lysenko, P.F. (1985). Berest’je. Minsk : Nauka y tekhnika [in Russian].
Lysenko, P.F. (1972). Raskopky Drevnego Berest’ia. In Arkheologicheskije otkrytija 1971 goda. Moskva [in Russian].
Lysenka, P.F. (1971). Raskopki Biarestsia. Pomniki historyi i kul’tury Belarusi, 1, 18—44 [in Bielorussian].
Mohyl’chenko, M. (1899). Budivlia na Chernihivschyni, Hlukhivs’koho povitu u s. Poloshkakh. In Khv. Vovk (Ed.), Materyialy ukrains’korus’koi etnol’ogii (Vol. 1, pp. 79—95). L’viv : Z drukarni NTSh pid zariadom K. Bednars’koho [in Ukrainian].
Radovych, R. (2015). Evoliutsiia polis’koho vikna. The Ethnology Notebooks, 2, 419—434 [in Ukrainian].
Radovych, R. (1997). Narodne zhytlo. In Kholmschyna i Pidliashshia: istorykoetnohrafichne doslidzhennia (pp. 116—133). Kyiv : Rodovid [in Ukrainian].
Radovych, R. (2012). Tradytsijne zhytlobudivnytstvo Zakhidnoho Polissia (osoblyvosti ta dynamika rozvytku). Visnyk L’vivs’koho universytetu, 47, 68—110 [in Ukrainian].
Rappoport, P.A. (1975). Drevnerusskoe zhylische. In Arkheolohyia SSSR. Lenynhrad : Nauka [in Russian].
Rusov, A.A. (1899). Opisanye Chernigovskoj hubernii (Vol. 2). Chernigov : Typografiia Hubernskoho Zemstva [in Russian].
Samojlovych, V.P. (1977). Narodnoe arkhitekturnoje tvorchestvo (po materialam Ukrainskoj SSR). Kyev : Budivel’nyk [in Russian].
Taranushenko, S. (1969). Davnie polis’ke zhytlo. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 1, 8—23 [in Ukrainian].
Tokarev, S.A. (1947). Severoukrainskaia ekspeditsyia 1945 g. Institut etnografii: kratkije soobschenyia (pp. 27—35) [in Russian].
Tolmachev, Y.N. (1897). Yugo-Zapadnyj kraj. Statisticheskoe obozr’enije. Vostochnoje Pol’es’je (Vol. 1). Kyev : Typohrafiia Shtaba Kievskaho Voennaho okruha [in Russian].
Kharuzyn, A.(1907). Slavianskoe zhylische v SeveroZapadnom kraje: Iz materialov po istorii razvitiia slavianskikh zhylisch. Vil’na [in Russian].
Tsyrkunov, V.Yu. (1965). O proiskhozhdenii zodchestva. Moskva [in Russian].
Yakimovich, Yu.A.(1978). Drawliane dojlidstva Belaruskaha Palessia: XVII—XIX stst. Minsk : Navuka i tekhnika [in Bielorussian].
Yaroshevych, J. (1993). Rusyny Bil’s’koho povitu (Vyniatky zi statti «Materiały do statystyki i etnografii gubernii grodzieńskiej. Powiat bielski», pomischenoi v chasopysi «Athenaeum», Vil’no, 1848, zoshyt 6, stor. 168— 86 (per. z pol. L. S.). Nad Buhom i Narvoiu, 3—4 (7—8), S. 30—32 [in Ukrainian].
Jeleńska, E. (1891). Wieś Komarowicze w powiecie Mozyrskim. Wisła, 5, 290—331, 479—520 [in Polish].
Kraszewski, J.I. (2000). Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Gdańsk : Copyright by Tower Press [in Polish].

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »