« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1104—1112

УДК: 39(=161.2):674.11.02(477.81/.82­17)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1104

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВЕРЕЙ У ЖИТЛАХ ПОЛІЩУКІВ (СПРОБА ДІАХРОННОГО АНАЛІЗУ)

Радович Роман Богданович — кандидат історичних наук,

докторант відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032)2970157; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Анотація. У запропонованій розвідці розглянуті конструктивні особливості дверей у житлах поліщуків. У діахронному розрізі проаналізована специфіка монтування дверних полотен, способи їх навішування. Прослідковані процеси формування дверної коробки, варіанти кріплення її вертикальних та горизонтальних елементів, конструктивні вузли тощо.

Ключові слова: Полісся, житло, двері, одвірки, надпоріжник, поріг.

Надійшла 13.07.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту Народознавства НАН України (далі — Архів ІН НАН України). — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 410 а. — Арк. 247—441.
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 442 б. — Арк. 95—240.
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 423 б. — Арк. 2—158.
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 604 а. — 11 арк.
 5. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (далі — Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Рокитне­2006. — Спр. Рад.­1. — 62 арк. (+ Додатки: 1­д—22­д).
 6. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Володимирець­2009. — Спр. Рад.­1. — 54 арк. (+ Додатки:1­д—21­д).
 7. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільче­2011. — Спр. Рад.­1. — 53 арк. (+ Додатки: 1­д—12­д)
 8. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Березне­2013. — Спр. Рад.­1. — 48 арк. (+ Додатки: 1­д—10­д).
 9. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­2015. — Спр. Рад.­1. — 63 арк. (+ Додатки: 1­д—14­д).
 10. Архів Музею народної архітектури і побуту у Львові (далі — Архів ЛМНАП). — Ф. Матеріали експедицій. — Спр. ЗВ­86. — 53 арк. (+ Додатки: 1­д—21­д).
 11. Архів ЛМНАП. — Ф. Матеріали експедицій. — Спр. ЗВ­16 (додаток до Зв­17). — 84 арк.
 12. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяй­ственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточно­славянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 13. Верговський С. Дослідження давнього житла Полісся / Сергій Верговський // Архітектурна спадщина Волині : Збірник наукових праць / за наук. ред. П.А. Ричкова. — Рівне : ПП ДМ, 2012. — Вип. 3. — 315 с. : іл.
 14. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 39—218.
 15. Каробушкіна Т.М. Насельніцтва беларускага Пабужжа Х—ХІІІ ст. / Т.М. Каробушкіна. — Мінск : Беларуская навука, 1999. — 128 с. : іл.
 16. Косичъ М.Н. О постройкахъ бълорусскаго крестьянина Черниговской губ., Мглинскаго уъзда: села Ро­сухи, деревни Бородинки и Амелькина хутора / М.Н. Косичъ // Живая старина. — С. Петербургъ : Тип. М. П. С., 1906. — Вып. 1. — С. 74—98.
 17. Лысенко П.Ф. Берестье / П.Ф. Лысенко. — Минск : Наука и техника, 1985. — 399 с. : ил., 4 отд. л. черт.
 18. Лысенко П.Ф. Раскопки Древнего Берестья / П.Ф. Лысенко // Археологические открытия 1971 го­да. — Москва, 1972.
 19. Лысенка П.Ф. Раскопкі Бярэсця / П.Ф. Лысенка // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — Минск, 1971. — № 1. — С. 18—44.
 20. Могильченко М. Будівля на Чернигівщині, Глухівського повіту у с. Полошках / М. Могильченко // Ма­терияли українсько­руської етнольоґії. Виданє етнографичної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. — Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. — Т. 1. — С. 79—95.
 21. Радович Р. Еволюція поліського вікна / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — № 2. — С. 419—434.
 22. Радович Р. Народне житло / Роман Радович // Холм­щина і Підляшшя: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 116—133.
 23. Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 47. — С. 68—110. — (Серія історична).
 24. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 25. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Русов. — Чернигов : Типографія Губернского Зем­ст­ва, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 26. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество (по материалам Украинской ССР) / В.П. Самойлович. — Киев : Будивельник, 1977. — 232 с. : ил.
 27. Таранушенко С. Давнє поліське житло / Стефан Таранушенко // НТЕ. — 1969. — № 1. — С. 8—23.
 28. Токарев С.А. Северо­украинская экспедиция 1945 г. / С.А. Токарев // Институт этнографии. Краткие сообщения. — 1947. — С. 27—35.
 29. Толмачевъ И.Н. Юго­Западный край. Статистическое обозръные. Восточное Полъсье / И.Н. Толмачевъ. — Кыевъ : Типографія Штаба Кіевскаго Военнаго округа, 1897. — Т. 1. — 480 с.
 30. Харузинъ Ал. Славянское жилище въ Съверо­Западном краъ: Изъ матеріаловъ по исторіи развитія славянскихъ жилищъ / Ал. Харузинъ. — Вильна, 1907. — 341 с. : ил.
 31. Циркунов В.Ю. О происхождении зодчества / Вадим Юлианович Циркунов. — Москва : Стройиздат, 1965. — 213 с.
 32. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага Па­лесся: ХVІІ—ХІХ стст. / Ю.А. Якімовіч. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 150 с.
 33. Ярошевич Й. Русини Більського повіту (Винятки зі статті «Materiały do statystyki i etnografii gubernii gro­dzieńskiej. Powiat bielski», поміщеної в часописі «Athe­naeum», Вільно, 1848, зошит 6, стор. 168— 86 (пер. з пол. Л. С.) / Йосип Ярошевич // Над Бугом і Нарвою. — Belsk Podlaski, 1993. — № 3—4 (7—8). — С. 30—32.
 34. Jeleńska E. Wieś Komarowicze w powiecie Mozyrskim / Emma Jeleńska // Wisła. — 1891. — T. 5. — S. 290—331, 479—520.
 35. Kraszewski J.I. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / J zef Ignacy Kraszewski. — Gdańsk : Copyright by Tower Press, 2000. — 147 s.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »