« 2018. #1 (139)

The Ethnology Notebooks. 2018, 1 (139), 112–124

UDK 39:061.2(477.85/.87):902.2]”193»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.112

Received 17.12.2017

ETHNOGRAPHIC EXPEDITIONS OF THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE HUTSUL REGION

Patsai Tamara, candidate of sciences in history,

Senior Researcher,

Scientific secretary at the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Svobody Avenue 15,  79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: tamara.patsay@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the research of the ethnographic expeditionary activity of the Society of Friends of the Hutsul Region, actively operated in the south-eastern territories of the Polish state in 1933—1939. The main focus is on the analysis of the activities of A. Fisher as the responsible head of scientific projects. The order of preparation of field research was reproduced, factors of influence on the choice of scientific topics, sources of project financing, key executors were determined.

Keywords: Society of Friends of the Hutsul Region, Adam Fisher, Jan Falkowski, ethnographic expedition.

REFERENCES

Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti (DAIFO). F. 370. Op. 1. Spr. 18.
DAIFO. F. 370. Op. 1. Spr. 26.
DAIFO. F. 370. Op. 1. Spr. 30.
Derzhavnyj arkhiv L’vivs’koi oblasti (DALO). F. 26. Op. 7. Spr. 1547.
Archiwum Naukowe Polskiego Towarzystwa Ludoznaw­czego (AN PTL). Sygn. 348.
AN PTL. Sygn. 499.
AN PTL. Sygn. 500.
AN PTL. Sygn. 504.
AN PTL. Sygn. 507.
AN PTL. Sygn. 541.
Kyrchiv, R.F. (1978). Etnohrafichne doslidzhennia Bojkivschyny. Kyiv: Naukova dumka.
Kyrchiv, R. (2011). Ukrains’ka tema v narodoznavchij paradyhmi Adama Fishera. Narodoznavchi zoshyty. №. 4. Pp. 561–575.
Komar, V.L. (2011). Kontseptsiia prometeizmu v politytsi Pol’schi (1921–1939 rr.). Ivano-Frankivs’k : Misto NV.
Tarnavs’kyj, R. (2016). Kafedra etnolohii L’vivs’koho universytetu. Klasychnyj period (1910–1947). L’viv: LNU imeni Ivana Franka.
Fedorchak, P. (Ed.). (1996). Ukrains’ko-pol’s’ki vidnosyny v Halychyni u XX st. Ivano-Frankivs’k: Plaj.
Shvahuliak, M. (1994). Malovidoma storinka politychnoho zhyttia Zakhidnoi Ukrainy peredodnia Druhoi svitovoi vijny (3 istorii Kontaktnoho Komitetu. 1937–1939 roky). Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. T. CCXXVIII. L’viv, pp. 207–248.
Shvahuliak, M.M. (1993). Patsyfikatsiia: pol’s’ka represyvna aktsiia u Halychyni 1930 r. i ukrains’ka suspil’nist’. L’viv.
Chudziński, E.  (2013). Regionalizm: idea – ludzie – instytucje. Warszawa.
Dabrowski, P. (2014). Multiculturalism Polish style. Glimpses from the Interwar Period. Understanding multiculturalism: Central Europe and the Habsburg experience. New York; Oxford: Berghahn Books, pp. 85–100.
Engelking, A., Linkiewicz, O. (2010). Jan Kanty Falkowski (1901– ca. 1940). Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biografi czne. Wrocіaw; Krakуw. T. III. S. 61–72.
Falkowski, J. (1938). Etnografia gorali srodkowych i wschodnich Karpat Polskich. Warszawa.
Falkowski, J. (1938). Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. Lwów : Nakładem  Towarzystwa Ludoznawczego.
Falkowski, J. (1937). Zachodnie pogranicze Huculszczyzny dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy Sołotwińskiej i Łomnicy. Lwow: Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego.
Falkowski, J. (1936). Ze wschodniego pogranicza huculskiego. Lud. Lwow. T. XXXIV. S. 142–156.
Falkowski, J., Pasznycki, B. (1935). Na pograniczu іemkowsko-bojkowskiem: Zarys etnograficzny. Lwow: Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego.
Fischer, A. (1939). Zarys etnografii Polski Południowo-Wschodniej. Lwow.
Harasymczuk, R.-W. (1939). Tańce huculskie. Lwow: Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego.
Harasymczuk, R.-W., Tabor, W. (1938). Etnografia poіonin huculskich. Lwow: Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego.
Kacprzak, M. (2005). Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 1933–1939.
Kacprzak, M. (2009). Ziemia dla їoіnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntуw na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920–1939.
Kaplon, J. (2012). Poznanie turystyczne Czarnohory. Karpaty: liudyna, etnos, tsyvilizatsiia. Vyp. 4. Pp. 263–280.
Kozlowska, A. (2014). Festiwale polskiego regionalizmu gуrskiego – święta, zjazdy i tygodnie gór (1935–1939). Zeszyty wiejskie (№ 19). Łódź. S. 279–295.
Kronika. Zloty szlak. 1938. R. 1. Z. 1. S. 76–77.
Linkiewicz, O. (2016). Scientific ideals and political engagement: polish ethnology and the ‘ethnic question’ between the wars. Acta Poloniae Historica. № 114. S. 5–27.
Quirini-Popіawski, Ј. (2008). Muzeum Huculskie w Żabiem. Pіaj 36 Almanach karpacki, pуіrocznik Towarzystwa Karpackiego. S. 110–131.
Statut Towarzystwa Przyjaciуі Huculszczyzny. Warszawa, 1934.
Udziela, S. (1934). Ziemia Јemkowska przed pуіwieczem: Zapiski i wspomnienia z lat 1888–1893. Lwow: Nakі. Towarzystwa Ludoznawczego.
Walne zebranie Tow. Przyjaciуі Huculszczyzny. Gazeta Lwowska. 1934. № 31. (3 lutego 1934).
Walne zebranie Tow. Przyjaciуі Huculszczyzny. Kurjer powszechny. 1934. № 32. (3 lutego 1934).
Wysocki, A. (2009). Regionalizm funkcjonalny w dziaіaniu (na Huculszczyџnie) w świetle e dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego. Rocznik archiwalno-historychny Centralnego Archiwum Wojskowego. Warszawa. № 2/31. S. 74–103.
Kaluski, M. Polskie dzieje Huculszczyzny. GI Kworum. URL: http://www.kworum.com.pl/art4395, polskie_dzieje_huculszczyzny.html.
Kaplon, J. (2012). Piкkno utraconej ojczyzny, folklor i tradycje. Dziennik Polski. URL: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3107630,piekno-utraconej-ojczyzny-folklor-i-tradycje,1,id,t,sa.html.

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »