« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 112–124

УДК 39:061.2(477.85/.87):902.2]”193»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.112

Надійшла 17.12.2017

ЕТНОГРАФІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТОВАРИСТВА ПРИЯТЕЛІВ ГУЦУЛЬЩИНИ

Пацай Тамара Анатоліївна, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник,

учений секретар Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: tamara.patsay@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена дослідженню етнографічної експедиційної діяльності Товариства приятелів Гуцульщини, яке активно діяло на південно-східних теренах Другої Речі Посполитої у 1933—1939 рр. Основну увагу зосереджено на аналізі діяльності А. Фішера як відповідального керівника наукових проектів. Відтворено механізм підготовки польових досліджень, з’ясовано фактори впливу на вибір наукових тем, джерела фінансування проектів, а також встановлено головних виконавців.

Ключові слова: Товариство приятелів Гуцульщини, А. Фішер, Я. Фальковський, еттнографічна експедиція.

Список використаних джерел

 1. Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО). — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 18.
 2. ДАІФО. — Ф. 370. — Оп.  1. — Спр. 26.
 3. ДАІФО. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 30.
 4. Державний архів Львівської області (ДАЛО). — Ф. 26. — Оп. 7. — Спр. 1547.
 5. Archiwum Naukowe Polskiego Towarzystwa Ludoznaw­czego (AN PTL). — Sygn.348.
 6. AN PTL. — Sygn. 499.
 7. AN PTL. — Sygn. 500.
 8. AN PTL. — Sygn. 504.
 9. AN PTL. — Sygn. 507.
 10. AN PTL. — Sygn. 541.
 11. Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини  / Р.Ф. Кирчів. — Київ : Наукова думка, 1978. — 174 с.
 12. Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера / Роман Кирчів // Народознавчі зо­шити. — 2011. — Вип. 4. — С. 561—575.
 13. Комар В.Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921—1939 рр.) / Комар В.Л. — Івано-Франківськ  : Місто НВ, 2011. — 360 с.
 14. Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910—1947) / Роман Тарнавський. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 236 с.
 15. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. / відп. ред. Петро Федорчак. — Івано-Франківськ : Плай, 1996. — 453 с.
 16. Швагуляк М. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої світової війни (3 історії Контактного Комітету. 1937—1939 роки) / Михайло Швагуляк // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. ССХХVIII. Праці Історико-філософської секції. — Львів, 1994. — С. 207—248.
 17. Швагуляк М.М. Пацифікація: польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / М.M. Швагуляк ; Академія наук України ; Інститут українознавства. — Львів, 1993. — 52 с.
 18. Chudziсski E. Regionalizm: idea — ludzie — instytucje / Edward Chudziсski. — Warszawa, 2013. — 153[3] s.
 19. Dabrowski P. Multiculturalism Polish style. Glimpses from the Interwar Period / Patrice Dabrowski // Un­der­standing multiculturalism: Central Europe and the Hab­sburg experience / edited by Johannes Feichtinger and Gary B. Cohen. — New York ; Oxford [England] : Berghahn Books, 2014. — P. 85—100.
 20. Engelking A. Jan Kanty Falkowski (1901— ca.1940) / Anna Engelking, Olga Linkiewicz // Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biografi czne / red. Anna Spiss and Zofia Szromba-Rysowa. — Wroclaw and Krakуw, 2010. — T. III. — S. 61—72.
 21. Falkowski J. Etnografia gorali srodkowych i wschodnich Karpat Polskich / Jan Falkowski — Warszawa : [s. n.], 1938. — 13 s.
 22. Falkowski J. Pуіnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwуw : Nakіadem Towarzystwa Ludoznawczego, 1938. — 105 s. — (Prace etnograficzne. — № 4 / red. A. Fischer).
 23. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwуrniaсskiej, Bystrzycy Soіotwiсskiej i Јomnicy / Jan Falkowski. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1937. — 170 s. — (Prace etnograficzne. — № 3 / red. A. Fischer).
 24. Falkowski J. Ze wschodniego pogranicza huculskiego / Jan Falkowski // Lud. — Lwow, 1936. — T. XXXIV. — S. 142—156.
 25. Falkowski J. Na pograniczu іemkowsko-bojkowskiem: Zarys etnograficzny / Jan Falkowski, Bazyli Pasznycki. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1935. — 128 s. — (Prace etnograficzne. — № 2 / red. A. Fischer).
 26. Fischer A. Zarys etnografii Polski Poіudniowo-Wschod­niej / Adam Fischer. — Lwуw, 1939. — 45 s.
 27. Harasymczuk R.-W. Taсce huculskie / Roman Wіodz. Hara­symczuk. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1939. — 314 s. — (Prace etnograficzne. — № 5 / red. A. Fischer).
 28. Harasymczuk R.-W. Etnografia polonin huculskich / Roman Wlodz. Harasymczuk, Wilhelm Tabor. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1938. — 88 s.
 29. Kacprzak M. Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 1933—1939 / Michaі Kacprzak. — 2005. — 158 s.
 30. Kacprzak M. Ziemia dla їoіnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntуw na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920—1939 / Michaі Kacprzak. — 2009. — 313 s.
 31. Kaplon J. Poznanie turystyczne Czarnohory / Jerzy Kapіon // Карпати: людина, етнос, цивілізація. — 2012. — Вип. 4. — С. 263—280.
 32. Kozlowska A. Festiwale polskiego regionalizmu gуrskiego — њwiкta, zjazdy i tygodnie gуr (1935—1939) / Aleksandra Anna Kozіowska // Zeszyty wiejskie. — № 19. — Јуdџ, 2014.— S. 279—295.
 33. Kronika // Zloty szlak. — 1938. — R. 1 — Z. 1. — S. 76—77.
 34. Linkiewicz O. Scientific ideals and political engagement: polish ethnology and the ‘ethnic question’ between the wars / Olga Linkiewicz // Acta Poloniae Historica. — 2016. — №114. — S. 5—27.
 35. Quirini-Popіawski Ј. Muzeum Huculskie w Їabiem / Јukasz Quirini-Popіawski // Plaj 36 Almanach karpacki, pуіrocznik Towarzystwa Karpackiego. — 2008. — S. 110—131.
 36. Statut Towarzystwa Przyjaciуі Huculszczyzny. — Warszawa, 1934. — 24 s.
 37. Udziela S. Ziemia Јemkowska przed pуіwieczem: Zapiski i wspomnienia z lat 1888—1893 / Seweryn Udziela. — Lwow : Nakі. Towarzystwa Ludoznawczego, 1934. — 83 s. — (Prace etnograficzne. — № 1 / red. A. Fischer).
 38. Walne zebranie Tow. Przyjaciуі Huculszczyzny // Gazeta Lwowska. — 1934. — № 31. — (3 lutego 1934).
 39. Walne zebranie Tow. Przyjaciуі Huculszczyzny // Kurjer powszechny. — 1934. — № 32. — (3 lutego 1934).
 40. Wysocki A. Regionalizm funkcjonalny w dziaіaniu (na Huculszczyџnie) w њwietle dokumentуw Centralnego Archiwum Wojskowego / Wysocki A. // Rocznik archiwalno-historychny Centralnego Archiwum Wojskowego. — Warszawa, 2009. — № 2/31. — S. 74—103.
 41. Kaluski M. Polskie dzieje Huculszczyzny / Marian Kaluski // GI Kworum. Режим доступу: http://www.kworum.com.pl/art4395, polskie_dzieje_huculszczyzny.html.
 42. Kapіon J. Piкkno utraconej ojczyzny, folklor i tradycje / Jerzy Kapіon // Dziennik Polski, 14.01.2012. Режим доступу: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3107630,piekno-utraconej-ojczyzny-folklor-i-tradycje,1,id,t,sa.html.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »