« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 112–124

УДК 39:061.2(477.85/.87):902.2]”193»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.112

Надійшла 17.12.2017

ЕТНОГРАФІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТОВАРИСТВА ПРИЯТЕЛІВ ГУЦУЛЬЩИНИ

Пацай Тамара Анатоліївна, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник,

учений секретар Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: tamara.patsay@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена дослідженню етнографічної експедиційної діяльності Товариства приятелів Гуцульщини, яке активно діяло на південно-східних теренах Другої Речі Посполитої у 1933—1939 рр. Основну увагу зосереджено на аналізі діяльності А. Фішера як відповідального керівника наукових проектів. Відтворено механізм підготовки польових досліджень, з’ясовано фактори впливу на вибір наукових тем, джерела фінансування проектів, а також встановлено головних виконавців.

Ключові слова: Товариство приятелів Гуцульщини, А. Фішер, Я. Фальковський, еттнографічна експедиція.

Список використаних джерел

 1. Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО). — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 18.
 2. ДАІФО. — Ф. 370. — Оп.  1. — Спр. 26.
 3. ДАІФО. — Ф. 370. — Оп. 1. — Спр. 30.
 4. Державний архів Львівської області (ДАЛО). — Ф. 26. — Оп. 7. — Спр. 1547.
 5. Archiwum Naukowe Polskiego Towarzystwa Ludoznaw­czego (AN PTL). — Sygn.348.
 6. AN PTL. — Sygn. 499.
 7. AN PTL. — Sygn. 500.
 8. AN PTL. — Sygn. 504.
 9. AN PTL. — Sygn. 507.
 10. AN PTL. — Sygn. 541.
 11. Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини  / Р.Ф. Кирчів. — Київ : Наукова думка, 1978. — 174 с.
 12. Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера / Роман Кирчів // Народознавчі зо­шити. — 2011. — Вип. 4. — С. 561—575.
 13. Комар В.Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921—1939 рр.) / Комар В.Л. — Івано-Франківськ  : Місто НВ, 2011. — 360 с.
 14. Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910—1947) / Роман Тарнавський. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 236 с.
 15. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. / відп. ред. Петро Федорчак. — Івано-Франківськ : Плай, 1996. — 453 с.
 16. Швагуляк М. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої світової війни (3 історії Контактного Комітету. 1937—1939 роки) / Михайло Швагуляк // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. ССХХVIII. Праці Історико-філософської секції. — Львів, 1994. — С. 207—248.
 17. Швагуляк М.М. Пацифікація: польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / М.M. Швагуляк ; Академія наук України ; Інститут українознавства. — Львів, 1993. — 52 с.
 18. Chudziсski E. Regionalizm: idea — ludzie — instytucje / Edward Chudziсski. — Warszawa, 2013. — 153[3] s.
 19. Dabrowski P. Multiculturalism Polish style. Glimpses from the Interwar Period / Patrice Dabrowski // Un­der­standing multiculturalism: Central Europe and the Hab­sburg experience / edited by Johannes Feichtinger and Gary B. Cohen. — New York ; Oxford [England] : Berghahn Books, 2014. — P. 85—100.
 20. Engelking A. Jan Kanty Falkowski (1901— ca.1940) / Anna Engelking, Olga Linkiewicz // Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biografi czne / red. Anna Spiss and Zofia Szromba-Rysowa. — Wroclaw and Krakуw, 2010. — T. III. — S. 61—72.
 21. Falkowski J. Etnografia gorali srodkowych i wschodnich Karpat Polskich / Jan Falkowski — Warszawa : [s. n.], 1938. — 13 s.
 22. Falkowski J. Pуіnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwуw : Nakіadem Towarzystwa Ludoznawczego, 1938. — 105 s. — (Prace etnograficzne. — № 4 / red. A. Fischer).
 23. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwуrniaсskiej, Bystrzycy Soіotwiсskiej i Јomnicy / Jan Falkowski. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1937. — 170 s. — (Prace etnograficzne. — № 3 / red. A. Fischer).
 24. Falkowski J. Ze wschodniego pogranicza huculskiego / Jan Falkowski // Lud. — Lwow, 1936. — T. XXXIV. — S. 142—156.
 25. Falkowski J. Na pograniczu іemkowsko-bojkowskiem: Zarys etnograficzny / Jan Falkowski, Bazyli Pasznycki. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1935. — 128 s. — (Prace etnograficzne. — № 2 / red. A. Fischer).
 26. Fischer A. Zarys etnografii Polski Poіudniowo-Wschod­niej / Adam Fischer. — Lwуw, 1939. — 45 s.
 27. Harasymczuk R.-W. Taсce huculskie / Roman Wіodz. Hara­symczuk. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1939. — 314 s. — (Prace etnograficzne. — № 5 / red. A. Fischer).
 28. Harasymczuk R.-W. Etnografia polonin huculskich / Roman Wlodz. Harasymczuk, Wilhelm Tabor. — Lwow : Nakl. Towarzystwa Ludoznawczego, 1938. — 88 s.
 29. Kacprzak M. Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 1933—1939 / Michaі Kacprzak. — 2005. — 158 s.
 30. Kacprzak M. Ziemia dla їoіnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntуw na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920—1939 / Michaі Kacprzak. — 2009. — 313 s.
 31. Kaplon J. Poznanie turystyczne Czarnohory / Jerzy Kapіon // Карпати: людина, етнос, цивілізація. — 2012. — Вип. 4. — С. 263—280.
 32. Kozlowska A. Festiwale polskiego regionalizmu gуrskiego — њwiкta, zjazdy i tygodnie gуr (1935—1939) / Aleksandra Anna Kozіowska // Zeszyty wiejskie. — № 19. — Јуdџ, 2014.— S. 279—295.
 33. Kronika // Zloty szlak. — 1938. — R. 1 — Z. 1. — S. 76—77.
 34. Linkiewicz O. Scientific ideals and political engagement: polish ethnology and the ‘ethnic question’ between the wars / Olga Linkiewicz // Acta Poloniae Historica. — 2016. — №114. — S. 5—27.
 35. Quirini-Popіawski Ј. Muzeum Huculskie w Їabiem / Јukasz Quirini-Popіawski // Plaj 36 Almanach karpacki, pуіrocznik Towarzystwa Karpackiego. — 2008. — S. 110—131.
 36. Statut Towarzystwa Przyjaciуі Huculszczyzny. — Warszawa, 1934. — 24 s.
 37. Udziela S. Ziemia Јemkowska przed pуіwieczem: Zapiski i wspomnienia z lat 1888—1893 / Seweryn Udziela. — Lwow : Nakі. Towarzystwa Ludoznawczego, 1934. — 83 s. — (Prace etnograficzne. — № 1 / red. A. Fischer).
 38. Walne zebranie Tow. Przyjaciуі Huculszczyzny // Gazeta Lwowska. — 1934. — № 31. — (3 lutego 1934).
 39. Walne zebranie Tow. Przyjaciуі Huculszczyzny // Kurjer powszechny. — 1934. — № 32. — (3 lutego 1934).
 40. Wysocki A. Regionalizm funkcjonalny w dziaіaniu (na Huculszczyџnie) w њwietle dokumentуw Centralnego Archiwum Wojskowego / Wysocki A. // Rocznik archiwalno-historychny Centralnego Archiwum Wojskowego. — Warszawa, 2009. — № 2/31. — S. 74—103.
 41. Kaluski M. Polskie dzieje Huculszczyzny / Marian Kaluski // GI Kworum. Режим доступу: http://www.kworum.com.pl/art4395, polskie_dzieje_huculszczyzny.html.
 42. Kapіon J. Piкkno utraconej ojczyzny, folklor i tradycje / Jerzy Kapіon // Dziennik Polski, 14.01.2012. Режим доступу: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3107630,piekno-utraconej-ojczyzny-folklor-i-tradycje,1,id,t,sa.html.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »