« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 125–137

УДК 398 (=161.2): 355.48”19”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.125

Надійшла 28.12.2017

ФОЛЬКЛОРНІ ЗНАКИ ВОЄННОГО БУТТЯ У ТРІАДІ КОНЦЕПТІВ «ВОЛЯ» — «НЕВОЛЯ» — «ДОЛЯ»

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

член та секретар Комісії фольклористики

Наукового товариства імені Шевченка.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел. + 38 (067)350 57 07; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. Розглядаються поетичні особливості фольклору Першої та Другої світових війн. Досліджено семантичне поле концептів «неволя», «доля», «воля», що є продуктивними у фольклорно-мовній картині ХХ—XXI ст. З’ясовано, що концепт «неволя» вступає у зв’язки із онтологічними поняттями «воля», «доля», «горе», «самотність», «страждання», «віра», «смерть», «пам’ять». Наголошено на рисах тожсамості українців, закорінених у материзну незабутнього дому, який є образним антисвітом неволі.

 Ключові слова: Перша світова війна, Друга світова війна, фольклор, фольклорний знак, концепт, мотив, воля, неволя, доля, буття.

Список використаних джерел

 1. Архів Інститут народознавства НАН України (далі ІН НАНУ). — Ф.1. — Оп. 2. — Од. зб. 613. — 201 арк. (Кузьменко О. Народна проза про січових стрільців: науковий збірник. 2009 р.).
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 627. — 323 арк. (Пісні Бережанщини / зібр. та упоряд. Орися Голубець: збірник. 2010р.).
 3. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (далі — НАФРФ ІМФЕ). — Ф. 28—3. — Од. зб. 248. — 24 арк. («У тій Росії…». Пісні (без мелодій), коломийки, історичні на теми Першої світової війни. Записано В. Гериновичем [1915—1917 рр.]).
 4. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 12. — 66 арк. (Гайдай П.П. Пісні з мелодіями і без мелодій, голосіння. Про часи Вітчизняної війни. Пісні про німецьку неволю, сатира на німців, про радянське життя, про кохання, родинні, робітничі. 1937—1946 рр.).
 5. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 12 б. — Арк. 124—178 (Батюк П.П. Пісні, коломийки (з мелодіями). Про часи Вітчизняної війни, пісні німецької неволі; про радянське життя; про кохання, соці­ально-побутові, родинні, рекрутські, історичні, колискові, весільні. Зап. в Київській, Житомирській, Закарпатській обл. та ін. 1944—1949 рр.).
 6. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 21. — 183 арк. (СтельмахМ.П. Пісні без мелодій, частушки, вірші. Часи Вітчизняної війни: героїка боротьби, пісні та вірші неволі, сатира на німців. 1941—1944 рр.).
 7. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 34. — 80 арк. (Шмиговський А.Д. Пісні (з мелод). Старий фольклор. Пісні про кохання, побутові, чумацькі, бурлацькі, козацькі, родинні та ін. Новий фольклор… 1945—1948рр.).
 8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України). — Ф. 166. — Оп. 2. — Спр. 184. — 106 арк. (От смерти к жизни. Сборник песен, стихов и рассказов. 1941—1945 гг. Т. 1: Стоны рабов в фашистской Германии. 1941—1945гг.).
 9. ЦДАГО України. — Ф. 166. — Оп. 3. — Спр. 111. — 25 арк. (Песни сложенные советскими людьми в Германии 1942—1944 гг., записаны в с. Мойсинец Иракливского р-на Полтавской обл. КушниромФ.К.).
 10. Азарх І. «Послухайте, рідні оселі, пісні, які ми складали в чужій стороні»: повертаючись до неопублікованого/ І. Азарх // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. ст. / голова редкол. В.А. Смолій ; відп. ред. О.Є. Лисенко. — Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2010. — Вип. 13. — С. 54—69.
 11. [Б. а.]. Листи з часів війни / [Б. а.] // Календарик для січових стрільців і жовнірів-українців. — Відень, 1917. — С. 103—120.
 12. БартР. Культура и трагедия / Ролан Барт // Новые переводы: хрестоматия в помощь студентам-филоло­гам / состав. и общ. ред. Н.Т. Пахсарьян. — Москва, 2005. — C. 328—330.
 13. Білаш В. Я вижила, а Гітлер і Гесс — ні. Це моя особиста перемога / Вікторія Білаш // Країна. — 2015. — № 5 (258). — С. 41—42.
 14. Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012. — 792 с.
 15. Грінченко Г. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти / Гелінада Грінченко. — Харків : НТМТ, 2012. — 304 с.
 16. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / Віталій Жайворонок.— Київ : Довіра, 2006. — 703 с.
 17. Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Ві­талій Кононенко. — Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2004. — 248 с.
 18. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Володимир Косик ; пер. з фр Р. Осадчука ; передм. О. Романіва. — Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Вид-во НТШ, 1993. — 659 с.
 19. Кримський С. Архетипи української культури / Сергій Кримський ; під сигнатурою Софії. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. — С.301—318.
 20. Кузьменко О. Концепт «туга» у пісенності Другої сві­то­вої війни: смислові домінанти фольклорної традиції  / Оксана Кузьменко // Міфологія і фольклор. — 2016. — № 1—2 (20). — С. 6—26.
 21. Кузьменко О. Перша світова війна в українській фоль­клорній традиції / Оксана Кузьменко // Україна Модерна. — 2016. — Вип. 23. — С. 109—149.
 22. Кузьменко О. Художній простір і час у невольничій пісенності Другої світової війни: структурно-семан­тичний рівень / О.М. Кузьменко // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : матеріали Міжнарод. наук. конф. (26—27травня 2016 р.) / ред.-упоряд. Н.Ю. Акулова. — Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. — С. 125—128.
 23. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук / О. Кульчицький ; упоряд. і наук. ред. А. Карась. — Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. — 164 с.
 24. Морміль Л. Пісні остарбайтерів — невільників ХХ століття / Л. Морміль // Українська література в загальноосвітній школі. — 2007. — № 4. — С. 15—16.
 25. Народнє слово. Збірник сучасного українського фольклору / упоряд., передмова, вступ. і приміт. Ю. Семенка. — Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Союзу земель соборної України — селянської партії, 1964. — 130 с.
 26. Народні пісні з Хмельниччини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд., вступ. статті М.К. Дмитренка та Л.О. Єфремової ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Риль­ського. — Київ : Наукова думка, 2014. — 720 с.
 27. Новицький Я. Твори : в 5-ти т. — Т. 3 / упоряд. Л. Іван­нікова, І. Павленко. — Запоріжжя : АА Тен­дем, 2009. — 440 с.
 28. Пазяк Н. Поетика народних дум, її джерела і традиції (на матеріалі варіантів «Думи про втечу трьох братів з Азова, з турецької неволі) / Н. Пазяк, М. Пазяк // Народна творчість та етнографія. — 1998. — № 1. — С. 12—18.
 29. Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище 1920—1970 рр. / упоряд. С. Мишанич. — Київ : Наукова думка, 1976. — 522 с.
 30. Пісні села Підлисся / записи О. Ошуркевича ; нотні транскрипції Т. Фокшей, М. Стефанишина. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. — 175 с.
 31. Пісні УПА / упоряд., ред. і автор передм. З. Лавришин // Літопис Української повстанської армії. — Торонто ; Львів : Спільне українсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1996—1997. — Т. 25. — 555 с.
 32. Преодоление рабства. Фольклор и язык остарбайтеров 1942—1944 гг. / сост. Б.Е. Чистова, К.В. Чистов. — Москва : Мемориал, 1998. — 197 с.
 33. Реєнт О.П. Перша світова війна і Україна / О.П. Реєнт // Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. В.А. Смолій (голова) та ін. ; Ін-т історії України НАНУ. — Київ : Наукова думка, 2011. — Т. 8. — С. 162—168.
 34. Роздольський Р. Невільники і смертники в двох таборах: спогади про Освенцім і Біркенау / Р. Роздольський // Діялог. — Торонто, 1984. — Ч. 10. — С. 84—88.
 35. Співанки-хроніки. Новини / упоряд. О.І. Дей (тексти), С.Й. Грица (мелодії). — Київ : Наукова думка, 1972. — 560 с.
 36. Супрун-Яремко Н. Українці Кубані та їх пісні : монографія / Н. Супрун-Яремко. — Київ : Муз. Україна, 2005. — 771 с.
 37. Україна сниться … (неотримані листи подолян, відправлені з Німеччини у 1942—1943 рр.) / відпов. за випуск В. Олуйко, В. Кубік ; передм. О. Алтухова, М. Слободян. — Хмельницький, 1995. — 141 с.
 38. Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну / упоряд. М. Родіна, М. Стельмах ; приміт. до текстів М.С. Родіна ; передм. М.Т. Рильського. — Київ : Видавництво АН УРСР, 1953. — 335 с.
 39. Українські приказки, прислів’я і таке інше / уклав М. Номис ; упоряд., приміт. та вступ. ст. М.М. Пазяка. — Київ : Либідь, 1993. — 768 с. — («Літературні пам’ятки України»).
 40. ФранкоВ. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; пер. з англ. О. Замойська. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 160 с.
 41. Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов’янських народів / Н.С. Шумада. — Київ : Наукова думка, 1981. — 263 с.
 42. Ярмоленко Н. Український усний героїчний епос: динаміка традиції / Наталія Ярмоленко. — Київ ; Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2010. — 552 с.
 43. Ясир: листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі / зібрав і впорядкував Олекса Воропай. — Лондон : Українська видавнича спілка, 1966. — 68 с.
 44. Grelka Frank M. Folklore as an Integrative Element of a Modern Ukrainian Ethnic national Identity / Grelka Frank M. // Етнічна історія народів Європи. — Вип. 18. — 2005. — С. 3745.
 45. Leksykon aksjologiczny Slowian i ich s№siadуw / red. Jerzy Bartmiсski, Iwona Bieliсska-Gardziel, Beata Їywicka. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skіodowskiej, 2015. — T. 1. Dom. — 504 s.
 46. Polska pieњс i muzyka ludowa џrudіa i materiaіy. — T. 4. Lubelskie. — Czкњж 3. Pieњi i teksty sytuacyjne / red. tomu J. Bartmiсski. — Lublin : In-t sztuki PAN ; Un-t M. Curie-Sklodowskiej ; Wyd-wo POLIHYMNIA, 2011. — 681 s.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »