« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 138–149

УДК 726.54:745.51.02](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.138

Надійшла 26.12.2017

ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНУ ЦЕРКОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВА: ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Болюк Олег Миколайович, кандидат мистецтвознавства, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. Пропонуються відповіді на запитання щодо основних понять, які необхідні для наукового пізнання феномену церковного художнього дерева. Ключовим теоретичним інструментарієм дослідження залишається метод, підхід й принцип. Подається спроба їх універсального визначення, де б не було підміни одного значення іншим. В окремих прикладах розглядається функціональна проекція методологічного інструментарію на вивчення дерев’яного обладнання українських церков.

 Ключові слова: метод, підхід, принцип, феномен, художнє дерево, церква, Україна.

Список використаних джерел

 1. Болюк О. Дерев’яне обладнання літургійно-богослуж­бових просторів західноукраїнських церков / Олег Болюк // Народознавчі зошити. — Ч. 3 (105). — 2012. — С. 386—399.
 2. Болюк О. Дерев’яне облаштування церков Покуття: топографія оздоблення та стилеві інспірації (за матеріалами експедицій) / Олег Болюк // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016—2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1—3 листопада 1991 р.) / під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М. Куковальської та ін. ; Київська православна богословська академія ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Національний заповідник «Софія Київсь­ка». — Київ : Київська православна богословська академія, 2016. — С. 610—619.
 3. Болюк О. Святилище церкви vs пресвітеріум костелу: спільне та відмінне дерев’яного облаштування / Олег Болюк // Україна — Ватикан: проблеми державно-церковних взаємин у контексті досвіду об’єднаної Єв­ропи. Матеріали V Міжнародної наукової конференції 26—28 травня 2011 р., м. Галич: 2 зошит. — Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного запо­відника «Давній Галич», 2011. — С. 120—129.
 4. Болюк О. Система стаціонарного дерев’яного облад­нання святилища: розташування, функція, текто­ніка, символіка / Олег Болюк // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник’2010. — Книга ІІ. — Львів : Логос, 2010. — С. 580—588.
 5. ВеберМ. Протестантська етика і дух капіталізму / Макс Вебер ; пер. з нім. О. Погорілого. — Київ : Основи, 1994. — 261 с.
 6. Захарова А.Л. Поетика храму у творах художньої літератури (на матеріалі романів У. Голдінга «Шпиль» і Ю. Місіми «Золотий храм») : автореф. дис. … на здобуття ступеня кандидата філологічних наук: 10.01.06 / Анжеліка Леонідівна Захарова ; Донецький націо­нальний університет. — Донецьк, 2004. — 21 с.
 7. Крвавич Д. Універсалізм дизайну як мистецтва ідеї, форми та функції (на прикладі мистецтва скульптури)  / Дмитро Крвавич // Академ-дизайн: Вісник Української академії дизайну. — Львів, 2003. — № 1. — С. 126—144.
 8. Михайлова Р. Метод дослідження у мистецтвознавстві за роботами В.П. Петрова-Домонтовича / Рада Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2005. — С. 31—34.
 9. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за заг. ред. члена-кор. НАНУ, д. філ. н., проф. А.Є. Конверського. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 10. Станкевич М. «Неісторія мистецтва»: формулювання наукової проблеми» / Михайло Станкевич // Те­орія рами: вибрані праці з історії та теорії мистецтва. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2015. — С. 79—91.
 11. Федорчук О. Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 1) / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2017. — Ч. 3. — С. 571—572.
 12. Бастун М.В. Культорологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне значення / Микола Бастун. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6594/1/Bastun_6.pdf.
 13. Болюк О. Концепція вивчення церковних художніх творів з дерева: теоретичні підходи та практичні рекомендації / [Електронний ресурс] / Олег Болюк // Глобалізація / європеїзація і розвиток націо­нальних слов’янських культур : матеріали конфе­рен­ції. — Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/740 =. — Назва з екрана. (Дата доступу 17.05.2016).
 14. Буйських Ю. Чому країні потрібні антропологи? / Юлія Буйських, Олена Соболєва / [Електронний ресурс]. Урядовий кур’єр. Газета Кабінету Міністрів України. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-krayini-potribni-antropologi/ (дата доступу 16.12.2017).
 15. БурдьёП. Начала. Choses dites: Пер. с фр. / Pierre Bourdieu. Choses dites ; перевод Шматко Н.А. — Paris ; Minuit, 1987. — Москва : Socio-Logos, 1994. — 288 с. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bourdieu.name/content/kodifikacija.
 16. Гумилёв Л. Этногенез и биосфера Земли / [Електронний ресурс]. — Режими доступу: https://www.e-reading.club/chapter.php/17542/155/Gumilev_-_Etnogenez_i_biosfera_Zemli.html; https://www.e-reading.club/chapter.php/17542/157/Gumilev_-_Etnogenez_i_biosfera_Zemli.html (дата доступу 18.04.2008).
 17. ЛидовА. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид художественного творчества / Алексей Лидов / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.polit.ru/article/2007/06/14/ierotop (дата доступу 14.06.2007).
 18. Личковах В. Сакральні горизонти української культури. Архетипи — хронотопи — сигнатури / В. Личковах / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Mentaltheorie/P12.pdf (дата доступу 16.07.2010).
 19. Методологія науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1% 82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 (дата доступу 12 липня 2017).
 20. Нестеренко Г. Примордіалістські та модерністські теорії нації: суперечливість чи конструктивне взаємо­до­пов­нення / Г.О. Нестеренко // Культуро­ло­гічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. — 2005. — С. 156—164 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/Kultv_2005_15_25.pdf.
 21. Пазенок В.С. Філософія: Науковий посібник / Віктор Сергійович Пазенок. — Київ : Академвидав, 2008. — 280 с. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/1635102652081/ filosofiya/filosofska_teoriya_piznannya_gnoseologiya (дата доступу 14.12.2017).
 22. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. Заглада ; за заг. ред. С.П. Щерби. — Київ : МАУП, 2004. — 217 с. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://subject.com.ua/pdf/293.pdf.
 23. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підручник / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/95259-2-ponyattya-metoda-y-metodolog.html (дата доступу 14.12.2017).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »