« 2018. #1 (139)

The Ethnology Notebooks. 2018, 1 (139), 138–149

UDK 726.54:745.51.02](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.138

Received 26.12.2017

THEORETICAL INSTRUMENTATION OF THE KNOWLEDGE OF THE PHENOMENON OF THE CHURCH ARTISTIC WOOD: TO THE QUESTION OF THE MAIN CONCEPTS

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Boliuk Oleh, Candidate of Sciences in Art Studies,

Ph.D, doctoral student in the Folk Art Department

of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Svobody Avenue 15,  79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Abstract. The answers to the questions on the basic concepts necessary for the scientific cognition of the phenomenon of the church artistic wood are presented. The key theoretical toolkit for research is the method, approach and principle. An attempt is made to determine their universal definition, where there is no possibility of substitution of one value for another. In some examples, a functional projection of methodological tools for studying the wooden equipment of Ukrainian churches is considered.

 

Keywords: method, approach, principle, phenomenon, artistic wood, church, Ukraine.

REFERENCES

Boliuk, O. (2012). Derev’iane obladnannia liturhijno-bohosluzhbovykh prostoriv zakhidnoukrains’kykh tserkov. Narodoznavchi zoshyty. № 3. P. 386–399.
Boliuk, O. (2016). Derev’iane oblashtuvannia tserkov Pokuttia: topohrafiia ozdoblennia ta stylevi inspiratsii (za materialamy ekspedytsij). Pravoslav’ia v Ukraini: Zbirnyk materialiv VI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 1000-littiu dukhovnykh zv’iazkiv Ukrainy z Afonom (1016–2016) ta 25-littiu Pomisnoho Soboru Ukrains’koi Pravoslavnoi Tserkvy (1–3 lystopada 1991 r.). Kyiv: Kyivs’ka pravoslavna bohoslovs’ka akademiia. P. 610–619.
Boliuk, O. (2011). Sviatylysche tserkvy vs presviterium kostelu: spil’ne ta vidminne derev’ianoho oblashtuvannia. Ukraina – Vatykan: problemy derzhavno-tserkovnykh vzaiemyn u konteksti dosvidu ob’iednanoi Yevropy. Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 26—28 travnia 2011 r., m. Halych (2 zoshyt). Halych: Informatsijno-vydavnychyj viddil Natsional’noho zapovidnyka «Davnij Halych». P. 120–129.
Boliuk, O. (2010). Systema statsionarnoho derev’ianoho obladnannia sviatylyscha: roztashuvannia, funktsiia, tektonika, symvolika. Istoriia relihij v Ukraini: Naukovyj schorichnyk (Kn. II). L’viv: Lohos. P. 580–588.
Veber, M. (1994). Protestants’ka etyka i dukh kapitalizmu. Kyiv: Osnovy.
Zakharova, A.L. (2004). Poetyka khramu u tvorakh khudozhn’oi literatury (na materiali romaniv U. Holdinha «Shpyl’» i Yu. Misimy «Zolotyj khram»): avtoref. dys. … na zdobuttia stupenia kandydata filolohichnykh nauk: 10.01.06; Donets’kyj natsio-nal’nyj universytet. Donets’k.
Krvavych, D. (2003). Universalizm dyzajnu iak mystetstva idei, formy ta funktsii (na prykladi mystetstva skul’ptury). Akadem-dyzajn: Visnyk Ukrains’koi akademii dyzajnu. L’viv. № 1. P. 126–144.
Mykhajlova, R. (2005). Metod doslidzhennia u mystetstvoznavstvi za robotamy V.P. Petrova-Domontovycha. Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. P. 31–34.
Konvers’kyj, A.Ye. (Ed.). (2010). Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen’: Navchal’nyj posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.
Stankevych, M. (2015). «Neistoriia mystetstva»: formuliuvannia naukovoi problemy». Teoriia ramy: vybrani pratsi z istorii ta teorii mystetstva. L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva. P. 79–91.
Fedorchuk, O. (2017). Kontseptsiia etnichnoi mystets’koi tradytsii bisernoho ozdoblennia narodnoi noshi ukraintsiv (Chastyna 1). Narodoznavchi zoshyty. №. 3. P. 571–572.
Бастун, М.В. Культорологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне значення. URL: http://lib.iitta.gov.ua/6594/1/Bastun_6.pdf.
Boliuk, O. Kontseptsiia vyvchennia tserkovnykh khudozhnikh tvoriv z dereva: teoretychni pidkhody ta praktychni rekomendatsii. Hlobalizatsiia/ievropeizatsiia i rozvytok natsio-nal’nykh slov’ians’kykh kul’tur: materialy konferentsii. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/740 =. (17.05.2016).
Bujs’kykh, Yu., Sobolieva, O. Chomu kraini potribni antropolohy? Uriadovyj kur’ier. Hazeta Kabinetu Ministriv Ukrainy. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-krayini-potribni-antropologi/ (16.12.2017).
Burd’io, P. (1994). Nachala. Choses dites. Moskva: Socio-Logos. URL: http://bourdieu.name/content/kodifikacija.
Gumiljov, L. Jetnogenez i biosfera Zemli. URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/17542/155/Gumilev_-_Etnogenez_i_biosfera_Zemli.html; https://www.e-reading.club/chapter.php/17542/157/Gumilev_-_Etnogenez_i_biosfera_Zemli.html (18.04.2008).
Lidov, A. Ierotopija. Sozdanie sakral’nyh prostranstv kak vid hudozhestvennogo tvorchestva. URL: http://www.polit.ru/article/2007/06/14/ierotop (14.06.2007).
Lychkovakh, V. Sakral’ni horyzonty ukrains’koi kul’tury. Arkhetypy – khronotopy – syhnatury. URL: https://www.filosof.com.ua/Mentaltheorie/P12.pdf (16.07.2010).
Metodolohiia nauky. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 (12.07.2017).
Nesterenko, H. (2005). Prymordialists’ki ta modernists’ki teorii natsii: superechlyvist’ chy konstruktyvne vzaiemodopovnennia. Kul’turolohichnyj visnyk Nyzhn’oi Naddniprianschyny. P. 156–164. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kultv_2005_15_25.pdf.
Pazenok, V.S.(2008). Filosofiia: Naukovyj posibnyk. Kyiv: Akademvydav.
Scherba, S.P., Schedrin, V.K., Zahlada, O.A. (2004). Filosofiia: Navchal’nyj posib-nyk. Kyiv: MAUP.
Scherba, S.P., Zahlada, O.A. Filosofiia: pidruchnyk. URL: http://westudents.com.ua/glavy/95259-2-ponyattya-metoda-y-metodolog.html (14.12.2017).

Read»

Our authors
Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »