« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 103–111

УДК 314.151.3-054.72/.73:355.355(470:477)”20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.103

Надійшла 14.01.2018

МІЖ ДВОМА СВІТАМИ: АКТУАЛЬНІ ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ПОСТАЖДАЛИХ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Іванкова-Стецюк Оксана, доктор соціологічних наук,

виконує обов’язки завідувача відділу

соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Марков Ігор Георгійович, кандидат історичних наук,

докторант відділу соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: igor.markow@gmail.com

Анотація. Процеси інтеграції прибульців у спільноту перебування — однаково, чи йдеться про входження мігрантів-іноземців у суспільство, або про внутрішніх переселенців з одних регіонів до інших усередині однієї країни — належать нині до визначальних чинників соціальних відносин. Сучасне українське суспільство опинилося на перетині обох згаданих інтеграцій. З одного боку, йдеться про масові зовнішні міграції українців переважно до країн ЄС, що значно зросли у зв’язку з відсутністю видимих перспектив внутрішнього розвитку України і триваючою російсько-українською війною, а, з другого боку, — про появу понад півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб із зони збройного конфлікту на Донбасі. За допомогою порівняльного аналізу фокус-груп із внутрішніми переселенцями з окупованих російськими силами територій та раніше отриманих результатів польових досліджень трудових мігрантів з України у ЄС автори статті розглядають виклики та моделі інтеграції локальних груп у домінантний соціум.

 Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, зовнішні мігранти, локальні групи, домінантний соціум, моделі інтеграції.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. Фонд «Польові матеріали». — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 615. — 2017.
 2. Бевзенко Л. Передмова. Людина у складному світі / Л. Бевзенко. — Суми : Університетська книга, 2017. — С. 7—16.
 3. Васильева Е.Н. Типология «церковь-секта» Вебера-Трёльча и ее развитие в западном и отечественном религиоведении : автореф. дис. на соискание наук. степени канд. філософ. наук: 09.00.13 «Философия и история религии, философская антропология, философия культуры» / Е.Н. Васильева. — Москва, 2008.
 4. Денніс К. Після автомобілізму / К. Денніс, Дж Ар­рі.— Київ : Темпора, 2010. — С. 254.
 5. Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні записки на полях) / за ред. О. Іванкової-Стецюк, Г. Селещука // Карітас України. — Стрий : Видавничий дім «Укрпол», 2016. — 68 c.
 6. Іванкова-Стецюк О. Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин українських трудових мігрантів / О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, В. Сусак. — Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2011. — 130 с.
 7. Куценко О. До соцієтальної інтеграції чи до розвитку «паралельних суспільств»? (Порівняльне вивчення етнічних взаємодій) / О. Куценко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2008. — № 1. — C. 140—165.
 8. На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу та Російська Федерація) / за ред. І. Маркова. — Львів : Папуга, 2009. — 248 с.
 9. Berry J.W. Acculturation: Living successfully in two cultures / Berry J.W. // International Journal of Intercultural Relations. — 2005. — №29.P. — S. 697—712.
 10. Brain-Net Circular Migration. Vol. 1. «Migrants Flows Feeding into Business Internationalization» / ed. by A. Mon­tanari. — Rome : Rubbettino, 2010. — P. 159—199.
 11. Markov I. Ukraine and Temporary Migration in the Euro-Asian Transnational Space / Markov I., Odynets S., Sudyn D. // Pitkдnen P., Korpela M., Aksakal M., Schmidt K. Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces. — Berlin : Springer, 161—175.
 12. Pitkдnen P. Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces / Pitkдnen P., Korpela M., Aksakal M. — Berlin : Springer, 2017.
 13. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь [электронный ресурс]. — Режим доступа: http:/www.ma­ga­zines.russ.ru/logos/202/3/zim.html.
 14. Nyrhinen M. Migration, is that an ever unclear concept? Online. Available HTPP: http://www.metropolis2013.fi/index.php/blog2 . (Accessed 2013).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »