« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 91–102

УДК 94(477):323(=161.2)-055.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.091

Надійшла 26.12.2017

«ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ» В ІДЕОЛОГІЇ І ПРОПАГАНДІ ОУН

Кісь Оксана Романівна, кандидат історичних наук,

старша наукова співробітниця,

відділ соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksanakis55@gmail.com

Анотація. Розглядається бачення ролей і завдань жіноцтва у процесах націєтворення в межах Організації Українських Націоналістів. На основі аналізу текстів ідейних натхненників та лідерів руху (Ю. Липи, О. Теліги, Д. Ребет) та пропагандистських публікацій ОУН розкрито основні елементи образу «ідеальної українки» на тлі полеміки з феміністками міжвоєнного часу. Есенціалістський погляд націоналістів на жінок зводив їх основне покликання до материнства (задля забезпечення природної і культурної тяглості нації) та підпорядкування усіх інтересів, здібностей і діяльності жінок та жіночих організацій цілям служіння національній справі.

 Ключові слова: українська жінка, ОУН, націоналізм, есенціалізм, фемінізм.

Список використаних джерел

 1. Архів ЦДВР. — Ф. 17. — Т. 7. — 1943. — 14 арк. (На пробій. Одноднівка. Видання жіночої референтури ОУН).
 2. ГДА СБУ (Галузевий державний архів Служби безпеки України). — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 48. — 441 арк. (Материалы и документы ОУН по женскому вопросу, и жизни и творчестве украинских писателей Тараса Шевченко и Леси Украинки, о празднике моря и др. : в одном томе).
 3. ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 48. — Арк. 1—8а (Українська жінка в сучасній дійсності // Відділ культурної праці У.Ц.К. Головна жіноча секція. Додаток до Вісника УЦК. — 1943. — №5).
 4. ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 48. — Арк. 14—22 (Ребет Дарія. Суспільна роля жінки // Відділ культурної праці при У.Ц.К. Головна жіноча секція. — 1943. — Ч. 4).
 5. ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 48. — Арк. 9—13 (Рак М. До питання призначення української жінки).
 6. ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 48. — Б. а. — Б. д. — Арк. 342 зв.—346 зв. (В річницю смерті Ольги Басараб).
 7. Гавришко М. Вплив «гендерної політики» у Третьому Райху на український феміністичний дискурс в Галичині у 1930-х рр. / М. Гавришко // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 6. — С. 86—90.
 8. Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю : монографія / М. Дядюк. — Львів : Астролябія, 2011. — 368 с.
 9. Липа Ю. Українська жінка / Ю. Липа // Жінка. — № 7—8. — 1938. — Квітень. — С. 2—4.
 10. Лялька Ярослав. Ольга Басараб та її доба / Ярослав Лялька.— Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. — 1248 с.
 11. Посівнич М. Жінка в проводі ОУН: Дарія Ребет — «Орлян» / М. Посівнич // «І слова стали чином живим…» (Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків): Збірник історико-біогра­фічних нарисів / відп. ред. О. Стасюк. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. — С. 147—176.
 12. Рудницька М. Статті, листи, документи / М. Рудницька ; відп. ред. М.Богачевська-Хом’як ; упоряд. М. Дядюк. — Львів : ЦДІА України, 1998. — 844 с.
 13. Anthias F. Women and the Nation State / Floya Anthias, Nira Yuval-Davis // Nationalism: The Reader / ed . by J. Hutchinson and A.D. Smith. — Oxford : Oxford UP, 1994. — P. 312—316.
 14. Стасюк О.Й. Басараб Ольга [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України. — Т. 1: А-В / редкол. В.А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Інститут історії України. — Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Basarab_O.
 15. Теліга О. Якими нас прагнете? [Електронний ресурс] / Теліга О. // Збірник / ред. О. Жданович. — Детройт : Український золотий хрест в ЗСА, 1977. — С. 65—77. — Режим доступу: http://sites.utoronto.ca/elul/lit-crit/Feminism/Teliha-Iakymy.html.
 16. Липовецький С. Розвідниця Ольга [Електронний ресурс] // Україна Молода. — 2009. — 2 вер. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1481/169/ 52083/.
 17. Пам’яти Ольги Бесарабової [Електронний ресурс] // Сурма. Орган УВО. — Ч. 2—3 (17—18). — 1929. — Лютень — березень. — С. 7—8. — Режим доступу: http://ounuis.info/archive/library/Newspapers/surma.html.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »