« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 80–90

УДК 159.922.4:140.8](=161.2)(092)-057.4”185”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.080

Надійшла 26.12.2017

ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ТА ІВАНА ФРАНКА І НОВА ДОБА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГУМАНІСТИКИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

Балагутрак Микола Петрович, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: balahutrak@ukr.net

Анотація. Проаналізовані в комплексі значення і вплив етнопсихологічних ідей та підходів українських вчених-народознавців другої половини ХІХ ст. Михайла Драгоманова та Івана Франка на утвердження цілої низки напрямків вітчизняної та європейської гуманістики, їх нове бачення у сучасному народознавстві.

 Ключові слова: народознавство, етнопсихологія, світогляд українців, самосвідомість народу, соціокультурна динаміка, Михайло Драгоманов, Іван Франко.

Список використаних джерел

 1.  Драгоманов М. Замітки про систематичне виданє творів української народньої словесности / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про укра­їнську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 95—102.
 2. Драгоманов М. Замітки про славянські релігійні та етичні легенди / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 197—399.
 3. Драгоманов М. Історія розвідки М. Драгоманова про кровосумішку (чотири її редакції) / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 141—196.
 4. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. / М. Драгоманов. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. І. — 531 с.
 5. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. / М. Драгоманов. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. ІІ. — 596 с.
 6. Драгоманов М. Материяли й уваги про українську народну словесність / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 128—155.
 7. Драгоманов М. Науковий метод в етнографії / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 117—128;
 8. Драгоманов М. Новий погляд на великоруський богатирський епос Влад. Стасова / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 1—16.
 9. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880) / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 456—460.
 10. Драгоманов М.П. Політико-соціальні думки в нових піснях українського (малоруського) народу (1880 р) / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 59—96.
 11. Драгоманов М. Славянські оповідання про пожертвування власної дитини / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик.— Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. — С. 149—183.
 12. Драгоманов М. Славянські перерібки Едіпової історії / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 1—116.
 13. Драгоманов М. Учена експедиція в західно-руську країну / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 103—127.
 14. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 430—456.
 15. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 461—559.
 16. Кордуба М. Наукова хроніка. Огляд західно-євро­пейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1898 р. / М. Кордуба // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1899. — Т. 28. — С. 1—36.
 17. Мишанич С.В. Фольклористична спадщина М. Драгоманова у світлі актуальних завдань українського народознавства / С.В. Мишанич // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: Збір. наук. праць. — Київ : Наукова думка, 1991. — С. 118—157.
 18. Нечуй-ЛевицькийІ. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. Вид. друге / І. Нечуй-Ле­вицький. — Київ : Обереги, 1993. — 88 с.
 19. Павлик М.І. Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині. Відчит Михайла Павлика на вечерку в пам’ять Маркіяна Шашкевича у Львові, дня 24 червня, 1876 р. / М.І. Павлик // Пропащий чоловік: Оповідання, повісті, публіцистика / редкол. В.І. Данканич та ін. — Львів : Каменяр, 1983. — С. 295—322.
 20. Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід, уложена членами наукового товариства ім. Шевченка // Етнографічний збірник. — Львів : Накл. НТШ, 1895. — С. 1—16.
 21. Пыпин А.Н. История русской литературы. Древняя письменность / А.Н. Пыпин . — Санкт-Петербург : Тип. Стасюлевича, 1898. — Т. 1. — 484 с.
 22. Р. Л. Н. (Драгоманов М.П.). Порча украинских народных песен / Р. Л. Н // Киевская старина. — Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. — Т. 41. — С. 459—473.
 23. Савченко М. Іван Рудченко як збирач і публікатор українських народних казок / М. Савченко // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1970. — Ч. 6. — С. 27—40.
 24. Справозданє Кружка етнографічно-статистичного за рік 1884 // Діло. — Львів, 1884. — Ч. 135. — С. 1—2.
 25. Франко І. Бібліографія (рецензії і справоздання) / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1906. — Т. 73. — С. 205—211.
 26. ФранкоІ. Bel paplar gentile / І. Франко // Літера­турно-науковий вісник. — Львів : Друк. НТШ, 1906. — Р. 9. — Кн. 2. — Т. 33. — С. 284—296.
 27. Франко І. Вибрані листи: № 129. До Елізи Ожешко (Львів, 31 березня 1886) / І. Франко // Франко І. Твори : в двадцяти томах. — Київ : Держ. Вид-во худ. Літ-ри, 1956. — Т. ХХ. — С. 313—317.
 28. Франко І. «В поті чола», образки з життя робочого люду / І. Франко // Народ. — Львів : Народна друкарня В. Макецького, 1891. — С. 47—50.
 29. Франко до Драгоманова (Львів, 27/Х.1883) / І. Франко // Матеріали для культурної й громадської історії Західньої України. Видає Комісія Західньої України Всеукраїнської Академії наук. — Київ : Друк. ВУАН, 1928. — Т. 1. — С. 48—49.
 30. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних / І. Франко // Зоря. — Львів, 1883. — Ч. 10. — С. 164—166.
 31. Франко І. З історії української молодіжи в Галичині, 1874—1884.— «Історичний очерк розвою Товариства «Дружний Лихвяр», опісля «Академічне Брацтво», 1871—1885 / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1903. — Т. 55. — С. 1—16.
 32. Франко І. Із заграничних літератур / І. Франко // Зоря. — Львів, 1883. — Ч. 12. — С. 201—202.
 33. Франко І. Карпаторуська література XVII—XVIII ві­ків / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1900. — Т. 37. — С. 1—91.
 34. Франко І. Нові книжки / І. Франко // Житє і слово. — Львів, 1894. — Т. І. — С. 304—315.
 35. Франко І. Останки первістного світогляду в руських і польських загадках народних / І. Франко // Зоря. — Львів, 1884. — Ч. 15—16. — С. 122—123.
 36. Франко І. Передмова / І. Франко // Етнографічний збірник. — Львів : Накл. НТШ, 1900. — Т. VIII. — C. V—ІХ.
 37. Франко І. Передмова до першого тому / І. Франко // Галицько-руські народні приповідки / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. — Львів : Накл. НТШ, 1901—1905. — Т. 1. — С. V—XXV.
 38. Франко І. Переднє слово до «Студій над українськими народними піснями» / І. Франко // Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О.І. Дей. — Київ : Вид-во Акад. наук. УРСР, 1955. — С. 58—62.
 39. Франко І. Писаня І.П. Котляревського в Галичині / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1898. — Т. 26. — С. 1—14.
 40. Франко І. Політичний огляд / І. Франко // Правда.— Львів : Друк. тов. ім. Шевченка, 1888. — Т. 1.— С. 49—55.
 41. Франко І. Студії на полі Карпаторуського письменства ХVІІ—ХVІІІ в. / І. Франко // Записки НТШ. — Львів, 1901. — Т. 41. — С. 1—50.
 42. Франко І. Ukraina irredenta / І. Франко // Житє і слово. — Львів : З друк. Ін-ту Ставропігійського, 1895. — Кн. 6. — Т. ІV. — С. 472—483.
 43. Франко І. Хмельнищина 1648—1649 років у сучасних віршах / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1898. — Т. 23—24. — С. 1—114.
 44. FrankoI. Wojna Gydobska / I. Franko // Wisla. — Warszawa, 1893. — Т. 1. — S. 86—87.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »