« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 80–90

УДК 159.922.4:140.8](=161.2)(092)-057.4”185”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.080

Надійшла 26.12.2017

ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ТА ІВАНА ФРАНКА І НОВА ДОБА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГУМАНІСТИКИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

Балагутрак Микола Петрович, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: balahutrak@ukr.net

Анотація. Проаналізовані в комплексі значення і вплив етнопсихологічних ідей та підходів українських вчених-народознавців другої половини ХІХ ст. Михайла Драгоманова та Івана Франка на утвердження цілої низки напрямків вітчизняної та європейської гуманістики, їх нове бачення у сучасному народознавстві.

 Ключові слова: народознавство, етнопсихологія, світогляд українців, самосвідомість народу, соціокультурна динаміка, Михайло Драгоманов, Іван Франко.

Список використаних джерел

 1.  Драгоманов М. Замітки про систематичне виданє творів української народньої словесности / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про укра­їнську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 95—102.
 2. Драгоманов М. Замітки про славянські релігійні та етичні легенди / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 197—399.
 3. Драгоманов М. Історія розвідки М. Драгоманова про кровосумішку (чотири її редакції) / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 141—196.
 4. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. / М. Драгоманов. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. І. — 531 с.
 5. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. / М. Драгоманов. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. ІІ. — 596 с.
 6. Драгоманов М. Материяли й уваги про українську народну словесність / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 128—155.
 7. Драгоманов М. Науковий метод в етнографії / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 117—128;
 8. Драгоманов М. Новий погляд на великоруський богатирський епос Влад. Стасова / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 1—16.
 9. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880) / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 456—460.
 10. Драгоманов М.П. Політико-соціальні думки в нових піснях українського (малоруського) народу (1880 р) / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 59—96.
 11. Драгоманов М. Славянські оповідання про пожертвування власної дитини / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик.— Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. — С. 149—183.
 12. Драгоманов М. Славянські перерібки Едіпової історії / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 1—116.
 13. Драгоманов М. Учена експедиція в західно-руську країну / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 103—127.
 14. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 430—456.
 15. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 461—559.
 16. Кордуба М. Наукова хроніка. Огляд західно-євро­пейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1898 р. / М. Кордуба // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1899. — Т. 28. — С. 1—36.
 17. Мишанич С.В. Фольклористична спадщина М. Драгоманова у світлі актуальних завдань українського народознавства / С.В. Мишанич // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: Збір. наук. праць. — Київ : Наукова думка, 1991. — С. 118—157.
 18. Нечуй-ЛевицькийІ. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. Вид. друге / І. Нечуй-Ле­вицький. — Київ : Обереги, 1993. — 88 с.
 19. Павлик М.І. Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині. Відчит Михайла Павлика на вечерку в пам’ять Маркіяна Шашкевича у Львові, дня 24 червня, 1876 р. / М.І. Павлик // Пропащий чоловік: Оповідання, повісті, публіцистика / редкол. В.І. Данканич та ін. — Львів : Каменяр, 1983. — С. 295—322.
 20. Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід, уложена членами наукового товариства ім. Шевченка // Етнографічний збірник. — Львів : Накл. НТШ, 1895. — С. 1—16.
 21. Пыпин А.Н. История русской литературы. Древняя письменность / А.Н. Пыпин . — Санкт-Петербург : Тип. Стасюлевича, 1898. — Т. 1. — 484 с.
 22. Р. Л. Н. (Драгоманов М.П.). Порча украинских народных песен / Р. Л. Н // Киевская старина. — Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. — Т. 41. — С. 459—473.
 23. Савченко М. Іван Рудченко як збирач і публікатор українських народних казок / М. Савченко // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1970. — Ч. 6. — С. 27—40.
 24. Справозданє Кружка етнографічно-статистичного за рік 1884 // Діло. — Львів, 1884. — Ч. 135. — С. 1—2.
 25. Франко І. Бібліографія (рецензії і справоздання) / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1906. — Т. 73. — С. 205—211.
 26. ФранкоІ. Bel paplar gentile / І. Франко // Літера­турно-науковий вісник. — Львів : Друк. НТШ, 1906. — Р. 9. — Кн. 2. — Т. 33. — С. 284—296.
 27. Франко І. Вибрані листи: № 129. До Елізи Ожешко (Львів, 31 березня 1886) / І. Франко // Франко І. Твори : в двадцяти томах. — Київ : Держ. Вид-во худ. Літ-ри, 1956. — Т. ХХ. — С. 313—317.
 28. Франко І. «В поті чола», образки з життя робочого люду / І. Франко // Народ. — Львів : Народна друкарня В. Макецького, 1891. — С. 47—50.
 29. Франко до Драгоманова (Львів, 27/Х.1883) / І. Франко // Матеріали для культурної й громадської історії Західньої України. Видає Комісія Західньої України Всеукраїнської Академії наук. — Київ : Друк. ВУАН, 1928. — Т. 1. — С. 48—49.
 30. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних / І. Франко // Зоря. — Львів, 1883. — Ч. 10. — С. 164—166.
 31. Франко І. З історії української молодіжи в Галичині, 1874—1884.— «Історичний очерк розвою Товариства «Дружний Лихвяр», опісля «Академічне Брацтво», 1871—1885 / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1903. — Т. 55. — С. 1—16.
 32. Франко І. Із заграничних літератур / І. Франко // Зоря. — Львів, 1883. — Ч. 12. — С. 201—202.
 33. Франко І. Карпаторуська література XVII—XVIII ві­ків / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1900. — Т. 37. — С. 1—91.
 34. Франко І. Нові книжки / І. Франко // Житє і слово. — Львів, 1894. — Т. І. — С. 304—315.
 35. Франко І. Останки первістного світогляду в руських і польських загадках народних / І. Франко // Зоря. — Львів, 1884. — Ч. 15—16. — С. 122—123.
 36. Франко І. Передмова / І. Франко // Етнографічний збірник. — Львів : Накл. НТШ, 1900. — Т. VIII. — C. V—ІХ.
 37. Франко І. Передмова до першого тому / І. Франко // Галицько-руські народні приповідки / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. — Львів : Накл. НТШ, 1901—1905. — Т. 1. — С. V—XXV.
 38. Франко І. Переднє слово до «Студій над українськими народними піснями» / І. Франко // Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О.І. Дей. — Київ : Вид-во Акад. наук. УРСР, 1955. — С. 58—62.
 39. Франко І. Писаня І.П. Котляревського в Галичині / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1898. — Т. 26. — С. 1—14.
 40. Франко І. Політичний огляд / І. Франко // Правда.— Львів : Друк. тов. ім. Шевченка, 1888. — Т. 1.— С. 49—55.
 41. Франко І. Студії на полі Карпаторуського письменства ХVІІ—ХVІІІ в. / І. Франко // Записки НТШ. — Львів, 1901. — Т. 41. — С. 1—50.
 42. Франко І. Ukraina irredenta / І. Франко // Житє і слово. — Львів : З друк. Ін-ту Ставропігійського, 1895. — Кн. 6. — Т. ІV. — С. 472—483.
 43. Франко І. Хмельнищина 1648—1649 років у сучасних віршах / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1898. — Т. 23—24. — С. 1—114.
 44. FrankoI. Wojna Gydobska / I. Franko // Wisla. — Warszawa, 1893. — Т. 1. — S. 86—87.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »