« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 70–79

УДК 30.2:94(477.64)(092)”176/177”П.Калнишевський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.070

Надійшла 21.12.2017

ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ: СОЛОВЕЦЬКЕ УВ’ЯЗНЕННЯ, ДОЛЯ МОГИЛИ, АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ

Сегеда Сергій Петрович, доктор історичних наук, професор,

провідний науковий співробітник

відділу історичної етнології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Узагальнюються дані історичних джерел і наукових розвідок, які стосуються обставин ув’язнення і умов утримання в Соловецькому монастирі останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевского. Простежується доля його могили, місцезнаходження якої нещодавно було встановлено за підсумками археологічних досліджень. Наведено дані про зовнішність і антропологічні риси цього відомого діяча української історії реконструйовані на підставі аналізу літературних джерел і найновіших антропологічних досліджень.

Ключові слова: козацтво, останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський, могила, антропологічні риси.

Список використаних джерел

 1. Грибовський В.В. Кошовий отаман Петро Калнишевський / В. Грибовський. — Дніпропетровськ : Пороги, 2004. — 130 с.
 2. Грибовський В.В. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського / В. Грибовський // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2008. — Вип. 3. — С. 45—58.
 3. Грибовський В.В. Петро Калнишевський: нарис біографії / В. Грибовський // Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. — Київ : Дніпро, 2009. — С. 14—37.
 4. Добровольская М.В. Медико-антропологическое лабораторное исследование скелетных останоков из погребения у южной стены Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря / М. Добровольская, И. Решетова. — Соловки ; Москва, 28 сентября — 10 октября 2015 года. — 45 с. — (Рукопись).
 5. Дорошенко М. Нарис історії України / М. Дорошенко. — Львів : Світ, 1991. — С. 463.
 6. Ефименко П.С. Калнишевский, последний кошевой Запорожской Сечи. 1791—1803 / П. Ефименко // Русская старина. — 1875. — Т. XIV. — Санкт-Петербург  : Тип. В.С. Балашева, 1875. — C. 395—420.
 7. Зиль А. Народознавець. Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. — Київ : Казка, 2009. — 340 с.
 8. Історія України: Документи. Матеріали / укл., комент. В.Ю. Короля. — Київ : Академія, 2002. — 448 c.
 9. Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—ХІХ вв.: Исторический очерк  / М. Колчин. — Москва : Посредник, 1908. — 176 c.
 10. Коновал О. Козацька слава під мурами Соловків: де тлін Петра Калнишевського / О. Коновал // Україна молода. — 2001.— 16 серпня.
 11. Коцур Г.Г. Автентичність портрета Петра Калнишев­ського: нове бачення / Г. Коцур // Сумська старовина. — 2011. — № ХХХV. — С. 91 — 96.
 12. Коцур В.П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття / В. Коцур, А. Коцур. — Київ : Переяслав-Хмельницький, 2004. — 360 с.
 13. Кулиняк Д. «Од Калниша вісті…» / Д. Кулиняк. — Київ : Київська правда, 2004 — 344 с.
 14. Кулиняк Д.І. Останній кошовий Петро Калнишевський / Д. Кулиняк. — Київ : «Знання» України, 1991. — 47 с.
 15. Н[иколайчик] Ф. Родина Калнышевского / Ф. Н[ико­лайчик] // Киевская старина. — 1892. — Кн. 5. — С. 249—277.
 16. Петро Калнишевський та його доба. Документи та ма­теріали / упорядники: Грибовський В.В. (головний упорядник), Мільчев В.Л, Синяк І.Л. — Дніпро, 2009. — 432 с.
 17. Скальковський А.О. Iсторiя Нової Сiчi або останнього Коша Запорозького / А. Скальковський. — Днi­пропетровськ : Сiч, 1994. — 680 с.
 18. Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря / Г. Фруменков. — Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1968. — 200 с.
 19. Харлан О.В. Надмогильна плита останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського на території Соловецького монастиря / О. Харлан // Праці Центру пам’яткознавства. — Вип. 15. — Київ, 2009. — С. 273—278.
 20. Шаповал І. В пошуках скарбів / І. Шаповал. — Київ : Дніпро, 1965. — 328 с.
 21. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / Д. Яворницький. — Ч. ІІ. — Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2005. — 401 с.
 22. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: Повне видання / Д.Яворницький ; переклад з російської І. Свар­ника. — Київ : ФОП Стебеляк, 2015. — 1072 с.
 23. Канонізація святого праведного Петра Калнишевського // https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34664/.
 24. Канонизирован последний атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский // http://rublev.com/novosti/kanoni­zirovan-poslednii-ataman-zaporozhskoi-sechi-petr-kalnyshevskii.
 25. Объединенный сайт Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы // http://fap.ru/.
 26. Ой, Боже наш милостивий, помилуй нас з неба // http://www.pisni.org.ua /songs/5306209.html.
 27. Результаты научных исследований останков предположительно Петра Калнышевского // http://hram.zp.ua/?p=86215.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »