Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 65–69

УДК 398.3 (477.85)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.065

Надійшла 5.12.2017

ПАСХАЛЬНІ (ВЕЛИКОДНІ) ОБРЯДИ НА БУКОВИНІ

Кожолянко Олександр Георгійович, доктор історичних наук, доцент

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна

Контакти: e-mail: inst@pu.if.ua

Анотація. Описується пасхальна (великодня) обрядовість, ігри, співи, танці молоді під час великодніх днів, проведення танців «Вербовая дощечка», «Каменець», гри з писанками «Чокання», виконування пісень «Мак», «Просо», «Огірочки», використання великодніх гойдалок для забави та ін. Серед великодніх забав молоді було також понеділкове обливання водою дівчат хлопцями.

Ключові слова: ігри, пісні, весна, природа, танець, великодні обряди, Пасха.

Список використаних джерел

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. — Мюнхен, 1958. — Т. 1; 1966. — Т. 2.
 2. Дишкант Т. Тисовецькі старожитності / Т. Дишкант. — Чернівці, 2000.
 3. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы ХІХ — н. ХХ в. Весенние праздники. — Москва, 1977.
 4. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. — Т. 3 (весняний цикл). — Вінніпег ; Торонто, 1962.
 5. Ковалець Л. Етнографічна діяльність Юрія Федьковича / Л. Ковалець // Кайндлівські читання (Чернівці, 22—23 травня 2004 року). — Вижниця, 2004.
 6. Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини / Г. Кожолянко. — Чернівці : Прут, 2007.
 7. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Г. Кожолянко. — Т. 3. — Чернівці : Золоті литаври, 2004
 8. Козарищук В. Из Буковиских карпатських гор / В. Казарищук. — Вена, 1891.
 9. Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине / Г. Купчанко. — Киев, 1875.
 10. Матеріали етнографічної експедиції Чернівецького національного університету (зберігаються в етнографічному музеї ЧНУ). — 1992—1999.
 11. Мойсей А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / А. Мойсей. — Чернівці, 2010.
 12. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. — Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і авто­графів / зібрав, упорядкував і пояснення додав Др. Іван Франко. — Львів, 1902.
 13. Соколова В.К. Весенне-летние обряды русских, украинцев и белорусов к. ХІХ — н. ХХ в. / В.К. Со­коло­ва. — Москва, 1979.
 14. Сумцов Н.О. Писанки / Н.О. Сумцов // Киевская старина. — 1891. — Т. 33.
 15. Dan D. Rutenii din Bucovina / D. Dan. – Cernauti, 1913.
 16. Gorovei A. Credinti si superstitii ale poporului roman / A. Go­rovei. —  Bucuresti:  Librariile  Socec & comp., Pavel Suru, C. Sfetea, 1915.
 17. Kaindl R.F. Bei den Huzulen im Pruththal. Ein Beitrag zur Hausforschung in Oesterreich / R.F. Kaindl // Globus. — № 79.
 18. Kaindl R.F. Der Festkalender der Rusnaken und Hu­zu­len / R.F. Kaindl // Mitteilungen der Geographischen Ge­sellschaft in Wien. — 1896. — Heft VI—VII.
 19. Kaindl R.F. Ethnographische Streifzuge in der Ostkar­paten. Beitrage zur Hausbauforschung in Oesterreich. Separatdruk aus Band XXVIII der Mitteilungen der An­thropologischen Gesellschaft / R.F. Kaindl. — Wien, 1898.
 20. Marian S.F., Sbiera I.G. Das Volksleben der Romаnen in der Bukowina / S.F. Marian // Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. — T. XX. Bukowina. — Wien, 1899.
 21. Marian S.F. Sarbгtorile la romаni / S.F. Marian. — Bucuresti, 1898. — Vol. І; Vol. ІІ. — 1899. — Vol. ІІІ. — 1901.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »