« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 65–69

УДК 398.3 (477.85)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.065

Надійшла 5.12.2017

ПАСХАЛЬНІ (ВЕЛИКОДНІ) ОБРЯДИ НА БУКОВИНІ

Кожолянко Олександр Георгійович, доктор історичних наук, доцент

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна

Контакти: e-mail: inst@pu.if.ua

Анотація. Описується пасхальна (великодня) обрядовість, ігри, співи, танці молоді під час великодніх днів, проведення танців «Вербовая дощечка», «Каменець», гри з писанками «Чокання», виконування пісень «Мак», «Просо», «Огірочки», використання великодніх гойдалок для забави та ін. Серед великодніх забав молоді було також понеділкове обливання водою дівчат хлопцями.

Ключові слова: ігри, пісні, весна, природа, танець, великодні обряди, Пасха.

Список використаних джерел

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. — Мюнхен, 1958. — Т. 1; 1966. — Т. 2.
 2. Дишкант Т. Тисовецькі старожитності / Т. Дишкант. — Чернівці, 2000.
 3. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы ХІХ — н. ХХ в. Весенние праздники. — Москва, 1977.
 4. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. — Т. 3 (весняний цикл). — Вінніпег ; Торонто, 1962.
 5. Ковалець Л. Етнографічна діяльність Юрія Федьковича / Л. Ковалець // Кайндлівські читання (Чернівці, 22—23 травня 2004 року). — Вижниця, 2004.
 6. Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини / Г. Кожолянко. — Чернівці : Прут, 2007.
 7. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Г. Кожолянко. — Т. 3. — Чернівці : Золоті литаври, 2004
 8. Козарищук В. Из Буковиских карпатських гор / В. Казарищук. — Вена, 1891.
 9. Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине / Г. Купчанко. — Киев, 1875.
 10. Матеріали етнографічної експедиції Чернівецького національного університету (зберігаються в етнографічному музеї ЧНУ). — 1992—1999.
 11. Мойсей А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / А. Мойсей. — Чернівці, 2010.
 12. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. — Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і авто­графів / зібрав, упорядкував і пояснення додав Др. Іван Франко. — Львів, 1902.
 13. Соколова В.К. Весенне-летние обряды русских, украинцев и белорусов к. ХІХ — н. ХХ в. / В.К. Со­коло­ва. — Москва, 1979.
 14. Сумцов Н.О. Писанки / Н.О. Сумцов // Киевская старина. — 1891. — Т. 33.
 15. Dan D. Rutenii din Bucovina / D. Dan. – Cernauti, 1913.
 16. Gorovei A. Credinti si superstitii ale poporului roman / A. Go­rovei. —  Bucuresti:  Librariile  Socec & comp., Pavel Suru, C. Sfetea, 1915.
 17. Kaindl R.F. Bei den Huzulen im Pruththal. Ein Beitrag zur Hausforschung in Oesterreich / R.F. Kaindl // Globus. — № 79.
 18. Kaindl R.F. Der Festkalender der Rusnaken und Hu­zu­len / R.F. Kaindl // Mitteilungen der Geographischen Ge­sellschaft in Wien. — 1896. — Heft VI—VII.
 19. Kaindl R.F. Ethnographische Streifzuge in der Ostkar­paten. Beitrage zur Hausbauforschung in Oesterreich. Separatdruk aus Band XXVIII der Mitteilungen der An­thropologischen Gesellschaft / R.F. Kaindl. — Wien, 1898.
 20. Marian S.F., Sbiera I.G. Das Volksleben der Romаnen in der Bukowina / S.F. Marian // Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. — T. XX. Bukowina. — Wien, 1899.
 21. Marian S.F. Sarbгtorile la romаni / S.F. Marian. — Bucuresti, 1898. — Vol. І; Vol. ІІ. — 1899. — Vol. ІІІ. — 1901.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »