« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 57–64

УДК 392.5(477.8)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.057

Надійшла 11.12.2017

СОЛЯРНИЙ КУЛЬТ В ДАВНІХ УКРАЇНЦІВ

Кожолянко Георгій Костянтинович, доктор історичних наук, професор,

голова Буковинського етнографічного товариства

Анотація. Досліджено розвиток солярного культу у давніх українців. Проаналізовано джерела: Велесову книгу, Повість минулих літ. Досліджено давньоукраїнський культ поклоніння сонцю та значення в житті давніх українців сонячного бога Дажбога. Сонце є великим і недосяжним елемент довкілля. Дажбог у давніх українців був однією з характеристичних іпостасей багатофункціонального божества, відповідальною за родючість-плодючість, достатку, втіленням пробудження природи, гарантом бурхливого розквіту, ініціатором родючості й плодючості. Прибічники язичницької віри на українських землях у дохристиянський час бачили в ньому всемогутність і Творця всього світу.

 Ключові слова: сонце, культ, язичництво, християнство, релігія, бог.

Список використаних джерел

 1. Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово / А.Н. Афа­насьев. — Москва : Советская Россия, 1988. — 512 с.
 2. Беньковский И. Рассказ о вовкулаках / И. Беньковский // Киевская старина. — 1894. — Т. ХLVІІ. — Декабрь. — С. 495—497.
 3. Беньковский И. Суд св. Юрия (из народних уст) / И. Беньковский // Киевская старина. — 1902. — Т. LХVІІ. — Июнь. — С. 163—165.
 4. Большая советская знциклопедия : в 30 т. — Т. 7. — Москва : Советская знциклопедия, 1972. — 608 с.
 5. Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян / Я.Е. Боровский. — Киев : Наукова думка, 1982. — 104 с.
 6. Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. — Т. 1. Народная поэзия / Ф. Буслаев. — Санкт-Петербург : Общественная польза, 1861. — 644 с.
 7. Воропай  О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. — Київ : Оберіг, 1993. — 592 с.
 8. Геник В. Таємниця Збруцького ідола / В. Геник // Галичина. — 2000. — № 4. — С. 195—198.
 9. Голубовский П. Несколько соображений к вопросу о князе Туре / П. Голубовский // Киевская старина. — 1891. — Т. ХХХV. — Октябрь ; Ноябрь ; Декабрь. — С. 58—81.
 10. Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. — Т. І / М.С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1993. — 392 с.
 11. Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. — Т. 4. — Кн. 2 / М.С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1994. — 320 с.
 12. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. — Т. І / М.С. Грушевський. — Київ : Наукова думка, 1991. — 650 с.
 13. Десятин Г. Украинский Гелиос (народные предания о солнце) / Г. Десятин // Киевская старина. — 1882. — Т. ІV. — Октябрь. — С. 177—180.
 14. Енциклопедія українознавства : в 12 т. — Т. 2. — Львів : НТШ, 1993. — 800 с.
 15. Іваннікова Л. Сонце / Л. Іваннікова // Українські символи. — Київ : Народознавство, 1994. — С. 73—104.
 16. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон, митрополит. — Київ : Обереги, 1992. — 424 с.
 17. Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. — Київ : Наукова думка, 1977. — Т. І. — Кн. 1. — 444 с.
 18. Карамзин Н.М. История государства Российского : в 12-ти т. — Т. 1 / Н.М. Карамзин. — Москва : Наука, 1989. — 640 с.
 19. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / С. Килимник. — Кн. 1. — Т. 1—2. — Київ : Обереги, 1994. — 400 с.
 20. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. — Кн. 2. — Т. 3—4. — Київ : Обереги, 1994. — 528 с.
 21. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / О.Г. Кожолянко. — Т. 3. — Чернівці, 2004. — 392 с.
 22. Кожолянко О.Г. Календарні зимові свята та обряди українців Буковини у етнологічних дослідженнях другої половини ХІХ ст. / О.Г. Кожолянко // Історія ре­лігій в Україні: науковий щорічник / Інститут релігієзнавства. — Логос, 2012, — Кн. 1. — Частина 1. Історія. — C. 61—67.
 23. Кожолянко О.Г. Різдвяна обрядовість українців Буковини. Свята вечеря / О.Г. Кожолянко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. — Випуск 590—591. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — Чернівці, 2012. — C. 194—201.
 24. Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах / Н.Ф. Котляр. — Київ : Наукова думка, 1986. — 160 с.
 25. Лобовик Б. Давньоукраїнський політеїзм / Б. Лобовик // Історія релігії в Україні : у 10 т. — Т. 1. Дохристиянські вірування; Прийняття християнства. — Київ : Український Центр духовної культури, 1996. — С. 109—125.
 26. Лозко Г. Волхвиня Зореслава. Велесова книга — Святе письмо українців / Г. Лозко // Сварог. — 1999. — № 9.
 27. Лозко Г. Велесова книга як культова пам’ятка української етнорелігії / Г. Лозко // Історія релігії в Україні. — Кн. 1. — Львів, 1999.
 28. Миролюбов Ю. Сказ о Святославе Хоробре, князе Киевском / Ю. Миролюбов. — Аахен, 1986.
 29. Миролюбов Ю. Ригведа и язичество / Ю. Миролюбов. — Мюнхен, 1981.
 30. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. — Т. 1. — Москва : Советская энциклопедия, 1980. — 672 с.
 31. Мицик В.Ф. Свята сонячного циклу / В.Ф. Мицик. — Київ : «Знання» України, 1991. — 48 с. — (Серія «Світ культури». — № 6).
 32. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу / М. Москаленко // Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. — Київ : Дніпро, 1988. — С. 5—46.
 33. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології) / І. Нечуй-Левицький. — Київ : Обереги, 1993. — 88 с.
 34. Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект / М.П. Новиков. — Москва : Издательство Московского университета, 1991. — 176 с.
 35. Новикова М.О. Коментар / М.О. Новикова // Укра­їн­ські замовляння. — Київ : Дніпро, 1993. — С. 199—306.
 36. Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком). — Київ : Радянський письменник, 1990. — 558 с.
 37. Поділля. Історико-етнографічне дослідження / відпов. редактор А.П. Пономарьов. — Київ : Доля, 1994. — 504 с.
 38. Попович М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. По­пович. — Київ : Наукова думка, 1985. — 168 с.
 39. Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие християнства / О.М. Рапов. — Москва : Высшая школа, 1988. — 416 с.
 40. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси / Б.А. Ры­ба­ков. — Москва : Наука, 1988. — 784 с.
 41. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Ры­баков. — Москва : Наука, 1981. — 608 с.
 42. Симчишин М. Тисяча років української культури / М. Симчишин. — Київ : Друга рука ; Фенікс, 1993. — 550 с.
 43. Скрипник М. Велесова книга / М. Скрипник. — Пра­га, 1972. — 120 с.
 44. Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5-ти т. — Т. І. — Москва : Международные отношения, 1995. — 584 с.
 45. Советская историческая энциклопедия : в 16 т. — Т. 4. — Москва : СЭ, 1966. — 1072 с.
 46. Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы / Н.Ф. Сумцов // Киевская старина. — 1885. — Т. ХІХ. — Март. — С. 417—436.
 47. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. — Москва : Политиздат, 1989. — 574 с.
 48. Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. То­карев. — Москва : Политиздат, 1976. — 576 с.
 49. Українська радянська енциклопедія : в 12 т. — Т. 3. — Київ : УРЕ, 1979. — 552 с.
 50. Фаминцин А.С. Божества древних славян / А.С. Фаминцин. — Санкт-Петербург : Тип. Арнольда, 1884. — 334 с.
 51. Шаян В. Аналіза Влес книги. Віра предків наших / В. Шаян. — Гамільтон, 1987. — С. 38—147.
 52. Яценко Б. Велесова книга / Б. Яценко ; пер. Б. Яценка. — Київ, 1995. — 290 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »