« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 57–64

УДК 392.5(477.8)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.057

Надійшла 11.12.2017

СОЛЯРНИЙ КУЛЬТ В ДАВНІХ УКРАЇНЦІВ

Кожолянко Георгій Костянтинович, доктор історичних наук, професор,

голова Буковинського етнографічного товариства

Анотація. Досліджено розвиток солярного культу у давніх українців. Проаналізовано джерела: Велесову книгу, Повість минулих літ. Досліджено давньоукраїнський культ поклоніння сонцю та значення в житті давніх українців сонячного бога Дажбога. Сонце є великим і недосяжним елемент довкілля. Дажбог у давніх українців був однією з характеристичних іпостасей багатофункціонального божества, відповідальною за родючість-плодючість, достатку, втіленням пробудження природи, гарантом бурхливого розквіту, ініціатором родючості й плодючості. Прибічники язичницької віри на українських землях у дохристиянський час бачили в ньому всемогутність і Творця всього світу.

 Ключові слова: сонце, культ, язичництво, християнство, релігія, бог.

Список використаних джерел

 1. Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово / А.Н. Афа­насьев. — Москва : Советская Россия, 1988. — 512 с.
 2. Беньковский И. Рассказ о вовкулаках / И. Беньковский // Киевская старина. — 1894. — Т. ХLVІІ. — Декабрь. — С. 495—497.
 3. Беньковский И. Суд св. Юрия (из народних уст) / И. Беньковский // Киевская старина. — 1902. — Т. LХVІІ. — Июнь. — С. 163—165.
 4. Большая советская знциклопедия : в 30 т. — Т. 7. — Москва : Советская знциклопедия, 1972. — 608 с.
 5. Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян / Я.Е. Боровский. — Киев : Наукова думка, 1982. — 104 с.
 6. Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. — Т. 1. Народная поэзия / Ф. Буслаев. — Санкт-Петербург : Общественная польза, 1861. — 644 с.
 7. Воропай  О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. — Київ : Оберіг, 1993. — 592 с.
 8. Геник В. Таємниця Збруцького ідола / В. Геник // Галичина. — 2000. — № 4. — С. 195—198.
 9. Голубовский П. Несколько соображений к вопросу о князе Туре / П. Голубовский // Киевская старина. — 1891. — Т. ХХХV. — Октябрь ; Ноябрь ; Декабрь. — С. 58—81.
 10. Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. — Т. І / М.С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1993. — 392 с.
 11. Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. — Т. 4. — Кн. 2 / М.С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1994. — 320 с.
 12. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. — Т. І / М.С. Грушевський. — Київ : Наукова думка, 1991. — 650 с.
 13. Десятин Г. Украинский Гелиос (народные предания о солнце) / Г. Десятин // Киевская старина. — 1882. — Т. ІV. — Октябрь. — С. 177—180.
 14. Енциклопедія українознавства : в 12 т. — Т. 2. — Львів : НТШ, 1993. — 800 с.
 15. Іваннікова Л. Сонце / Л. Іваннікова // Українські символи. — Київ : Народознавство, 1994. — С. 73—104.
 16. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон, митрополит. — Київ : Обереги, 1992. — 424 с.
 17. Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. — Київ : Наукова думка, 1977. — Т. І. — Кн. 1. — 444 с.
 18. Карамзин Н.М. История государства Российского : в 12-ти т. — Т. 1 / Н.М. Карамзин. — Москва : Наука, 1989. — 640 с.
 19. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / С. Килимник. — Кн. 1. — Т. 1—2. — Київ : Обереги, 1994. — 400 с.
 20. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. — Кн. 2. — Т. 3—4. — Київ : Обереги, 1994. — 528 с.
 21. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / О.Г. Кожолянко. — Т. 3. — Чернівці, 2004. — 392 с.
 22. Кожолянко О.Г. Календарні зимові свята та обряди українців Буковини у етнологічних дослідженнях другої половини ХІХ ст. / О.Г. Кожолянко // Історія ре­лігій в Україні: науковий щорічник / Інститут релігієзнавства. — Логос, 2012, — Кн. 1. — Частина 1. Історія. — C. 61—67.
 23. Кожолянко О.Г. Різдвяна обрядовість українців Буковини. Свята вечеря / О.Г. Кожолянко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. — Випуск 590—591. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — Чернівці, 2012. — C. 194—201.
 24. Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах / Н.Ф. Котляр. — Київ : Наукова думка, 1986. — 160 с.
 25. Лобовик Б. Давньоукраїнський політеїзм / Б. Лобовик // Історія релігії в Україні : у 10 т. — Т. 1. Дохристиянські вірування; Прийняття християнства. — Київ : Український Центр духовної культури, 1996. — С. 109—125.
 26. Лозко Г. Волхвиня Зореслава. Велесова книга — Святе письмо українців / Г. Лозко // Сварог. — 1999. — № 9.
 27. Лозко Г. Велесова книга як культова пам’ятка української етнорелігії / Г. Лозко // Історія релігії в Україні. — Кн. 1. — Львів, 1999.
 28. Миролюбов Ю. Сказ о Святославе Хоробре, князе Киевском / Ю. Миролюбов. — Аахен, 1986.
 29. Миролюбов Ю. Ригведа и язичество / Ю. Миролюбов. — Мюнхен, 1981.
 30. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. — Т. 1. — Москва : Советская энциклопедия, 1980. — 672 с.
 31. Мицик В.Ф. Свята сонячного циклу / В.Ф. Мицик. — Київ : «Знання» України, 1991. — 48 с. — (Серія «Світ культури». — № 6).
 32. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу / М. Москаленко // Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. — Київ : Дніпро, 1988. — С. 5—46.
 33. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології) / І. Нечуй-Левицький. — Київ : Обереги, 1993. — 88 с.
 34. Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект / М.П. Новиков. — Москва : Издательство Московского университета, 1991. — 176 с.
 35. Новикова М.О. Коментар / М.О. Новикова // Укра­їн­ські замовляння. — Київ : Дніпро, 1993. — С. 199—306.
 36. Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком). — Київ : Радянський письменник, 1990. — 558 с.
 37. Поділля. Історико-етнографічне дослідження / відпов. редактор А.П. Пономарьов. — Київ : Доля, 1994. — 504 с.
 38. Попович М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. По­пович. — Київ : Наукова думка, 1985. — 168 с.
 39. Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие християнства / О.М. Рапов. — Москва : Высшая школа, 1988. — 416 с.
 40. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси / Б.А. Ры­ба­ков. — Москва : Наука, 1988. — 784 с.
 41. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Ры­баков. — Москва : Наука, 1981. — 608 с.
 42. Симчишин М. Тисяча років української культури / М. Симчишин. — Київ : Друга рука ; Фенікс, 1993. — 550 с.
 43. Скрипник М. Велесова книга / М. Скрипник. — Пра­га, 1972. — 120 с.
 44. Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5-ти т. — Т. І. — Москва : Международные отношения, 1995. — 584 с.
 45. Советская историческая энциклопедия : в 16 т. — Т. 4. — Москва : СЭ, 1966. — 1072 с.
 46. Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы / Н.Ф. Сумцов // Киевская старина. — 1885. — Т. ХІХ. — Март. — С. 417—436.
 47. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. — Москва : Политиздат, 1989. — 574 с.
 48. Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. То­карев. — Москва : Политиздат, 1976. — 576 с.
 49. Українська радянська енциклопедія : в 12 т. — Т. 3. — Київ : УРЕ, 1979. — 552 с.
 50. Фаминцин А.С. Божества древних славян / А.С. Фаминцин. — Санкт-Петербург : Тип. Арнольда, 1884. — 334 с.
 51. Шаян В. Аналіза Влес книги. Віра предків наших / В. Шаян. — Гамільтон, 1987. — С. 38—147.
 52. Яценко Б. Велесова книга / Б. Яценко ; пер. Б. Яценка. — Київ, 1995. — 290 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »