Archive

« 2018. #4 (142)

The Ethnology Notebooks. 2018,  № 4 (142), 976–982

UDK 746.4:391(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.976

Received 21.03.2018

PERSON OF RUDOLF MENKICKYJ (1887–1942) IN CONTEXT OF GUIDE–BOOK DISCOURSE OF LVIV 20–30 YEARS XX CENTURY

ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

Movna Marianna, junior research fellow

of the department of scientific bibliography

of the Lviv National scientific library of Ukraine

the name of the Vasyl Stefanyk

of the National academy of sciences of Ukraine

Stefanyk St., 2, Lviv, Ukraine, 79000

Contacts: e-mail: mari3anna@ukr.net; tel. Контакти: (095) 4609365,

Abstrakt. The purpose of the article is the creation of portrait of artist and museum worker R. Menkickyj as an author of genre of guide–books. A researcher did noticeable payment in guide–book Leopolitana, leaving for descendants descriptions of collections of the Lviv museums and monuments of cultures of city.

Keywords: R. Menkickyj, guide–book, Lviv, museums, cultural and historical monuments.

REFERENCES

Dashkevych, Ia. (2007). Postati: narysy pro diiachiv istorii, polityky, kul’tury. L’viv: Piramida [in Ukrainian].

Movna, M. (2014). Putivnyky L’vovom (druha polovyna XIX – pochatok XXI stolit’): is–toryko–kul’turolohichne doslidzhennia. L’viv [in Ukrainian].

Movna, M. (2017). Rudol’f Menkits’kyj (1887–1942) iak avtor putivnykovoho zhanru. Mystets’ka kul’tura: istoriia, teoriia, metodolohiia: tezy dopovidej Mizhnar. nauk. konf. (m. L’viv, 24 lystopada 2017 r.). L’viv: NAN Ukrainy; LNNBU im. V. Stefanyka; In–t doslidzhen’ bibliotechnykh mystets’kykh resursiv; Muzychno–memorial’nyj muzej Solomii Krushel’nyts’koi u L’vovi [in Ukrainian].

Polians’ka, I. (2003). Menkyts’kyj Rudol’f. Halyts’ka Brama, L’viv, 7/9, 21–22 [in Ukrainian].

Smirnov, Yu. (2012). Menkits’kyj Rudol’f. In Kozyts’ky A. (Ed.), Entsyklopediia L’vova (T.4, pp. 594–595). L’viv: Litopys [in Ukrainian].

Smirnov, Yu. (2005) Rudol’f Menkits’kyj (1887–1942) – vydatnyj l’vivs’kyj muzejnyk, khudozhnyk, kolektsioner. Halyts’ka Brama (4/6, Kviten’–cherven’, pp. 25–29). L’viv: L’viv i l’viv’iany [in Ukrainian].

Bohosiewicz, M. (1975). Mкkicki Rudolf. In Polski Sіownik Biograficzny (T. 20/3., Zesz. 86, pp. 511–512). Wrocіaw; Warszawa; Krakуw; Gdaсsk [in Polish].

Bulkiewicz, S. (1988). Rudolf Mкkicki (1887–1942). Јуdzkie Towarzystwo Przyjaciуі Ksi№їki. Јуdџ [in Polish].

Charewiczowa, Ј. (1938). Historiografia i miіoњnictwo Lwowa. Lwуw: nakі. Towarzystwa miіoњnikуw przeszіoњci Lwowa [in Polish].

Grekowicz, M. (1936). Krуlewski dom we Lwowie. Dziennik Polski, 328, 6. Lwуw [in Polish].

Kamienica Krуlewska w nowej szacie. (1937). Dziennik Polski, 58, 8. Lwуw  [in Polish].

Mкkicki, R.  (1936). Muzeum Narodowe im. krуla Jana III we Lwowie: przewodnik po zbiorach. Lwуw: nakі. Gminy miasta Lwowa. Tіoczono w drukarni «Urzкdniczej», XXIV [in Polish].

Muzea Gminy miasta Lwowa = Musйes municipaux de la ville de Lwуw: przewodnik (1929) / oprac. Aleksander Czoіowski, Karol Badecki, Rudolf Mкkicki i in. Lwуw: nakі. Gminy miasta Lwowa. Drukarnia Artura Goldmana. Klisze cynkowe trafiі Zakіad graficzny «Ars» [in Polish].

Przewodnik po Lwowie. (1935). Czкњж szczegуіow№ (zabytki architektury, muzea, bibljoteki, pomniki) oprac. Rudolf Mкkicki; czкњж informacyjn№ oprac. Stanisіaw Њwitniewski. – Lwуw: Wyd–wo Dyrekcji okrкg. kolei paсstwowych we Lwowie. Drukarnia i litografja Ignacego Jaegera [in Polish].

Ptaњnik, J. (1929). Recenzje i Sprawozdanie. Kwartalnik Historyczny, 1, 4. 548–549. Lwуw [in Polish].

Sonnenscheinб M[ojїesz]. (1930). Lwowski skorowidz adresowy mieszkaсcуw, handlu i przemysіu oraz wolnych zawodуw 1930/31. Lwуw [in Polish].

Urzкdowy wykaz drukуw wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. (1935), 5 paџdziernika, 38/39, pp. 721–770.  Warszawa [in Polish].

Wystawa zabytkуw ormiaсskich we Lwowie 19.VI.–30.IX.1932: przewodnik. (1932). Lwуw: nakі. Komitetu. Drukiem Artura Goldmana [in Polish].

Read»

Our authors
Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »