« 2018. #4 (142)

The Ethnology Notebooks. 2018,  № 4 (142), 976–982

UDK 746.4:391(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.976

Received 21.03.2018

PERSON OF RUDOLF MENKICKYJ (1887–1942) IN CONTEXT OF GUIDE–BOOK DISCOURSE OF LVIV 20–30 YEARS XX CENTURY

ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

Movna Marianna, junior research fellow

of the department of scientific bibliography

of the Lviv National scientific library of Ukraine

the name of the Vasyl Stefanyk

of the National academy of sciences of Ukraine

Stefanyk St., 2, Lviv, Ukraine, 79000

Contacts: e-mail: mari3anna@ukr.net; tel. Контакти: (095) 4609365,

Abstrakt. The purpose of the article is the creation of portrait of artist and museum worker R. Menkickyj as an author of genre of guide–books. A researcher did noticeable payment in guide–book Leopolitana, leaving for descendants descriptions of collections of the Lviv museums and monuments of cultures of city.

Keywords: R. Menkickyj, guide–book, Lviv, museums, cultural and historical monuments.

REFERENCES

Dashkevych, Ia. (2007). Postati: narysy pro diiachiv istorii, polityky, kul’tury. L’viv: Piramida [in Ukrainian].

Movna, M. (2014). Putivnyky L’vovom (druha polovyna XIX – pochatok XXI stolit’): is–toryko–kul’turolohichne doslidzhennia. L’viv [in Ukrainian].

Movna, M. (2017). Rudol’f Menkits’kyj (1887–1942) iak avtor putivnykovoho zhanru. Mystets’ka kul’tura: istoriia, teoriia, metodolohiia: tezy dopovidej Mizhnar. nauk. konf. (m. L’viv, 24 lystopada 2017 r.). L’viv: NAN Ukrainy; LNNBU im. V. Stefanyka; In–t doslidzhen’ bibliotechnykh mystets’kykh resursiv; Muzychno–memorial’nyj muzej Solomii Krushel’nyts’koi u L’vovi [in Ukrainian].

Polians’ka, I. (2003). Menkyts’kyj Rudol’f. Halyts’ka Brama, L’viv, 7/9, 21–22 [in Ukrainian].

Smirnov, Yu. (2012). Menkits’kyj Rudol’f. In Kozyts’ky A. (Ed.), Entsyklopediia L’vova (T.4, pp. 594–595). L’viv: Litopys [in Ukrainian].

Smirnov, Yu. (2005) Rudol’f Menkits’kyj (1887–1942) – vydatnyj l’vivs’kyj muzejnyk, khudozhnyk, kolektsioner. Halyts’ka Brama (4/6, Kviten’–cherven’, pp. 25–29). L’viv: L’viv i l’viv’iany [in Ukrainian].

Bohosiewicz, M. (1975). Mкkicki Rudolf. In Polski Sіownik Biograficzny (T. 20/3., Zesz. 86, pp. 511–512). Wrocіaw; Warszawa; Krakуw; Gdaсsk [in Polish].

Bulkiewicz, S. (1988). Rudolf Mкkicki (1887–1942). Јуdzkie Towarzystwo Przyjaciуі Ksi№їki. Јуdџ [in Polish].

Charewiczowa, Ј. (1938). Historiografia i miіoњnictwo Lwowa. Lwуw: nakі. Towarzystwa miіoњnikуw przeszіoњci Lwowa [in Polish].

Grekowicz, M. (1936). Krуlewski dom we Lwowie. Dziennik Polski, 328, 6. Lwуw [in Polish].

Kamienica Krуlewska w nowej szacie. (1937). Dziennik Polski, 58, 8. Lwуw  [in Polish].

Mкkicki, R.  (1936). Muzeum Narodowe im. krуla Jana III we Lwowie: przewodnik po zbiorach. Lwуw: nakі. Gminy miasta Lwowa. Tіoczono w drukarni «Urzкdniczej», XXIV [in Polish].

Muzea Gminy miasta Lwowa = Musйes municipaux de la ville de Lwуw: przewodnik (1929) / oprac. Aleksander Czoіowski, Karol Badecki, Rudolf Mкkicki i in. Lwуw: nakі. Gminy miasta Lwowa. Drukarnia Artura Goldmana. Klisze cynkowe trafiі Zakіad graficzny «Ars» [in Polish].

Przewodnik po Lwowie. (1935). Czкњж szczegуіow№ (zabytki architektury, muzea, bibljoteki, pomniki) oprac. Rudolf Mкkicki; czкњж informacyjn№ oprac. Stanisіaw Њwitniewski. – Lwуw: Wyd–wo Dyrekcji okrкg. kolei paсstwowych we Lwowie. Drukarnia i litografja Ignacego Jaegera [in Polish].

Ptaњnik, J. (1929). Recenzje i Sprawozdanie. Kwartalnik Historyczny, 1, 4. 548–549. Lwуw [in Polish].

Sonnenscheinб M[ojїesz]. (1930). Lwowski skorowidz adresowy mieszkaсcуw, handlu i przemysіu oraz wolnych zawodуw 1930/31. Lwуw [in Polish].

Urzкdowy wykaz drukуw wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. (1935), 5 paџdziernika, 38/39, pp. 721–770.  Warszawa [in Polish].

Wystawa zabytkуw ormiaсskich we Lwowie 19.VI.–30.IX.1932: przewodnik. (1932). Lwуw: nakі. Komitetu. Drukiem Artura Goldmana [in Polish].

Read»

Our authors
Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »