« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 976–982

УДК 908Менкіцький: [908+002.2] (477.83-25) (036)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.976

Надійшла 21.03.2018

ПОСТАТЬ РУДОЛЬФА МЕНКІЦЬКОГО (1887—1942) В КОНТЕКСТІ ПУТІВНИКОВОГО ДИСКУРСУ ЛЬВОВА 20—30-х рр. ХХ ст.

ORCID ID http: //orcid.org/0000-0003-2473-6998

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України ім.~В.Стефаника

Національної академії наук України,

вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000

Контакти: тел. (095) 4609365, e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення цілісного уявлення про постать художника та музейника Р. Менкіцького як автора путівникового жанру. Дослідник зробив помітний внесок у путівникову Леополітану, залишивши для нащадків описи колекцій львівських музеїв та інших пам’яток культури міста.

 Ключові слова: Р. Менкіцький, путівник, Львів, музеї, культурні та історичні пам’ятки.

Список використаних джерел

 1. Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. — Львів : Піраміда, 2007. — 808 с. — (2-ге вид., виправл. і допов.).
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століть): історико-культуро­логічне дослідження / Маріанна Мовна ; ЛНАМ. — Львів, 2014. — 232 с.
 3. Мовна М. Рудольф Менкіцький (1887—1942) як автор путівникового жанру / Маріанна Мовна // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 24 листопада 2017 р.) / ред.-упоряд. Володимир Пасічник ; НАН України ; ЛННБУ ім. В. Стефаника ; Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; Музично-мемо­ріальний музей Соломії Крушельницької у Львові. — Львів, 2017. — С. 186—188.
 4. Полянська І. Менкицький Рудольф / Ірина Полянська // Галицька Брама (Львів). — 2003. — № 7/9. — С. 21—22.
 5. Смірнов Ю. Менкіцький Рудольф / Юрій Смірнов // Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького. — Львів : Літопис, 2012. — Т. 4. — С. 594—595.
 6. Смірнов Ю. Рудольф Менкіцький (1887—1942) — видатний львівський музейник, художник, колекціонер / Юрій Смірнов // Галицька Брама (Львів). — 2005. — № 4/6. — Квітень-червень: Львів і львів’я­ни. — С. 25—29.
 7. Bohosiewicz M. Mкkicki Rudolf / Michaі Bohosiewicz // Polski Sіownik Biograficzny. — Wrocіaw ; Warszawa ; Krakуw ; Gdaсsk, 1975. — T. 20/3. — Zesz. 86. — S. 511—512.
 8. Bulkiewicz S. Rudolf Mкkicki (1887—1942) / Stanisіaw Bulkiewicz // Јуdzkie Towarzystwo Przyjaciуі Ksi№ї­ki. — Јуdџ, 1988. — 16 s.
 9. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa / Јucja Charewiczowa. — Lwуw : nakі. Towarzystwa miіoњ­ni­kуw przeszіoњci Lwowa, 1938. — 291 s. — (Biblioteka Lwowska. — T. 37).
 10. Grekowicz M. Krуlewski dom we Lwowie / Michalina Grekowicz // Dziennik Polski (Lwуw). — 1936. — 25 listopada (№ 328). — S. 6.
 11. Kamienica Krуlewska w nowej szacie // Dziennik Polski (Lwуw). — 1937. — 11 czerwca. — № 58. — S. 8.
 12. Mкkicki R. Muzeum Narodowe im. krуla Jana III we Lwowie: przewodnik po zbiorach / Rudolf Mкkicki. — Lwуw : nakі. Gminy miasta Lwowa. Tіoczono w drukarni «Urzкdniczej», 1936. — XXIV. — 130s.
 13. Muzea Gminy miasta Lwowa = Musйes municipaux de la ville de Lwуw: przewodnik / oprac. Aleksander Czoіowski, Karol Badecki, Rudolf Mкkicki i in. — Lwуw : nakі. Gminy miasta Lwowa. Drukarnia Artura Goldmana. Klisze cynkowe trafiі Zakіad graficzny «Ars», 1929. — 108 s. — (Текст пол. та фр. мовами).
 14. Przewodnik po Lwowie / czкњж szczegуіow№ (zabytki architektury, muzea, bibljoteki, pomniki) oprac. Rudolf Mкkicki ; czкњж informacyjn№ oprac. Stanisіaw Њwitniewski. — Lwуw : Wyd-wo Dyrekcji okrкg. kolei paсstwowych we Lwowie. Drukarnia i litografja Ignacego Jaegera. — 1935. — 46s.
 15. Ptaњnik J. Recenzje i Sprawozdanie / Jan Ptaњnik // Kwartalnik Historyczny (Lwуw). — 1929. — T. 1. — Zesz. 4. — S. 548—549. — Рец. на кн.: Muzea Gminy miasta Lwowa: przewodnik / oprac. A. Czoіowski, K. Badecki, R. Mкkicki, M. Harasimowicz. — Lwуw, 1929. — 108 s.
 16. Sonnenschein M[ojїesz]. Lwowski skorowidz adresowy mieszkaсcуw, handlu i przemysіu oraz wolnych zawodуw 1930/31 / M. Sonnenschein. — Lwуw, 1930. — 598, 46 s.
 17. Urzкdowy wykaz drukуw wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa, 1935. — 5 paџdziernika. — № 38/39. — S. 721—770.
 18. Wystawa zabytkуw ormiaсskich we Lwowie 19.VI.—30.IX.1932: przewodnik / tekst przewodnika opracowaі: Aleksander Czoіowski ; przy wspуіudziale Јucji Charewiczowej, Mieczysіawa Gкbarowicza, Bronisіawy Wуjcik-Keupruljanowej i in. — Lwуw : nakі. Komitetu. Drukiem Artura Goldmana, 1932. — 40 s.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »