« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 976–982

УДК 908Менкіцький: [908+002.2] (477.83-25) (036)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.976

Надійшла 21.03.2018

ПОСТАТЬ РУДОЛЬФА МЕНКІЦЬКОГО (1887—1942) В КОНТЕКСТІ ПУТІВНИКОВОГО ДИСКУРСУ ЛЬВОВА 20—30-х рр. ХХ ст.

ORCID ID http: //orcid.org/0000-0003-2473-6998

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України ім.~В.Стефаника

Національної академії наук України,

вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000

Контакти: тел. (095) 4609365, e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення цілісного уявлення про постать художника та музейника Р. Менкіцького як автора путівникового жанру. Дослідник зробив помітний внесок у путівникову Леополітану, залишивши для нащадків описи колекцій львівських музеїв та інших пам’яток культури міста.

 Ключові слова: Р. Менкіцький, путівник, Львів, музеї, культурні та історичні пам’ятки.

Список використаних джерел

 1. Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. — Львів : Піраміда, 2007. — 808 с. — (2-ге вид., виправл. і допов.).
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століть): історико-культуро­логічне дослідження / Маріанна Мовна ; ЛНАМ. — Львів, 2014. — 232 с.
 3. Мовна М. Рудольф Менкіцький (1887—1942) як автор путівникового жанру / Маріанна Мовна // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 24 листопада 2017 р.) / ред.-упоряд. Володимир Пасічник ; НАН України ; ЛННБУ ім. В. Стефаника ; Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; Музично-мемо­ріальний музей Соломії Крушельницької у Львові. — Львів, 2017. — С. 186—188.
 4. Полянська І. Менкицький Рудольф / Ірина Полянська // Галицька Брама (Львів). — 2003. — № 7/9. — С. 21—22.
 5. Смірнов Ю. Менкіцький Рудольф / Юрій Смірнов // Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького. — Львів : Літопис, 2012. — Т. 4. — С. 594—595.
 6. Смірнов Ю. Рудольф Менкіцький (1887—1942) — видатний львівський музейник, художник, колекціонер / Юрій Смірнов // Галицька Брама (Львів). — 2005. — № 4/6. — Квітень-червень: Львів і львів’я­ни. — С. 25—29.
 7. Bohosiewicz M. Mкkicki Rudolf / Michaі Bohosiewicz // Polski Sіownik Biograficzny. — Wrocіaw ; Warszawa ; Krakуw ; Gdaсsk, 1975. — T. 20/3. — Zesz. 86. — S. 511—512.
 8. Bulkiewicz S. Rudolf Mкkicki (1887—1942) / Stanisіaw Bulkiewicz // Јуdzkie Towarzystwo Przyjaciуі Ksi№ї­ki. — Јуdџ, 1988. — 16 s.
 9. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa / Јucja Charewiczowa. — Lwуw : nakі. Towarzystwa miіoњ­ni­kуw przeszіoњci Lwowa, 1938. — 291 s. — (Biblioteka Lwowska. — T. 37).
 10. Grekowicz M. Krуlewski dom we Lwowie / Michalina Grekowicz // Dziennik Polski (Lwуw). — 1936. — 25 listopada (№ 328). — S. 6.
 11. Kamienica Krуlewska w nowej szacie // Dziennik Polski (Lwуw). — 1937. — 11 czerwca. — № 58. — S. 8.
 12. Mкkicki R. Muzeum Narodowe im. krуla Jana III we Lwowie: przewodnik po zbiorach / Rudolf Mкkicki. — Lwуw : nakі. Gminy miasta Lwowa. Tіoczono w drukarni «Urzкdniczej», 1936. — XXIV. — 130s.
 13. Muzea Gminy miasta Lwowa = Musйes municipaux de la ville de Lwуw: przewodnik / oprac. Aleksander Czoіowski, Karol Badecki, Rudolf Mкkicki i in. — Lwуw : nakі. Gminy miasta Lwowa. Drukarnia Artura Goldmana. Klisze cynkowe trafiі Zakіad graficzny «Ars», 1929. — 108 s. — (Текст пол. та фр. мовами).
 14. Przewodnik po Lwowie / czкњж szczegуіow№ (zabytki architektury, muzea, bibljoteki, pomniki) oprac. Rudolf Mкkicki ; czкњж informacyjn№ oprac. Stanisіaw Њwitniewski. — Lwуw : Wyd-wo Dyrekcji okrкg. kolei paсstwowych we Lwowie. Drukarnia i litografja Ignacego Jaegera. — 1935. — 46s.
 15. Ptaњnik J. Recenzje i Sprawozdanie / Jan Ptaњnik // Kwartalnik Historyczny (Lwуw). — 1929. — T. 1. — Zesz. 4. — S. 548—549. — Рец. на кн.: Muzea Gminy miasta Lwowa: przewodnik / oprac. A. Czoіowski, K. Badecki, R. Mкkicki, M. Harasimowicz. — Lwуw, 1929. — 108 s.
 16. Sonnenschein M[ojїesz]. Lwowski skorowidz adresowy mieszkaсcуw, handlu i przemysіu oraz wolnych zawodуw 1930/31 / M. Sonnenschein. — Lwуw, 1930. — 598, 46 s.
 17. Urzкdowy wykaz drukуw wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa, 1935. — 5 paџdziernika. — № 38/39. — S. 721—770.
 18. Wystawa zabytkуw ormiaсskich we Lwowie 19.VI.—30.IX.1932: przewodnik / tekst przewodnika opracowaі: Aleksander Czoіowski ; przy wspуіudziale Јucji Charewiczowej, Mieczysіawa Gкbarowicza, Bronisіawy Wуjcik-Keupruljanowej i in. — Lwуw : nakі. Komitetu. Drukiem Artura Goldmana, 1932. — 40 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »